HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


τ  =  78 formes différentes pour 372 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 8]   καὶ δεινὸς ὁμοῦ τοῖς καλοῖς  τὰ   αἰσχρὰ ἱστορεῖν, τὰ μὲν ὅπως
[18, 8]   εἴδη, καὶ πάθη, τὰ καλά,  τὰ   αἰσχρά, τὸν σώφρονα ἔρωτα, τὸν
[18, 4]   τὰς περὶ θεῶν δόξας, καὶ  τὰ   ἄλλα ἅπαντα, ἐφ´ οἷς οἱ
[18, 9]   ἐπαινεῖ πάντας· μεστὰ δὲ αὐτοῦ  τὰ   ᾄσματα τῆς Σμέρδιος κόμης, καὶ
[18, 6]   τῇ πρὸς ἐκείνους κοινωνίᾳ κατασμικρύνοντες  τὰ   αὐτῶν. Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς περὶ
[18, 8]   ἐνύπνια, καὶ τὰ ὀνείρατα, καὶ  τὰ   δάκρυα, καὶ τὸ τελευταῖον δῶρον
[18, 8]   ἱστορεῖν, τὰ μὲν ὅπως ἔχωμεν,  τὰ   δὲ ὅπως φεύγωμεν, τὰ μὲν
[18, 8]   τακτικοῖς καὶ ἰατροῖς καὶ ἡνιόχοις·  τὰ   δὲ τοῦ ἔρωτος πάντα ἑξῆς
[18, 9]   αὖθις καλὸν εἶναι τῷ ἔρωτι  τὰ   δίκαια‘ φησίν. Ἤδη δέ που
[18, 6]   τῷ λόγῳ, οἵαν καὶ εἰς  τὰ   δικαστήρια εἰσαγγελλόμενοι κινδυνεύοντες· οὐ
[18, 8]   ὀργὴν κατατίθεται· ἐρωτικὰ δὲ καὶ  τὰ   ἐνύπνια, καὶ τὰ ὀνείρατα, καὶ
[18, 4]   ἐκλογίσασθαι, τί ἦν αὐτῷ ταυτὶ  τὰ   θρυλούμενα ἐν τοῖς λόγοις; ὁποῖα
[18, 8]   ἡλικίας, καὶ εἴδη, καὶ πάθη,  τὰ   καλά, τὰ αἰσχρά, τὸν σώφρονα
[18, 5]   ~Τί βούλεται τῷ Σωκράτει ταυτὶ  τὰ   κομψά, εἴτε αἰνίγματα, εἴτε εἰρωνεύματα;
[18, 2]   τῶν φιλτάτων· ἦν δὲ καὶ  τὰ   μειράκια ἐφάμιλλα ταῖς ἀρεταῖς τοῖς
[18, 4]   ὑπὸ πλατάνῳ, ἐν Λυκίῳ. Καὶ  τὰ   μὲν ἄλλα ἅπαντα ἀποποιεῖται εἰδέναι,
[18, 8]   ἔχωμεν, τὰ δὲ ὅπως φεύγωμεν,  τὰ   μὲν ἄλλα εὐήθως πάνυ καὶ
[18, 5]   γὰρ θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι, ὅπως  τὰ   μὲν Ὁμήρου ἔπη τῆς θαυμαστῆς
[18, 8]   τοῖς καλοῖς τὰ αἰσχρὰ ἱστορεῖν,  τὰ   μὲν ὅπως ἔχωμεν, τὰ δὲ
[18, 5]   ταῖς αὐτοῦ ὁμιλίαις ἀνεκέρασεν, ὥστε  τὰ   Ὁμήρου αἰνίγματα πόρρω πάνυ εἶναι
[18, 8]   θαπτομένῳ κόμη. Ταῦτα μὲν  τὰ   Ὁμήρου ἐρωτικά. ~Ἡσιόδῳ δὲ ἀείδουσιν
[18, 8]   καὶ ἐμπαθής· μὲν ἀποφλογοῦται  τὰ   ὄμματα, καὶ λοιδορεῖται πᾶσιν καὶ
[18, 4]   Ἀλκιβιάδῃ· ἐπεστρέφθαι δὲ ἐπ´ Αὐτόλυκον  τὰ   ὄμματα, ὥσπερ ἐν νυκτὶ ἐπὶ
[18, 8]   δὲ καὶ τὰ ἐνύπνια, καὶ  τὰ   ὀνείρατα, καὶ τὰ δάκρυα, καὶ
[18, 8]   γὰρ ἂν γέλωτα ὄφλοι  τὰ   σοφὰ ταῦτα τοῖς νῦν τακτικοῖς
[18, 6]   οὗτοι συκοφάνται· ἀλλ´ οὐδὲ Ἀριστοφάνης  τὰ   Σωκράτους ἐν Διονυσίοις κωμῳδῶν,
[18, 9]   ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα  τὰ   Σωκράτους· τὸν Ἴωνα χαίρειν φησὶν
[18, 8]   καὶ ἐραστήν, καὶ πάντα δὴ  τὰ   φίλτατα ὀνόματα· δὲ οὔτε
[18, 5]   γὰρ ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ καλόν, καὶ  τὰ   ὠφελοῦντα διὰ τῶν βλαπτόντων ἐπιδείκνυσθαι,
[18, 9]   θρῆνον εἶναι οὐκ ἄμμι πρέποι  τάδε.   δὲ τοῦ Τηΐου σοφιστοῦ
[18, 2]   δὲ καὶ τὰ μειράκια ἐφάμιλλα  ταῖς   ἀρεταῖς τοῖς ἐρασταῖς, ὥσπερ ἐν
[18, 5]   οὕτω σφαλεροὺς καὶ κινδυνώδεις λόγους  ταῖς   αὐτοῦ ὁμιλίαις ἀνεκέρασεν, ὥστε τὰ
[18, 8]   τὰ σοφὰ ταῦτα τοῖς νῦν  τακτικοῖς   καὶ ἰατροῖς καὶ ἡνιόχοις· τὰ
[18, 3]   τίθεμεν τῆς τέχνης, τὸν δὲ  τἀληθῆ   αὐτὰ γνωρίζοντα, τοῦτον καὶ συνιέναι
[18, 9]   φησὶν Σωκράτης· πολλά μοι  τὰν   Πολυανακτίθαο παῖδα χαίρειν, Σαπφὼ λέγει·
[18, 4]   ἐπτοῆσθαι δὲ καὶ ἐνθουσιᾶν, καθάπερ  τὰς   βάκχας, ἐπὶ Ἀλκιβιάδῃ· ἐπεστρέφθαι δὲ
[18, 4]   ἀριστεῦσιν οὐ στέφανον οὐδὲ εἰκόνας,  τὰς   Ἑλληνικὰς φλυαρίας, δωρεῖται· ἀλλ´ ἐξεῖναι
[18, 2]   δίκαιος, καὶ ἐραστοῦ ἀρετή. Ἐλευθεροῖ  τὰς   Θήβας Ἐπαμεινώνδας ἀπὸ Λακεδαιμονίων στρατηγήματι
[18, 4]   τοὺς περὶ ἀρετῆς λόγους, καὶ  τὰς   περὶ θεῶν δόξας, καὶ τὰ
[18, 9]   τῇ δὲ ἔρως ἐτίναξεν  τὰς   φρένας, ὡς ἄνεμος κατ´ ὄρος
[18, 8]   ἐκδιδάσκειν ἰδέσθαι, καὶ ἡνιοχεῖν, καὶ  τάττειν   στράτευμα· ἐν νύσσῃ μὲν παραινῶν
[18, 8]   τοὺς δὲ κακοὺς ἐν μέσῳ  τάττων   τῶν ἀγαθῶν, καὶ τοὺς ἱππεῖς
[18, 6]   δή μοι δοκῶ βούλεσθαι μὲν  ταῦτα,   δύνασθαι δὲ ἧττον· χρὴ δὲ
[18, 6]   περὶ Σωκράτους, εἰ μὲν ὀρθῶς  ταῦτα   ἔδρα μή, σκοπεῖν ἀναθησόμεθα
[18, 5]   τοῦ λόγου, ὡς φησὶ μὲν  ταῦτα,   ἕτερα δὲ αἰνίττεται· καὶ παρεὶς
[18, 5]   δεῖ. Εἰ μὲν γὰρ ἀληθῆ  ταῦτα,   εὐφημεῖν ἄξιον· εἰ δὲ αἰνίττεται
[18, 8]   δῶρον ἤδη θαπτομένῳ κόμη.  Ταῦτα   μὲν τὰ Ὁμήρου ἐρωτικά. ~Ἡσιόδῳ
[18, 4]   Διονυσίοις οἱ κωμῳδοί. Ἔλεγε δὲ  ταῦτα   μόνον οὐκ ἐν μέσοις τοῖς
[18, 5]   ἀλλὰ βλάπτειν· πρόχειρον γὰρ τοῦτο.  Ταῦτα   οἶμαι Θρασύμαχον ἂν εἰπεῖν,
[18, 8]   ἂν γέλωτα ὄφλοι τὰ σοφὰ  ταῦτα   τοῖς νῦν τακτικοῖς καὶ ἰατροῖς
[18, 5]   Χαρμίδην τεθηπώς. Πῶς γὰρ ὅμοια  ταῦτα   φιλοσόφῳ βίῳ; οὐ τῇ πρὸς
