HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ς  =  57 formes différentes pour 86 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 9]   Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ  Σαπφοῖ   Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν μὲν
[18, 9]   θεράποντα εἶναι· λέγει που καὶ  Σαπφοῖ   Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι, σύ
[18, 7]   ὥσπερ ἀγγεῖον, ἀλλοτρίων ναμάτων, ἦπου  Σαπφοῦς   τῆς καλῆς (οὕτω γὰρ αὐτὴν
[18, 9]   παῖς ἔτι φαίνεο κἄχαρις ἔσσα  Σαπφὼ   λέγει· κωμῳδεῖ σχῆμά που καὶ
[18, 9]   μοι τὰν Πολυανακτίθαο παῖδα χαίρειν,  Σαπφὼ   λέγει· οὐ προσιέναι φησὶν
[18, 9]   Τὸν ἔρωτα Σωκράτης σοφιστὴν λέγει,  Σαπφὼ   μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ
[18, 5]   θεοί· ὤμοι ἐγών, ὅτε μοι  Σαρπήδονα   φίλτατον ἀνδρῶν, Ζεὺς λέγει·
[18, 6]   ὀρθῶς ταῦτα ἔδρα μή,  σκοπεῖν   ἀναθησόμεθα σμικρόν, ὅσον τὸ νῦν
[18, 2]   τοῖς ἐρασταῖς, ὥσπερ ἐν θήρᾳ  σκύλακες   συμπαραθέοντες τοῖς πρεσβυτέροις τῶν κυνῶν.
[18, 9]   δὲ αὐτοῦ τὰ ᾄσματα τῆς  Σμέρδιος   κόμης, καὶ τῶν Κλεοβούλου ὀφθαλμῶν,
[18, 9]   ἡγήσατο ἱκανὸν εἶναι πρὸς λόγους·  σμικρά   μοι παῖς ἔτι φαίνεο κἄχαρις
[18, 6]   ἔδρα μή, σκοπεῖν ἀναθησόμεθα  σμικρόν,   ὅσον τὸ νῦν ἔχον· λέγωμεν
[18, 2]   Αὕτη δίκη ἀδίκων ἐρώτων. ~Βούλει  σοι   λέγω καὶ τοῦ ἑτέρου τρόπου
[18, 8]   γὰρ ἂν γέλωτα ὄφλοι τὰ  σοφὰ   ταῦτα τοῖς νῦν τακτικοῖς καὶ
[18, 5]   δὴ Σωκράτης, ἐραστὴς μὲν  σοφίας,   πενίας δὲ κρείττων, ἡδονῆς δὲ
[18, 4]   ἄλλα ἅπαντα, ἐφ´ οἷς οἱ  σοφισταὶ   ἐκόμων· τὴν δὲ ἐρωτικὴν τέχνην
[18, 4]   ἀνυπόδητον, χαμαιεύνην, ἐπίβουλον, θηρευτικόν, φαρμακέα,  σοφιστήν,   γόητα· ἀτεχνῶς οἷα εἰς αὐτὸν
[18, 6]   πένητα εἰπών, καὶ ἀδολέσχην, καὶ  σοφιστήν,   καὶ πάντα μᾶλλον κακῶς
