HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


κ  =  68 formes différentes pour 256 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 9]   ἐρωτική; Δοκοῦσιν γάρ μοι τὴν  καθ´   αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν, μὲν
[18, 4]   σῶμα, ἐπτοῆσθαι δὲ καὶ ἐνθουσιᾶν,  καθάπερ   τὰς βάκχας, ἐπὶ Ἀλκιβιάδῃ· ἐπεστρέφθαι
[18, 4]   γαυρότατον, καὶ Κριτόβουλον τὸν ὡραιότατον,  καὶ   Ἀγάθωνα τὸν ἁβρότατον, καὶ Φαῖδρον
[18, 2]   ὀργῆς ἄλλά τε ἀμφοτέρους προὐπηλάκισεν,  καὶ   ἀδελφὴν Ἁρμοδίου Παναθηναίοις ἥκουσαν ἐπὶ
[18, 8]   τοῦ Ἕκτορος· μὲν πατέρα  καὶ   ἀδελφὸν καλεῖ τὸν ἄνδρα καὶ
[18, 6]   τοῦ Σωκράτους· καίτοι πένητα εἰπών,  καὶ   ἀδολέσχην, καὶ σοφιστήν, καὶ πάντα
[18, 8]   μάχης ἐπανεῖναι εἰς τὸν θάλαμον  καὶ   ἀεὶ μοιχῷ ἐοικέναι. Ἔστιν αὐτῷ
[18, 4]   ~Εἶεν· ἐπεὶ ταύτῃ βασανιστέον τὲ  καὶ   ἀθρητέον τὸν ἐρωτικὸν καὶ λόγον
[18, 9]   τοῦτο ἐκείνη ξυλλαβοῦσα εἶπεν γλυκύπικρον‘  καὶ   ἀλγεσίδωρον. Τὸν ἔρωτα Σωκράτης σοφιστὴν
[18, 8]   ἐφ´ ἡσυχίας, καὶ δακρύει κείμενος,  καὶ   ἀλύει, καὶ ἀπελεύσεσθαι φησίν, καὶ
[18, 2]   λόχον ἱερὸν τοῦ ἔρωτος, δεινὸν  καὶ   ἄμαχον, καὶ συνασπίζοντα ἀκριβῶς, καὶ
[18, 4]   ἀθρητέον τὸν ἐρωτικὸν καὶ λόγον  καὶ   ἄνδρα, ἐπιτολμητόν τοι καὶ περὶ
[18, 9]   Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ Σαπφοῖ Γοργὼ  καὶ   Ἀνδρομέδα· νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις,
[18, 9]   τί ἄλλο γυναικῶν ἔρωτας,  καὶ   ἀνδρῶν; καὶ ποταμῶν ἔρωτας καὶ
[18, 8]   τὰ ὄμματα, καὶ λοιδορεῖται πᾶσιν  καὶ   ἀπειλεῖ· δὲ ἀναχωρεῖ ἐφ´
[18, 8]   καὶ δακρύει κείμενος, καὶ ἀλύει,  καὶ   ἀπελεύσεσθαι φησίν, καὶ οὐκ ἄπεισιν.
[18, 8]   κοσμεῖ, καὶ βραδύνοντος περιδεῶς ἔχει,  καὶ   ἀποθανόντος ἀποθανεῖν ἐρᾷ, καὶ τὴν
[18, 5]   καὶ γελῶντες θεοὶ ἄσβεστον γέλωτα,  καὶ   Ἀπόλλων φεύγων, καὶ Ἀχιλλεὺς διώκων,
[18, 5]   Ἴδῃ, νεφέλης αὐτοὺς καλυπτούσης ἀθανάτου,  καὶ   Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης συνουσία, καὶ
[18, 2]   καὶ ἄμαχον, καὶ συνασπίζοντα ἀκριβῶς,  καὶ   ἄρρηκτον· οἷον οὔτε Νέστωρ
[18, 8]   τὰ μὲν ἄλλα εὐήθως πάνυ  καὶ   ἀρχαίως ἐκδιδάσκειν ἰδέσθαι, καὶ ἡνιοχεῖν,
[18, 9]   Φαῖδρος, τοῦτο τῇ Λεσβίᾳ Γύριννα  καὶ   Ἀτθὶς Ἀνακτορία· καὶ ὅ, τιπερ
[18, 5]   φίλτατον ἀνδρῶν, Ζεὺς λέγει·  καὶ   αὖθις αὖ, ὤμοι ἐγὼ δειλή,
[18, 9]   φησίν, χαρίεν γὰρ ἔχεις ἦθος·  καὶ   αὖθις καλὸν εἶναι τῷ ἔρωτι
[18, 9]   σχῆμά που καὶ κατάκλισιν σοφιστοῦ,  καὶ   αὕτη τίς δὲ ἀγροιῶτιν ἐπεμμένα
[18, 5]   αὐτοὺς καλυπτούσης ἀθανάτου, καὶ Ἄρεως  καὶ   Ἀφροδίτης συνουσία, καὶ Ἡφαίστου δεσμά,
[18, 5]   ἄσβεστον γέλωτα, καὶ Ἀπόλλων φεύγων,  καὶ   Ἀχιλλεὺς διώκων, αὐτὸς θνητὸς ἐών,
[18, 9]   καὶ ἀνδρῶν; καὶ ποταμῶν ἔρωτας  καὶ   βασιλέων καὶ φυτῶν; Τὸν δὲ
[18, 8]   καὶ τοῖς αὑτοῦ ὅπλοις κοσμεῖ,  καὶ   βραδύνοντος περιδεῶς ἔχει, καὶ ἀποθανόντος
