HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ε  =  189 formes différentes pour 302 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 6]   τὸν Σωκράτην, καὶ ὅτι Ἀλκιβιάδην  ἐᾷ   ὑβρίζειν, καὶ ὅτι τὸν ἥττω
[18, 3]   νομίσματι, τῇ τοῦ καλοῦ φύσει.  Ἐὰν   γὰρ τούτου τὸ μὲν
[18, 4]   ἰδεῖν, καὶ πένητα, ἐγγυτάτω τῆς  ἑαυτοῦ   τύχης, ἀνυπόδητον, χαμαιεύνην, ἐπίβουλον, θηρευτικόν,
[18, 4]   λέγει, αἰσχρὸν ἰδεῖν, καὶ πένητα,  ἐγγυτάτω   τῆς ἑαυτοῦ τύχης, ἀνυπόδητον, χαμαιεύνην,
[18, 6]   μόνον, ὑπὲρ ὅτου εἰσαγγελία  ἐγένετο,   ἀλλ´ ἠρέμα εἰς ἄλλους ἀξιοχρεωτέρους
[18, 8]   στράτευμα· ἐν νύσσῃ μὲν παραινῶν  ἐγχριμφθῆναι   τὸν ἐπὶ λαιᾷ ἵππον, κυκεῶ
[18, 5]   λέγει· καὶ αὖθις αὖ, ὤμοι  ἐγὼ   δειλή, ὤμοι δυσαριστοτόκεια, Θέτις
[18, 5]   τις ἄλλος τῶν ὁμοφώνων αὐτῷ.  Ἐγὼ   μὲν γὰρ θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι,
[18, 5]   ἄμβροτον, καὶ ὀδυρόμενοι θεοί· ὤμοι  ἐγών,   ὅτε μοι Σαρπήδονα φίλτατον ἀνδρῶν,
[18, 2]   οὔτε Πελοποννήσιοι περὶ τὴν Ἀττικήν.  Ἔδει   γὰρ ἕκαστον τῶν ἐραστῶν ἀριστεύειν,
[18, 3]   ἀλλ´ ὥσπερ τοὺς ἀργυρογνώμονας ἐξετάζειν  ἔδει,   ὁπότερος αὐτῶν γνωριστικὸς τοῦ δοκίμου
[18, 8]   αὐτῷ μέλειν, ὅσον ἐκείνης, λέγει.  Ἔδειξεν   καὶ τὸν χαμαιεύνην ἔρωτα ἐπὶ
[18, 6]   Σωκράτους, εἰ μὲν ὀρθῶς ταῦτα  ἔδρα   μή, σκοπεῖν ἀναθησόμεθα σμικρόν,
[18, 1]   τῶν Βακχιάδων· Βακχιάδαι δὲ Κορίνθου  ἐδυνάστευον.   Ὡς δὲ ἐσωφρόνει τὸ μειράκιον
[18, 8]   ἐρωτικὸν δὲ καὶ τὸ τυχεῖν  ἐθέλοντα   ἐξουσίας πρὸς μάχην δακρῦσαι ὡς
[18, 5]   γὰρ ἀληθῆ ταῦτα, εὐφημεῖν ἄξιον·  εἰ   δὲ αἰνίττεται δι´ αἰσχρῶν ῥημάτων
[18, 4]   ἀλλ´ ἐξεῖναι φιλεῖν τῷ ἀρίστῳ,  εἰ   δή τινα ἂν θέλῃ, τῶν
[18, 5]   παρασκευῇ· πολλοῦ γε καὶ δεῖ.  Εἰ   μὲν γὰρ ἀληθῆ ταῦτα, εὐφημεῖν
[18, 6]   Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς περὶ Σωκράτους,  εἰ   μὲν ὀρθῶς ταῦτα ἔδρα
[18, 4]   τὰ μὲν ἄλλα ἅπαντα ἀποποιεῖται  εἰδέναι,   καὶ τοὺς περὶ ἀρετῆς λόγους,
[18, 8]   καὶ ἔργα, καὶ ἡλικίας, καὶ  εἴδη,   καὶ πάθη, τὰ καλά, τὰ
[18, 4]   φαινομένου γνησίους ἐραστὰς κάλλους ἀληθινοῦ.  ~Εἶεν·   ἐπεὶ ταύτῃ βασανιστέον τὲ καὶ
[18, 9]   τοῖς νέοις εἰκάσαι) τί ἂν  εἴη   ἄλλο, αὐτό, Σωκράτους
[18, 9]   καὶ περὶ Σωκράτους Ἀλκιβιάδης ἔλεγεν,  εἰκάζων   αὐτοῦ τὴν χάριν τοῖς Ὀλύμπου
[18, 6]   ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν τῷ λόγῳ, μὴ  εἰκαῖα   φλυαρῶμεν. Καὶ δή μοι δοκῶ
[18, 9]   (εἴτοι χρὴ πρεσβύτερα τοῖς νέοις  εἰκάσαι)   τί ἂν εἴη ἄλλο,
[18, 1]   διαφθείρεται ἐν χερσὶν αὐτῶν. Καὶ  εἰκάσθη   τὸ ἐν Κορίνθῳ τοῦτο πάθος
[18, 2]   μίαν γέ τινα δευτέραν  εἰκόνα;   Μειρακίῳ Ἀττικῷ δύο ἦσαν ἐρασταί,
[18, 4]   τοῖς ἀριστεῦσιν οὐ στέφανον οὐδὲ  εἰκόνας,   τὰς Ἑλληνικὰς φλυαρίας, δωρεῖται· ἀλλ´
[18, 8]   φησίν, καὶ οὐκ ἄπεισιν. Ἄλλη  εἰκὼν   ἀκολάστου ἔρωτος· τοιοῦτος αὐτῷ
[18, 3]   μὴ ὄντος γλιχομένους νόθους τινὰς  εἶναι   καὶ κιβδήλους ἐραστάς, τοὺς δὲ
[18, 4]   τέχνην ὑποδύς, ταύτης καὶ ἐπιστήμων  εἶναι,   καὶ πραγματεύεσθαι περὶ αὐτὴν ἔλεγεν.
[18, 4]   ἐπ´ αὐτῷ μῦθον, οἷον καὶ  εἶναι   λέγει, αἰσχρὸν ἰδεῖν, καὶ πένητα,
[18, 9]   ἀκόλουθον τῆς Ἀφροδίτης καὶ θεράποντα  εἶναι·   λέγει που καὶ Σαπφοῖ
[18, 9]   θέμις ἐν μουσοπόλων οἰκίᾳ θρῆνον  εἶναι   οὐκ ἄμμι πρέποι τάδε.
[18, 9]   πολλοῦ ἐρῶν, πρὶν ἡγήσατο ἱκανὸν  εἶναι   πρὸς λόγους· σμικρά μοι παῖς
[18, 6]   ἡμῖν δοκεῖτε, ἄνδρες, ἀτοπώτεροι  εἶναι   συκοφάνται Ἀνύτου καὶ Μελήτου· ἐκεῖνοι
[18, 5]   τὰ Ὁμήρου αἰνίγματα πόρρω πάνυ  εἶναι   τῆς αἰτίας, τοῖς ἐκείνου παραβαλλόμενα.
