HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  21 formes différentes pour 50 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 9]   παῖδες ἂν φιλοῖεν· χαρίεντα μὲν  γὰρ   ᾄδω, χαρίεντα δ´ οἶδα λέξαι.
[18, 5]   γε καὶ δεῖ. Εἰ μὲν  γὰρ   ἀληθῆ ταῦτα, εὐφημεῖν ἄξιον· εἰ
[18, 8]   ἱππεῖς διακρίνων τῶν πεζῶν·  γὰρ   ἂν γέλωτα ὄφλοι τὰ σοφὰ
[18, 7]   ἦπου Σαπφοῦς τῆς καλῆς (οὕτω  γὰρ   αὐτὴν ὀνομάζων χαίρει διὰ τὴν
[18, 5]   δ´ ἐν τοῖς ἔργοις. Οὐδὲν  γὰρ   αὐτὸς αὑτῷ ὅμοιος Σωκράτης
[18, 7]   δὲ αὐτοῦ τὴν εὕρεσιν. Ἐπιδειξαμένου  γὰρ   αὐτῷ τοῦ Μυρινουσίου Φαίδρου λόγον
[18, 6]   δὲ τοὺς νυνὶ κατηγόρους (οὐ  γάρ   εἰσιν ἐκείνων ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα τὸ
[18, 2]   Πελοποννήσιοι περὶ τὴν Ἀττικήν. Ἔδει  γὰρ   ἕκαστον τῶν ἐραστῶν ἀριστεύειν, καὶ
[18, 9]   ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν· ὅ, τι  γὰρ   ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης καὶ
[18, 9]   ἔραμαί τοι συνηβᾶν, φησίν, χαρίεν  γὰρ   ἔχεις ἦθος· καὶ αὖθις καλὸν
[18, 6]   μᾶλλον κακῶς ἐρῶντα. Οὐ  γὰρ   ἦν, ὡς ἔοικεν, τὸ πρᾶγμα
[18, 5]   τῶν ὁμοφώνων αὐτῷ. Ἐγὼ μὲν  γὰρ   θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι, ὅπως τὰ
[18, 9]   δὲ τῇ θυγατρί· οὐ  γὰρ   θέμις ἐν μουσοπόλων οἰκίᾳ θρῆνον
[18, 9]   καὶ τὴν τέχνην ἀπεκαλύψατο· ἐμὲ  γὰρ   λόγων εἵνεκα παῖδες ἂν φιλοῖεν·
[18, 8]   οὕτως, ἀπὸ Ὁμήρου ἀρξάμενοι. ~Οὗτος  γάρ   μοι δοκεῖ πολυφωνότατος ὢν καὶ
[18, 9]   Σωκράτους τέχνη ἐρωτική; Δοκοῦσιν  γάρ   μοι τὴν καθ´ αὑτὸν ἑκάτερος
[18, 5]   παραγινόμενος, Χαρμίδην τεθηπώς. Πῶς  γὰρ   ὅμοια ταῦτα φιλοσόφῳ βίῳ; οὐ
[18, 7]   ἐρωτικοὶ λόγοι, οὐδὲ πρώτου· θεασώμεθα  γὰρ   οὕτως, ἀπὸ Ὁμήρου ἀρξάμενοι. ~Οὗτος
[18, 9]   αὐτοῦ ἤθους καὶ τρόπου· καὶ  γὰρ   πάντων ἐρᾷ τῶν καλῶν, καὶ
[18, 9]   δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ  γὰρ   πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον, καὶ ὑπὸ
[18, 5]   ὠφελοῦν ἀφανὲς) ἀλλὰ βλάπτειν· πρόχειρον  γὰρ   τοῦτο. Ταῦτα οἶμαι Θρασύμαχον ἂν
[18, 3]   τῇ τοῦ καλοῦ φύσει. Ἐὰν  γὰρ   τούτου τὸ μὲν φαινόμενον
[18, 5]   καὶ σφαλερὸν τὸ χρῆμα. Τὸ  γὰρ   ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ καλόν, καὶ τὰ
[18, 9]   Τὸν δὲ Ἀρχιλόχου ἔρωτα, ὑβριστὴς  γάρ,   χαίρειν ἐῶ. δὲ τῆς
[18, 5]   οὐκ ὠφελοῦν βουλομένου ἔργον (τὸ  γὰρ   ὠφελοῦν ἀφανὲς) ἀλλὰ βλάπτειν· πρόχειρον
