Alphabétiquement     [«   »]
πρόνοια 1
προνοίας 1
Πρὸς 1
πρὸς 33
πρός 1
προσαγορεύειν 1
προσαγορεύουσι 1
Fréquences     [«    »]
31 τὰς
30 τῇ
30 τοῖς
33 πρὸς
34 τῷ
36 γὰρ
46 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

πρὸς


Homélie, Chap.
[5, 8]   αὐτῆς αἰτίας προέρχεται· οἷς πόση  πρὸς   ἄλληλά ἐστιν διαφορὰ, οὐδεὶς
[5, 9]   ἐκπίπτοντα, ὃν ἐὰν μὴ δήσας  πρὸς   ἀνάγκην ἀπαγάγω τῆς κτίσεως, ἐπιλείψει
[5, 8]   ταῖς τερεβίνθοις, καὶ ταῖς καρύαις,  πρὸς   ἁπαλὴν καὶ ἐλαιώδη φύσιν μεθίσταται.
[5, 3]   περιδραξάμενον, τὰ οἰκεῖα καὶ σύμφυλα  πρὸς   ἑαυτὸ ἐπισπᾶται. Ἐμπίπτοντα δὲ τοῖς
[5, 8]   κατιδεῖν τὰς ἰδιότητας, καὶ τὰς  πρὸς   ἕκαστον διαφορὰς ἐναργῶς διακρῖναι, καὶ
[5, 7]   ἰδιότητος, καὶ θεωρία τῆς  πρὸς   ἕκαστον τῶν ἑτερογενῶν διαφορᾶς. Πῶς
[5, 5]   ὑπερβολῇ γὰρ τοῦ κρύους ὑπερκαεὶς,  πρὸς   ἑτέραν καὶ χρόαν καὶ γεῦσιν
[5, 5]   πυρὸν συγκομίζομεν; Ἀλλὰ τοῦτο οὐχὶ  πρὸς   ἕτερον γένος ἐστὶ μεταβολὴ, ἀλλ´
[5, 2]   ἑτέροις διαφέρῃ, κἀκείνων τὸ κέρδος  πρὸς   ἡμᾶς ἐπανέρχεται, καὶ ἡμῖν
[5, 2]   καὶ ἄγονον ὠδίνουσαν ἀθρόως καὶ  πρὸς   καρπογονίαν συγκινουμένην, ὥσπερ τινὰ σκυθρωπὴν
[5, 7]   ἄλλα πρὸς ναυπηγίαν ἐπιτήδεια, ἄλλα  πρὸς   καῦσιν; Ἐν τούτοις πάλιν ποικίλη
[5, 6]   δὲ ἀνέτρεχε δένδρα, τά τε  πρὸς   μήκιστον ὕψος διανίστασθαι πεφυκότα, ἐλάται
[5, 7]   ἔγκαρπα, τὰ δὲ ἐρέψιμα, ἄλλα  πρὸς   ναυπηγίαν ἐπιτήδεια, ἄλλα πρὸς καῦσιν;
[5, 10]   πρώτου προστάγματος τὴν ἀρχὴν δεξαμένη,  πρὸς   πάντα τὸν ἐφεξῆς διεξέρχεται χρόνον,
[5, 6]   σαρκίνην ἀγάπην ἀποθέμενος, καὶ τὴν  πρὸς   τὰ χρήματα φιλίαν, τὴν
[5, 8]   ἀμπέλου τὸ φῦλλον, ἵνα καὶ  πρὸς   τὰς ἐκ τοῦ ἀέρος βλάβας
[5, 9]   γε ἐπὶ τῆς αὐτῆς συκῆς  πρὸς   τὰς ἐναντιωτάτας μεταβαίνει ποιότητας; Πικρότατον
[5, 7]   τὰς πικροτέρας, ὅταν διατρηθεῖσαι τὸ  πρὸς   τῇ ῥίζῃ στέλεχος σφῆνα πεύκης
[5, 3]   φέρωσιν, ὅταν πλήρεις ὄντες καρπῶν  πρὸς   τὴν γῆν κατακλίνωνται. Διὰ τοῦτο
[5, 5]   πρόσταγμα διδασκάλιον τῇ φύσει γένηται  πρὸς   τὴν ἑξῆς ἀκολουθίαν. Πῶς οὖν
[5, 1]   φυομένων, τῇ ὁλκῇ τοῦ θερμοῦ  πρὸς   τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἐκ τοῦ
[5, 7]   παντὶ καιρῷ παρεχόμενος. ~Ἀλλ´ ἐπανέλθωμεν  πρὸς   τὴν ἔρευναν τῶν τεχνικῶν διατάξεων.
[5, 10]   ἐφεξῆς διεξέρχεται χρόνον, μέχρις ἂν  πρὸς   τὴν κοινὴν συντέλειαν τοῦ παντὸς
[5, 8]   τῷ καρπῷ τῆς κρανείας,  πρὸς   τὴν στυφὴν καὶ αὐστηρὰν ποιότητα
[5, 4]   μὲν αὐτάρκης σύνοικος λόγος  πρὸς   τὴν φυλακὴν τῶν ὀλεθρίων. Οὐ
[5, 2]   Ὥστε ἐπιτέτευκται τῷ προφήτῃ  πρὸς   τὸ ἀδρανέστατον ἄνθος ὁμοίωσις τῆς
[5, 6]   καὶ ἐπαναπαύεσθαι αὐτοῖς, ἵν´ ἀεὶ  πρὸς   τὸ ἄνω τὴν ὁρμὴν ἔχοντες,
[5, 5]   ἐπιτηδείας καὶ ἀέρων εὐκράτων λάβηται,  πρὸς   τὸ ἀρχαῖον εἶδος ἐπανιέναι. Ὥστε
[5, 2]   τινα προβολὴν, σπέρματος λόγον ἔχουσαν,  πρὸς   τὸ μέλλον. Τοῦτο δὲ ποιεῖ
[5, 7]   ἀνορθοῦσθαι πάλιν τοὺς κλάδους, καὶ  πρὸς   τὸ οἰκεῖον σχῆμα τοῦ φυτοῦ
[5, 5]   πᾶσαν ἰδέαν αὐξήσεως διεξελθοῦσα, εὐθὺς  πρὸς   τὸ τέλειον ἤγαγε τὰ βλαστήματα.
[5, 4]   ἄναιμον εἶναι, οὗ τῆς ἰσχύος  πρὸς   τοσαῦτα ἡμῶν ἐπιδεῖται βίος;
[5, 1]   οὐχὶ τῆς σῆς διαγωγῆς παρασκευή;  πρὸς   τῷ πολλὰ τῶν ἐν πόαις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009