Alphabétiquement     [«   »]
Ἐμπίπτοντα 1
ἐμποιῆσαι 1
ἐμφαινόμενα 1
ἐν 63
Ἐν 3
Ἓν 1
ἕνα 1
Fréquences     [«    »]
50
46 μὲν
55 τὰ
63 ἐν
64 τοῦ
70 δὲ
71 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

ἐν


Homélie, Chap.
[5, 5]   Βλαστησάτω γῆ βοτάνην. Καὶ  ἐν   ἀκαριαίᾳ χρόνου ῥοπῇ ἀπὸ τῆς
[5, 9]   ἐν τῷδε τῷ ἄνθει, καὶ  ἐν   ἄλλῳ πορφυροῦν, καὶ κυανὸν ἐν
[5, 8]   τῆς ποιότητος. Ἄλλο γὰρ τὸ  ἐν   ἀμπέλῳ γλυκὺ, καὶ ἄλλο τὸ
[5, 5]   τε ἐν ῥίζαις, καὶ τὴν  ἐν   αὐτῇ τῇ βοτάνῃ, καὶ τὴν
[5, 1]   γένος, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ  ἐν   αὐτῷ. Ἀκολούθως μετὰ τὸ ἀναπαύσασθαι
[5, 6]   γῆς, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ  ἐν   αὐτῷ, ἐκδοῦναι γῆ· πολλὰ
[5, 6]   καρπὸν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ  ἐν   αὐτῷ κατὰ γένος καὶ καθ´
[5, 7]   τῶν καρπῶν, ἀλλ´ ἤδη καὶ  ἐν   αὐτῷ τῷ εἴδει τοῦ δένδρου
[5, 9]   ἐν τῷ ὀπῷ, γλυκύτατον δὲ  ἐν   αὐτῷ τῷ καρπῷ. Καὶ ἐπὶ
[5, 8]   μεταβάλλον ἐκτραχύνει τὴν αἴσθησιν, ὅταν  ἐν   ἀψίνθῳ σκαμμωνίᾳ γένηται. Καὶ
[5, 7]   ἐπίδειξιν. Ἐὰν γὰρ ἴδῃς τὸν  ἐν   βίῳ ἐθνικῷ, ἀπό τινος
[5, 8]   στυφὴν καὶ αὐστηρὰν ποιότητα μεταβάλλει·  ἐν   δὲ ταῖς τερεβίνθοις, καὶ ταῖς
[5, 8]   μὲν τῇ ἀμπέλῳ οἶνος συνίσταται,  ἐν   δὲ τῇ ἐλαίᾳ τὸ ἔλαιον;
[5, 10]   περιστροφὰς, ὅταν πήξαντες τὸ κέντρον  ἐν   ἑαυτοῖς περιφέρωνται· οὕτω καὶ
[5, 7]   Ἐν τούτοις πάλιν ποικίλη μὲν  ἐν   ἑκάστῳ δένδρῳ τῶν μερῶν
[5, 6]   καρπὸν παρεχομένη ἱλαρύνειν δυνάμενον πρόσωπον  ἐν   ἐλαίῳ. Πόσα συνέτρεχε κατὰ ταὐτὸν
[5, 8]   πέπτεται τῷ ἡλίῳ, τινὰ δὲ  ἐν   ἐλύτροις κεκαλυμμένα πληροῦται; καὶ ὧν
[5, 9]   καὶ κυανὸν ἐν τῷδε, καὶ  ἐν   ἑτέρῳ λευκόν· καὶ πλείονα πάλιν
[5, 5]   τῆς ἁμαρτίας δι´ ἣν κατεκρίθημεν,  ἐν   ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ἐσθίειν
[5, 4]   Ἔστι δὲ καὶ αὐτὰ ταῦτα  ἐν   καιρῷ ποτε καὶ ἡμῖν χρήσιμα.
[5, 7]   χυμοῦ τὴν δυσχέρειαν. Μηδεὶς οὖν  ἐν   κακίᾳ διάγων, ἑαυτὸν ἀπογινωσκέτω, εἰδὼς
[5, 5]   αὐτῇ τῇ βοτάνῃ, καὶ τὴν  ἐν   καρποῖς ἤδη; πόσην δὲ τὴν
[5, 6]   γὰρ ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ, φησὶν,  ἐν   κέρατι, ἐν τόπῳ πίονι. Καὶ,
[5, 7]   αἱ ῥίζαι βαθεῖαι, ἐπὶ πλεῖστον  ἐν   κύκλῳ διανεμόμεναι, οἷον θεμελίους τινὰς
[5, 6]   ῥίζα τῆς ἀμπέλου· τὰ κλήματα  ἐν   κύκλῳ εὐθαλῆ καὶ μεγάλα ὑπὲρ
[5, 9]   χρόας διαφοραὶ, πόσαι; Ἴδοις ἂν  ἐν   λειμῶνι τὸ αὐτὸ ὕδωρ ἐρυθραινόμενον
[5, 8]   ἀψίνθῳ σκαμμωνίᾳ γένηται. Καὶ  ἐν   μὲν ταῖς βαλάνοις, τῷ
[5, 8]   πάλιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς νοτίδος  ἐν   μὲν τῇ ἀμπέλῳ οἶνος συνίσταται,
[5, 8]   ἀμπέλῳ γλυκὺ, καὶ ἄλλο τὸ  ἐν   μηλέᾳ, καὶ σύκῳ, καὶ φοίνικι.