[18, 9]   καὶ ἀλγεσίδωρον. Τὸν ἔρωτα Σωκράτης  σοφιστὴν   λέγει, Σαπφὼ μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται ἐπὶ
[18, 9]   κωμῳδεῖ σχῆμά που καὶ κατάκλισιν  σοφιστοῦ,   καὶ αὕτη τίς δὲ ἀγροιῶτιν
[18, 9]   τάδε. δὲ τοῦ Τηΐου  σοφιστοῦ   τέχνη τοῦ αὐτοῦ ἤθους καὶ
[18, 7]   μέλαιναν) Ἀνακρέοντος, φησίν, τοῦ  σοφοῦ.   Τὸν δὲ ἐν τῷ συμποσίῳ
[18, 1]   ἀπάγειν, οἱ δὲ οἰκεῖοι κατέχειν·  σπώμενον   τὸ μειράκιον ὑπ´ ἀμφοῖν, βίᾳ
[18, 4]   θεράπων τοῦ ἔρωτος, καὶ λευκὴ  στάθμη   πρὸς τοὺς καλούς, καὶ τὴν
[18, 4]   τιθεὶς νόμους τοῖς ἀριστεῦσιν οὐ  στέφανον   οὐδὲ εἰκόνας, τὰς Ἑλληνικὰς φλυαρίας,
[18, 5]   τῶν νέων ἀπεπέμψατο, αὐτῷ Ὁμήρῳ,  στεφανώσας   τὸν ποιητὴν καὶ χρίσας μύρῳ·
[18, 7]   οὐκ ἔφη θαυμάζειν, πλῆρες τὸ  στῆθος   ἔχων ὥσπερ ἀγγεῖον, ἀλλοτρίων ναμάτων,
[18, 9]   αὕτη τίς δὲ ἀγροιῶτιν ἐπεμμένα  στολήν   τὸν ἔρωτα φησὶν Διοτίμα
[18, 8]   ἰδέσθαι, καὶ ἡνιοχεῖν, καὶ τάττειν  στράτευμα·   ἐν νύσσῃ μὲν παραινῶν ἐγχριμφθῆναι
[18, 2]   τὰς Θήβας Ἐπαμεινώνδας ἀπὸ Λακεδαιμονίων  στρατηγήματι   ἐρωτικῷ· μειρακίων πολλῶν καλῶν ἐρασταὶ
[18, 2]   Ἴλιον συνεστήσατο, δεινότατος τῶν  στρατηγῶν,   οὔτε Ἡρακλεῖδαι περὶ Πελοπόννησον, οὔτε
[18, 9]   Σαπφοῖ Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι,  σύ   τε καλὸς θεράπων Ἔρως.
[18, 7]   λόγον ὑπὸ Λυσίου τοῦ Κεφάλου  συγγεγραμμένον   ἐρωτικόν, οὐκ ἔφη θαυμάζειν, πλῆρες
[18, 6]   ἀπέσχοντο καὶ οἱ δεινοὶ οὗτοι  συκοφάνται·   ἀλλ´ οὐδὲ Ἀριστοφάνης τὰ Σωκράτους
[18, 6]   δοκεῖτε, ἄνδρες, ἀτοπώτεροι εἶναι  συκοφάνται   Ἀνύτου καὶ Μελήτου· ἐκεῖνοι μέν
[18, 6]   ἔοικεν, τὸ πρᾶγμα οὔτε τοῖς  συκοφάνταις,   οὔτε τοῖς κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον. Διὸ
[18, 2]   ἐρασταῖς, ὥσπερ ἐν θήρᾳ σκύλακες  συμπαραθέοντες   τοῖς πρεσβυτέροις τῶν κυνῶν. ~Τί
[18, 3]   ἀρετῆς ἐπήβολον, τὸ δὲ μοχθηρίᾳ  συμπεφυκός,   φωνῇ μιᾷ οἱ ἄνθρωποι ἐπονομάζοντες