[18, 9]   ἔχεις ἦθος· καὶ αὖθις καλὸν  εἶναι   τῷ ἔρωτι τὰ δίκαια‘ φησίν.
[18, 9]   τέχνην ἀπεκαλύψατο· ἐμὲ γὰρ λόγων  εἵνεκα   παῖδες ἂν φιλοῖεν· χαρίεντα μὲν
[18, 5]   τοῦτο. Ταῦτα οἶμαι Θρασύμαχον ἂν  εἰπεῖν,   Καλλίαν, Πῶλον,
[18, 9]   δὲ ἀπορῶν· τοῦτο ἐκείνη ξυλλαβοῦσα  εἶπεν   γλυκύπικρον‘ καὶ ἀλγεσίδωρον. Τὸν ἔρωτα
[18, 6]   ἔρωτι τοῦ Σωκράτους· καίτοι πένητα  εἰπών,   καὶ ἀδολέσχην, καὶ σοφιστήν, καὶ
[18, 9]   ταύταις, νῦν δὲ ἐλέγχει, καὶ  εἰρωνεύεται   αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους· τὸν
[18, 5]   τὰ κομψά, εἴτε αἰνίγματα, εἴτε  εἰρωνεύματα;   ἀποκρινάσθω ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ Σωκράτους
[18, 1]   καὶ ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ ἐραστοῦ, ἐκώμασεν  εἰς   Ἀκταίωνος ἐραστὴς ὁμοῦ τοῖς
[18, 6]   εἰσαγγελία ἐγένετο, ἀλλ´ ἠρέμα  εἰς   ἄλλους ἀξιοχρεωτέρους τρέπουσι τὴν αἰτίαν,
[18, 4]   φαρμακέα, σοφιστήν, γόητα· ἀτεχνῶς οἷα  εἰς   αὐτὸν Σωκράτην ἔσκωπτον ἐν Διονυσίοις
[18, 7]   δὲ ἐν τῷ συμποσίῳ λόγον,  εἰς   ἔρωτα ἔπαινον, Μαντινικῇ γυναικὶ ἀνατίθησιν·
[18, 6]   τοιαύτην τῷ λόγῳ, οἵαν καὶ  εἰς   τὰ δικαστήρια εἰσαγγελλόμενοι κινδυνεύοντες·
[18, 1]   καὶ τυραννίδι καὶ ἔρωτι, εἰσπεσόντες  εἰς   τὸ δωμάτιον, οἱ μὲν ἐπειρῶντο
[18, 1]   Περίανδρος τῇ ἐξουσίᾳ παροινεῖ  εἰς   τὸ μειράκιον. δὲ παροινία
[18, 8]   Ἀλέξανδρος, οἷος ἐκ μάχης ἐπανεῖναι  εἰς   τὸν θάλαμον καὶ ἀεὶ μοιχῷ
[18, 6]   ἀπολογοῦνται μόνον, ὑπὲρ ὅτου  εἰσαγγελία   ἐγένετο, ἀλλ´ ἠρέμα εἰς ἄλλους
[18, 6]   οἵαν καὶ εἰς τὰ δικαστήρια  εἰσαγγελλόμενοι   κινδυνεύοντες· οὐ περὶ τοῦ
[18, 8]   τεχνίτης δεινῶς, οἷοι νῦν βροτοί  εἰσιν.   Αὐτίκα ἐν πρώτῳ λόγῳ ἐπὶ
[18, 6]   τοὺς νυνὶ κατηγόρους (οὐ γάρ  εἰσιν   ἐκείνων ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα τὸ πρῶτον
[18, 1]   μέθῃ καὶ τυραννίδι καὶ ἔρωτι,  εἰσπεσόντες   εἰς τὸ δωμάτιον, οἱ μὲν
[18, 5]   τῷ Σωκράτει ταυτὶ τὰ κομψά,  εἴτε   αἰνίγματα, εἴτε εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω ἡμῖν
[18, 5]   ταυτὶ τὰ κομψά, εἴτε αἰνίγματα,  εἴτε   εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ
[18, 7]   γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ εἴτε Μαντινική,  εἴτε   καὶ Λεσβία τὶς ἦν
[18, 7]   ἔπαινον, Μαντινικῇ γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ  εἴτε   Μαντινική, εἴτε καὶ Λεσβία τὶς
[18, 9]   ἐῶ. δὲ τῆς Λεσβίας  (εἴτοι   χρὴ πρεσβύτερα τοῖς νέοις εἰκάσαι)
[18, 8]   τοιοῦτος αὐτῷ Ἀλέξανδρος, οἷος  ἐκ   μάχης ἐπανεῖναι εἰς τὸν θάλαμον
[18, 9]   προσιέναι φησὶν Σωκράτης Ἀλκιβιάδῃ,  ἐκ   πολλοῦ ἐρῶν, πρὶν ἡγήσατο ἱκανὸν
[18, 2]   ἐξήλασεν ἐπ´ ἀτιμίᾳ. Διδόασιν δίκην  ἐκ   τούτου Πεισιστρατίδαι, καὶ ἦρξεν ἐλευθερίας
[18, 2]   περὶ τὴν Ἀττικήν. Ἔδει γὰρ  ἕκαστον   τῶν ἐραστῶν ἀριστεύειν, καὶ διὰ
[18, 9]   γάρ μοι τὴν καθ´ αὑτὸν  ἑκάτερος   φιλίαν, μὲν γυναικῶν,
[18, 1]   τὴν ὁμωνυμίαν τῶν μειρακίων, ἀπολομένου  ἑκατέρου,   τοῦ μὲν ὑπὸ κυνῶν ἐν
[18, 9]   Σωκράτης σοφιστὴν λέγει, Σαπφὼ μυθοπλόκον.  Ἐκβακχεύεται   ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος,
[18, 8]   ἄλλα εὐήθως πάνυ καὶ ἀρχαίως  ἐκδιδάσκειν   ἰδέσθαι, καὶ ἡνιοχεῖν, καὶ τάττειν
[18, 9]   δὲ ἐλέγχει, καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ  ἐκεῖνα   τὰ Σωκράτους· τὸν Ἴωνα χαίρειν
[18, 9]   εὐπορῶν, ἀποθνήσκει δὲ ἀπορῶν· τοῦτο  ἐκείνη   ξυλλαβοῦσα εἶπεν γλυκύπικρον‘ καὶ ἀλγεσίδωρον.
