HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  35 formes différentes pour 70 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 5]   Πλάτων, Ξενοφῶν, Αἰσχίνης,     τις ἄλλος τῶν ὁμοφώνων αὐτῷ.
[18, 5]   τοῦ Σωκράτους Πλάτων, Ξενοφῶν,     Αἰσχίνης, τις ἄλλος τῶν
[18, 7]   καίτοι μικρὰν οὖσαν καὶ μέλαιναν)     Ἀνακρέοντος, φησίν, τοῦ σοφοῦ. Τὸν
[18, 9]   εἰκάσαι) τί ἂν εἴη ἄλλο,     αὐτό, Σωκράτους τέχνη ἐρωτική;
[18, 9]   ἀείδουσιν αἱ μοῦσαι τί ἄλλο     γυναικῶν ἔρωτας, καὶ ἀνδρῶν; καὶ
[18, 2]   τοῦ δικαίου μίαν γέ τινα     δευτέραν εἰκόνα; Μειρακίῳ Ἀττικῷ δύο
[18, 6]   καὶ σοφιστήν, καὶ πάντα μᾶλλον     κακῶς ἐρῶντα. Οὐ γὰρ ἦν,
[18, 5]   Ταῦτα οἶμαι Θρασύμαχον ἂν εἰπεῖν,     Καλλίαν, Πῶλον, ὅστις
[18, 6]   καὶ εἰς τὰ δικαστήρια εἰσαγγελλόμενοι     κινδυνεύοντες· οὐ περὶ τοῦ πράγματος
[18, 6]   εἰ μὲν ὀρθῶς ταῦτα ἔδρα     μή, σκοπεῖν ἀναθησόμεθα σμικρόν, ὅσον
[18, 5]   ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ Σωκράτους Πλάτων,     Ξενοφῶν, Αἰσχίνης, τις
[18, 5]   εἰπεῖν, Καλλίαν, Πῶλον,     ὅστις ἄλλος τῇ Σωκράτους φιλοσοφίᾳ
[18, 5]   Θρασύμαχον ἂν εἰπεῖν, Καλλίαν,     Πῶλον, ὅστις ἄλλος τῇ
[18, 8]   τοὺς ἱππεῖς διακρίνων τῶν πεζῶν·     γὰρ ἂν γέλωτα ὄφλοι τὰ
[18, 3]   Ἐὰν γὰρ τούτου τὸ μὲν     φαινόμενον καλόν, οὐχ οὕτως ἔχον,
[18, 9]   εἶναι· λέγει που καὶ Σαπφοῖ     Ἀφροδίτη ἐν ᾄσματι, σύ τε
[18, 1]   ἐξουσίᾳ παροινεῖ εἰς τὸ μειράκιον.     δὲ παροινία αὕτη Περίανδρον μὲν
[18, 9]   τῇ Ξανθίππῃ ὀδυρομένῃ ὅτι ἀπέθνησκεν,     δὲ τῇ θυγατρί· οὐ γὰρ
[18, 9]   εἶναι οὐκ ἄμμι πρέποι τάδε.     δὲ τοῦ Τηΐου σοφιστοῦ τέχνη
[18, 9]   σύ τε καλὸς θεράπων Ἔρως.     Διοτίμα λέγει, ὅτι θάλλει μὲν
[18, 9]   ἐπεμμένα στολήν τὸν ἔρωτα φησὶν     Διοτίμα τῷ Σωκράτει οὐ παῖδα,
[18, 6]   πράγματος ἀπολογοῦνται μόνον, ὑπὲρ ὅτου     εἰσαγγελία ἐγένετο, ἀλλ´ ἠρέμα εἰς
[18, 5]   ὤμοι ἐγὼ δειλή, ὤμοι δυσαριστοτόκεια,     Θέτις λέγει· καὶ ὅσα ἄλλα
[18, 8]   τὸ τελευταῖον δῶρον ἤδη θαπτομένῳ     κόμη. Ταῦτα μὲν τὰ Ὁμήρου
[18, 9]   τὴν καθ´ αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν,     μὲν γυναικῶν, δὲ ἀρρένων,
[18, 8]   τῆς Ἀνδρομάχης καὶ τοῦ Ἕκτορος·     μὲν πατέρα καὶ ἀδελφὸν καλεῖ
[18, 0]   ~Τίς     Σωκράτους ἐρωτική. ~Κορινθίῳ ἀνδρί, ὄνομα
[18, 9]   ἂν εἴη ἄλλο, αὐτό,     Σωκράτους τέχνη ἐρωτική; Δοκοῦσιν γάρ