[18, 9]   καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ  ταύταις,   νῦν δὲ ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται
[18, 4]   ἐραστὰς κάλλους ἀληθινοῦ. ~Εἶεν· ἐπεὶ  ταύτῃ   βασανιστέον τὲ καὶ ἀθρητέον τὸν
[18, 3]   γνωρίζοντα, τοῦτον καὶ συνιέναι αὐτῆς·  ταύτῃ   καὶ τὴν ἐρωτικὴν προσθῶμεν φέροντες,
[18, 4]   τὴν δὲ ἐρωτικὴν τέχνην ὑποδύς,  ταύτης   καὶ ἐπιστήμων εἶναι, καὶ πραγματεύεσθαι
[18, 4]   Σωκράτους ἐκλογίσασθαι, τί ἦν αὐτῷ  ταυτὶ   τὰ θρυλούμενα ἐν τοῖς λόγοις;
[18, 5]   ἔλεγεν. ~Τί βούλεται τῷ Σωκράτει  ταυτὶ   τὰ κομψά, εἴτε αἰνίγματα, εἴτε
[18, 2]   δὲ ὑπ´ ὀργῆς ἄλλά  τε   ἀμφοτέρους προὐπηλάκισεν, καὶ ἀδελφὴν Ἁρμοδίου
[18, 4]   ἀληθινοῦ. ~Εἶεν· ἐπεὶ ταύτῃ βασανιστέον  τὲ   καὶ ἀθρητέον τὸν ἐρωτικὸν καὶ
[18, 9]   Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι, σύ  τε   καλὸς θεράπων Ἔρως. Διοτίμα
[18, 5]   Ἀλκιβιάδου ὥρας παραγινόμενος, Χαρμίδην  τεθηπώς.   Πῶς γὰρ ὅμοια ταῦτα φιλοσόφῳ
[18, 8]   καὶ τὰ δάκρυα, καὶ τὸ  τελευταῖον   δῶρον ἤδη θαπτομένῳ κόμη.
[18, 5]   καὶ παρεὶς τῇ ἀκοῇ τὸ  τερπνόν,   συναγωνίζεται τῷ ποιητῇ, καὶ συνεξαίρεται
[18, 9]   ἄλλο, αὐτό, Σωκράτους  τέχνη   ἐρωτική; Δοκοῦσιν γάρ μοι τὴν
[18, 9]   δὲ τοῦ Τηΐου σοφιστοῦ  τέχνη   τοῦ αὐτοῦ ἤθους καὶ τρόπου·
[18, 9]   Ἤδη δέ που καὶ τὴν  τέχνην   ἀπεκαλύψατο· ἐμὲ γὰρ λόγων εἵνεκα
[18, 4]   πρὸς τοὺς καλούς, καὶ τὴν  τέχνην   δεινός. Ἀλλὰ καὶ διδασκάλους ἐπιγέγραπται
[18, 4]   σοφισταὶ ἐκόμων· τὴν δὲ ἐρωτικὴν  τέχνην   ὑποδύς, ταύτης καὶ ἐπιστήμων εἶναι,
[18, 4]   Μαντινικήν· καὶ μαθητὰς λαμβάνει τῆς  τέχνης,   Ἀλκιβιάδην τὸν γαυρότατον, καὶ Κριτόβουλον
[18, 4]   Ἀλλὰ καὶ διδασκάλους ἐπιγέγραπται τῆς  τέχνης,   Ἀσπασίαν τὴν Μιλησίαν, καὶ Διοτίμαν
[18, 3]   ἀσπαζόμενον πόρρω πάνυ τίθεμεν τῆς  τέχνης,   τὸν δὲ τἀληθῆ αὐτὰ γνωρίζοντα,
[18, 8]   ἐν τοιούτοις οὐκέτι ἀρχαῖος, ἀλλὰ  τεχνίτης   δεινῶς, οἷοι νῦν βροτοί εἰσιν.
[18, 5]   ἕτερα δὲ αἰνίττεται· καὶ παρεὶς  τῇ   ἀκοῇ τὸ τερπνόν, συναγωνίζεται τῷ
[18, 9]   ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος,  τῇ   δὲ ἔρως ἐτίναξεν τὰς
[18, 1]   ἔρως· θαρσῶν δὲ Περίανδρος  τῇ   ἐξουσίᾳ παροινεῖ εἰς τὸ μειράκιον.
[18, 5]   πρὸς τοὺς τυράννους ἐλευθερίᾳ, οὐδὲ  τῇ   ἐπὶ Δηλίῳ ἀριστείᾳ, οὐδὲ τῇ
[18, 5]   πρὸς τοὺς δικαστὰς ὑπεροψίᾳ, οὐδὲ  τῇ   ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ὁδῷ, οὐδὲ
[18, 5]   ὅτι Ζεὺς πεποίηται αὐτῷ  τῇ   Ἥρᾳ μισγόμενος ἐν τῇ Ἴδῃ,
[18, 9]   ὀδυρομένῃ ὅτι ἀπέθνησκεν, δὲ  τῇ   θυγατρί· οὐ γὰρ θέμις ἐν
[18, 5]   αὐτῷ τῇ Ἥρᾳ μισγόμενος ἐν  τῇ   Ἴδῃ, νεφέλης αὐτοὺς καλυπτούσης ἀθανάτου,
[18, 9]   καὶ Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος, τοῦτο  τῇ   Λεσβίᾳ Γύριννα καὶ Ἀτθὶς Ἀνακτορία·
[18, 5]   ἐν τοῖς λόγοις, δυνατὸν δὲ  τῇ   μιμήσει, ἀνόμοιον δ´ ἐν τοῖς
[18, 9]   κατ´ ὄρος δρυσὶν ἐμπεσών· ἀναίθεται  τῇ   Ξανθίππῃ ὀδυρομένῃ ὅτι ἀπέθνησκεν,
[18, 6]   ἄλλους ἀξιοχρεωτέρους τρέπουσι τὴν αἰτίαν,  τῇ   πρὸς ἐκείνους κοινωνίᾳ κατασμικρύνοντες τὰ
[18, 5]   ὅμοια ταῦτα φιλοσόφῳ βίῳ; οὐ  τῇ   πρὸς τὸν δῆμον παρρησίᾳ, οὐδὲ
[18, 5]   ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ὁδῷ, οὐδὲ  τῇ   πρὸς τὸν θάνατον παρασκευῇ· πολλοῦ
[18, 5]   τῇ ἐπὶ Δηλίῳ ἀριστείᾳ, οὐδὲ  τῇ   πρὸς τοὺς δικαστὰς ὑπεροψίᾳ, οὐδὲ
[18, 5]   πρὸς τὸν δῆμον παρρησίᾳ, οὐδὲ  τῇ   πρὸς τοὺς τυράννους ἐλευθερίᾳ, οὐδὲ
[18, 9]   καὶ Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο  τῇ   Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν
[18, 5]   Πῶλον, ὅστις ἄλλος  τῇ   Σωκράτους φιλοσοφίᾳ ἐπολέμει. ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν
[18, 5]   λόγον, ἀπιστῶν ὁμοῦ καὶ χαίρων  τῇ   τῆς μυθολογίας ἐξουσίᾳ. δὲ
[18, 3]   προσθῶμεν φέροντες, ὥσπέρ τινι νομίσματι,  τῇ   τοῦ καλοῦ φύσει. Ἐὰν γὰρ
[18, 5]   συναγωνίζεται τῷ ποιητῇ, καὶ συνεξαίρεται  τῇ   φαντασίᾳ, καὶ συναναπλάττει τὸν λόγον,
[18, 6]   ἐκείνων ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα τὸ πρῶτον  τῇδε·   ~ὡς οὐκ ἴδιον Σωκράτους τὸ
[18, 9]   πρέποι τάδε. δὲ τοῦ  Τηΐου   σοφιστοῦ τέχνη τοῦ αὐτοῦ ἤθους
[18, 6]   ἠρέμα εἰς ἄλλους ἀξιοχρεωτέρους τρέπουσι  τὴν   αἰτίαν, τῇ πρὸς ἐκείνους κοινωνίᾳ
[18, 2]   περὶ Πελοπόννησον, οὔτε Πελοποννήσιοι περὶ  τὴν   Ἀττικήν. Ἔδει γὰρ ἕκαστον τῶν
[18, 4]   ἐφ´ οἷς οἱ σοφισταὶ ἐκόμων·  τὴν   δὲ ἐρωτικὴν τέχνην ὑποδύς, ταύτης
[18, 3]   καὶ συνιέναι αὐτῆς· ταύτῃ καὶ  τὴν   ἐρωτικὴν προσθῶμεν φέροντες, ὥσπέρ τινι
[18, 7]   θαυμάζοντα αὐξανόμενον, ἀπαρνούμενον δὲ αὐτοῦ  τὴν   εὕρεσιν. Ἐπιδειξαμένου γὰρ αὐτῷ τοῦ