[18, 8]   μητρὸς τοσουτονὶ αὐτῷ μέλειν, ὅσον  ἐκείνης,   λέγει. Ἔδειξεν καὶ τὸν χαμαιεύνην
[18, 6]   Ἀθηναίων θέατρον καὶ τὸ δικαστήριον  ἐκεῖνο   διαπέφευγεν· πρὸς τουτουσὶ δὲ τοὺς
[18, 6]   εἶναι συκοφάνται Ἀνύτου καὶ Μελήτου·  ἐκεῖνοι   μέν γε ἀδικεῖν γραψάμενοι Σωκράτην,
[18, 4]   ὁποῖα ἄττα φησὶν περὶ αὑτοῦ  ἐκεῖνος,   ὅτι ἐστὶν θεράπων τοῦ ἔρωτος,
[18, 5]   πάνυ εἶναι τῆς αἰτίας, τοῖς  ἐκείνου   παραβαλλόμενα. Αὐτίκα καὶ μὲν
[18, 6]   τρέπουσι τὴν αἰτίαν, τῇ πρὸς  ἐκείνους   κοινωνίᾳ κατασμικρύνοντες τὰ αὐτῶν. Οὐκοῦν
[18, 9]   τῶν καλῶν· ὅ, τι γὰρ  ἐκείνῳ   Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος,
[18, 6]   νυνὶ κατηγόρους (οὐ γάρ εἰσιν  ἐκείνων   ἀμαχώτεροι) διαγωνισώμεθα τὸ πρῶτον τῇδε·
[18, 4]   ἐπιτολμητόν τοι καὶ περὶ Σωκράτους  ἐκλογίσασθαι,   τί ἦν αὐτῷ ταυτὶ τὰ
[18, 4]   ἅπαντα, ἐφ´ οἷς οἱ σοφισταὶ  ἐκόμων·   τὴν δὲ ἐρωτικὴν τέχνην ὑποδύς,
[18, 5]   Ἐγὼ μὲν γὰρ θαυμάζω καὶ  ἐκπλήττομαι,   ὅπως τὰ μὲν Ὁμήρου ἔπη
[18, 5]   ἐρῶν τῷ σωφρονοῦντι, καὶ  ἐκπληττόμενος   τοὺς καλοὺς τῷ ἐλέγχοντι τοὺς
[18, 8]   οἷον τῆς Ἀνδρομάχης καὶ τοῦ  Ἕκτορος·   μὲν πατέρα καὶ ἀδελφὸν
[18, 1]   μειράκιον καὶ ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ ἐραστοῦ,  ἐκώμασεν   εἰς Ἀκταίωνος ἐραστὴς ὁμοῦ
[18, 4]   ἔσκωπτον ἐν Διονυσίοις οἱ κωμῳδοί.  Ἔλεγε   δὲ ταῦτα μόνον οὐκ ἐν
[18, 9]   Τοῦτο καὶ περὶ Σωκράτους Ἀλκιβιάδης  ἔλεγεν,   εἰκάζων αὐτοῦ τὴν χάριν τοῖς
[18, 4]   εἶναι, καὶ πραγματεύεσθαι περὶ αὐτὴν  ἔλεγεν.   ~Τί βούλεται τῷ Σωκράτει ταυτὶ
[18, 9]   ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ γὰρ πολλῶν ἐρᾶν  ἔλεγον,   καὶ ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν
[18, 6]   μὲν Κριτίας ἐτυράννησεν, τοῦτο ἀδικεῖν  ἔλεγον   τὸν Σωκράτην, καὶ ὅτι Ἀλκιβιάδην
[18, 9]   μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις, νῦν δὲ  ἐλέγχει,   καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ
[18, 5]   ἐκπληττόμενος τοὺς καλοὺς τῷ  ἐλέγχοντι   τοὺς ἄφρονας, Λυσίου τῶν
[18, 5]   οὐδὲ τῇ πρὸς τοὺς τυράννους  ἐλευθερίᾳ,   οὐδὲ τῇ ἐπὶ Δηλίῳ ἀριστείᾳ,
[18, 2]   ἐκ τούτου Πεισιστρατίδαι, καὶ ἦρξεν  ἐλευθερίας   Ἀθηναίοις ὕβρις τυράννου, καὶ μειρακίου
[18, 2]   ἔρως δίκαιος, καὶ ἐραστοῦ ἀρετή.  Ἐλευθεροῖ   τὰς Θήβας Ἐπαμεινώνδας ἀπὸ Λακεδαιμονίων
[18, 4]   οὐ στέφανον οὐδὲ εἰκόνας, τὰς  Ἑλληνικὰς   φλυαρίας, δωρεῖται· ἀλλ´ ἐξεῖναι φιλεῖν
[18, 4]   μόνον οὐκ ἐν μέσοις τοῖς  Ἕλλησιν,   ἀλλὰ καὶ οἴκοι καὶ δημοσίᾳ,
[18, 6]   κωμῳδῶν, δεινότατος τῶν κατηγόρων,  ἐλοιδορήσατο   τῷ ἔρωτι τοῦ Σωκράτους· καίτοι
[18, 9]   που καὶ τὴν τέχνην ἀπεκαλύψατο·  ἐμὲ   γὰρ λόγων εἵνεκα παῖδες ἂν
[18, 5]   Ὅμηρος μὲν ᾐνίξατο, Σωκράτης δὲ  ἐμέμψατο·   αὐτὸς δὲ δὴ Σωκράτης,
[18, 8]   ἐπιμανής, δὲ ἥμερος καὶ  ἐμπαθής·   μὲν ἀποφλογοῦται τὰ ὄμματα,
[18, 9]   ὡς ἄνεμος κατ´ ὄρος δρυσὶν  ἐμπεσών·   ἀναίθεται τῇ Ξανθίππῃ ὀδυρομένῃ ὅτι
[18, 4]   οἴκοι καὶ δημοσίᾳ, ἐν συμποσίοις,  ἐν   Ἀκαδημίᾳ, ἐν Πειραιεῖ, ἐν ὁδῷ
[18, 9]   που καὶ Σαπφοῖ Ἀφροδίτη  ἐν   ᾄσματι, σύ τε καλὸς θεράπων
[18, 6]   ἀλλ´ οὐδὲ Ἀριστοφάνης τὰ Σωκράτους  ἐν   Διονυσίοις κωμῳδῶν, δεινότατος τῶν
[18, 4]   οἷα εἰς αὐτὸν Σωκράτην ἔσκωπτον  ἐν   Διονυσίοις οἱ κωμῳδοί. Ἔλεγε δὲ
[18, 2]   ταῖς ἀρεταῖς τοῖς ἐρασταῖς, ὥσπερ  ἐν   θήρᾳ σκύλακες συμπαραθέοντες τοῖς πρεσβυτέροις
[18, 1]   ἑκατέρου, τοῦ μὲν ὑπὸ κυνῶν  ἐν   θήρᾳ, τοῦ δὲ ὑπὸ ἐραστῶν
[18, 1]   χερσὶν αὐτῶν. Καὶ εἰκάσθη τὸ  ἐν   Κορίνθῳ τοῦτο πάθος τῷ Βοιωτίῳ
[18, 4]   Πειραιεῖ, ἐν ὁδῷ ὑπὸ πλατάνῳ,  ἐν   Λυκίῳ. Καὶ τὰ μὲν ἄλλα
[18, 1]   θήρᾳ, τοῦ δὲ ὑπὸ ἐραστῶν  ἐν   μέθῃ. Περιάνδρῳ τῷ Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ
[18, 4]   Ἔλεγε δὲ ταῦτα μόνον οὐκ  ἐν   μέσοις τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ
[18, 8]   τοῖς κάμνουσιν, τοὺς δὲ κακοὺς  ἐν   μέσῳ τάττων τῶν ἀγαθῶν, καὶ
[18, 9]   τῇ θυγατρί· οὐ γὰρ θέμις  ἐν   μουσοπόλων οἰκίᾳ θρῆνον εἶναι οὐκ
[18, 4]   ἐπ´ Αὐτόλυκον τὰ ὄμματα, ὥσπερ  ἐν   νυκτὶ ἐπὶ φέγγος. Πόλιν δὲ
[18, 8]   καὶ ἡνιοχεῖν, καὶ τάττειν στράτευμα·  ἐν   νύσσῃ μὲν παραινῶν ἐγχριμφθῆναι τὸν
[18, 4]   συμποσίοις, ἐν Ἀκαδημίᾳ, ἐν Πειραιεῖ,  ἐν   ὁδῷ ὑπὸ πλατάνῳ, ἐν Λυκίῳ.