[5, 6]   καὶ μυρσίναι καὶ δάφναι, πάντα  ἐν   μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ, οὐκ ὄντα
[5, 9]   τὰ ἀνθοφοροῦντα, τὰ ἀνάνθη,  ἐν   μικρῷ τὸν μέγαν ἐπιγινώσκων, πρόσθες
[5, 2]   ὀλιγοχρόνιον τῆς ζωῆς, καὶ τὸ  ἐν   ὀλίγῳ περιχαρὲς καὶ ἱλαρὸν τῆς
[5, 5]   ἐν φρυγάνοις, καὶ εἴ τι  ἐν   ὀσπρίοις, κατὰ πᾶσαν ἀφθονίαν τότε
[5, 6]   αὐτοῦ ζηλώσεις, ἄφθονον τὴν ἐλεημοσύνην  ἐν   παντὶ καιρῷ παρεχόμενος. ~Ἀλλ´ ἐπανέλθωμεν
[5, 1]   παρασκευή; πρὸς τῷ πολλὰ τῶν  ἐν   πόαις ἔτι καὶ λαχάνοις ὄντων,
[5, 5]   τροφὴν ἐν τούτοις, τήν τε  ἐν   ῥίζαις, καὶ τὴν ἐν αὐτῇ
[5, 7]   λεγομένους ψῆνας, καὶ οὕτως οἷον  ἐν   συναισθήσει τῆς ἀπολαύσεως γίνεσθαι καὶ
[5, 10]   φυτευθέντες ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου,  ἐν   ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν
[5, 2]   μυρία, ὅσα διὰ γῆς νεμόμενα  ἐν   ταῖς ῥίζαις τὴν διαδοχὴν κέκτηται.
[5, 9]   λευκόν· καὶ πλείονα πάλιν τῆς  ἐν   ταῖς χρόαις ποικιλίας, τὴν κατὰ
[5, 6]   καταδέχεσθαι σκαπτομένους. Ἀποσκάπτεται δὲ ψυχὴ  ἐν   τῇ ἀποθέσει τῶν τοῦ κόσμου
[5, 1]   Βλαστησάτω γῆ. Πρῶτόν ἐστιν  ἐν   τῇ γενέσει τῶν φυομένων
[5, 6]   οἱονεὶ χάρακας ἡμῖν παρακατέπηξε θέμενος  ἐν   τῇ Ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον
[5, 5]   τοῖς ληΐοις, εἰκόνα πελάγους κυμαίνοντος  ἐν   τῇ κινήσει τῶν ἀσταχύων ἀπέσωζε.
[5, 4]   τῶν γενομένων ἴδιόν τινα λόγον  ἐν   τῇ κτίσει πληροῖ. Μὴ γὰρ
[5, 2]   καταβληθεῖσιν ἀποβλαστάνει. Καὶ οὕτω τὸ  ἐν   τῇ πρώτῃ γενέσει προβληθὲν παρὰ
[5, 9]   ἐπὶ τῶν ἀκρεμόνων, ἥδιστον δὲ  ἐν   τοῖς βότρυσιν. Αἱ δὲ κατὰ
[5, 8]   λιπαρὸν γέγονεν, ἀλλ´ ὅτι καὶ  ἐν   τοῖς γλυκέσι καρποῖς ἀμύθητος
[5, 7]   τῷ λόγῳ. Οὐ γὰρ μόνον  ἐν   τοῖς ἑτερογενέσιν αἱ διαφοραὶ τῶν
[5, 5]   Οὐδὲ γὰρ ἀπότευγμά τι ἦν  ἐν   τοῖς τότε προβληθεῖσιν, οὔτε γεωργῶν
[5, 5]   παρὰ τὸ πρόσταγμα εὕροις ἂν  ἐν   τοῖς φυομένοις ἐπιτελούμενον. δὲ
[5, 7]   τοῦ γήρως εὕροις ἂν καὶ  ἐν   τοῖς φυτοῖς παραπλήσια τὰ συμπτώματα.
[5, 8]   λεῖόν ἐστι τῇ αἰσθήσει, ὅταν  ἐν   τοῖσδέ τισι τοῖς φυτοῖς γενόμενον
[5, 6]   τῷ ἠγαπημένῳ, φησὶν, ἐν κέρατι,  ἐν   τόπῳ πίονι. Καὶ, Ἀμπελῶνα ἐφύτευσα,
[5, 5]   χόρτου. Πόσην αὐτόματον λέγει τροφὴν  ἐν   τούτοις, τήν τε ἐν ῥίζαις,
[5, 10]   ἔργων ἀγαθῶν ἐπειγώμεθα, ἵνα φυτευθέντες  ἐν   τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς
[5, 6]   καὶ Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἔσο  ἐν   τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, μηδέποτε
[5, 9]   ποιότητας; Πικρότατον μὲν γάρ ἐστιν  ἐν   τῷ ὀπῷ, γλυκύτατον δὲ ἐν
[5, 5]   εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον  ἐν   τῷ στάχυϊ. Βλαστησάτω γῆ
[5, 9]   ἐν ἄλλῳ πορφυροῦν, καὶ κυανὸν  ἐν   τῷδε, καὶ ἐν ἑτέρῳ λευκόν·
[5, 9]   τὸ αὐτὸ ὕδωρ ἐρυθραινόμενον μὲν  ἐν   τῷδε τῷ ἄνθει, καὶ ἐν
[5, 5]   λαχανηρὸν γένος, καὶ εἴ τι  ἐν   φρυγάνοις, καὶ εἴ τι ἐν
[5, 10]   αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσωμεν,  ἐν   Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009