[18, 4]   Ἀγάθωνα τὸν ἁβρότατον, καὶ Φαῖδρον  τὴν   θείαν κεφαλήν, καὶ Λῦσιν τὸ
[18, 9]   τέχνη ἐρωτική; Δοκοῦσιν γάρ μοι  τὴν   καθ´ αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν,
[18, 4]   ἑξῆς παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν μὲν αὐτῷ  τὴν   καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ καὶ ἥδειν
[18, 4]   Ἀσπασίαν τὴν Μιλησίαν, καὶ Διοτίμαν  τὴν   Μαντινικήν· καὶ μαθητὰς λαμβάνει τῆς
[18, 4]   διδασκάλους ἐπιγέγραπται τῆς τέχνης, Ἀσπασίαν  τὴν   Μιλησίαν, καὶ Διοτίμαν τὴν Μαντινικήν·
[18, 3]   καλοῦντες καὶ τὸν θεὸν καὶ  τὴν   νόσον, καλλωπίζονται μὲν οἱ μοχθηροὶ
[18, 1]   ἅτε δὲ οὐ σὺν δίκῃ  τὴν   ὁμιλίαν συστησαμένῳ ὕβρις ἦν τὸ
[18, 1]   τοῦτο πάθος τῷ Βοιωτίῳ διὰ  τὴν   ὁμωνυμίαν τῶν μειρακίων, ἀπολομένου ἑκατέρου,
[18, 8]   καὶ ἀποθανόντος ἀποθανεῖν ἐρᾷ, καὶ  τὴν   ὀργὴν κατατίθεται· ἐρωτικὰ δὲ καὶ
[18, 5]   ποιητὴν καὶ χρίσας μύρῳ· αἰτιασάμενος  τὴν   παρρησίαν τῶν ἐπῶν, ὅτι
[18, 6]   λόγον κρείττω ποιεῖ, καὶ ὀμνύει  τὴν   πλάτανον καὶ τὸν κύνα· τῶν
[18, 2]   ἀδελφὴν Ἁρμοδίου Παναθηναίοις ἥκουσαν ἐπὶ  τὴν   πομπὴν κανηφοροῦσαν ἐξήλασεν ἐπ´ ἀτιμίᾳ.
[18, 3]   μὲν οἱ μοχθηροὶ ἐρασταὶ διὰ  τὴν   πρὸς τὸν θεὸν ὁμωνυμίαν, ἀπιστοῦνται
[18, 9]   Βαθύλλου ὥρας· ἀλλὰ καὶ τούτοις  τὴν   σωφροσύνην ὁρᾷς· ἔραμαί τοι συνηβᾶν,
[18, 9]   φησίν. Ἤδη δέ που καὶ  τὴν   τέχνην ἀπεκαλύψατο· ἐμὲ γὰρ λόγων
[18, 4]   στάθμη πρὸς τοὺς καλούς, καὶ  τὴν   τέχνην δεινός. Ἀλλὰ καὶ διδασκάλους
[18, 9]   Σωκράτους Ἀλκιβιάδης ἔλεγεν, εἰκάζων αὐτοῦ  τὴν   χάριν τοῖς Ὀλύμπου καὶ Μαρσύου
[18, 7]   γὰρ αὐτὴν ὀνομάζων χαίρει διὰ  τὴν   ὥραν τῶν μελῶν, καίτοι μικρὰν
[18, 5]   Ὁμήρου αἰνίγματα πόρρω πάνυ εἶναι  τῆς   αἰτίας, τοῖς ἐκείνου παραβαλλόμενα. Αὐτίκα
[18, 5]   Κριτοβούλου ἁπτόμενος, ἀπὸ κυνηγεσίου  τῆς   Ἀλκιβιάδου ὥρας παραγινόμενος, Χαρμίδην
[18, 8]   ἔρως παρ´ ἀμφοῖν ἴσος οἷον  τῆς   Ἀνδρομάχης καὶ τοῦ Ἕκτορος·
[18, 9]   Σωκράτει οὐ παῖδα, ἀλλὰ ἀκόλουθον  τῆς   Ἀφροδίτης καὶ θεράποντα εἶναι· λέγει
[18, 9]   καὶ τῶν Κλεοβούλου ὀφθαλμῶν, καὶ  τῆς   Βαθύλλου ὥρας· ἀλλὰ καὶ τούτοις
[18, 4]   αἰσχρὸν ἰδεῖν, καὶ πένητα, ἐγγυτάτω  τῆς   ἑαυτοῦ τύχης, ἀνυπόδητον, χαμαιεύνην, ἐπίβουλον,
[18, 8]   καὶ τὸν χαμαιεύνην ἔρωτα ἐπὶ  τῆς   Ἥρας καὶ τοῦ Διός· καὶ
[18, 5]   ὅπως τὰ μὲν Ὁμήρου ἔπη  τῆς   θαυμαστῆς πολιτείας καὶ τροφῆς τῶν
[18, 5]   ἀκούσας, καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ  τῆς   Θέτιδος, καὶ τοῦ Ἡφαίστου, καταμαντεύεται
[18, 7]   ἀγγεῖον, ἀλλοτρίων ναμάτων, ἦπου Σαπφοῦς  τῆς   καλῆς (οὕτω γὰρ αὐτὴν ὀνομάζων
[18, 8]   μνηστήρων· καὶ τὸν γόητα ἐπὶ  τῆς   Καλυψοῦς· καὶ τὸν φαρμακέα ἐπὶ
[18, 8]   Καλυψοῦς· καὶ τὸν φαρμακέα ἐπὶ  τῆς   Κίρκης· καὶ τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ
[18, 9]   γάρ, χαίρειν ἐῶ. δὲ  τῆς   Λεσβίας (εἴτοι χρὴ πρεσβύτερα τοῖς
[18, 5]   ἀπιστῶν ὁμοῦ καὶ χαίρων τῇ  τῆς   μυθολογίας ἐξουσίᾳ. δὲ Σωκράτης
[18, 9]   μεστὰ δὲ αὐτοῦ τὰ ᾄσματα  τῆς   Σμέρδιος κόμης, καὶ τῶν Κλεοβούλου
[18, 4]   τὴν Μαντινικήν· καὶ μαθητὰς λαμβάνει  τῆς   τέχνης, Ἀλκιβιάδην τὸν γαυρότατον, καὶ
[18, 4]   δεινός. Ἀλλὰ καὶ διδασκάλους ἐπιγέγραπται  τῆς   τέχνης, Ἀσπασίαν τὴν Μιλησίαν, καὶ
[18, 3]   φαινόμενον ἀσπαζόμενον πόρρω πάνυ τίθεμεν  τῆς   τέχνης, τὸν δὲ τἀληθῆ αὐτὰ
[18, 9]   ~Ἡσιόδῳ δὲ ἀείδουσιν αἱ μοῦσαι  τί   ἄλλο γυναικῶν ἔρωτας, καὶ
[18, 9]   χρὴ πρεσβύτερα τοῖς νέοις εἰκάσαι)  τί   ἂν εἴη ἄλλο, αὐτό,
[18, 5]   καὶ πραγματεύεσθαι περὶ αὐτὴν ἔλεγεν.  ~Τί   βούλεται τῷ Σωκράτει ταυτὶ τὰ
[18, 9]   πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν· ὅ,  τι   γὰρ ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης
[18, 3]   συμπαραθέοντες τοῖς πρεσβυτέροις τῶν κυνῶν.  ~Τί   δή μοι βούλεται Ἐπαμεινώνδας
[18, 4]   τοι καὶ περὶ Σωκράτους ἐκλογίσασθαι,  τί   ἦν αὐτῷ ταυτὶ τὰ θρυλούμενα
[18, 4]   Πόλιν δὲ οἰκίζων ἀγαθῶν ἀνδρῶν,  τιθεὶς   νόμους τοῖς ἀριστεῦσιν οὐ στέφανον
[18, 3]   τὸ φαινόμενον ἀσπαζόμενον πόρρω πάνυ  τίθεμεν   τῆς τέχνης, τὸν δὲ τἀληθῆ
[18, 9]   θεοί, μέμψαιτο ἐραστὴν τοιοῦτον, πλὴν  Τιμάρχου;  
[18, 4]   φιλεῖν τῷ ἀρίστῳ, εἰ δή  τινα   ἂν θέλῃ, τῶν καλῶν·
[18, 2]   ἐρώτων τοῦ δικαίου μίαν γέ  τινα   δευτέραν εἰκόνα; Μειρακίῳ Ἀττικῷ
[18, 3]   καὶ μὴ ὄντος γλιχομένους νόθους  τινὰς   εἶναι καὶ κιβδήλους ἐραστάς, τοὺς
[18, 3]   τὴν ἐρωτικὴν προσθῶμεν φέροντες, ὥσπέρ  τινι   νομίσματι, τῇ τοῦ καλοῦ φύσει.
