HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


π  =  94 formes différentes pour 133 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 8]   καὶ ἡλικίας, καὶ εἴδη, καὶ  πάθη,   τὰ καλά, τὰ αἰσχρά, τὸν
[18, 4]   τοῦ ἔρωτος, οὔτε ἔργον, οὔτε  πάθος,   ἀλλὰ ἔοικεν πάντα ἑξῆς παρρησιαζομένῳ·
[18, 1]   εἰκάσθη τὸ ἐν Κορίνθῳ τοῦτο  πάθος   τῷ Βοιωτίῳ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν
[18, 3]   χρηστοὶ διὰ τὸ ἀμφίβολον τοῦ  πάθους,   ἀλλ´ ὥσπερ τοὺς ἀργυρογνώμονας ἐξετάζειν
[18, 9]   Διοτίμα τῷ Σωκράτει οὐ  παῖδα,   ἀλλὰ ἀκόλουθον τῆς Ἀφροδίτης καὶ
[18, 9]   Σωκράτης· πολλά μοι τὰν Πολυανακτίθαο  παῖδα   χαίρειν, Σαπφὼ λέγει· οὐ προσιέναι
[18, 9]   ἀπεκαλύψατο· ἐμὲ γὰρ λόγων εἵνεκα  παῖδες   ἂν φιλοῖεν· χαρίεντα μὲν γὰρ
[18, 8]   τοῦ μὲν παιδεύοντος, τοῦ δὲ  παιδευομένου·   μὲν ἄχθεται, δὲ
[18, 8]   ἀμφοτέρων, καὶ σωφρόνων, τοῦ μὲν  παιδεύοντος,   τοῦ δὲ παιδευομένου· μὲν
[18, 1]   μέθῃ. Περιάνδρῳ τῷ Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ  παιδικὰ   ἦν μειράκιον πολιτικόν· ἅτε δὲ
[18, 2]   διὰ φιλοτιμίαν ἐν ὄψει τῶν  παιδικῶν   μαχόμενον, καὶ δι´ ἀνάγκην ὑπερμαχοῦντα
[18, 9]   εἶναι πρὸς λόγους· σμικρά μοι  παῖς   ἔτι φαίνεο κἄχαρις ἔσσα Σαπφὼ
[18, 1]   ἐρωτική. ~Κορινθίῳ ἀνδρί, ὄνομα Αἰσχύλῳ,  παῖς   ἦν Ἀκταίων, μειράκιον Δωρικόν, ὥρᾳ
[18, 2]   ἀμφοτέρους προὐπηλάκισεν, καὶ ἀδελφὴν Ἁρμοδίου  Παναθηναίοις   ἥκουσαν ἐπὶ τὴν πομπὴν κανηφοροῦσαν
[18, 8]   τὸν ἄνδρα καὶ ἐραστήν, καὶ  πάντα   δὴ τὰ φίλτατα ὀνόματα·
[18, 8]   ἡνιόχοις· τὰ δὲ τοῦ ἔρωτος  πάντα   ἑξῆς δίεισιν, καὶ ἔργα, καὶ
[18, 4]   ἔργον, οὔτε πάθος, ἀλλὰ ἔοικεν  πάντα   ἑξῆς παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν μὲν αὐτῷ
[18, 6]   καὶ ἀδολέσχην, καὶ σοφιστήν, καὶ  πάντα   μᾶλλον κακῶς ἐρῶντα. Οὐ
[18, 9]   ἐρᾷ τῶν καλῶν, καὶ ἐπαινεῖ  πάντας·   μεστὰ δὲ αὐτοῦ τὰ ᾄσματα
[18, 9]   πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον, καὶ ὑπὸ  πάντων   ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν· ὅ, τι
[18, 9]   ἤθους καὶ τρόπου· καὶ γὰρ  πάντων   ἐρᾷ τῶν καλῶν, καὶ ἐπαινεῖ