[18, 4]   καὶ οἴκοι καὶ δημοσίᾳ, ἐν  συμποσίοις,   ἐν Ἀκαδημίᾳ, ἐν Πειραιεῖ, ἐν
[18, 7]   σοφοῦ. Τὸν δὲ ἐν τῷ  συμποσίῳ   λόγον, εἰς ἔρωτα ἔπαινον, Μαντινικῇ
[18, 1]   μειράκιον πολιτικόν· ἅτε δὲ οὐ  σὺν   δίκῃ τὴν ὁμιλίαν συστησαμένῳ ὕβρις
[18, 5]   παρεὶς τῇ ἀκοῇ τὸ τερπνόν,  συναγωνίζεται   τῷ ποιητῇ, καὶ συνεξαίρεται τῇ
[18, 5]   καὶ συνεξαίρεται τῇ φαντασίᾳ, καὶ  συναναπλάττει   τὸν λόγον, ἀπιστῶν ὁμοῦ καὶ
[18, 2]   ἔρωτος, δεινὸν καὶ ἄμαχον, καὶ  συνασπίζοντα   ἀκριβῶς, καὶ ἄρρηκτον· οἷον οὔτε
[18, 5]   τερπνόν, συναγωνίζεται τῷ ποιητῇ, καὶ  συνεξαίρεται   τῇ φαντασίᾳ, καὶ συναναπλάττει τὸν
[18, 2]   Νέστωρ περὶ τὸ Ἴλιον  συνεστήσατο,   δεινότατος τῶν στρατηγῶν, οὔτε
[18, 2]   τοῖς ἐρασταῖς καὶ τοῖς ἐρωμένοις  συνέταξεν   λόχον ἱερὸν τοῦ ἔρωτος, δεινὸν
[18, 9]   τὴν σωφροσύνην ὁρᾷς· ἔραμαί τοι  συνηβᾶν,   φησίν, χαρίεν γὰρ ἔχεις ἦθος·
[18, 3]   τἀληθῆ αὐτὰ γνωρίζοντα, τοῦτον καὶ  συνιέναι   αὐτῆς· ταύτῃ καὶ τὴν ἐρωτικὴν
[18, 5]   ἀθανάτου, καὶ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης  συνουσία,   καὶ Ἡφαίστου δεσμά, καὶ θεοὶ
[18, 1]   οὐ σὺν δίκῃ τὴν ὁμιλίαν  συστησαμένῳ   ὕβρις ἦν τὸ χρῆμα, οὐκ
[18, 5]   ῥημάτων πράξεις καλάς, δεινὸν καὶ  σφαλερὸν   τὸ χρῆμα. Τὸ γὰρ ὑποβαλεῖν
[18, 5]   ἐχθρός, ἀληθείας δὲ φίλος, οὕτω  σφαλεροὺς   καὶ κινδυνώδεις λόγους ταῖς αὐτοῦ
[18, 9]   κἄχαρις ἔσσα Σαπφὼ λέγει· κωμῳδεῖ  σχῆμά   που καὶ κατάκλισιν σοφιστοῦ, καὶ
[18, 9]   Ἀτθὶς Ἀνακτορία· καὶ ὅ, τιπερ  Σωκράτει   οἱ ἀντίτεχνοι, Πρόδικος καὶ Γοργίας
[18, 9]   ἔρωτα φησὶν Διοτίμα τῷ  Σωκράτει   οὐ παῖδα, ἀλλὰ ἀκόλουθον τῆς
[18, 5]   αὐτὴν ἔλεγεν. ~Τί βούλεται τῷ  Σωκράτει   ταυτὶ τὰ κομψά, εἴτε αἰνίγματα,
[18, 4]   γόητα· ἀτεχνῶς οἷα εἰς αὐτὸν  Σωκράτην   ἔσκωπτον ἐν Διονυσίοις οἱ κωμῳδοί.