[18, 9]   καὶ Ἀτθὶς Ἀνακτορία· καὶ ὅ,  τιπερ   Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι, Πρόδικος καὶ
[18, 5]   Ξενοφῶν, Αἰσχίνης,  τις   ἄλλος τῶν ὁμοφώνων αὐτῷ. Ἐγὼ
[18, 9]   τοῖς Ὀλύμπου καὶ Μαρσύου αὐλήμασιν.  Τίς   ἄν, θεοί, μέμψαιτο ἐραστὴν
[18, 9]   καὶ κατάκλισιν σοφιστοῦ, καὶ αὕτη  τίς   δὲ ἀγροιῶτιν ἐπεμμένα στολήν τὸν
[18, 0]    ~Τίς   Σωκράτους ἐρωτική. ~Κορινθίῳ ἀνδρί,
[18, 7]   εἴτε Μαντινική, εἴτε καὶ Λεσβία  τὶς   ἦν τοῦ λόγου μήτηρ,
[18, 3]   ἀπιστοῦνται δὲ οἱ χρηστοὶ διὰ  τὸ   ἀμφίβολον τοῦ πάθους, ἀλλ´ ὥσπερ
[18, 5]   ἐπισφαλέστερος ἐν οἷς αἰνίττεται, διὰ  τὸ   ἀξιόπιστον μὲν ἐν τοῖς λόγοις,
[18, 5]   δεινὸν καὶ σφαλερὸν τὸ χρῆμα.  Τὸ   γὰρ ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ καλόν, καὶ
[18, 5]   ἐπιδείκνυσθαι, οὐκ ὠφελοῦν βουλομένου ἔργον  (τὸ   γὰρ ὠφελοῦν ἀφανὲς) ἀλλὰ βλάπτειν·
[18, 2]   δὲ ἄδικος δι´ ἐξουσίαν· ἀλλὰ  τό   γε μειράκιον ὄντως ἦν καλὸν
[18, 3]   φαινόμενον καλόν, οὐχ οὕτως ἔχον,  τὸ   δὲ καλὸν καὶ ὂν καὶ
[18, 1]   αὕτη Περίανδρον μὲν ἔπαυσεν ὑβρίζοντα,  τὸ   δὲ μειράκιον ἐποίησεν ἐξ ἐρωμένου
[18, 3]   διττόν, τὸ μὲν ἀρετῆς ἐπήβολον,  τὸ   δὲ μοχθηρίᾳ συμπεφυκός, φωνῇ μιᾷ
[18, 5]   δικαστὰς ὑπεροψίᾳ, οὐδὲ τῇ ἐπὶ  τὸ   δεσμωτήριον ὁδῷ, οὐδὲ τῇ πρὸς
[18, 6]   τὸ μὲν Ἀθηναίων θέατρον καὶ  τὸ   δικαστήριον ἐκεῖνο διαπέφευγεν· πρὸς τουτουσὶ
[18, 1]   τυραννίδι καὶ ἔρωτι, εἰσπεσόντες εἰς  τὸ   δωμάτιον, οἱ μὲν ἐπειρῶντο ἀπάγειν,
[18, 1]   ἐν χερσὶν αὐτῶν. Καὶ εἰκάσθη  τὸ   ἐν Κορίνθῳ τοῦτο πάθος τῷ
[18, 7]   αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα μὲν  τὸ   ἔργον καὶ θαυμάζοντα αὐξανόμενον, ἀπαρνούμενον
[18, 7]   τῇδε· ~ὡς οὐκ ἴδιον Σωκράτους  τὸ   ἐρωτικὸν ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ μακρῷ πρεσβύτερον·
[18, 2]   οἷον οὔτε Νέστωρ περὶ  τὸ   Ἴλιον συνεστήσατο, δεινότατος τῶν
[18, 1]   Περίανδρος τῇ ἐξουσίᾳ παροινεῖ εἰς  τὸ   μειράκιον. δὲ παροινία αὕτη
[18, 1]   Κορίνθου ἐδυνάστευον. Ὡς δὲ ἐσωφρόνει  τὸ   μειράκιον καὶ ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ ἐραστοῦ,
[18, 4]   τὴν θείαν κεφαλήν, καὶ Λῦσιν  τὸ   μειράκιον, καὶ Χαρμίδην τὸν καλόν.