[18, 9]   τοῦ αὐτοῦ ἤθους καὶ τρόπου·  καὶ   γὰρ πάντων ἐρᾷ τῶν καλῶν,
[18, 9]   γυναικῶν, δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι.  Καὶ   γὰρ πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον, καὶ
[18, 5]   Ἡφαίστου δεσμά, καὶ θεοὶ πίνοντες,  καὶ   γελῶντες θεοὶ ἄσβεστον γέλωτα, καὶ
[18, 9]   τιπερ Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι, Πρόδικος  καὶ   Γοργίας καὶ Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας,
[18, 8]   δὲ ἀναχωρεῖ ἐφ´ ἡσυχίας,  καὶ   δακρύει κείμενος, καὶ ἀλύει, καὶ
[18, 5]   τὸν θάνατον παρασκευῇ· πολλοῦ γε  καὶ   δεῖ. Εἰ μὲν γὰρ ἀληθῆ
[18, 8]   γάρ μοι δοκεῖ πολυφωνότατος ὢν  καὶ   δεινὸς ὁμοῦ τοῖς καλοῖς τὰ
[18, 6]   τῷ λόγῳ, μὴ εἰκαῖα φλυαρῶμεν.  Καὶ   δή μοι δοκῶ βούλεσθαι μὲν
[18, 4]   τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ οἴκοι  καὶ   δημοσίᾳ, ἐν συμποσίοις, ἐν Ἀκαδημίᾳ,
[18, 2]   ἐν ὄψει τῶν παιδικῶν μαχόμενον,  καὶ   δι´ ἀνάγκην ὑπερμαχοῦντα τῶν φιλτάτων·
[18, 2]   γὰρ ἕκαστον τῶν ἐραστῶν ἀριστεύειν,  καὶ   διὰ φιλοτιμίαν ἐν ὄψει τῶν
[18, 4]   καὶ τὴν τέχνην δεινός. Ἀλλὰ  καὶ   διδασκάλους ἐπιγέγραπται τῆς τέχνης, Ἀσπασίαν
[18, 8]   ἀεὶ μοιχῷ ἐοικέναι. Ἔστιν αὐτῷ  καὶ   δίκαιος ἔρως παρ´ ἀμφοῖν ἴσος
[18, 4]   τῆς τέχνης, Ἀσπασίαν τὴν Μιλησίαν,  καὶ   Διοτίμαν τὴν Μαντινικήν· καὶ μαθητὰς
[18, 6]   χρὴ δὲ ὁμοῦ τῷ βούλεσθαι  καὶ   δύνασθαι. Ὧδε τοίνυν δράσωμεν περὶ
[18, 8]   δίεισιν, καὶ ἔργα, καὶ ἡλικίας,  καὶ   εἴδη, καὶ πάθη, τὰ καλά,
[18, 1]   βίᾳ διαφθείρεται ἐν χερσὶν αὐτῶν.  Καὶ   εἰκάσθη τὸ ἐν Κορίνθῳ τοῦτο
[18, 4]   ἀναπλάττων ἐπ´ αὐτῷ μῦθον, οἷον  καὶ   εἶναι λέγει, αἰσχρὸν ἰδεῖν, καὶ
[18, 9]   ἐπιτιμᾷ ταύταις, νῦν δὲ ἐλέγχει,  καὶ   εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους·
[18, 6]   ῥᾳστώνην τοιαύτην τῷ λόγῳ, οἵαν  καὶ   εἰς τὰ δικαστήρια εἰσαγγελλόμενοι
[18, 5]   αὐτῷ. Ἐγὼ μὲν γὰρ θαυμάζω  καὶ   ἐκπλήττομαι, ὅπως τὰ μὲν Ὁμήρου
[18, 8]   καὶ ἐπιμανής, δὲ ἥμερος  καὶ   ἐμπαθής· μὲν ἀποφλογοῦται τὰ
[18, 4]   ἥδειν τὸ σῶμα, ἐπτοῆσθαι δὲ  καὶ   ἐνθουσιᾶν, καθάπερ τὰς βάκχας, ἐπὶ
[18, 9]   γὰρ πάντων ἐρᾷ τῶν καλῶν,  καὶ   ἐπαινεῖ πάντας· μεστὰ δὲ αὐτοῦ
[18, 8]   ἐρασταὶ δύο, μὲν θρασὺς  καὶ   ἐπιμανής, δὲ ἥμερος καὶ
[18, 4]   δὲ ἐρωτικὴν τέχνην ὑποδύς, ταύτης  καὶ   ἐπιστήμων εἶναι, καὶ πραγματεύεσθαι περὶ
[18, 2]   γε μειράκιον ὄντως ἦν καλὸν  καὶ   ἐρᾶσθαι ἄξιον, ὥστε ὑπεριδὸν τοῦ
[18, 8]   καὶ ἀδελφὸν καλεῖ τὸν ἄνδρα  καὶ   ἐραστήν, καὶ πάντα δὴ τὰ
[18, 2]   μειρακίου θάρσος, καὶ ἔρως δίκαιος,  καὶ   ἐραστοῦ ἀρετή. Ἐλευθεροῖ τὰς Θήβας
[18, 8]   τοῦ ἔρωτος πάντα ἑξῆς δίεισιν,  καὶ   ἔργα, καὶ ἡλικίας, καὶ εἴδη,
[18, 2]   ὕβρις τυράννου, καὶ μειρακίου θάρσος,  καὶ   ἔρως δίκαιος, καὶ ἐραστοῦ ἀρετή.