[18, 7]   ἦν τοῦ λόγου μήτηρ,  πάντως   γε οὐκ ἴδιοι οἱ τοῦ
[18, 5]   ὥστε τὰ Ὁμήρου αἰνίγματα πόρρω  πάνυ   εἶναι τῆς αἰτίας, τοῖς ἐκείνου
[18, 8]   φεύγωμεν, τὰ μὲν ἄλλα εὐήθως  πάνυ   καὶ ἀρχαίως ἐκδιδάσκειν ἰδέσθαι, καὶ
[18, 3]   δοκίμου τὸ φαινόμενον ἀσπαζόμενον πόρρω  πάνυ   τίθεμεν τῆς τέχνης, τὸν δὲ
[18, 8]   Ἔστιν αὐτῷ καὶ δίκαιος ἔρως  παρ´   ἀμφοῖν ἴσος οἷον τῆς Ἀνδρομάχης
[18, 5]   εἶναι τῆς αἰτίας, τοῖς ἐκείνου  παραβαλλόμενα.   Αὐτίκα καὶ μὲν περὶ
[18, 5]   ἀπὸ κυνηγεσίου τῆς Ἀλκιβιάδου ὥρας  παραγινόμενος,   Χαρμίδην τεθηπώς. Πῶς γὰρ
[18, 8]   τάττειν στράτευμα· ἐν νύσσῃ μὲν  παραινῶν   ἐγχριμφθῆναι τὸν ἐπὶ λαιᾷ ἵππον,
[18, 8]   μὲν ἄχθεται, δὲ  παραμυθεῖται·   μὲν ᾄδει, δὲ
[18, 5]   οὐδὲ τῇ πρὸς τὸν θάνατον  παρασκευῇ·   πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Εἰ
[18, 7]   πρεσβύτερον· μάρτυρα δὲ αὐτὸν Σωκράτην  παραστησώμεθα,   ἐπαινοῦντα μὲν τὸ ἔργον καὶ
[18, 5]   ταῦτα, ἕτερα δὲ αἰνίττεται· καὶ  παρεὶς   τῇ ἀκοῇ τὸ τερπνόν, συναγωνίζεται
[18, 1]   δὲ Περίανδρος τῇ ἐξουσίᾳ  παροινεῖ   εἰς τὸ μειράκιον. δὲ
[18, 1]   εἰς τὸ μειράκιον. δὲ  παροινία   αὕτη Περίανδρον μὲν ἔπαυσεν ὑβρίζοντα,
[18, 5]   οὐ τῇ πρὸς τὸν δῆμον  παρρησίᾳ,   οὐδὲ τῇ πρὸς τοὺς τυράννους
[18, 4]   πάθος, ἀλλὰ ἔοικεν πάντα ἑξῆς  παρρησιαζομένῳ·   πηδᾶν μὲν αὐτῷ τὴν καρδίαν
[18, 5]   καὶ χρίσας μύρῳ· αἰτιασάμενος τὴν  παρρησίαν   τῶν ἐπῶν, ὅτι Ζεὺς
[18, 8]   ἀποφλογοῦται τὰ ὄμματα, καὶ λοιδορεῖται  πᾶσιν   καὶ ἀπειλεῖ· δὲ ἀναχωρεῖ
[18, 8]   καὶ τοῦ Ἕκτορος· μὲν  πατέρα   καὶ ἀδελφὸν καλεῖ τὸν ἄνδρα
[18, 8]   καὶ τὸν ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ  Πατρόκλῳ,   τὸν πόνῳ κτητὸν καὶ χρόνῳ,
[18, 8]   καὶ τοὺς ἱππεῖς διακρίνων τῶν  πεζῶν·   γὰρ ἂν γέλωτα ὄφλοι
[18, 4]   ἐν συμποσίοις, ἐν Ἀκαδημίᾳ, ἐν  Πειραιεῖ,   ἐν ὁδῷ ὑπὸ πλατάνῳ, ἐν
[18, 2]   ἀτιμίᾳ. Διδόασιν δίκην ἐκ τούτου  Πεισιστρατίδαι,   καὶ ἦρξεν ἐλευθερίας Ἀθηναίοις ὕβρις
[18, 2]   οὔτε Ἡρακλεῖδαι περὶ Πελοπόννησον, οὔτε  Πελοποννήσιοι   περὶ τὴν Ἀττικήν. Ἔδει γὰρ
[18, 2]   τῶν στρατηγῶν, οὔτε Ἡρακλεῖδαι περὶ  Πελοπόννησον,   οὔτε Πελοποννήσιοι περὶ τὴν Ἀττικήν.