[18, 1]   οἱ δὲ οἰκεῖοι κατέχειν· σπώμενον  τὸ   μειράκιον ὑπ´ ἀμφοῖν, βίᾳ διαφθείρεται
[18, 6]   τοῖς κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον. Διὸ δὴ  τὸ   μὲν Ἀθηναίων θέατρον καὶ τὸ
[18, 3]   ἔρωτος λόγοι; Ὅτι πρᾶγμα διττόν,  τὸ   μὲν ἀρετῆς ἐπήβολον, τὸ δὲ
[18, 3]   καλοῦ φύσει. Ἐὰν γὰρ τούτου  τὸ   μὲν φαινόμενον καλόν, οὐχ
[18, 6]   μή, σκοπεῖν ἀναθησόμεθα σμικρόν, ὅσον  τὸ   νῦν ἔχον· λέγωμεν δὲ ὡδὶ
[18, 6]   Οὐ γὰρ ἦν, ὡς ἔοικεν,  τὸ   πρᾶγμα οὔτε τοῖς συκοφάνταις, οὔτε
[18, 6]   γάρ εἰσιν ἐκείνων ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα  τὸ   πρῶτον τῇδε· ~ὡς οὐκ ἴδιον
[18, 7]   ἐρωτικόν, οὐκ ἔφη θαυμάζειν, πλῆρες  τὸ   στῆθος ἔχων ὥσπερ ἀγγεῖον, ἀλλοτρίων
[18, 4]   καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ καὶ ἥδειν  τὸ   σῶμα, ἐπτοῆσθαι δὲ καὶ ἐνθουσιᾶν,
[18, 8]   ὀνείρατα, καὶ τὰ δάκρυα, καὶ  τὸ   τελευταῖον δῶρον ἤδη θαπτομένῳ
[18, 5]   αἰνίττεται· καὶ παρεὶς τῇ ἀκοῇ  τὸ   τερπνόν, συναγωνίζεται τῷ ποιητῇ, καὶ
[18, 8]   δὲ ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν δὲ καὶ  τὸ   τυχεῖν ἐθέλοντα ἐξουσίας πρὸς μάχην
[18, 3]   Τὸν μὲν πρὸ τοῦ δοκίμου  τὸ   φαινόμενον ἀσπαζόμενον πόρρω πάνυ τίθεμεν
[18, 1]   τὴν ὁμιλίαν συστησαμένῳ ὕβρις ἦν  τὸ   χρῆμα, οὐκ ἔρως· θαρσῶν δὲ
[18, 5]   πράξεις καλάς, δεινὸν καὶ σφαλερὸν  τὸ   χρῆμα. Τὸ γὰρ ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ
[18, 4]   καὶ λόγον καὶ ἄνδρα, ἐπιτολμητόν  τοι   καὶ περὶ Σωκράτους ἐκλογίσασθαι, τί
[18, 9]   τούτοις τὴν σωφροσύνην ὁρᾷς· ἔραμαί  τοι   συνηβᾶν, φησίν, χαρίεν γὰρ ἔχεις
[18, 5]   μὲν περὶ τοῦ Διὸς  τοιαῦτα   ἀκούσας, καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ
[18, 6]   Ὧδε τοίνυν δράσωμεν περὶ ῥᾳστώνην  τοιαύτην   τῷ λόγῳ, οἵαν καὶ εἰς
[18, 6]   τῷ βούλεσθαι καὶ δύνασθαι. Ὧδε  τοίνυν   δράσωμεν περὶ ῥᾳστώνην τοιαύτην τῷ
[18, 8]   τὸν πρᾶον· καὶ ἐστὶν ἐν  τοιούτοις   οὐκέτι ἀρχαῖος, ἀλλὰ τεχνίτης δεινῶς,
[18, 9]   ἄν, θεοί, μέμψαιτο ἐραστὴν  τοιοῦτον,   πλὴν Τιμάρχου;
[18, 8]   ἄπεισιν. Ἄλλη εἰκὼν ἀκολάστου ἔρωτος·  τοιοῦτος   αὐτῷ Ἀλέξανδρος, οἷος ἐκ
[18, 4]   οἰκίζων ἀγαθῶν ἀνδρῶν, τιθεὶς νόμους  τοῖς   ἀριστεῦσιν οὐ στέφανον οὐδὲ εἰκόνας,
[18, 8]   ἐραστοῦ· δὲ ἐφίησιν, καὶ  τοῖς   αὑτοῦ ὅπλοις κοσμεῖ, καὶ βραδύνοντος
[18, 1]   εἰς Ἀκταίωνος ἐραστὴς ὁμοῦ  τοῖς   Βακχιάδαις νεανίσκοις· οἳ θαρσοῦντες μέθῃ
[18, 5]   πόρρω πάνυ εἶναι τῆς αἰτίας,  τοῖς   ἐκείνου παραβαλλόμενα. Αὐτίκα καὶ
[18, 4]   ταῦτα μόνον οὐκ ἐν μέσοις  τοῖς   Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ οἴκοι καὶ
[18, 2]   πολλοὶ νεανίαι· ὅπλα δοὺς Ἐπαμεινώνδας  τοῖς   ἐρασταῖς καὶ τοῖς ἐρωμένοις συνέταξεν
[18, 2]   τὰ μειράκια ἐφάμιλλα ταῖς ἀρεταῖς  τοῖς   ἐρασταῖς, ὥσπερ ἐν θήρᾳ σκύλακες
[18, 5]   τῇ μιμήσει, ἀνόμοιον δ´ ἐν  τοῖς   ἔργοις. Οὐδὲν γὰρ αὐτὸς αὑτῷ
[18, 2]   δοὺς Ἐπαμεινώνδας τοῖς ἐρασταῖς καὶ  τοῖς   ἐρωμένοις συνέταξεν λόχον ἱερὸν τοῦ
[18, 8]   πολυφωνότατος ὢν καὶ δεινὸς ὁμοῦ  τοῖς   καλοῖς τὰ αἰσχρὰ ἱστορεῖν, τὰ
[18, 8]   ἵππον, κυκεῶ δὲ Πραμνίου διδοὺς  τοῖς   κάμνουσιν, τοὺς δὲ κακοὺς ἐν
[18, 6]   πρᾶγμα οὔτε τοῖς συκοφάνταις, οὔτε  τοῖς   κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον. Διὸ δὴ τὸ
[18, 5]   διὰ τὸ ἀξιόπιστον μὲν ἐν  τοῖς   λόγοις, δυνατὸν δὲ τῇ μιμήσει,
[18, 4]   αὐτῷ ταυτὶ τὰ θρυλούμενα ἐν  τοῖς   λόγοις; ὁποῖα ἄττα φησὶν περὶ
[18, 9]   τῆς Λεσβίας (εἴτοι χρὴ πρεσβύτερα  τοῖς   νέοις εἰκάσαι) τί ἂν εἴη
[18, 8]   γέλωτα ὄφλοι τὰ σοφὰ ταῦτα  τοῖς   νῦν τακτικοῖς καὶ ἰατροῖς καὶ
[18, 9]   ἔλεγεν, εἰκάζων αὐτοῦ τὴν χάριν  τοῖς   Ὀλύμπου καὶ Μαρσύου αὐλήμασιν. Τίς
[18, 2]   ὥσπερ ἐν θήρᾳ σκύλακες συμπαραθέοντες  τοῖς   πρεσβυτέροις τῶν κυνῶν. ~Τί δή
[18, 6]   ὡς ἔοικεν, τὸ πρᾶγμα οὔτε  τοῖς   συκοφάνταις, οὔτε τοῖς κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον.
[18, 4]   Κριτόβουλον τὸν ὡραιότατον, καὶ Ἀγάθωνα  τὸν   ἁβρότατον, καὶ Φαῖδρον τὴν θείαν
[18, 8]   τὰ αἰσχρά, τὸν σώφρονα ἔρωτα,  τὸν   ἀκόλαστον, τὸν δίκαιον, τὸν ὑβριστήν,
[18, 8]   μὲν πατέρα καὶ ἀδελφὸν καλεῖ  τὸν   ἄνδρα καὶ ἐραστήν, καὶ πάντα
[18, 8]   φαρμακέα ἐπὶ τῆς Κίρκης· καὶ  τὸν   ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ, τὸν
[18, 4]   μαθητὰς λαμβάνει τῆς τέχνης, Ἀλκιβιάδην  τὸν   γαυρότατον, καὶ Κριτόβουλον τὸν ὡραιότατον,
[18, 8]   ὑβριστὴν ἐπὶ τῶν μνηστήρων· καὶ  τὸν   γόητα ἐπὶ τῆς Καλυψοῦς· καὶ
[18, 9]   ἔρωτας καὶ βασιλέων καὶ φυτῶν;  Τὸν   δὲ Ἀρχιλόχου ἔρωτα, ὑβριστὴς γάρ,
[18, 7]   Ἀνακρέοντος, φησίν, τοῦ σοφοῦ.  Τὸν   δὲ ἐν τῷ συμποσίῳ λόγον,
[18, 3]   πόρρω πάνυ τίθεμεν τῆς τέχνης,  τὸν   δὲ τἀληθῆ αὐτὰ γνωρίζοντα, τοῦτον
[18, 5]   φιλοσόφῳ βίῳ; οὐ τῇ πρὸς  τὸν   δῆμον παρρησίᾳ, οὐδὲ τῇ πρὸς
[18, 8]   τὸν σώφρονα ἔρωτα, τὸν ἀκόλαστον,  τὸν   δίκαιον, τὸν ὑβριστήν, τὸν ἐπιμανῆ,
[18, 8]   ἐν νύσσῃ μὲν παραινῶν ἐγχριμφθῆναι  τὸν   ἐπὶ λαιᾷ ἵππον, κυκεῶ δὲ
[18, 8]   ἀκόλαστον, τὸν δίκαιον, τὸν ὑβριστήν,  τὸν   ἐπιμανῆ, τὸν πρᾶον· καὶ ἐστὶν
[18, 4]   θαυμαστοῦ γέρως. Αὐτὸς δὲ δὴ  τὸν   ἔρωτα, ἀναπλάττων ἐπ´ αὐτῷ μῦθον,
[18, 9]   ξυλλαβοῦσα εἶπεν γλυκύπικρον‘ καὶ ἀλγεσίδωρον.  Τὸν   ἔρωτα Σωκράτης σοφιστὴν λέγει, Σαπφὼ
[18, 9]   τίς δὲ ἀγροιῶτιν ἐπεμμένα στολήν  τὸν   ἔρωτα φησὶν Διοτίμα τῷ
[18, 4]   ταύτῃ βασανιστέον τὲ καὶ ἀθρητέον  τὸν   ἐρωτικὸν καὶ λόγον καὶ ἄνδρα,
[18, 6]   Ἀλκιβιάδην ἐᾷ ὑβρίζειν, καὶ ὅτι  τὸν   ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖ, καὶ
[18, 8]   οἷος ἐκ μάχης ἐπανεῖναι εἰς  τὸν   θάλαμον καὶ ἀεὶ μοιχῷ ἐοικέναι.