[18, 1]   οἳ θαρσοῦντες μέθῃ καὶ τυραννίδι  καὶ   ἔρωτι, εἰσπεσόντες εἰς τὸ δωμάτιον,
[18, 8]   ὑβριστήν, τὸν ἐπιμανῆ, τὸν πρᾶον·  καὶ   ἐστὶν ἐν τοιούτοις οὐκέτι ἀρχαῖος,
[18, 4]   αὐτῷ τὴν καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ  καὶ   ἥδειν τὸ σῶμα, ἐπτοῆσθαι δὲ
[18, 8]   πάντα ἑξῆς δίεισιν, καὶ ἔργα,  καὶ   ἡλικίας, καὶ εἴδη, καὶ πάθη,
[18, 6]   κοινωνίᾳ κατασμικρύνοντες τὰ αὐτῶν. Οὐκοῦν  καὶ   ἡμεῖς περὶ Σωκράτους, εἰ μὲν
[18, 8]   πάνυ καὶ ἀρχαίως ἐκδιδάσκειν ἰδέσθαι,  καὶ   ἡνιοχεῖν, καὶ τάττειν στράτευμα· ἐν
[18, 8]   τοῖς νῦν τακτικοῖς καὶ ἰατροῖς  καὶ   ἡνιόχοις· τὰ δὲ τοῦ ἔρωτος
[18, 2]   Διδόασιν δίκην ἐκ τούτου Πεισιστρατίδαι,  καὶ   ἦρξεν ἐλευθερίας Ἀθηναίοις ὕβρις τυράννου,
[18, 5]   καὶ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης συνουσία,  καὶ   Ἡφαίστου δεσμά, καὶ θεοὶ πίνοντες,
[18, 7]   παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα μὲν τὸ ἔργον  καὶ   θαυμάζοντα αὐξανόμενον, ἀπαρνούμενον δὲ αὐτοῦ
[18, 5]   Ἀφροδίτης συνουσία, καὶ Ἡφαίστου δεσμά,  καὶ   θεοὶ πίνοντες, καὶ γελῶντες θεοὶ
[18, 9]   παῖδα, ἀλλὰ ἀκόλουθον τῆς Ἀφροδίτης  καὶ   θεράποντα εἶναι· λέγει που καὶ
[18, 9]   οἱ ἀντίτεχνοι, Πρόδικος καὶ Γοργίας  καὶ   Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ
[18, 8]   σοφὰ ταῦτα τοῖς νῦν τακτικοῖς  καὶ   ἰατροῖς καὶ ἡνιόχοις· τὰ δὲ
[18, 8]   καὶ μέχρι θανάτου προερχόμενον, νέων  καὶ   καλῶν ἀμφοτέρων, καὶ σωφρόνων, τοῦ
[18, 9]   Σαπφὼ λέγει· κωμῳδεῖ σχῆμά που  καὶ   κατάκλισιν σοφιστοῦ, καὶ αὕτη τίς
[18, 3]   ὄντος γλιχομένους νόθους τινὰς εἶναι  καὶ   κιβδήλους ἐραστάς, τοὺς δὲ τοῦ
[18, 5]   ἀληθείας δὲ φίλος, οὕτω σφαλεροὺς  καὶ   κινδυνώδεις λόγους ταῖς αὐτοῦ ὁμιλίαις
[18, 4]   τῆς τέχνης, Ἀλκιβιάδην τὸν γαυρότατον,  καὶ   Κριτόβουλον τὸν ὡραιότατον, καὶ Ἀγάθωνα
[18, 7]   ἀνατίθησιν· ἀλλὰ εἴτε Μαντινική, εἴτε  καὶ   Λεσβία τὶς ἦν τοῦ
[18, 4]   ὅτι ἐστὶν θεράπων τοῦ ἔρωτος,  καὶ   λευκὴ στάθμη πρὸς τοὺς καλούς,
[18, 4]   τὲ καὶ ἀθρητέον τὸν ἐρωτικὸν  καὶ   λόγον καὶ ἄνδρα, ἐπιτολμητόν τοι
[18, 8]   μὲν ἀποφλογοῦται τὰ ὄμματα,  καὶ   λοιδορεῖται πᾶσιν καὶ ἀπειλεῖ·
[18, 4]   καὶ Φαῖδρον τὴν θείαν κεφαλήν,  καὶ   Λῦσιν τὸ μειράκιον, καὶ Χαρμίδην
[18, 4]   Μιλησίαν, καὶ Διοτίμαν τὴν Μαντινικήν·  καὶ   μαθητὰς λαμβάνει τῆς τέχνης, Ἀλκιβιάδην
[18, 9]   αὐτοῦ τὴν χάριν τοῖς Ὀλύμπου  καὶ   Μαρσύου αὐλήμασιν. Τίς ἄν,
[18, 2]   ἦρξεν ἐλευθερίας Ἀθηναίοις ὕβρις τυράννου,  καὶ   μειρακίου θάρσος, καὶ ἔρως δίκαιος,
[18, 7]   τῶν μελῶν, καίτοι μικρὰν οὖσαν  καὶ   μέλαιναν) Ἀνακρέοντος, φησίν, τοῦ
[18, 6]   ἄνδρες, ἀτοπώτεροι εἶναι συκοφάνται Ἀνύτου  καὶ   Μελήτου· ἐκεῖνοι μέν γε ἀδικεῖν
[18, 8]   τὸν πόνῳ κτητὸν καὶ χρόνῳ,  καὶ   μέχρι θανάτου προερχόμενον, νέων καὶ
[18, 3]   τοὺς μὲν τοῦ φαινομένου κάλλους  καὶ   μὴ ὄντος γλιχομένους νόθους τινὰς