[18, 4]   εἶναι λέγει, αἰσχρὸν ἰδεῖν, καὶ  πένητα,   ἐγγυτάτω τῆς ἑαυτοῦ τύχης, ἀνυπόδητον,
[18, 6]   τῷ ἔρωτι τοῦ Σωκράτους· καίτοι  πένητα   εἰπών, καὶ ἀδολέσχην, καὶ σοφιστήν,
[18, 5]   Σωκράτης, ἐραστὴς μὲν σοφίας,  πενίας   δὲ κρείττων, ἡδονῆς δὲ ἐχθρός,
[18, 5]   τῶν ἐπῶν, ὅτι Ζεὺς  πεποίηται   αὐτῷ τῇ Ἥρᾳ μισγόμενος ἐν
[18, 4]   ἅπαντα ἀποποιεῖται εἰδέναι, καὶ τοὺς  περὶ   ἀρετῆς λόγους, καὶ τὰς περὶ
[18, 4]   καὶ ἐπιστήμων εἶναι, καὶ πραγματεύεσθαι  περὶ   αὐτὴν ἔλεγεν. ~Τί βούλεται τῷ
[18, 4]   τοῖς λόγοις; ὁποῖα ἄττα φησὶν  περὶ   αὑτοῦ ἐκεῖνος, ὅτι ἐστὶν θεράπων
[18, 4]   περὶ ἀρετῆς λόγους, καὶ τὰς  περὶ   θεῶν δόξας, καὶ τὰ ἄλλα
[18, 2]   δεινότατος τῶν στρατηγῶν, οὔτε Ἡρακλεῖδαι  περὶ   Πελοπόννησον, οὔτε Πελοποννήσιοι περὶ τὴν
[18, 6]   καὶ δύνασθαι. Ὧδε τοίνυν δράσωμεν  περὶ   ῥᾳστώνην τοιαύτην τῷ λόγῳ, οἵαν
[18, 9]   δ´ οἶδα λέξαι. Τοῦτο καὶ  περὶ   Σωκράτους Ἀλκιβιάδης ἔλεγεν, εἰκάζων αὐτοῦ
[18, 6]   τὰ αὐτῶν. Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς  περὶ   Σωκράτους, εἰ μὲν ὀρθῶς ταῦτα
[18, 4]   καὶ ἄνδρα, ἐπιτολμητόν τοι καὶ  περὶ   Σωκράτους ἐκλογίσασθαι, τί ἦν αὐτῷ
[18, 2]   Ἡρακλεῖδαι περὶ Πελοπόννησον, οὔτε Πελοποννήσιοι  περὶ   τὴν Ἀττικήν. Ἔδει γὰρ ἕκαστον
[18, 2]   ἄρρηκτον· οἷον οὔτε Νέστωρ  περὶ   τὸ Ἴλιον συνεστήσατο, δεινότατος
[18, 3]   καὶ Ἁρμόδιος, καὶ οἱ  περὶ   τοῦ ἀδίκου ἔρωτος λόγοι; Ὅτι
[18, 5]   παραβαλλόμενα. Αὐτίκα καὶ μὲν  περὶ   τοῦ Διὸς τοιαῦτα ἀκούσας, καὶ
[18, 6]   δικαστήρια εἰσαγγελλόμενοι κινδυνεύοντες· οὐ  περὶ   τοῦ πράγματος ἀπολογοῦνται μόνον, ὑπὲρ
[18, 1]   μειράκιον. δὲ παροινία αὕτη  Περίανδρον   μὲν ἔπαυσεν ὑβρίζοντα, τὸ δὲ
[18, 1]   οὐκ ἔρως· θαρσῶν δὲ  Περίανδρος   τῇ ἐξουσίᾳ παροινεῖ εἰς τὸ
[18, 1]   δὲ ὑπὸ ἐραστῶν ἐν μέθῃ.  Περιάνδρῳ   τῷ Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ ἦν
[18, 8]   αὑτοῦ ὅπλοις κοσμεῖ, καὶ βραδύνοντος  περιδεῶς   ἔχει, καὶ ἀποθανόντος ἀποθανεῖν ἐρᾷ,
[18, 4]   ἀλλὰ ἔοικεν πάντα ἑξῆς παρρησιαζομένῳ·  πηδᾶν   μὲν αὐτῷ τὴν καρδίαν ἐπὶ