[18, 5]   ἡμῖν ἐπ´ ἀληθείᾳ διατεθρυλημένος, ἐπισφαλέστερος  ἐν   οἷς αἰνίττεται, διὰ τὸ ἀξιόπιστον
[18, 2]   ἐραστῶν ἀριστεύειν, καὶ διὰ φιλοτιμίαν  ἐν   ὄψει τῶν παιδικῶν μαχόμενον, καὶ
[18, 4]   δημοσίᾳ, ἐν συμποσίοις, ἐν Ἀκαδημίᾳ,  ἐν   Πειραιεῖ, ἐν ὁδῷ ὑπὸ πλατάνῳ,
[18, 8]   οἷοι νῦν βροτοί εἰσιν. Αὐτίκα  ἐν   πρώτῳ λόγῳ ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ
[18, 4]   ἀλλὰ καὶ οἴκοι καὶ δημοσίᾳ,  ἐν   συμποσίοις, ἐν Ἀκαδημίᾳ, ἐν Πειραιεῖ,
[18, 5]   πεποίηται αὐτῷ τῇ Ἥρᾳ μισγόμενος  ἐν   τῇ Ἴδῃ, νεφέλης αὐτοὺς καλυπτούσης
[18, 8]   ἐπιμανῆ, τὸν πρᾶον· καὶ ἐστὶν  ἐν   τοιούτοις οὐκέτι ἀρχαῖος, ἀλλὰ τεχνίτης
[18, 5]   δὲ τῇ μιμήσει, ἀνόμοιον δ´  ἐν   τοῖς ἔργοις. Οὐδὲν γὰρ αὐτὸς
[18, 5]   αἰνίττεται, διὰ τὸ ἀξιόπιστον μὲν  ἐν   τοῖς λόγοις, δυνατὸν δὲ τῇ
[18, 4]   ἦν αὐτῷ ταυτὶ τὰ θρυλούμενα  ἐν   τοῖς λόγοις; ὁποῖα ἄττα φησὶν
[18, 7]   φησίν, τοῦ σοφοῦ. Τὸν δὲ  ἐν   τῷ συμποσίῳ λόγον, εἰς ἔρωτα
[18, 1]   μειράκιον ὑπ´ ἀμφοῖν, βίᾳ διαφθείρεται  ἐν   χερσὶν αὐτῶν. Καὶ εἰκάσθη τὸ
[18, 4]   τὸ σῶμα, ἐπτοῆσθαι δὲ καὶ  ἐνθουσιᾶν,   καθάπερ τὰς βάκχας, ἐπὶ Ἀλκιβιάδῃ·
[18, 8]   κατατίθεται· ἐρωτικὰ δὲ καὶ τὰ  ἐνύπνια,   καὶ τὰ ὀνείρατα, καὶ τὰ
[18, 1]   ὑβρίζοντα, τὸ δὲ μειράκιον ἐποίησεν  ἐξ   ἐρωμένου τυραννοκτόνον. Αὕτη δίκη ἀδίκων
[18, 4]   τὰς Ἑλληνικὰς φλυαρίας, δωρεῖται· ἀλλ´  ἐξεῖναι   φιλεῖν τῷ ἀρίστῳ, εἰ δή
[18, 3]   πάθους, ἀλλ´ ὥσπερ τοὺς ἀργυρογνώμονας  ἐξετάζειν   ἔδει, ὁπότερος αὐτῶν γνωριστικὸς τοῦ
[18, 2]   ἥκουσαν ἐπὶ τὴν πομπὴν κανηφοροῦσαν  ἐξήλασεν   ἐπ´ ἀτιμίᾳ. Διδόασιν δίκην ἐκ
[18, 8]   τὰ δὲ τοῦ ἔρωτος πάντα  ἑξῆς   δίεισιν, καὶ ἔργα, καὶ ἡλικίας,
[18, 4]   οὔτε πάθος, ἀλλὰ ἔοικεν πάντα  ἑξῆς   παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν μὲν αὐτῷ τὴν
[18, 5]   καὶ χαίρων τῇ τῆς μυθολογίας  ἐξουσίᾳ.   δὲ Σωκράτης ἡμῖν ἐπ´
[18, 1]   θαρσῶν δὲ Περίανδρος τῇ  ἐξουσίᾳ   παροινεῖ εἰς τὸ μειράκιον.
[18, 2]   ἰσοτιμίαν, δὲ ἄδικος δι´  ἐξουσίαν·   ἀλλὰ τό γε μειράκιον ὄντως
[18, 8]   δὲ καὶ τὸ τυχεῖν ἐθέλοντα  ἐξουσίας   πρὸς μάχην δακρῦσαι ὡς οὐκ
[18, 4]   οὔτε ἔργον, οὔτε πάθος, ἀλλὰ  ἔοικεν   πάντα ἑξῆς παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν μὲν
[18, 6]   ἐρῶντα. Οὐ γὰρ ἦν, ὡς  ἔοικεν,   τὸ πρᾶγμα οὔτε τοῖς συκοφάνταις,
[18, 8]   τὸν θάλαμον καὶ ἀεὶ μοιχῷ  ἐοικέναι.   Ἔστιν αὐτῷ καὶ δίκαιος ἔρως
[18, 5]   ἐξουσίᾳ. δὲ Σωκράτης ἡμῖν  ἐπ´   ἀληθείᾳ διατεθρυλημένος, ἐπισφαλέστερος ἐν οἷς
[18, 2]   ἐπὶ τὴν πομπὴν κανηφοροῦσαν ἐξήλασεν  ἐπ´   ἀτιμίᾳ. Διδόασιν δίκην ἐκ τούτου
[18, 4]   βάκχας, ἐπὶ Ἀλκιβιάδῃ· ἐπεστρέφθαι δὲ  ἐπ´   Αὐτόλυκον τὰ ὄμματα, ὥσπερ ἐν
[18, 4]   δὲ δὴ τὸν ἔρωτα, ἀναπλάττων  ἐπ´   αὐτῷ μῦθον, οἷον καὶ εἶναι
[18, 9]   πάντων ἐρᾷ τῶν καλῶν, καὶ  ἐπαινεῖ   πάντας· μεστὰ δὲ αὐτοῦ τὰ
[18, 7]   τῷ συμποσίῳ λόγον, εἰς ἔρωτα  ἔπαινον,   Μαντινικῇ γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ εἴτε
[18, 7]   μάρτυρα δὲ αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα,  ἐπαινοῦντα   μὲν τὸ ἔργον καὶ θαυμάζοντα
[18, 2]   ἐραστοῦ ἀρετή. Ἐλευθεροῖ τὰς Θήβας  Ἐπαμεινώνδας   ἀπὸ Λακεδαιμονίων στρατηγήματι ἐρωτικῷ· μειρακίων
[18, 3]   ~Τί δή μοι βούλεται  Ἐπαμεινώνδας   καὶ Ἁρμόδιος, καὶ οἱ
[18, 2]   Θήβησιν πολλοὶ νεανίαι· ὅπλα δοὺς  Ἐπαμεινώνδας   τοῖς ἐρασταῖς καὶ τοῖς ἐρωμένοις
[18, 6]   τῇ Σωκράτους φιλοσοφίᾳ ἐπολέμει. ~Φέρ´  ἐπαμύνωμεν   τῷ λόγῳ, μὴ εἰκαῖα φλυαρῶμεν.