[18, 3]   ὁπότερος αὐτῶν γνωριστικὸς τοῦ δοκίμου  καὶ   μή. Τὸν μὲν πρὸ τοῦ
[18, 3]   δή μοι βούλεται Ἐπαμεινώνδας  καὶ   Ἁρμόδιος, καὶ οἱ περὶ
[18, 5]   Σωκράτης ἐρῶν τῷ σωφρονοῦντι,  καὶ   ἐκπληττόμενος τοὺς καλοὺς τῷ
[18, 5]   αἰτίας, τοῖς ἐκείνου παραβαλλόμενα. Αὐτίκα  καὶ   μὲν περὶ τοῦ Διὸς
[18, 9]   Λεσβίᾳ Γύριννα καὶ Ἀτθὶς Ἀνακτορία·  καὶ   ὅ, τιπερ Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι,
[18, 5]   αὐτὸς θνητὸς ἐών, θεὸν ἄμβροτον,  καὶ   ὀδυρόμενοι θεοί· ὤμοι ἐγών, ὅτε
[18, 6]   δὲ ἐρωτικῶν τῶν Σωκράτους ἀπέσχοντο  καὶ   οἱ δεινοὶ οὗτοι συκοφάνται· ἀλλ´
[18, 3]   Ἐπαμεινώνδας καὶ Ἁρμόδιος,  καὶ   οἱ περὶ τοῦ ἀδίκου ἔρωτος
[18, 4]   ἐν μέσοις τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ  καὶ   οἴκοι καὶ δημοσίᾳ, ἐν συμποσίοις,
[18, 6]   τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖ,  καὶ   ὀμνύει τὴν πλάτανον καὶ τὸν
[18, 3]   οὕτως ἔχον, τὸ δὲ καλὸν  καὶ   ὂν καὶ φαινόμενον, ἀνάγκη τοὺς
[18, 3]   κιβδήλους ἐραστάς, τοὺς δὲ τοῦ  καὶ   ὄντος καὶ φαινομένου γνησίους ἐραστὰς
[18, 5]   ὤμοι δυσαριστοτόκεια, Θέτις λέγει·  καὶ   ὅσα ἄλλα ἐπὶ τούτοις Ὅμηρος
[18, 6]   τοῦτο ἀδικεῖν ἔλεγον τὸν Σωκράτην,  καὶ   ὅτι Ἀλκιβιάδην ἐᾷ ὑβρίζειν, καὶ
[18, 6]   Σωκράτην, καὶ τοὺς νέους διαφθείρειν,  καὶ   ὅτι μὲν Κριτίας ἐτυράννησεν, τοῦτο
[18, 6]   καὶ ὅτι Ἀλκιβιάδην ἐᾷ ὑβρίζειν,  καὶ   ὅτι τὸν ἥττω λόγον κρείττω
[18, 8]   καὶ ἀλύει, καὶ ἀπελεύσεσθαι φησίν,  καὶ   οὐκ ἄπεισιν. Ἄλλη εἰκὼν ἀκολάστου
[18, 8]   ἔργα, καὶ ἡλικίας, καὶ εἴδη,  καὶ   πάθη, τὰ καλά, τὰ αἰσχρά,
[18, 8]   καλεῖ τὸν ἄνδρα καὶ ἐραστήν,  καὶ   πάντα δὴ τὰ φίλτατα ὀνόματα·
[18, 6]   εἰπών, καὶ ἀδολέσχην, καὶ σοφιστήν,  καὶ   πάντα μᾶλλον κακῶς ἐρῶντα.
[18, 5]   μὲν ταῦτα, ἕτερα δὲ αἰνίττεται·  καὶ   παρεὶς τῇ ἀκοῇ τὸ τερπνόν,
[18, 4]   καὶ εἶναι λέγει, αἰσχρὸν ἰδεῖν,  καὶ   πένητα, ἐγγυτάτω τῆς ἑαυτοῦ τύχης,
[18, 9]   χαρίεντα δ´ οἶδα λέξαι. Τοῦτο  καὶ   περὶ Σωκράτους Ἀλκιβιάδης ἔλεγεν, εἰκάζων
[18, 4]   λόγον καὶ ἄνδρα, ἐπιτολμητόν τοι  καὶ   περὶ Σωκράτους ἐκλογίσασθαι, τί ἦν
[18, 9]   γυναικῶν ἔρωτας, καὶ ἀνδρῶν;  καὶ   ποταμῶν ἔρωτας καὶ βασιλέων καὶ
[18, 4]   ὑποδύς, ταύτης καὶ ἐπιστήμων εἶναι,  καὶ   πραγματεύεσθαι περὶ αὐτὴν ἔλεγεν. ~Τί
[18, 9]   Πρόδικος καὶ Γοργίας καὶ Θρασύμαχος  καὶ   Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ Σαπφοῖ Γοργὼ
[18, 9]   καὶ θεράποντα εἶναι· λέγει που  καὶ   Σαπφοῖ Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι,
[18, 6]   καίτοι πένητα εἰπών, καὶ ἀδολέσχην,  καὶ   σοφιστήν, καὶ πάντα μᾶλλον
[18, 5]   ποιητῇ, καὶ συνεξαίρεται τῇ φαντασίᾳ,  καὶ   συναναπλάττει τὸν λόγον, ἀπιστῶν ὁμοῦ
[18, 2]   τοῦ ἔρωτος, δεινὸν καὶ ἄμαχον,  καὶ   συνασπίζοντα ἀκριβῶς, καὶ ἄρρηκτον· οἷον
[18, 5]   τὸ τερπνόν, συναγωνίζεται τῷ ποιητῇ,  καὶ   συνεξαίρεται τῇ φαντασίᾳ, καὶ συναναπλάττει