[18, 5]   καὶ Ἡφαίστου δεσμά, καὶ θεοὶ  πίνοντες,   καὶ γελῶντες θεοὶ ἄσβεστον γέλωτα,
[18, 6]   κρείττω ποιεῖ, καὶ ὀμνύει τὴν  πλάτανον   καὶ τὸν κύνα· τῶν δὲ
[18, 4]   ἐν Πειραιεῖ, ἐν ὁδῷ ὑπὸ  πλατάνῳ,   ἐν Λυκίῳ. Καὶ τὰ μὲν
[18, 5]   ἀποκρινάσθω ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ Σωκράτους  Πλάτων,   Ξενοφῶν, Αἰσχίνης,
[18, 9]   θεοί, μέμψαιτο ἐραστὴν τοιοῦτον,  πλὴν   Τιμάρχου;
[18, 7]   συγγεγραμμένον ἐρωτικόν, οὐκ ἔφη θαυμάζειν,  πλῆρες   τὸ στῆθος ἔχων ὥσπερ ἀγγεῖον,
[18, 6]   ὅτι τὸν ἥττω λόγον κρείττω  ποιεῖ,   καὶ ὀμνύει τὴν πλάτανον καὶ
[18, 5]   ἀκοῇ τὸ τερπνόν, συναγωνίζεται τῷ  ποιητῇ,   καὶ συνεξαίρεται τῇ φαντασίᾳ, καὶ
[18, 5]   ἀπεπέμψατο, αὐτῷ Ὁμήρῳ, στεφανώσας τὸν  ποιητὴν   καὶ χρίσας μύρῳ· αἰτιασάμενος τὴν
[18, 4]   ὥσπερ ἐν νυκτὶ ἐπὶ φέγγος.  Πόλιν   δὲ οἰκίζων ἀγαθῶν ἀνδρῶν, τιθεὶς
[18, 5]   μὲν Ὁμήρου ἔπη τῆς θαυμαστῆς  πολιτείας   καὶ τροφῆς τῶν νέων ἀπεπέμψατο,
[18, 1]   Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ ἦν μειράκιον  πολιτικόν·   ἅτε δὲ οὐ σὺν δίκῃ
[18, 9]   Ἴωνα χαίρειν φησὶν Σωκράτης·  πολλά   μοι τὰν Πολυανακτίθαο παῖδα χαίρειν,
[18, 2]   πολλῶν καλῶν ἐρασταὶ ἦσαν Θήβησιν  πολλοὶ   νεανίαι· ὅπλα δοὺς Ἐπαμεινώνδας τοῖς
[18, 5]   τῇ πρὸς τὸν θάνατον παρασκευῇ·  πολλοῦ   γε καὶ δεῖ. Εἰ μὲν
[18, 9]   φησὶν Σωκράτης Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ  πολλοῦ   ἐρῶν, πρὶν ἡγήσατο ἱκανὸν εἶναι
[18, 9]   δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ γὰρ  πολλῶν   ἐρᾶν ἔλεγον, καὶ ὑπὸ πάντων
[18, 2]   ἀπὸ Λακεδαιμονίων στρατηγήματι ἐρωτικῷ· μειρακίων  πολλῶν   καλῶν ἐρασταὶ ἦσαν Θήβησιν πολλοὶ
[18, 9]   Σωκράτης· πολλά μοι τὰν  Πολυανακτίθαο   παῖδα χαίρειν, Σαπφὼ λέγει· οὐ
[18, 8]   ἀρξάμενοι. ~Οὗτος γάρ μοι δοκεῖ  πολυφωνότατος   ὢν καὶ δεινὸς ὁμοῦ τοῖς
[18, 2]   Ἁρμοδίου Παναθηναίοις ἥκουσαν ἐπὶ τὴν  πομπὴν   κανηφοροῦσαν ἐξήλασεν ἐπ´ ἀτιμίᾳ. Διδόασιν
[18, 8]   ἀνδρεῖον ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ, τὸν  πόνῳ   κτητὸν καὶ χρόνῳ, καὶ μέχρι