[18, 8]   Ἀλέξανδρος, οἷος ἐκ μάχης  ἐπανεῖναι   εἰς τὸν θάλαμον καὶ ἀεὶ
[18, 1]   δὲ παροινία αὕτη Περίανδρον μὲν  ἔπαυσεν   ὑβρίζοντα, τὸ δὲ μειράκιον ἐποίησεν
[18, 4]   γνησίους ἐραστὰς κάλλους ἀληθινοῦ. ~Εἶεν·  ἐπεὶ   ταύτῃ βασανιστέον τὲ καὶ ἀθρητέον
[18, 1]   εἰς τὸ δωμάτιον, οἱ μὲν  ἐπειρῶντο   ἀπάγειν, οἱ δὲ οἰκεῖοι κατέχειν·
[18, 9]   καὶ αὕτη τίς δὲ ἀγροιῶτιν  ἐπεμμένα   στολήν τὸν ἔρωτα φησὶν
[18, 4]   καθάπερ τὰς βάκχας, ἐπὶ Ἀλκιβιάδῃ·  ἐπεστρέφθαι   δὲ ἐπ´ Αὐτόλυκον τὰ ὄμματα,
[18, 5]   ἐκπλήττομαι, ὅπως τὰ μὲν Ὁμήρου  ἔπη   τῆς θαυμαστῆς πολιτείας καὶ τροφῆς
[18, 3]   πρᾶγμα διττόν, τὸ μὲν ἀρετῆς  ἐπήβολον,   τὸ δὲ μοχθηρίᾳ συμπεφυκός, φωνῇ
[18, 8]   εἰσιν. Αὐτίκα ἐν πρώτῳ λόγῳ  ἐπὶ   αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ δύο, μὲν
[18, 4]   καὶ ἐνθουσιᾶν, καθάπερ τὰς βάκχας,  ἐπὶ   Ἀλκιβιάδῃ· ἐπεστρέφθαι δὲ ἐπ´ Αὐτόλυκον
[18, 5]   τοὺς τυράννους ἐλευθερίᾳ, οὐδὲ τῇ  ἐπὶ   Δηλίῳ ἀριστείᾳ, οὐδὲ τῇ πρὸς
[18, 8]   νύσσῃ μὲν παραινῶν ἐγχριμφθῆναι τὸν  ἐπὶ   λαιᾷ ἵππον, κυκεῶ δὲ Πραμνίου
[18, 2]   καὶ ἀδελφὴν Ἁρμοδίου Παναθηναίοις ἥκουσαν  ἐπὶ   τὴν πομπὴν κανηφοροῦσαν ἐξήλασεν ἐπ´
[18, 8]   Ἔδειξεν καὶ τὸν χαμαιεύνην ἔρωτα  ἐπὶ   τῆς Ἥρας καὶ τοῦ Διός·
[18, 8]   τῶν μνηστήρων· καὶ τὸν γόητα  ἐπὶ   τῆς Καλυψοῦς· καὶ τὸν φαρμακέα
[18, 8]   τῆς Καλυψοῦς· καὶ τὸν φαρμακέα  ἐπὶ   τῆς Κίρκης· καὶ τὸν ἀνδρεῖον
[18, 5]   τοὺς δικαστὰς ὑπεροψίᾳ, οὐδὲ τῇ  ἐπὶ   τὸ δεσμωτήριον ὁδῷ, οὐδὲ τῇ
[18, 5]   Θέτις λέγει· καὶ ὅσα ἄλλα  ἐπὶ   τούτοις Ὅμηρος μὲν ᾐνίξατο, Σωκράτης
[18, 8]   τῆς Κίρκης· καὶ τὸν ἀνδρεῖον  ἐπὶ   τῷ Πατρόκλῳ, τὸν πόνῳ κτητὸν
[18, 8]   τοῦ Διός· καὶ τὸν ὑβριστὴν  ἐπὶ   τῶν μνηστήρων· καὶ τὸν γόητα
[18, 9]   σοφιστὴν λέγει, Σαπφὼ μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται  ἐπὶ   Φαίδρῳ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος, τῇ
[18, 4]   τὰ ὄμματα, ὥσπερ ἐν νυκτὶ  ἐπὶ   φέγγος. Πόλιν δὲ οἰκίζων ἀγαθῶν
[18, 4]   πηδᾶν μὲν αὐτῷ τὴν καρδίαν  ἐπὶ   Χαρμίδῃ καὶ ἥδειν τὸ σῶμα,
[18, 4]   τῆς ἑαυτοῦ τύχης, ἀνυπόδητον, χαμαιεύνην,  ἐπίβουλον,   θηρευτικόν, φαρμακέα, σοφιστήν, γόητα· ἀτεχνῶς
[18, 4]   τέχνην δεινός. Ἀλλὰ καὶ διδασκάλους  ἐπιγέγραπται   τῆς τέχνης, Ἀσπασίαν τὴν Μιλησίαν,
[18, 5]   τὰ ὠφελοῦντα διὰ τῶν βλαπτόντων  ἐπιδείκνυσθαι,   οὐκ ὠφελοῦν βουλομένου ἔργον (τὸ
[18, 7]   ἀπαρνούμενον δὲ αὐτοῦ τὴν εὕρεσιν.  Ἐπιδειξαμένου   γὰρ αὐτῷ τοῦ Μυρινουσίου Φαίδρου
[18, 6]   τοῖς συκοφάνταις, οὔτε τοῖς κωμῳδοῖς  ἐπιλήψιμον.   Διὸ δὴ τὸ μὲν Ἀθηναίων
[18, 8]   τὸν δίκαιον, τὸν ὑβριστήν, τὸν  ἐπιμανῆ,   τὸν πρᾶον· καὶ ἐστὶν ἐν
[18, 8]   δύο, μὲν θρασὺς καὶ  ἐπιμανής,   δὲ ἥμερος καὶ ἐμπαθής·
[18, 4]   ἐρωτικὴν τέχνην ὑποδύς, ταύτης καὶ  ἐπιστήμων   εἶναι, καὶ πραγματεύεσθαι περὶ αὐτὴν
[18, 5]   Σωκράτης ἡμῖν ἐπ´ ἀληθείᾳ διατεθρυλημένος,  ἐπισφαλέστερος   ἐν οἷς αἰνίττεται, διὰ τὸ
[18, 7]   οὐκ ἴδιον Σωκράτους τὸ ἐρωτικὸν  ἐπιτήδευμα,   ἀλλὰ μακρῷ πρεσβύτερον· μάρτυρα δὲ
[18, 9]   μὲν γυναικῶν, δὲ ἀρρένων,  ἐπιτηδεῦσαι.   Καὶ γὰρ πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον,
[18, 9]   Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν μὲν  ἐπιτιμᾷ   ταύταις, νῦν δὲ ἐλέγχει, καὶ
[18, 4]   ἐρωτικὸν καὶ λόγον καὶ ἄνδρα,  ἐπιτολμητόν   τοι καὶ περὶ Σωκράτους ἐκλογίσασθαι,