[18, 3]   δὲ τἀληθῆ αὐτὰ γνωρίζοντα, τοῦτον  καὶ   συνιέναι αὐτῆς· ταύτῃ καὶ τὴν
[18, 5]   αἰσχρῶν ῥημάτων πράξεις καλάς, δεινὸν  καὶ   σφαλερὸν τὸ χρῆμα. Τὸ γὰρ
[18, 8]   προερχόμενον, νέων καὶ καλῶν ἀμφοτέρων,  καὶ   σωφρόνων, τοῦ μὲν παιδεύοντος, τοῦ
[18, 4]   καὶ τὰς περὶ θεῶν δόξας,  καὶ   τὰ ἄλλα ἅπαντα, ἐφ´ οἷς
[18, 8]   τὰ ἐνύπνια, καὶ τὰ ὀνείρατα,  καὶ   τὰ δάκρυα, καὶ τὸ τελευταῖον
[18, 8]   τὴν ὀργὴν κατατίθεται· ἐρωτικὰ δὲ  καὶ   τὰ ἐνύπνια, καὶ τὰ ὀνείρατα,
[18, 2]   ὑπερμαχοῦντα τῶν φιλτάτων· ἦν δὲ  καὶ   τὰ μειράκια ἐφάμιλλα ταῖς ἀρεταῖς
[18, 4]   ὁδῷ ὑπὸ πλατάνῳ, ἐν Λυκίῳ.  Καὶ   τὰ μὲν ἄλλα ἅπαντα ἀποποιεῖται
[18, 8]   ἐρωτικὰ δὲ καὶ τὰ ἐνύπνια,  καὶ   τὰ ὀνείρατα, καὶ τὰ δάκρυα,
[18, 5]   Τὸ γὰρ ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ καλόν,  καὶ   τὰ ὠφελοῦντα διὰ τῶν βλαπτόντων
[18, 4]   καὶ τοὺς περὶ ἀρετῆς λόγους,  καὶ   τὰς περὶ θεῶν δόξας, καὶ
[18, 8]   ἀρχαίως ἐκδιδάσκειν ἰδέσθαι, καὶ ἡνιοχεῖν,  καὶ   τάττειν στράτευμα· ἐν νύσσῃ μὲν
[18, 3]   τοῦτον καὶ συνιέναι αὐτῆς· ταύτῃ  καὶ   τὴν ἐρωτικὴν προσθῶμεν φέροντες, ὥσπέρ
[18, 3]   οὑτωσὶ καλοῦντες καὶ τὸν θεὸν  καὶ   τὴν νόσον, καλλωπίζονται μὲν οἱ
[18, 8]   ἔχει, καὶ ἀποθανόντος ἀποθανεῖν ἐρᾷ,  καὶ   τὴν ὀργὴν κατατίθεται· ἐρωτικὰ δὲ
[18, 9]   δίκαια‘ φησίν. Ἤδη δέ που  καὶ   τὴν τέχνην ἀπεκαλύψατο· ἐμὲ γὰρ
[18, 4]   λευκὴ στάθμη πρὸς τοὺς καλούς,  καὶ   τὴν τέχνην δεινός. Ἀλλὰ καὶ
[18, 9]   κόμης, καὶ τῶν Κλεοβούλου ὀφθαλμῶν,  καὶ   τῆς Βαθύλλου ὥρας· ἀλλὰ καὶ
[18, 5]   τοιαῦτα ἀκούσας, καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος,  καὶ   τῆς Θέτιδος, καὶ τοῦ Ἡφαίστου,
[18, 6]   δὴ τὸ μὲν Ἀθηναίων θέατρον  καὶ   τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο διαπέφευγεν· πρὸς
[18, 8]   τὰ ὀνείρατα, καὶ τὰ δάκρυα,  καὶ   τὸ τελευταῖον δῶρον ἤδη θαπτομένῳ
[18, 8]   δὲ ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν δὲ  καὶ   τὸ τυχεῖν ἐθέλοντα ἐξουσίας πρὸς
[18, 8]   τοῦ ἐραστοῦ· δὲ ἐφίησιν,  καὶ   τοῖς αὑτοῦ ὅπλοις κοσμεῖ, καὶ
[18, 2]   ὅπλα δοὺς Ἐπαμεινώνδας τοῖς ἐρασταῖς  καὶ   τοῖς ἐρωμένοις συνέταξεν λόχον ἱερὸν
[18, 8]   τὸν φαρμακέα ἐπὶ τῆς Κίρκης·  καὶ   τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ,
[18, 8]   τὸν ὑβριστὴν ἐπὶ τῶν μνηστήρων·  καὶ   τὸν γόητα ἐπὶ τῆς Καλυψοῦς·
[18, 3]   ἄνθρωποι ἐπονομάζοντες ἔρωτα, οὑτωσὶ καλοῦντες  καὶ   τὸν θεὸν καὶ τὴν νόσον,
[18, 6]   ποιεῖ, καὶ ὀμνύει τὴν πλάτανον  καὶ   τὸν κύνα· τῶν δὲ ἐρωτικῶν
[18, 8]   τῆς Ἥρας καὶ τοῦ Διός·  καὶ   τὸν ὑβριστὴν ἐπὶ τῶν μνηστήρων·
[18, 8]   τὸν γόητα ἐπὶ τῆς Καλυψοῦς·  καὶ   τὸν φαρμακέα ἐπὶ τῆς Κίρκης·
[18, 8]   μέλειν, ὅσον ἐκείνης, λέγει. Ἔδειξεν  καὶ   τὸν χαμαιεύνην ἔρωτα ἐπὶ τῆς
[18, 5]   περὶ τοῦ Διὸς τοιαῦτα ἀκούσας,  καὶ   τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ τῆς Θέτιδος,