[18, 5]   δεσμωτήριον ὁδῷ, οὐδὲ τῇ πρὸς  τὸν   θάνατον παρασκευῇ· πολλοῦ γε καὶ
[18, 3]   ἐπονομάζοντες ἔρωτα, οὑτωσὶ καλοῦντες καὶ  τὸν   θεὸν καὶ τὴν νόσον, καλλωπίζονται
[18, 3]   μοχθηροὶ ἐρασταὶ διὰ τὴν πρὸς  τὸν   θεὸν ὁμωνυμίαν, ἀπιστοῦνται δὲ οἱ
[18, 2]   ἄξιον, ὥστε ὑπεριδὸν τοῦ τυράννου  τὸν   ἰδιώτην ἠσπάζετο· δὲ ὑπ´
[18, 9]   εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους·  τὸν   Ἴωνα χαίρειν φησὶν Σωκράτης·
[18, 4]   Λῦσιν τὸ μειράκιον, καὶ Χαρμίδην  τὸν   καλόν. Ἀποκρύπτεται δὲ οὐδὲν τῶν
[18, 6]   καὶ ὀμνύει τὴν πλάτανον καὶ  τὸν   κύνα· τῶν δὲ ἐρωτικῶν τῶν
[18, 5]   συνεξαίρεται τῇ φαντασίᾳ, καὶ συναναπλάττει  τὸν   λόγον, ἀπιστῶν ὁμοῦ καὶ χαίρων
[18, 3]   γνωριστικὸς τοῦ δοκίμου καὶ μή.  Τὸν   μὲν πρὸ τοῦ δοκίμου τὸ
[18, 5]   νέων ἀπεπέμψατο, αὐτῷ Ὁμήρῳ, στεφανώσας  τὸν   ποιητὴν καὶ χρίσας μύρῳ· αἰτιασάμενος
[18, 8]   τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ,  τὸν   πόνῳ κτητὸν καὶ χρόνῳ, καὶ
[18, 8]   δίκαιον, τὸν ὑβριστήν, τὸν ἐπιμανῆ,  τὸν   πρᾶον· καὶ ἐστὶν ἐν τοιούτοις
[18, 6]   Κριτίας ἐτυράννησεν, τοῦτο ἀδικεῖν ἔλεγον  τὸν   Σωκράτην, καὶ ὅτι Ἀλκιβιάδην ἐᾷ
[18, 8]   πάθη, τὰ καλά, τὰ αἰσχρά,  τὸν   σώφρονα ἔρωτα, τὸν ἀκόλαστον, τὸν
[18, 8]   Ἥρας καὶ τοῦ Διός· καὶ  τὸν   ὑβριστὴν ἐπὶ τῶν μνηστήρων· καὶ
[18, 8]   ἔρωτα, τὸν ἀκόλαστον, τὸν δίκαιον,  τὸν   ὑβριστήν, τὸν ἐπιμανῆ, τὸν πρᾶον·
[18, 8]   γόητα ἐπὶ τῆς Καλυψοῦς· καὶ  τὸν   φαρμακέα ἐπὶ τῆς Κίρκης· καὶ
[18, 8]   ὅσον ἐκείνης, λέγει. Ἔδειξεν καὶ  τὸν   χαμαιεύνην ἔρωτα ἐπὶ τῆς Ἥρας
[18, 4]   Ἀλκιβιάδην τὸν γαυρότατον, καὶ Κριτόβουλον  τὸν   ὡραιότατον, καὶ Ἀγάθωνα τὸν ἁβρότατον,
[18, 8]   ὀνόματα· δὲ οὔτε μητρὸς  τοσουτονὶ   αὐτῷ μέλειν, ὅσον ἐκείνης, λέγει.
[18, 3]   Ἁρμόδιος, καὶ οἱ περὶ  τοῦ   ἀδίκου ἔρωτος λόγοι; Ὅτι πρᾶγμα
[18, 5]   τοῦ Διὸς τοιαῦτα ἀκούσας, καὶ  τοῦ   Ἀπόλλωνος, καὶ τῆς Θέτιδος, καὶ
[18, 9]   δὲ τοῦ Τηΐου σοφιστοῦ τέχνη  τοῦ   αὐτοῦ ἤθους καὶ τρόπου· καὶ
[18, 8]   καὶ σωφρόνων, τοῦ μὲν παιδεύοντος,  τοῦ   δὲ παιδευομένου· μὲν ἄχθεται,
[18, 1]   μὲν ὑπὸ κυνῶν ἐν θήρᾳ,  τοῦ   δὲ ὑπὸ ἐραστῶν ἐν μέθῃ.
[18, 2]   τοῦ ἑτέρου τρόπου τῶν ἐρώτων  τοῦ   δικαίου μίαν γέ τινα
[18, 8]   ἔρωτα ἐπὶ τῆς Ἥρας καὶ  τοῦ   Διός· καὶ τὸν ὑβριστὴν ἐπὶ
[18, 5]   Αὐτίκα καὶ μὲν περὶ  τοῦ   Διὸς τοιαῦτα ἀκούσας, καὶ τοῦ
[18, 3]   ἐξετάζειν ἔδει, ὁπότερος αὐτῶν γνωριστικὸς  τοῦ   δοκίμου καὶ μή. Τὸν μὲν
[18, 3]   καὶ μή. Τὸν μὲν πρὸ  τοῦ   δοκίμου τὸ φαινόμενον ἀσπαζόμενον πόρρω
[18, 8]   ἴσος οἷον τῆς Ἀνδρομάχης καὶ  τοῦ   Ἕκτορος· μὲν πατέρα καὶ
[18, 8]   μάχην δακρῦσαι ὡς οὐκ ἀνεξομένου  τοῦ   ἐραστοῦ· δὲ ἐφίησιν, καὶ
[18, 2]   τοῖς ἐρωμένοις συνέταξεν λόχον ἱερὸν  τοῦ   ἔρωτος, δεινὸν καὶ ἄμαχον, καὶ
[18, 4]   αὑτοῦ ἐκεῖνος, ὅτι ἐστὶν θεράπων  τοῦ   ἔρωτος, καὶ λευκὴ στάθμη πρὸς
[18, 4]   καλόν. Ἀποκρύπτεται δὲ οὐδὲν τῶν  τοῦ   ἔρωτος, οὔτε ἔργον, οὔτε πάθος,
[18, 8]   ἰατροῖς καὶ ἡνιόχοις· τὰ δὲ  τοῦ   ἔρωτος πάντα ἑξῆς δίεισιν, καὶ
[18, 9]   μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ  τοῦ   ἔρωτος, τῇ δὲ ἔρως
[18, 2]   ἐρώτων. ~Βούλει σοι λέγω καὶ  τοῦ   ἑτέρου τρόπου τῶν ἐρώτων τοῦ
[18, 5]   Ἀπόλλωνος, καὶ τῆς Θέτιδος, καὶ  τοῦ   Ἡφαίστου, καταμαντεύεται τοῦ λόγου, ὡς
[18, 4]   ἂν θέλῃ, τῶν καλῶν·  τοῦ   θαυμαστοῦ γέρως. Αὐτὸς δὲ δὴ
[18, 3]   καὶ κιβδήλους ἐραστάς, τοὺς δὲ  τοῦ   καὶ ὄντος καὶ φαινομένου γνησίους
[18, 3]   φέροντες, ὥσπέρ τινι νομίσματι, τῇ  τοῦ   καλοῦ φύσει. Ἐὰν γὰρ τούτου
[18, 7]   Μυρινουσίου Φαίδρου λόγον ὑπὸ Λυσίου  τοῦ   Κεφάλου συγγεγραμμένον ἐρωτικόν, οὐκ ἔφη
[18, 7]   καὶ Λεσβία τὶς ἦν  τοῦ   λόγου μήτηρ, πάντως γε οὐκ
[18, 5]   Θέτιδος, καὶ τοῦ Ἡφαίστου, καταμαντεύεται  τοῦ   λόγου, ὡς φησὶ μὲν ταῦτα,
[18, 8]   καὶ καλῶν ἀμφοτέρων, καὶ σωφρόνων,  τοῦ   μὲν παιδεύοντος, τοῦ δὲ παιδευομένου·
[18, 1]   ὁμωνυμίαν τῶν μειρακίων, ἀπολομένου ἑκατέρου,  τοῦ   μὲν ὑπὸ κυνῶν ἐν θήρᾳ,
[18, 7]   τὴν εὕρεσιν. Ἐπιδειξαμένου γὰρ αὐτῷ  τοῦ   Μυρινουσίου Φαίδρου λόγον ὑπὸ Λυσίου
[18, 3]   οἱ χρηστοὶ διὰ τὸ ἀμφίβολον  τοῦ   πάθους, ἀλλ´ ὥσπερ τοὺς ἀργυρογνώμονας