[18, 1]   ἔπαυσεν ὑβρίζοντα, τὸ δὲ μειράκιον  ἐποίησεν   ἐξ ἐρωμένου τυραννοκτόνον. Αὕτη δίκη
[18, 5]   ὅστις ἄλλος τῇ Σωκράτους φιλοσοφίᾳ  ἐπολέμει.   ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν τῷ λόγῳ, μὴ
[18, 3]   συμπεφυκός, φωνῇ μιᾷ οἱ ἄνθρωποι  ἐπονομάζοντες   ἔρωτα, οὑτωσὶ καλοῦντες καὶ τὸν
[18, 4]   Χαρμίδῃ καὶ ἥδειν τὸ σῶμα,  ἐπτοῆσθαι   δὲ καὶ ἐνθουσιᾶν, καθάπερ τὰς
[18, 5]   μύρῳ· αἰτιασάμενος τὴν παρρησίαν τῶν  ἐπῶν,   ὅτι Ζεὺς πεποίηται αὐτῷ
[18, 1]   Ἀκταίων, μειράκιον Δωρικόν, ὥρᾳ διαφέρον.  Ἐρᾷ   Ἀκταίωνος νεανίας Κορίνθιος, γένους τῶν
[18, 8]   περιδεῶς ἔχει, καὶ ἀποθανόντος ἀποθανεῖν  ἐρᾷ,   καὶ τὴν ὀργὴν κατατίθεται· ἐρωτικὰ
[18, 9]   καὶ τρόπου· καὶ γὰρ πάντων  ἐρᾷ   τῶν καλῶν, καὶ ἐπαινεῖ πάντας·
[18, 9]   καὶ τούτοις τὴν σωφροσύνην ὁρᾷς·  ἔραμαί   τοι συνηβᾶν, φησίν, χαρίεν γὰρ
[18, 9]   ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ γὰρ πολλῶν  ἐρᾶν   ἔλεγον, καὶ ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι
[18, 2]   μειράκιον ὄντως ἦν καλὸν καὶ  ἐρᾶσθαι   ἄξιον, ὥστε ὑπεριδὸν τοῦ τυράννου
[18, 3]   νόσον, καλλωπίζονται μὲν οἱ μοχθηροὶ  ἐρασταὶ   διὰ τὴν πρὸς τὸν θεὸν
[18, 8]   ἐν πρώτῳ λόγῳ ἐπὶ αἰχμαλώτῳ  ἐρασταὶ   δύο, μὲν θρασὺς καὶ
[18, 2]   στρατηγήματι ἐρωτικῷ· μειρακίων πολλῶν καλῶν  ἐρασταὶ   ἦσαν Θήβησιν πολλοὶ νεανίαι· ὅπλα
[18, 2]   εἰκόνα; Μειρακίῳ Ἀττικῷ δύο ἦσαν  ἐρασταί,   ἰδιώτης καὶ τύραννος· μὲν
[18, 2]   νεανίαι· ὅπλα δοὺς Ἐπαμεινώνδας τοῖς  ἐρασταῖς   καὶ τοῖς ἐρωμένοις συνέταξεν λόχον
[18, 2]   μειράκια ἐφάμιλλα ταῖς ἀρεταῖς τοῖς  ἐρασταῖς,   ὥσπερ ἐν θήρᾳ σκύλακες συμπαραθέοντες
[18, 3]   καὶ ὄντος καὶ φαινομένου γνησίους  ἐραστὰς   κάλλους ἀληθινοῦ. ~Εἶεν· ἐπεὶ ταύτῃ
[18, 3]   νόθους τινὰς εἶναι καὶ κιβδήλους  ἐραστάς,   τοὺς δὲ τοῦ καὶ ὄντος
[18, 8]   ἀδελφὸν καλεῖ τὸν ἄνδρα καὶ  ἐραστήν,   καὶ πάντα δὴ τὰ φίλτατα
[18, 9]   Τίς ἄν, θεοί, μέμψαιτο  ἐραστὴν   τοιοῦτον, πλὴν Τιμάρχου;
[18, 5]   αὐτὸς δὲ δὴ Σωκράτης,  ἐραστὴς   μὲν σοφίας, πενίας δὲ κρείττων,
[18, 1]   ἐραστοῦ, ἐκώμασεν εἰς Ἀκταίωνος  ἐραστὴς   ὁμοῦ τοῖς Βακχιάδαις νεανίσκοις· οἳ
[18, 2]   θάρσος, καὶ ἔρως δίκαιος, καὶ  ἐραστοῦ   ἀρετή. Ἐλευθεροῖ τὰς Θήβας Ἐπαμεινώνδας
[18, 1]   τὸ μειράκιον καὶ ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ  ἐραστοῦ,   ἐκώμασεν εἰς Ἀκταίωνος ἐραστὴς
[18, 8]   δακρῦσαι ὡς οὐκ ἀνεξομένου τοῦ  ἐραστοῦ·   δὲ ἐφίησιν, καὶ τοῖς
[18, 2]   Ἀττικήν. Ἔδει γὰρ ἕκαστον τῶν  ἐραστῶν   ἀριστεύειν, καὶ διὰ φιλοτιμίαν ἐν
[18, 1]   ἐν θήρᾳ, τοῦ δὲ ὑπὸ  ἐραστῶν   ἐν μέθῃ. Περιάνδρῳ τῷ Ἀμβρακιώτῃ
[18, 8]   ἔρωτος πάντα ἑξῆς δίεισιν, καὶ  ἔργα,   καὶ ἡλικίας, καὶ εἴδη, καὶ
[18, 5]   μιμήσει, ἀνόμοιον δ´ ἐν τοῖς  ἔργοις.   Οὐδὲν γὰρ αὐτὸς αὑτῷ ὅμοιος
[18, 7]   Σωκράτην παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα μὲν τὸ  ἔργον   καὶ θαυμάζοντα αὐξανόμενον, ἀπαρνούμενον δὲ
[18, 4]   οὐδὲν τῶν τοῦ ἔρωτος, οὔτε  ἔργον,   οὔτε πάθος, ἀλλὰ ἔοικεν πάντα
[18, 5]   βλαπτόντων ἐπιδείκνυσθαι, οὐκ ὠφελοῦν βουλομένου  ἔργον   (τὸ γὰρ ὠφελοῦν ἀφανὲς) ἀλλὰ
[18, 2]   Ἐπαμεινώνδας τοῖς ἐρασταῖς καὶ τοῖς  ἐρωμένοις   συνέταξεν λόχον ἱερὸν τοῦ ἔρωτος,
[18, 1]   τὸ δὲ μειράκιον ἐποίησεν ἐξ  ἐρωμένου   τυραννοκτόνον. Αὕτη δίκη ἀδίκων ἐρώτων.