[18, 8]   χαμαιεύνην ἔρωτα ἐπὶ τῆς Ἥρας  καὶ   τοῦ Διός· καὶ τὸν ὑβριστὴν
[18, 8]   ἀμφοῖν ἴσος οἷον τῆς Ἀνδρομάχης  καὶ   τοῦ Ἕκτορος· μὲν πατέρα
[18, 2]   ἀδίκων ἐρώτων. ~Βούλει σοι λέγω  καὶ   τοῦ ἑτέρου τρόπου τῶν ἐρώτων
[18, 5]   τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ τῆς Θέτιδος,  καὶ   τοῦ Ἡφαίστου, καταμαντεύεται τοῦ λόγου,
[18, 8]   ἐν μέσῳ τάττων τῶν ἀγαθῶν,  καὶ   τοὺς ἱππεῖς διακρίνων τῶν πεζῶν·
[18, 6]   μέν γε ἀδικεῖν γραψάμενοι Σωκράτην,  καὶ   τοὺς νέους διαφθείρειν, καὶ ὅτι
[18, 4]   μὲν ἄλλα ἅπαντα ἀποποιεῖται εἰδέναι,  καὶ   τοὺς περὶ ἀρετῆς λόγους, καὶ
[18, 9]   καὶ τῆς Βαθύλλου ὥρας· ἀλλὰ  καὶ   τούτοις τὴν σωφροσύνην ὁρᾷς· ἔραμαί
[18, 9]   σοφιστοῦ τέχνη τοῦ αὐτοῦ ἤθους  καὶ   τρόπου· καὶ γὰρ πάντων ἐρᾷ
[18, 5]   Ὁμήρου ἔπη τῆς θαυμαστῆς πολιτείας  καὶ   τροφῆς τῶν νέων ἀπεπέμψατο, αὐτῷ
[18, 1]   Βακχιάδαις νεανίσκοις· οἳ θαρσοῦντες μέθῃ  καὶ   τυραννίδι καὶ ἔρωτι, εἰσπεσόντες εἰς
[18, 2]   Ἀττικῷ δύο ἦσαν ἐρασταί, ἰδιώτης  καὶ   τύραννος· μὲν δίκαιος ἦν
[18, 9]   τὰ ᾄσματα τῆς Σμέρδιος κόμης,  καὶ   τῶν Κλεοβούλου ὀφθαλμῶν, καὶ τῆς
[18, 1]   Ὡς δὲ ἐσωφρόνει τὸ μειράκιον  καὶ   ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ ἐραστοῦ, ἐκώμασεν εἰς
[18, 9]   Καὶ γὰρ πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον,  καὶ   ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν·
[18, 4]   ὡραιότατον, καὶ Ἀγάθωνα τὸν ἁβρότατον,  καὶ   Φαῖδρον τὴν θείαν κεφαλήν, καὶ
[18, 9]   γὰρ ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης  καὶ   Φαῖδρος, τοῦτο τῇ Λεσβίᾳ Γύριννα
[18, 3]   τὸ δὲ καλὸν καὶ ὂν  καὶ   φαινόμενον, ἀνάγκη τοὺς μὲν τοῦ
[18, 3]   τοὺς δὲ τοῦ καὶ ὄντος  καὶ   φαινομένου γνησίους ἐραστὰς κάλλους ἀληθινοῦ.
[18, 9]   καὶ ποταμῶν ἔρωτας καὶ βασιλέων  καὶ   φυτῶν; Τὸν δὲ Ἀρχιλόχου ἔρωτα,
[18, 5]   συναναπλάττει τὸν λόγον, ἀπιστῶν ὁμοῦ  καὶ   χαίρων τῇ τῆς μυθολογίας ἐξουσίᾳ.
[18, 4]   κεφαλήν, καὶ Λῦσιν τὸ μειράκιον,  καὶ   Χαρμίδην τὸν καλόν. Ἀποκρύπτεται δὲ
[18, 9]   ὅ, τι γὰρ ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης  καὶ   Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος, τοῦτο τῇ
[18, 5]   αὐτῷ Ὁμήρῳ, στεφανώσας τὸν ποιητὴν  καὶ   χρίσας μύρῳ· αἰτιασάμενος τὴν παρρησίαν
[18, 8]   τῷ Πατρόκλῳ, τὸν πόνῳ κτητὸν  καὶ   χρόνῳ, καὶ μέχρι θανάτου προερχόμενον,
[18, 7]   διὰ τὴν ὥραν τῶν μελῶν,  καίτοι   μικρὰν οὖσαν καὶ μέλαιναν)
[18, 6]   ἐλοιδορήσατο τῷ ἔρωτι τοῦ Σωκράτους·  καίτοι   πένητα εἰπών, καὶ ἀδολέσχην, καὶ
[18, 8]   διδοὺς τοῖς κάμνουσιν, τοὺς δὲ  κακοὺς   ἐν μέσῳ τάττων τῶν ἀγαθῶν,
[18, 6]   σοφιστήν, καὶ πάντα μᾶλλον  κακῶς   ἐρῶντα. Οὐ γὰρ ἦν, ὡς
[18, 8]   καὶ εἴδη, καὶ πάθη, τὰ  καλά,   τὰ αἰσχρά, τὸν σώφρονα ἔρωτα,
[18, 5]   αἰνίττεται δι´ αἰσχρῶν ῥημάτων πράξεις  καλάς,   δεινὸν καὶ σφαλερὸν τὸ χρῆμα.