[18, 6]   εἰσαγγελλόμενοι κινδυνεύοντες· οὐ περὶ  τοῦ   πράγματος ἀπολογοῦνται μόνον, ὑπὲρ ὅτου
[18, 7]   καὶ μέλαιναν) Ἀνακρέοντος, φησίν,  τοῦ   σοφοῦ. Τὸν δὲ ἐν τῷ
[18, 7]   πάντως γε οὐκ ἴδιοι οἱ  τοῦ   Σωκράτους ἐρωτικοὶ λόγοι, οὐδὲ πρώτου·
[18, 6]   τῶν κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο τῷ ἔρωτι  τοῦ   Σωκράτους· καίτοι πένητα εἰπών, καὶ
[18, 5]   εἴτε εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω ἡμῖν ὑπὲρ  τοῦ   Σωκράτους Πλάτων, Ξενοφῶν,
[18, 9]   ἄμμι πρέποι τάδε. δὲ  τοῦ   Τηΐου σοφιστοῦ τέχνη τοῦ αὐτοῦ
[18, 2]   καὶ ἐρᾶσθαι ἄξιον, ὥστε ὑπεριδὸν  τοῦ   τυράννου τὸν ἰδιώτην ἠσπάζετο·
[18, 3]   καὶ φαινόμενον, ἀνάγκη τοὺς μὲν  τοῦ   φαινομένου κάλλους καὶ μὴ ὄντος
[18, 3]   ἀμφίβολον τοῦ πάθους, ἀλλ´ ὥσπερ  τοὺς   ἀργυρογνώμονας ἐξετάζειν ἔδει, ὁπότερος αὐτῶν
[18, 5]   ἐκπληττόμενος τοὺς καλοὺς τῷ ἐλέγχοντι  τοὺς   ἄφρονας, Λυσίου τῶν ἐρωτικῶν
[18, 8]   δὲ Πραμνίου διδοὺς τοῖς κάμνουσιν,  τοὺς   δὲ κακοὺς ἐν μέσῳ τάττων
[18, 3]   τινὰς εἶναι καὶ κιβδήλους ἐραστάς,  τοὺς   δὲ τοῦ καὶ ὄντος καὶ
[18, 6]   λέγωμεν δὲ ὡδὶ πρὸς τουτουσὶ  τοὺς   δεινοὺς κατηγόρους· ὅτι ἡμῖν δοκεῖτε,
[18, 5]   Δηλίῳ ἀριστείᾳ, οὐδὲ τῇ πρὸς  τοὺς   δικαστὰς ὑπεροψίᾳ, οὐδὲ τῇ ἐπὶ
[18, 8]   μέσῳ τάττων τῶν ἀγαθῶν, καὶ  τοὺς   ἱππεῖς διακρίνων τῶν πεζῶν·
[18, 4]   ἔρωτος, καὶ λευκὴ στάθμη πρὸς  τοὺς   καλούς, καὶ τὴν τέχνην δεινός.
[18, 5]   τῷ σωφρονοῦντι, καὶ ἐκπληττόμενος  τοὺς   καλοὺς τῷ ἐλέγχοντι τοὺς ἄφρονας,
[18, 3]   καὶ ὂν καὶ φαινόμενον, ἀνάγκη  τοὺς   μὲν τοῦ φαινομένου κάλλους καὶ
[18, 6]   γε ἀδικεῖν γραψάμενοι Σωκράτην, καὶ  τοὺς   νέους διαφθείρειν, καὶ ὅτι μὲν
[18, 6]   ἐκεῖνο διαπέφευγεν· πρὸς τουτουσὶ δὲ  τοὺς   νυνὶ κατηγόρους (οὐ γάρ εἰσιν
[18, 4]   ἄλλα ἅπαντα ἀποποιεῖται εἰδέναι, καὶ  τοὺς   περὶ ἀρετῆς λόγους, καὶ τὰς
[18, 5]   δῆμον παρρησίᾳ, οὐδὲ τῇ πρὸς  τοὺς   τυράννους ἐλευθερίᾳ, οὐδὲ τῇ ἐπὶ
[18, 6]   καὶ ὅτι μὲν Κριτίας ἐτυράννησεν,  τοῦτο   ἀδικεῖν ἔλεγον τὸν Σωκράτην, καὶ
[18, 9]   ἔρως εὐπορῶν, ἀποθνήσκει δὲ ἀπορῶν·  τοῦτο   ἐκείνη ξυλλαβοῦσα εἶπεν γλυκύπικρον‘ καὶ
[18, 9]   ᾄδω, χαρίεντα δ´ οἶδα λέξαι.  Τοῦτο   καὶ περὶ Σωκράτους Ἀλκιβιάδης ἔλεγεν,
[18, 1]   Καὶ εἰκάσθη τὸ ἐν Κορίνθῳ  τοῦτο   πάθος τῷ Βοιωτίῳ διὰ τὴν
[18, 5]   ἀφανὲς) ἀλλὰ βλάπτειν· πρόχειρον γὰρ  τοῦτο.   Ταῦτα οἶμαι Θρασύμαχον ἂν εἰπεῖν,
[18, 9]   Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος,  τοῦτο   τῇ Λεσβίᾳ Γύριννα καὶ Ἀτθὶς
[18, 9]   Γοργίας καὶ Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας,  τοῦτο   τῇ Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα·
[18, 5]   λέγει· καὶ ὅσα ἄλλα ἐπὶ  τούτοις   Ὅμηρος μὲν ᾐνίξατο, Σωκράτης δὲ
[18, 9]   τῆς Βαθύλλου ὥρας· ἀλλὰ καὶ  τούτοις   τὴν σωφροσύνην ὁρᾷς· ἔραμαί τοι
[18, 3]   τὸν δὲ τἀληθῆ αὐτὰ γνωρίζοντα,  τοῦτον   καὶ συνιέναι αὐτῆς· ταύτῃ καὶ
[18, 2]   ἐπ´ ἀτιμίᾳ. Διδόασιν δίκην ἐκ  τούτου   Πεισιστρατίδαι, καὶ ἦρξεν ἐλευθερίας Ἀθηναίοις
[18, 3]   τοῦ καλοῦ φύσει. Ἐὰν γὰρ  τούτου   τὸ μὲν φαινόμενον καλόν,
[18, 6]   τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο διαπέφευγεν· πρὸς  τουτουσὶ   δὲ τοὺς νυνὶ κατηγόρους (οὐ
[18, 6]   ἔχον· λέγωμεν δὲ ὡδὶ πρὸς  τουτουσὶ   τοὺς δεινοὺς κατηγόρους· ὅτι ἡμῖν
[18, 6]   ἀλλ´ ἠρέμα εἰς ἄλλους ἀξιοχρεωτέρους  τρέπουσι   τὴν αἰτίαν, τῇ πρὸς ἐκείνους
[18, 9]   τέχνη τοῦ αὐτοῦ ἤθους καὶ  τρόπου·   καὶ γὰρ πάντων ἐρᾷ τῶν
[18, 2]   σοι λέγω καὶ τοῦ ἑτέρου  τρόπου   τῶν ἐρώτων τοῦ δικαίου μίαν
[18, 5]   ἔπη τῆς θαυμαστῆς πολιτείας καὶ  τροφῆς   τῶν νέων ἀπεπέμψατο, αὐτῷ Ὁμήρῳ,
[18, 1]   νεανίσκοις· οἳ θαρσοῦντες μέθῃ καὶ  τυραννίδι   καὶ ἔρωτι, εἰσπεσόντες εἰς τὸ
[18, 1]   δὲ μειράκιον ἐποίησεν ἐξ ἐρωμένου  τυραννοκτόνον.   Αὕτη δίκη ἀδίκων ἐρώτων. ~Βούλει
[18, 2]   δύο ἦσαν ἐρασταί, ἰδιώτης καὶ  τύραννος·   μὲν δίκαιος ἦν διὰ
[18, 2]   καὶ ἦρξεν ἐλευθερίας Ἀθηναίοις ὕβρις  τυράννου,   καὶ μειρακίου θάρσος, καὶ ἔρως
[18, 2]   ἐρᾶσθαι ἄξιον, ὥστε ὑπεριδὸν τοῦ  τυράννου   τὸν ἰδιώτην ἠσπάζετο· δὲ