[18, 5]   ἀνεκέρασεν, ὥστε τὰ Ὁμήρου αἰνίγματα  πόρρω   πάνυ εἶναι τῆς αἰτίας, τοῖς
[18, 3]   τοῦ δοκίμου τὸ φαινόμενον ἀσπαζόμενον  πόρρω   πάνυ τίθεμεν τῆς τέχνης, τὸν
[18, 9]   γυναικῶν ἔρωτας, καὶ ἀνδρῶν; καὶ  ποταμῶν   ἔρωτας καὶ βασιλέων καὶ φυτῶν;
[18, 9]   ἔσσα Σαπφὼ λέγει· κωμῳδεῖ σχῆμά  που   καὶ κατάκλισιν σοφιστοῦ, καὶ αὕτη
[18, 9]   Ἀφροδίτης καὶ θεράποντα εἶναι· λέγει  που   καὶ Σαπφοῖ Ἀφροδίτη ἐν
[18, 9]   τὰ δίκαια‘ φησίν. Ἤδη δέ  που   καὶ τὴν τέχνην ἀπεκαλύψατο· ἐμὲ
[18, 3]   τοῦ ἀδίκου ἔρωτος λόγοι; Ὅτι  πρᾶγμα   διττόν, τὸ μὲν ἀρετῆς ἐπήβολον,
[18, 6]   γὰρ ἦν, ὡς ἔοικεν, τὸ  πρᾶγμα   οὔτε τοῖς συκοφάνταις, οὔτε τοῖς
[18, 4]   ταύτης καὶ ἐπιστήμων εἶναι, καὶ  πραγματεύεσθαι   περὶ αὐτὴν ἔλεγεν. ~Τί βούλεται
[18, 6]   κινδυνεύοντες· οὐ περὶ τοῦ  πράγματος   ἀπολογοῦνται μόνον, ὑπὲρ ὅτου
[18, 8]   ἐπὶ λαιᾷ ἵππον, κυκεῶ δὲ  Πραμνίου   διδοὺς τοῖς κάμνουσιν, τοὺς δὲ
[18, 5]   δὲ αἰνίττεται δι´ αἰσχρῶν ῥημάτων  πράξεις   καλάς, δεινὸν καὶ σφαλερὸν τὸ
[18, 8]   τὸν ὑβριστήν, τὸν ἐπιμανῆ, τὸν  πρᾶον·   καὶ ἐστὶν ἐν τοιούτοις οὐκέτι
[18, 9]   οἰκίᾳ θρῆνον εἶναι οὐκ ἄμμι  πρέποι   τάδε. δὲ τοῦ Τηΐου
[18, 9]   δὲ τῆς Λεσβίας (εἴτοι χρὴ  πρεσβύτερα   τοῖς νέοις εἰκάσαι) τί ἂν
[18, 2]   ἐν θήρᾳ σκύλακες συμπαραθέοντες τοῖς  πρεσβυτέροις   τῶν κυνῶν. ~Τί δή μοι
[18, 7]   τὸ ἐρωτικὸν ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ μακρῷ  πρεσβύτερον·   μάρτυρα δὲ αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα,
[18, 9]   Σωκράτης Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ πολλοῦ ἐρῶν,  πρὶν   ἡγήσατο ἱκανὸν εἶναι πρὸς λόγους·
[18, 3]   δοκίμου καὶ μή. Τὸν μὲν  πρὸ   τοῦ δοκίμου τὸ φαινόμενον ἀσπαζόμενον
[18, 9]   ὅ, τιπερ Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι,  Πρόδικος   καὶ Γοργίας καὶ Θρασύμαχος καὶ
[18, 8]   καὶ χρόνῳ, καὶ μέχρι θανάτου  προερχόμενον,   νέων καὶ καλῶν ἀμφοτέρων, καὶ
[18, 6]   ἀξιοχρεωτέρους τρέπουσι τὴν αἰτίαν, τῇ  πρὸς   ἐκείνους κοινωνίᾳ κατασμικρύνοντες τὰ αὐτῶν.