[18, 4]   λαμβάνει τῆς τέχνης, Ἀλκιβιάδην τὸν  γαυρότατον,   καὶ Κριτόβουλον τὸν ὡραιότατον, καὶ
[18, 6]   Ἀνύτου καὶ Μελήτου· ἐκεῖνοι μέν  γε   ἀδικεῖν γραψάμενοι Σωκράτην, καὶ τοὺς
[18, 5]   πρὸς τὸν θάνατον παρασκευῇ· πολλοῦ  γε   καὶ δεῖ. Εἰ μὲν γὰρ
[18, 2]   ἄδικος δι´ ἐξουσίαν· ἀλλὰ τό  γε   μειράκιον ὄντως ἦν καλὸν καὶ
[18, 7]   τοῦ λόγου μήτηρ, πάντως  γε   οὐκ ἴδιοι οἱ τοῦ Σωκράτους
[18, 2]   τῶν ἐρώτων τοῦ δικαίου μίαν  γέ   τινα δευτέραν εἰκόνα; Μειρακίῳ
[18, 5]   δεσμά, καὶ θεοὶ πίνοντες, καὶ  γελῶντες   θεοὶ ἄσβεστον γέλωτα, καὶ Ἀπόλλων
[18, 5]   πίνοντες, καὶ γελῶντες θεοὶ ἄσβεστον  γέλωτα,   καὶ Ἀπόλλων φεύγων, καὶ Ἀχιλλεὺς
[18, 8]   τῶν πεζῶν· γὰρ ἂν  γέλωτα   ὄφλοι τὰ σοφὰ ταῦτα τοῖς
[18, 1]   διαφέρον. Ἐρᾷ Ἀκταίωνος νεανίας Κορίνθιος,  γένους   τῶν Βακχιάδων· Βακχιάδαι δὲ Κορίνθου
[18, 4]   τῶν καλῶν· τοῦ θαυμαστοῦ  γέρως.   Αὐτὸς δὲ δὴ τὸν ἔρωτα,
[18, 3]   φαινομένου κάλλους καὶ μὴ ὄντος  γλιχομένους   νόθους τινὰς εἶναι καὶ κιβδήλους
[18, 9]   ἀπορῶν· τοῦτο ἐκείνη ξυλλαβοῦσα εἶπεν  γλυκύπικρον‘   καὶ ἀλγεσίδωρον. Τὸν ἔρωτα Σωκράτης
[18, 3]   τοῦ καὶ ὄντος καὶ φαινομένου  γνησίους   ἐραστὰς κάλλους ἀληθινοῦ. ~Εἶεν· ἐπεὶ
[18, 3]   τέχνης, τὸν δὲ τἀληθῆ αὐτὰ  γνωρίζοντα,   τοῦτον καὶ συνιέναι αὐτῆς· ταύτῃ
[18, 3]   ἀργυρογνώμονας ἐξετάζειν ἔδει, ὁπότερος αὐτῶν  γνωριστικὸς   τοῦ δοκίμου καὶ μή. Τὸν
[18, 4]   χαμαιεύνην, ἐπίβουλον, θηρευτικόν, φαρμακέα, σοφιστήν,  γόητα·   ἀτεχνῶς οἷα εἰς αὐτὸν Σωκράτην
[18, 8]   ἐπὶ τῶν μνηστήρων· καὶ τὸν  γόητα   ἐπὶ τῆς Καλυψοῦς· καὶ τὸν
[18, 9]   Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι, Πρόδικος καὶ  Γοργίας   καὶ Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο
[18, 9]   καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ Σαπφοῖ  Γοργὼ   καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ
[18, 6]   Μελήτου· ἐκεῖνοι μέν γε ἀδικεῖν  γραψάμενοι   Σωκράτην, καὶ τοὺς νέους διαφθείρειν,
[18, 7]   λόγον, εἰς ἔρωτα ἔπαινον, Μαντινικῇ  γυναικὶ   ἀνατίθησιν· ἀλλὰ εἴτε Μαντινική, εἴτε
[18, 9]   αἱ μοῦσαι τί ἄλλο  γυναικῶν   ἔρωτας, καὶ ἀνδρῶν; καὶ ποταμῶν
[18, 9]   αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν, μὲν  γυναικῶν,   δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ
[18, 9]   καὶ Φαῖδρος, τοῦτο τῇ Λεσβίᾳ  Γύριννα   καὶ Ἀτθὶς Ἀνακτορία· καὶ ὅ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008