[18, 8]   μὲν πατέρα καὶ ἀδελφὸν  καλεῖ   τὸν ἄνδρα καὶ ἐραστήν, καὶ
[18, 7]   ἀλλοτρίων ναμάτων, ἦπου Σαπφοῦς τῆς  καλῆς   (οὕτω γὰρ αὐτὴν ὀνομάζων χαίρει
[18, 5]   οἶμαι Θρασύμαχον ἂν εἰπεῖν,  Καλλίαν,   Πῶλον, ὅστις ἄλλος
[18, 3]   ὄντος καὶ φαινομένου γνησίους ἐραστὰς  κάλλους   ἀληθινοῦ. ~Εἶεν· ἐπεὶ ταύτῃ βασανιστέον
[18, 3]   ἀνάγκη τοὺς μὲν τοῦ φαινομένου  κάλλους   καὶ μὴ ὄντος γλιχομένους νόθους
[18, 3]   τὸν θεὸν καὶ τὴν νόσον,  καλλωπίζονται   μὲν οἱ μοχθηροὶ ἐρασταὶ διὰ
[18, 8]   ὢν καὶ δεινὸς ὁμοῦ τοῖς  καλοῖς   τὰ αἰσχρὰ ἱστορεῖν, τὰ μὲν
[18, 4]   τὸ μειράκιον, καὶ Χαρμίδην τὸν  καλόν.   Ἀποκρύπτεται δὲ οὐδὲν τῶν τοῦ
[18, 9]   γὰρ ἔχεις ἦθος· καὶ αὖθις  καλὸν   εἶναι τῷ ἔρωτι τὰ δίκαια‘
[18, 2]   τό γε μειράκιον ὄντως ἦν  καλὸν   καὶ ἐρᾶσθαι ἄξιον, ὥστε ὑπεριδὸν
[18, 3]   οὐχ οὕτως ἔχον, τὸ δὲ  καλὸν   καὶ ὂν καὶ φαινόμενον, ἀνάγκη
[18, 5]   χρῆμα. Τὸ γὰρ ὑποβαλεῖν αἰσχρῷ  καλόν,   καὶ τὰ ὠφελοῦντα διὰ τῶν
[18, 3]   τούτου τὸ μὲν φαινόμενον  καλόν,   οὐχ οὕτως ἔχον, τὸ δὲ
[18, 9]   Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι, σύ τε  καλὸς   θεράπων Ἔρως. Διοτίμα λέγει,
[18, 3]   ὥσπέρ τινι νομίσματι, τῇ τοῦ  καλοῦ   φύσει. Ἐὰν γὰρ τούτου τὸ
[18, 3]   οἱ ἄνθρωποι ἐπονομάζοντες ἔρωτα, οὑτωσὶ  καλοῦντες   καὶ τὸν θεὸν καὶ τὴν
[18, 4]   καὶ λευκὴ στάθμη πρὸς τοὺς  καλούς,   καὶ τὴν τέχνην δεινός. Ἀλλὰ
[18, 5]   σωφρονοῦντι, καὶ ἐκπληττόμενος τοὺς  καλοὺς   τῷ ἐλέγχοντι τοὺς ἄφρονας,
[18, 5]   ἐν τῇ Ἴδῃ, νεφέλης αὐτοὺς  καλυπτούσης   ἀθανάτου, καὶ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης
[18, 8]   καὶ τὸν γόητα ἐπὶ τῆς  Καλυψοῦς·   καὶ τὸν φαρμακέα ἐπὶ τῆς
[18, 8]   μέχρι θανάτου προερχόμενον, νέων καὶ  καλῶν   ἀμφοτέρων, καὶ σωφρόνων, τοῦ μὲν
[18, 2]   Λακεδαιμονίων στρατηγήματι ἐρωτικῷ· μειρακίων πολλῶν  καλῶν   ἐρασταὶ ἦσαν Θήβησιν πολλοὶ νεανίαι·
[18, 9]   καὶ γὰρ πάντων ἐρᾷ τῶν  καλῶν,   καὶ ἐπαινεῖ πάντας· μεστὰ δὲ
[18, 9]   καὶ ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν  καλῶν·   ὅ, τι γὰρ ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης
[18, 4]   δή τινα ἂν θέλῃ, τῶν  καλῶν·   τοῦ θαυμαστοῦ γέρως. Αὐτὸς
[18, 8]   κυκεῶ δὲ Πραμνίου διδοὺς τοῖς  κάμνουσιν,   τοὺς δὲ κακοὺς ἐν μέσῳ
[18, 2]   Παναθηναίοις ἥκουσαν ἐπὶ τὴν πομπὴν  κανηφοροῦσαν   ἐξήλασεν ἐπ´ ἀτιμίᾳ. Διδόασιν δίκην
[18, 4]   παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν μὲν αὐτῷ τὴν  καρδίαν   ἐπὶ Χαρμίδῃ καὶ ἥδειν τὸ
[18, 9]   ἐτίναξεν τὰς φρένας, ὡς ἄνεμος  κατ´   ὄρος δρυσὶν ἐμπεσών· ἀναίθεται τῇ
[18, 9]   λέγει· κωμῳδεῖ σχῆμά που καὶ  κατάκλισιν   σοφιστοῦ, καὶ αὕτη τίς δὲ
[18, 5]   τῆς Θέτιδος, καὶ τοῦ Ἡφαίστου,  καταμαντεύεται   τοῦ λόγου, ὡς φησὶ μὲν
[18, 6]   αἰτίαν, τῇ πρὸς ἐκείνους κοινωνίᾳ  κατασμικρύνοντες   τὰ αὐτῶν. Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς
[18, 8]   ἀποθανεῖν ἐρᾷ, καὶ τὴν ὀργὴν  κατατίθεται·   ἐρωτικὰ δὲ καὶ τὰ ἐνύπνια,
[18, 1]   ἐπειρῶντο ἀπάγειν, οἱ δὲ οἰκεῖοι  κατέχειν·   σπώμενον τὸ μειράκιον ὑπ´ ἀμφοῖν,
[18, 6]   ὡδὶ πρὸς τουτουσὶ τοὺς δεινοὺς  κατηγόρους·   ὅτι ἡμῖν δοκεῖτε, ἄνδρες,
[18, 6]   πρὸς τουτουσὶ δὲ τοὺς νυνὶ  κατηγόρους   (οὐ γάρ εἰσιν ἐκείνων ἀμαχώτεροι)
[18, 6]   Διονυσίοις κωμῳδῶν, δεινότατος τῶν  κατηγόρων,   ἐλοιδορήσατο τῷ ἔρωτι τοῦ Σωκράτους·
[18, 9]   σμικρά μοι παῖς ἔτι φαίνεο  κἄχαρις   ἔσσα Σαπφὼ λέγει· κωμῳδεῖ σχῆμά
[18, 8]   ἀναχωρεῖ ἐφ´ ἡσυχίας, καὶ δακρύει  κείμενος,   καὶ ἀλύει, καὶ ἀπελεύσεσθαι φησίν,
[18, 4]   ἁβρότατον, καὶ Φαῖδρον τὴν θείαν  κεφαλήν,   καὶ Λῦσιν τὸ μειράκιον, καὶ
[18, 7]   Φαίδρου λόγον ὑπὸ Λυσίου τοῦ  Κεφάλου   συγγεγραμμένον ἐρωτικόν, οὐκ ἔφη θαυμάζειν,
[18, 3]   γλιχομένους νόθους τινὰς εἶναι καὶ  κιβδήλους   ἐραστάς, τοὺς δὲ τοῦ καὶ
[18, 6]   εἰς τὰ δικαστήρια εἰσαγγελλόμενοι  κινδυνεύοντες·   οὐ περὶ τοῦ πράγματος ἀπολογοῦνται
[18, 5]   δὲ φίλος, οὕτω σφαλεροὺς καὶ  κινδυνώδεις   λόγους ταῖς αὐτοῦ ὁμιλίαις ἀνεκέρασεν,
[18, 8]   καὶ τὸν φαρμακέα ἐπὶ τῆς  Κίρκης·   καὶ τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ
[18, 9]   τῆς Σμέρδιος κόμης, καὶ τῶν  Κλεοβούλου   ὀφθαλμῶν, καὶ τῆς Βαθύλλου ὥρας·
[18, 6]   τὴν αἰτίαν, τῇ πρὸς ἐκείνους  κοινωνίᾳ   κατασμικρύνοντες τὰ αὐτῶν. Οὐκοῦν καὶ
[18, 8]   τελευταῖον δῶρον ἤδη θαπτομένῳ  κόμη.   Ταῦτα μὲν τὰ Ὁμήρου ἐρωτικά.