[18, 9]   ἐρῶν, πρὶν ἡγήσατο ἱκανὸν εἶναι  πρὸς   λόγους· σμικρά μοι παῖς ἔτι
[18, 8]   καὶ τὸ τυχεῖν ἐθέλοντα ἐξουσίας  πρὸς   μάχην δακρῦσαι ὡς οὐκ ἀνεξομένου
[18, 5]   ταῦτα φιλοσόφῳ βίῳ; οὐ τῇ  πρὸς   τὸν δῆμον παρρησίᾳ, οὐδὲ τῇ
[18, 5]   τὸ δεσμωτήριον ὁδῷ, οὐδὲ τῇ  πρὸς   τὸν θάνατον παρασκευῇ· πολλοῦ γε
[18, 3]   οἱ μοχθηροὶ ἐρασταὶ διὰ τὴν  πρὸς   τὸν θεὸν ὁμωνυμίαν, ἀπιστοῦνται δὲ
[18, 5]   ἐπὶ Δηλίῳ ἀριστείᾳ, οὐδὲ τῇ  πρὸς   τοὺς δικαστὰς ὑπεροψίᾳ, οὐδὲ τῇ
[18, 4]   τοῦ ἔρωτος, καὶ λευκὴ στάθμη  πρὸς   τοὺς καλούς, καὶ τὴν τέχνην
[18, 5]   τὸν δῆμον παρρησίᾳ, οὐδὲ τῇ  πρὸς   τοὺς τυράννους ἐλευθερίᾳ, οὐδὲ τῇ
[18, 6]   καὶ τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο διαπέφευγεν·  πρὸς   τουτουσὶ δὲ τοὺς νυνὶ κατηγόρους
[18, 6]   νῦν ἔχον· λέγωμεν δὲ ὡδὶ  πρὸς   τουτουσὶ τοὺς δεινοὺς κατηγόρους· ὅτι
[18, 3]   αὐτῆς· ταύτῃ καὶ τὴν ἐρωτικὴν  προσθῶμεν   φέροντες, ὥσπέρ τινι νομίσματι, τῇ
[18, 9]   παῖδα χαίρειν, Σαπφὼ λέγει· οὐ  προσιέναι   φησὶν Σωκράτης Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ
[18, 2]   ὑπ´ ὀργῆς ἄλλά τε ἀμφοτέρους  προὐπηλάκισεν,   καὶ ἀδελφὴν Ἁρμοδίου Παναθηναίοις ἥκουσαν
[18, 5]   γὰρ ὠφελοῦν ἀφανὲς) ἀλλὰ βλάπτειν·  πρόχειρον   γὰρ τοῦτο. Ταῦτα οἶμαι Θρασύμαχον
[18, 9]   καὶ Γοργίας καὶ Θρασύμαχος καὶ  Πρωταγόρας,   τοῦτο τῇ Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ
[18, 6]   εἰσιν ἐκείνων ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα τὸ  πρῶτον   τῇδε· ~ὡς οὐκ ἴδιον Σωκράτους
[18, 7]   τοῦ Σωκράτους ἐρωτικοὶ λόγοι, οὐδὲ  πρώτου·   θεασώμεθα γὰρ οὕτως, ἀπὸ Ὁμήρου
[18, 8]   νῦν βροτοί εἰσιν. Αὐτίκα ἐν  πρώτῳ   λόγῳ ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ δύο,
[18, 5]   ἂν εἰπεῖν, Καλλίαν,  Πῶλον,   ὅστις ἄλλος τῇ Σωκράτους
[18, 5]   ὥρας παραγινόμενος, Χαρμίδην τεθηπώς.  Πῶς   γὰρ ὅμοια ταῦτα φιλοσόφῳ βίῳ;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008