[18, 6]   ἐτυράννησεν, τοῦτο ἀδικεῖν ἔλεγον τὸν  Σωκράτην,   καὶ ὅτι Ἀλκιβιάδην ἐᾷ ὑβρίζειν,
[18, 6]   ἐκεῖνοι μέν γε ἀδικεῖν γραψάμενοι  Σωκράτην,   καὶ τοὺς νέους διαφθείρειν, καὶ
[18, 7]   μακρῷ πρεσβύτερον· μάρτυρα δὲ αὐτὸν  Σωκράτην   παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα μὲν τὸ ἔργον
[18, 9]   λέγει· οὐ προσιέναι φησὶν  Σωκράτης   Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ πολλοῦ ἐρῶν, πρὶν
[18, 5]   ἐπὶ τούτοις Ὅμηρος μὲν ᾐνίξατο,  Σωκράτης   δὲ ἐμέμψατο· αὐτὸς δὲ δὴ
[18, 5]   γὰρ αὐτὸς αὑτῷ ὅμοιος  Σωκράτης   ἐρῶν τῷ σωφρονοῦντι, καὶ
[18, 5]   τῆς μυθολογίας ἐξουσίᾳ. δὲ  Σωκράτης   ἡμῖν ἐπ´ ἀληθείᾳ διατεθρυλημένος, ἐπισφαλέστερος
[18, 5]   δὲ ἐμέμψατο· αὐτὸς δὲ δὴ  Σωκράτης,   ἐραστὴς μὲν σοφίας, πενίας
[18, 9]   τὸν Ἴωνα χαίρειν φησὶν  Σωκράτης·   πολλά μοι τὰν Πολυανακτίθαο παῖδα
[18, 9]   γλυκύπικρον‘ καὶ ἀλγεσίδωρον. Τὸν ἔρωτα  Σωκράτης   σοφιστὴν λέγει, Σαπφὼ μυθοπλόκον. Ἐκβακχεύεται
[18, 9]   οἶδα λέξαι. Τοῦτο καὶ περὶ  Σωκράτους   Ἀλκιβιάδης ἔλεγεν, εἰκάζων αὐτοῦ τὴν
[18, 6]   κύνα· τῶν δὲ ἐρωτικῶν τῶν  Σωκράτους   ἀπέσχοντο καὶ οἱ δεινοὶ οὗτοι
[18, 6]   αὐτῶν. Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς περὶ  Σωκράτους,   εἰ μὲν ὀρθῶς ταῦτα ἔδρα
[18, 4]   ἄνδρα, ἐπιτολμητόν τοι καὶ περὶ  Σωκράτους   ἐκλογίσασθαι, τί ἦν αὐτῷ ταυτὶ
[18, 6]   συκοφάνται· ἀλλ´ οὐδὲ Ἀριστοφάνης τὰ  Σωκράτους   ἐν Διονυσίοις κωμῳδῶν, δεινότατος
[18, 0]   ~Τίς  Σωκράτους   ἐρωτική. ~Κορινθίῳ ἀνδρί, ὄνομα Αἰσχύλῳ,
[18, 7]   γε οὐκ ἴδιοι οἱ τοῦ  Σωκράτους   ἐρωτικοὶ λόγοι, οὐδὲ πρώτου· θεασώμεθα
[18, 6]   κατηγόρων, ἐλοιδορήσατο τῷ ἔρωτι τοῦ  Σωκράτους·   καίτοι πένητα εἰπών, καὶ ἀδολέσχην,
[18, 5]   εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ  Σωκράτους   Πλάτων, Ξενοφῶν, Αἰσχίνης,
[18, 9]   εἴη ἄλλο, αὐτό,  Σωκράτους   τέχνη ἐρωτική; Δοκοῦσιν γάρ μοι
[18, 7]   πρῶτον τῇδε· ~ὡς οὐκ ἴδιον  Σωκράτους   τὸ ἐρωτικὸν ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ μακρῷ
[18, 9]   καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ  Σωκράτους·   τὸν Ἴωνα χαίρειν φησὶν
[18, 5]   Πῶλον, ὅστις ἄλλος τῇ  Σωκράτους   φιλοσοφίᾳ ἐπολέμει. ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν τῷ
[18, 4]   ἐπὶ Χαρμίδῃ καὶ ἥδειν τὸ  σῶμα,   ἐπτοῆσθαι δὲ καὶ ἐνθουσιᾶν, καθάπερ
[18, 8]   τὰ καλά, τὰ αἰσχρά, τὸν  σώφρονα   ἔρωτα, τὸν ἀκόλαστον, τὸν δίκαιον,
[18, 5]   ὅμοιος Σωκράτης ἐρῶν τῷ  σωφρονοῦντι,   καὶ ἐκπληττόμενος τοὺς καλοὺς
[18, 8]   νέων καὶ καλῶν ἀμφοτέρων, καὶ  σωφρόνων,   τοῦ μὲν παιδεύοντος, τοῦ δὲ
[18, 9]   ὥρας· ἀλλὰ καὶ τούτοις τὴν  σωφροσύνην   ὁρᾷς· ἔραμαί τοι συνηβᾶν, φησίν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008