[18, 9]   αὐτοῦ τὰ ᾄσματα τῆς Σμέρδιος  κόμης,   καὶ τῶν Κλεοβούλου ὀφθαλμῶν, καὶ
[18, 5]   βούλεται τῷ Σωκράτει ταυτὶ τὰ  κομψά,   εἴτε αἰνίγματα, εἴτε εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω
[18, 1]   ὥρᾳ διαφέρον. Ἐρᾷ Ἀκταίωνος νεανίας  Κορίνθιος,   γένους τῶν Βακχιάδων· Βακχιάδαι δὲ
[18, 1]   ~Τίς Σωκράτους ἐρωτική.  ~Κορινθίῳ   ἀνδρί, ὄνομα Αἰσχύλῳ, παῖς ἦν
[18, 1]   γένους τῶν Βακχιάδων· Βακχιάδαι δὲ  Κορίνθου   ἐδυνάστευον. Ὡς δὲ ἐσωφρόνει τὸ
[18, 1]   αὐτῶν. Καὶ εἰκάσθη τὸ ἐν  Κορίνθῳ   τοῦτο πάθος τῷ Βοιωτίῳ διὰ
[18, 8]   ἐφίησιν, καὶ τοῖς αὑτοῦ ὅπλοις  κοσμεῖ,   καὶ βραδύνοντος περιδεῶς ἔχει, καὶ
[18, 6]   καὶ ὅτι τὸν ἥττω λόγον  κρείττω   ποιεῖ, καὶ ὀμνύει τὴν πλάτανον
[18, 5]   ἐραστὴς μὲν σοφίας, πενίας δὲ  κρείττων,   ἡδονῆς δὲ ἐχθρός, ἀληθείας δὲ
[18, 6]   νέους διαφθείρειν, καὶ ὅτι μὲν  Κριτίας   ἐτυράννησεν, τοῦτο ἀδικεῖν ἔλεγον τὸν
[18, 4]   τέχνης, Ἀλκιβιάδην τὸν γαυρότατον, καὶ  Κριτόβουλον   τὸν ὡραιότατον, καὶ Ἀγάθωνα τὸν
[18, 5]   Λυσίου τῶν ἐρωτικῶν ἀντίτεχνος,  Κριτοβούλου   ἁπτόμενος, ἀπὸ κυνηγεσίου τῆς
[18, 8]   ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ, τὸν πόνῳ  κτητὸν   καὶ χρόνῳ, καὶ μέχρι θανάτου
[18, 8]   ἐγχριμφθῆναι τὸν ἐπὶ λαιᾷ ἵππον,  κυκεῶ   δὲ Πραμνίου διδοὺς τοῖς κάμνουσιν,
[18, 6]   ὀμνύει τὴν πλάτανον καὶ τὸν  κύνα·   τῶν δὲ ἐρωτικῶν τῶν Σωκράτους
[18, 5]   Κριτοβούλου ἁπτόμενος, ἀπὸ  κυνηγεσίου   τῆς Ἀλκιβιάδου ὥρας παραγινόμενος,
[18, 1]   ἀπολομένου ἑκατέρου, τοῦ μὲν ὑπὸ  κυνῶν   ἐν θήρᾳ, τοῦ δὲ ὑπὸ
[18, 2]   σκύλακες συμπαραθέοντες τοῖς πρεσβυτέροις τῶν  κυνῶν.   ~Τί δή μοι βούλεται
[18, 9]   φαίνεο κἄχαρις ἔσσα Σαπφὼ λέγει·  κωμῳδεῖ   σχῆμά που καὶ κατάκλισιν σοφιστοῦ,
[18, 4]   Σωκράτην ἔσκωπτον ἐν Διονυσίοις οἱ  κωμῳδοί.   Ἔλεγε δὲ ταῦτα μόνον οὐκ
[18, 6]   οὔτε τοῖς συκοφάνταις, οὔτε τοῖς  κωμῳδοῖς   ἐπιλήψιμον. Διὸ δὴ τὸ μὲν
[18, 6]   Ἀριστοφάνης τὰ Σωκράτους ἐν Διονυσίοις  κωμῳδῶν,   δεινότατος τῶν κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008