[18, 9]   Σωκράτης Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ πολλοῦ  ἐρῶν,   πρὶν ἡγήσατο ἱκανὸν εἶναι πρὸς
[18, 5]   αὐτὸς αὑτῷ ὅμοιος Σωκράτης  ἐρῶν   τῷ σωφρονοῦντι, καὶ ἐκπληττόμενος
[18, 6]   καὶ πάντα μᾶλλον κακῶς  ἐρῶντα.   Οὐ γὰρ ἦν, ὡς ἔοικεν,
[18, 2]   τυράννου, καὶ μειρακίου θάρσος, καὶ  ἔρως   δίκαιος, καὶ ἐραστοῦ ἀρετή. Ἐλευθεροῖ
[18, 9]   τοῦ ἔρωτος, τῇ δὲ  ἔρως   ἐτίναξεν τὰς φρένας, ὡς ἄνεμος
[18, 9]   Διοτίμα λέγει, ὅτι θάλλει μὲν  ἔρως   εὐπορῶν, ἀποθνήσκει δὲ ἀπορῶν· τοῦτο
[18, 9]   ᾄσματι, σύ τε καλὸς θεράπων  Ἔρως.   Διοτίμα λέγει, ὅτι θάλλει
[18, 1]   ὕβρις ἦν τὸ χρῆμα, οὐκ  ἔρως·   θαρσῶν δὲ Περίανδρος τῇ
[18, 8]   ἐοικέναι. Ἔστιν αὐτῷ καὶ δίκαιος  ἔρως   παρ´ ἀμφοῖν ἴσος οἷον τῆς
[18, 4]   γέρως. Αὐτὸς δὲ δὴ τὸν  ἔρωτα,   ἀναπλάττων ἐπ´ αὐτῷ μῦθον, οἷον
[18, 7]   ἐν τῷ συμποσίῳ λόγον, εἰς  ἔρωτα   ἔπαινον, Μαντινικῇ γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ
[18, 8]   λέγει. Ἔδειξεν καὶ τὸν χαμαιεύνην  ἔρωτα   ἐπὶ τῆς Ἥρας καὶ τοῦ
[18, 3]   φωνῇ μιᾷ οἱ ἄνθρωποι ἐπονομάζοντες  ἔρωτα,   οὑτωσὶ καλοῦντες καὶ τὸν θεὸν
[18, 9]   εἶπεν γλυκύπικρον‘ καὶ ἀλγεσίδωρον. Τὸν  ἔρωτα   Σωκράτης σοφιστὴν λέγει, Σαπφὼ μυθοπλόκον.
[18, 8]   καλά, τὰ αἰσχρά, τὸν σώφρονα  ἔρωτα,   τὸν ἀκόλαστον, τὸν δίκαιον, τὸν
[18, 9]   καὶ φυτῶν; Τὸν δὲ Ἀρχιλόχου  ἔρωτα,   ὑβριστὴς γάρ, χαίρειν ἐῶ.
[18, 9]   δὲ ἀγροιῶτιν ἐπεμμένα στολήν τὸν  ἔρωτα   φησὶν Διοτίμα τῷ Σωκράτει
[18, 9]   μοῦσαι τί ἄλλο γυναικῶν  ἔρωτας,   καὶ ἀνδρῶν; καὶ ποταμῶν ἔρωτας
[18, 9]   ἔρωτας, καὶ ἀνδρῶν; καὶ ποταμῶν  ἔρωτας   καὶ βασιλέων καὶ φυτῶν; Τὸν
[18, 1]   θαρσοῦντες μέθῃ καὶ τυραννίδι καὶ  ἔρωτι,   εἰσπεσόντες εἰς τὸ δωμάτιον, οἱ
[18, 9]   καὶ αὖθις καλὸν εἶναι τῷ  ἔρωτι   τὰ δίκαια‘ φησίν. Ἤδη δέ
[18, 6]   δεινότατος τῶν κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο τῷ  ἔρωτι   τοῦ Σωκράτους· καίτοι πένητα εἰπών,
[18, 8]   ἐρᾷ, καὶ τὴν ὀργὴν κατατίθεται·  ἐρωτικὰ   δὲ καὶ τὰ ἐνύπνια, καὶ
[18, 8]   κόμη. Ταῦτα μὲν τὰ Ὁμήρου  ἐρωτικά.   ~Ἡσιόδῳ δὲ ἀείδουσιν αἱ μοῦσαι
[18, 9]   αὐτό, Σωκράτους τέχνη  ἐρωτική;   Δοκοῦσιν γάρ μοι τὴν καθ´
[18, 0]   ~Τίς Σωκράτους  ἐρωτική.   ~Κορινθίῳ ἀνδρί, ὄνομα Αἰσχύλῳ, παῖς
[18, 3]   συνιέναι αὐτῆς· ταύτῃ καὶ τὴν  ἐρωτικὴν   προσθῶμεν φέροντες, ὥσπέρ τινι νομίσματι,
[18, 4]   οἱ σοφισταὶ ἐκόμων· τὴν δὲ  ἐρωτικὴν   τέχνην ὑποδύς, ταύτης καὶ ἐπιστήμων
[18, 7]   οὐκ ἴδιοι οἱ τοῦ Σωκράτους  ἐρωτικοὶ   λόγοι, οὐδὲ πρώτου· θεασώμεθα γὰρ
[18, 8]   μὲν ᾄδει, δὲ ἀκροᾶται·  ἐρωτικὸν   δὲ καὶ τὸ τυχεῖν ἐθέλοντα
[18, 7]   ~ὡς οὐκ ἴδιον Σωκράτους τὸ  ἐρωτικὸν   ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ μακρῷ πρεσβύτερον· μάρτυρα
[18, 4]   βασανιστέον τὲ καὶ ἀθρητέον τὸν  ἐρωτικὸν   καὶ λόγον καὶ ἄνδρα, ἐπιτολμητόν
[18, 7]   ὑπὸ Λυσίου τοῦ Κεφάλου συγγεγραμμένον  ἐρωτικόν,   οὐκ ἔφη θαυμάζειν, πλῆρες τὸ
[18, 2]   Θήβας Ἐπαμεινώνδας ἀπὸ Λακεδαιμονίων στρατηγήματι  ἐρωτικῷ·   μειρακίων πολλῶν καλῶν ἐρασταὶ ἦσαν
[18, 5]   τοὺς ἄφρονας, Λυσίου τῶν  ἐρωτικῶν   ἀντίτεχνος, Κριτοβούλου ἁπτόμενος,
[18, 6]   καὶ τὸν κύνα· τῶν δὲ  ἐρωτικῶν   τῶν Σωκράτους ἀπέσχοντο καὶ οἱ
[18, 2]   ἐρωμένοις συνέταξεν λόχον ἱερὸν τοῦ  ἔρωτος,   δεινὸν καὶ ἄμαχον, καὶ συνασπίζοντα