[18, 5]   παρρησίᾳ, οὐδὲ τῇ πρὸς τοὺς  τυράννους   ἐλευθερίᾳ, οὐδὲ τῇ ἐπὶ Δηλίῳ
[18, 1]   ἐν μέθῃ. Περιάνδρῳ τῷ Ἀμβρακιώτῃ  τυράννῳ   παιδικὰ ἦν μειράκιον πολιτικόν· ἅτε
[18, 8]   ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν δὲ καὶ τὸ  τυχεῖν   ἐθέλοντα ἐξουσίας πρὸς μάχην δακρῦσαι
[18, 4]   καὶ πένητα, ἐγγυτάτω τῆς ἑαυτοῦ  τύχης,   ἀνυπόδητον, χαμαιεύνην, ἐπίβουλον, θηρευτικόν, φαρμακέα,
[18, 1]   ὑπὸ ἐραστῶν ἐν μέθῃ. Περιάνδρῳ  τῷ   Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ ἦν μειράκιον
[18, 4]   φλυαρίας, δωρεῖται· ἀλλ´ ἐξεῖναι φιλεῖν  τῷ   ἀρίστῳ, εἰ δή τινα ἂν
[18, 1]   τὸ ἐν Κορίνθῳ τοῦτο πάθος  τῷ   Βοιωτίῳ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τῶν
[18, 6]   δὲ ἧττον· χρὴ δὲ ὁμοῦ  τῷ   βούλεσθαι καὶ δύνασθαι. Ὧδε τοίνυν
[18, 5]   καὶ ἐκπληττόμενος τοὺς καλοὺς  τῷ   ἐλέγχοντι τοὺς ἄφρονας, Λυσίου
[18, 9]   ἦθος· καὶ αὖθις καλὸν εἶναι  τῷ   ἔρωτι τὰ δίκαια‘ φησίν. Ἤδη
[18, 6]   δεινότατος τῶν κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο  τῷ   ἔρωτι τοῦ Σωκράτους· καίτοι πένητα
[18, 6]   Σωκράτους φιλοσοφίᾳ ἐπολέμει. ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν  τῷ   λόγῳ, μὴ εἰκαῖα φλυαρῶμεν. Καὶ
[18, 6]   τοίνυν δράσωμεν περὶ ῥᾳστώνην τοιαύτην  τῷ   λόγῳ, οἵαν καὶ εἰς τὰ
[18, 8]   Κίρκης· καὶ τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ  τῷ   Πατρόκλῳ, τὸν πόνῳ κτητὸν καὶ
[18, 5]   τῇ ἀκοῇ τὸ τερπνόν, συναγωνίζεται  τῷ   ποιητῇ, καὶ συνεξαίρεται τῇ φαντασίᾳ,
[18, 7]   τοῦ σοφοῦ. Τὸν δὲ ἐν  τῷ   συμποσίῳ λόγον, εἰς ἔρωτα ἔπαινον,
[18, 9]   τὸν ἔρωτα φησὶν Διοτίμα  τῷ   Σωκράτει οὐ παῖδα, ἀλλὰ ἀκόλουθον
[18, 5]   περὶ αὐτὴν ἔλεγεν. ~Τί βούλεται  τῷ   Σωκράτει ταυτὶ τὰ κομψά, εἴτε
[18, 5]   αὑτῷ ὅμοιος Σωκράτης ἐρῶν  τῷ   σωφρονοῦντι, καὶ ἐκπληττόμενος τοὺς
[18, 8]   δὲ κακοὺς ἐν μέσῳ τάττων  τῶν   ἀγαθῶν, καὶ τοὺς ἱππεῖς διακρίνων
[18, 1]   Ἐρᾷ Ἀκταίωνος νεανίας Κορίνθιος, γένους  τῶν   Βακχιάδων· Βακχιάδαι δὲ Κορίνθου ἐδυνάστευον.
[18, 5]   καλόν, καὶ τὰ ὠφελοῦντα διὰ  τῶν   βλαπτόντων ἐπιδείκνυσθαι, οὐκ ὠφελοῦν βουλομένου
[18, 6]   τὴν πλάτανον καὶ τὸν κύνα·  τῶν   δὲ ἐρωτικῶν τῶν Σωκράτους ἀπέσχοντο
[18, 5]   χρίσας μύρῳ· αἰτιασάμενος τὴν παρρησίαν  τῶν   ἐπῶν, ὅτι Ζεὺς πεποίηται
[18, 2]   τὴν Ἀττικήν. Ἔδει γὰρ ἕκαστον  τῶν   ἐραστῶν ἀριστεύειν, καὶ διὰ φιλοτιμίαν
[18, 5]   ἐλέγχοντι τοὺς ἄφρονας, Λυσίου  τῶν   ἐρωτικῶν ἀντίτεχνος, Κριτοβούλου ἁπτόμενος,
[18, 2]   λέγω καὶ τοῦ ἑτέρου τρόπου  τῶν   ἐρώτων τοῦ δικαίου μίαν γέ
[18, 9]   τρόπου· καὶ γὰρ πάντων ἐρᾷ  τῶν   καλῶν, καὶ ἐπαινεῖ πάντας· μεστὰ
[18, 9]   ἔλεγον, καὶ ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι  τῶν   καλῶν· ὅ, τι γὰρ ἐκείνῳ
[18, 4]   εἰ δή τινα ἂν θέλῃ,  τῶν   καλῶν· τοῦ θαυμαστοῦ γέρως.
[18, 6]   ἐν Διονυσίοις κωμῳδῶν, δεινότατος  τῶν   κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο τῷ ἔρωτι τοῦ
[18, 9]   ᾄσματα τῆς Σμέρδιος κόμης, καὶ  τῶν   Κλεοβούλου ὀφθαλμῶν, καὶ τῆς Βαθύλλου
[18, 2]   θήρᾳ σκύλακες συμπαραθέοντες τοῖς πρεσβυτέροις  τῶν   κυνῶν. ~Τί δή μοι βούλεται
[18, 1]   τῷ Βοιωτίῳ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν  τῶν   μειρακίων, ἀπολομένου ἑκατέρου, τοῦ μὲν
[18, 7]   ὀνομάζων χαίρει διὰ τὴν ὥραν  τῶν   μελῶν, καίτοι μικρὰν οὖσαν καὶ
[18, 8]   Διός· καὶ τὸν ὑβριστὴν ἐπὶ  τῶν   μνηστήρων· καὶ τὸν γόητα ἐπὶ
[18, 5]   τῆς θαυμαστῆς πολιτείας καὶ τροφῆς  τῶν   νέων ἀπεπέμψατο, αὐτῷ Ὁμήρῳ, στεφανώσας
[18, 5]   Αἰσχίνης, τις ἄλλος  τῶν   ὁμοφώνων αὐτῷ. Ἐγὼ μὲν γὰρ
[18, 2]   καὶ διὰ φιλοτιμίαν ἐν ὄψει  τῶν   παιδικῶν μαχόμενον, καὶ δι´ ἀνάγκην
[18, 8]   ἀγαθῶν, καὶ τοὺς ἱππεῖς διακρίνων  τῶν   πεζῶν· γὰρ ἂν γέλωτα
[18, 2]   τὸ Ἴλιον συνεστήσατο, δεινότατος  τῶν   στρατηγῶν, οὔτε Ἡρακλεῖδαι περὶ Πελοπόννησον,
[18, 6]   τὸν κύνα· τῶν δὲ ἐρωτικῶν  τῶν   Σωκράτους ἀπέσχοντο καὶ οἱ δεινοὶ
[18, 4]   τὸν καλόν. Ἀποκρύπτεται δὲ οὐδὲν  τῶν   τοῦ ἔρωτος, οὔτε ἔργον, οὔτε
[18, 2]   μαχόμενον, καὶ δι´ ἀνάγκην ὑπερμαχοῦντα  τῶν   φιλτάτων· ἦν δὲ καὶ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008