[18, 4]   ἐκεῖνος, ὅτι ἐστὶν θεράπων τοῦ  ἔρωτος,   καὶ λευκὴ στάθμη πρὸς τοὺς
[18, 3]   καὶ οἱ περὶ τοῦ ἀδίκου  ἔρωτος   λόγοι; Ὅτι πρᾶγμα διττόν, τὸ
[18, 4]   Ἀποκρύπτεται δὲ οὐδὲν τῶν τοῦ  ἔρωτος,   οὔτε ἔργον, οὔτε πάθος, ἀλλὰ
[18, 8]   καὶ ἡνιόχοις· τὰ δὲ τοῦ  ἔρωτος   πάντα ἑξῆς δίεισιν, καὶ ἔργα,
[18, 9]   Ἐκβακχεύεται ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ τοῦ  ἔρωτος,   τῇ δὲ ἔρως ἐτίναξεν
[18, 8]   οὐκ ἄπεισιν. Ἄλλη εἰκὼν ἀκολάστου  ἔρωτος·   τοιοῦτος αὐτῷ Ἀλέξανδρος, οἷος
[18, 1]   ἐρωμένου τυραννοκτόνον. Αὕτη δίκη ἀδίκων  ἐρώτων.   ~Βούλει σοι λέγω καὶ τοῦ
[18, 2]   καὶ τοῦ ἑτέρου τρόπου τῶν  ἐρώτων   τοῦ δικαίου μίαν γέ τινα
[18, 4]   ἀτεχνῶς οἷα εἰς αὐτὸν Σωκράτην  ἔσκωπτον   ἐν Διονυσίοις οἱ κωμῳδοί. Ἔλεγε
[18, 9]   μοι παῖς ἔτι φαίνεο κἄχαρις  ἔσσα   Σαπφὼ λέγει· κωμῳδεῖ σχῆμά που
[18, 8]   τὸν ἐπιμανῆ, τὸν πρᾶον· καὶ  ἐστὶν   ἐν τοιούτοις οὐκέτι ἀρχαῖος, ἀλλὰ
[18, 4]   φησὶν περὶ αὑτοῦ ἐκεῖνος, ὅτι  ἐστὶν   θεράπων τοῦ ἔρωτος, καὶ λευκὴ
[18, 8]   θάλαμον καὶ ἀεὶ μοιχῷ ἐοικέναι.  Ἔστιν   αὐτῷ καὶ δίκαιος ἔρως παρ´
[18, 1]   δὲ Κορίνθου ἐδυνάστευον. Ὡς δὲ  ἐσωφρόνει   τὸ μειράκιον καὶ ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ
[18, 5]   λόγου, ὡς φησὶ μὲν ταῦτα,  ἕτερα   δὲ αἰνίττεται· καὶ παρεὶς τῇ
[18, 2]   ~Βούλει σοι λέγω καὶ τοῦ  ἑτέρου   τρόπου τῶν ἐρώτων τοῦ δικαίου
[18, 9]   πρὸς λόγους· σμικρά μοι παῖς  ἔτι   φαίνεο κἄχαρις ἔσσα Σαπφὼ λέγει·
[18, 9]   ἔρωτος, τῇ δὲ ἔρως  ἐτίναξεν   τὰς φρένας, ὡς ἄνεμος κατ´
[18, 6]   διαφθείρειν, καὶ ὅτι μὲν Κριτίας  ἐτυράννησεν,   τοῦτο ἀδικεῖν ἔλεγον τὸν Σωκράτην,
[18, 8]   ὅπως φεύγωμεν, τὰ μὲν ἄλλα  εὐήθως   πάνυ καὶ ἀρχαίως ἐκδιδάσκειν ἰδέσθαι,
[18, 9]   λέγει, ὅτι θάλλει μὲν ἔρως  εὐπορῶν,   ἀποθνήσκει δὲ ἀπορῶν· τοῦτο ἐκείνη
[18, 7]   αὐξανόμενον, ἀπαρνούμενον δὲ αὐτοῦ τὴν  εὕρεσιν.   Ἐπιδειξαμένου γὰρ αὐτῷ τοῦ Μυρινουσίου
[18, 5]   Εἰ μὲν γὰρ ἀληθῆ ταῦτα,  εὐφημεῖν   ἄξιον· εἰ δὲ αἰνίττεται δι´
[18, 8]   καὶ ἀπειλεῖ· δὲ ἀναχωρεῖ  ἐφ´   ἡσυχίας, καὶ δακρύει κείμενος, καὶ
[18, 4]   δόξας, καὶ τὰ ἄλλα ἅπαντα,  ἐφ´   οἷς οἱ σοφισταὶ ἐκόμων· τὴν
[18, 2]   ἦν δὲ καὶ τὰ μειράκια  ἐφάμιλλα   ταῖς ἀρεταῖς τοῖς ἐρασταῖς, ὥσπερ
[18, 7]   τοῦ Κεφάλου συγγεγραμμένον ἐρωτικόν, οὐκ  ἔφη   θαυμάζειν, πλῆρες τὸ στῆθος ἔχων
[18, 8]   ἀνεξομένου τοῦ ἐραστοῦ· δὲ  ἐφίησιν,   καὶ τοῖς αὑτοῦ ὅπλοις κοσμεῖ,
[18, 8]   ὅπλοις κοσμεῖ, καὶ βραδύνοντος περιδεῶς  ἔχει,   καὶ ἀποθανόντος ἀποθανεῖν ἐρᾷ, καὶ
[18, 9]   τοι συνηβᾶν, φησίν, χαρίεν γὰρ  ἔχεις   ἦθος· καὶ αὖθις καλὸν εἶναι
[18, 5]   πενίας δὲ κρείττων, ἡδονῆς δὲ  ἐχθρός,   ἀληθείας δὲ φίλος, οὕτω σφαλεροὺς
[18, 6]   ἀναθησόμεθα σμικρόν, ὅσον τὸ νῦν  ἔχον·   λέγωμεν δὲ ὡδὶ πρὸς τουτουσὶ
[18, 3]   φαινόμενον καλόν, οὐχ οὕτως  ἔχον,   τὸ δὲ καλὸν καὶ ὂν
[18, 8]   αἰσχρὰ ἱστορεῖν, τὰ μὲν ὅπως  ἔχωμεν,   τὰ δὲ ὅπως φεύγωμεν, τὰ
[18, 7]   ἔφη θαυμάζειν, πλῆρες τὸ στῆθος  ἔχων   ὥσπερ ἀγγεῖον, ἀλλοτρίων ναμάτων, ἦπου
[18, 9]   Ἀρχιλόχου ἔρωτα, ὑβριστὴς γάρ, χαίρειν  ἐῶ.   δὲ τῆς Λεσβίας (εἴτοι
[18, 5]   καὶ Ἀχιλλεὺς διώκων, αὐτὸς θνητὸς  ἐών,   θεὸν ἄμβροτον, καὶ ὀδυρόμενοι θεοί·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008