[18, 7]   εἴτε καὶ Λεσβία τὶς ἦν     τοῦ λόγου μήτηρ, πάντως γε
[18, 9]   Ἀλκιβιάδῃ, ἐκ πολλοῦ ἐρῶν, πρὶν  ἡγήσατο   ἱκανὸν εἶναι πρὸς λόγους· σμικρά
[18, 4]   τὴν καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ καὶ  ἥδειν   τὸ σῶμα, ἐπτοῆσθαι δὲ καὶ
[18, 9]   τῷ ἔρωτι τὰ δίκαια‘ φησίν.  Ἤδη   δέ που καὶ τὴν τέχνην
[18, 8]   δάκρυα, καὶ τὸ τελευταῖον δῶρον  ἤδη   θαπτομένῳ κόμη. Ταῦτα μὲν
[18, 5]   μὲν σοφίας, πενίας δὲ κρείττων,  ἡδονῆς   δὲ ἐχθρός, ἀληθείας δὲ φίλος,
[18, 9]   συνηβᾶν, φησίν, χαρίεν γὰρ ἔχεις  ἦθος·   καὶ αὖθις καλὸν εἶναι τῷ
[18, 9]   Τηΐου σοφιστοῦ τέχνη τοῦ αὐτοῦ  ἤθους   καὶ τρόπου· καὶ γὰρ πάντων
[18, 2]   προὐπηλάκισεν, καὶ ἀδελφὴν Ἁρμοδίου Παναθηναίοις  ἥκουσαν   ἐπὶ τὴν πομπὴν κανηφοροῦσαν ἐξήλασεν
[18, 8]   ἑξῆς δίεισιν, καὶ ἔργα, καὶ  ἡλικίας,   καὶ εἴδη, καὶ πάθη, τὰ
[18, 6]   κατασμικρύνοντες τὰ αὐτῶν. Οὐκοῦν καὶ  ἡμεῖς   περὶ Σωκράτους, εἰ μὲν ὀρθῶς
[18, 8]   θρασὺς καὶ ἐπιμανής, δὲ  ἥμερος   καὶ ἐμπαθής· μὲν ἀποφλογοῦται
[18, 6]   τουτουσὶ τοὺς δεινοὺς κατηγόρους· ὅτι  ἡμῖν   δοκεῖτε, ἄνδρες, ἀτοπώτεροι εἶναι
[18, 5]   μυθολογίας ἐξουσίᾳ. δὲ Σωκράτης  ἡμῖν   ἐπ´ ἀληθείᾳ διατεθρυλημένος, ἐπισφαλέστερος ἐν
[18, 5]   εἴτε αἰνίγματα, εἴτε εἰρωνεύματα; ἀποκρινάσθω  ἡμῖν   ὑπὲρ τοῦ Σωκράτους Πλάτων,
[18, 1]   ~Κορινθίῳ ἀνδρί, ὄνομα Αἰσχύλῳ, παῖς  ἦν   Ἀκταίων, μειράκιον Δωρικόν, ὥρᾳ διαφέρον.
[18, 4]   καὶ περὶ Σωκράτους ἐκλογίσασθαι, τί  ἦν   αὐτῷ ταυτὶ τὰ θρυλούμενα ἐν
[18, 2]   δι´ ἀνάγκην ὑπερμαχοῦντα τῶν φιλτάτων·  ἦν   δὲ καὶ τὰ μειράκια ἐφάμιλλα
[18, 2]   καὶ τύραννος· μὲν δίκαιος  ἦν   διὰ ἰσοτιμίαν, δὲ ἄδικος
[18, 7]   Μαντινική, εἴτε καὶ Λεσβία τὶς  ἦν   τοῦ λόγου μήτηρ, πάντως
[18, 2]   ἀλλὰ τό γε μειράκιον ὄντως  ἦν   καλὸν καὶ ἐρᾶσθαι ἄξιον, ὥστε
[18, 1]   Περιάνδρῳ τῷ Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ  ἦν   μειράκιον πολιτικόν· ἅτε δὲ οὐ
[18, 1]   δίκῃ τὴν ὁμιλίαν συστησαμένῳ ὕβρις  ἦν   τὸ χρῆμα, οὐκ ἔρως· θαρσῶν
[18, 6]   κακῶς ἐρῶντα. Οὐ γὰρ  ἦν,   ὡς ἔοικεν, τὸ πρᾶγμα οὔτε
[18, 5]   ἄλλα ἐπὶ τούτοις Ὅμηρος μὲν  ᾐνίξατο,   Σωκράτης δὲ ἐμέμψατο· αὐτὸς δὲ
[18, 8]   καὶ ἀρχαίως ἐκδιδάσκειν ἰδέσθαι, καὶ  ἡνιοχεῖν,   καὶ τάττειν στράτευμα· ἐν νύσσῃ
[18, 8]   νῦν τακτικοῖς καὶ ἰατροῖς καὶ  ἡνιόχοις·   τὰ δὲ τοῦ ἔρωτος πάντα
[18, 7]   ἔχων ὥσπερ ἀγγεῖον, ἀλλοτρίων ναμάτων,  ἦπου   Σαπφοῦς τῆς καλῆς (οὕτω γὰρ
[18, 5]   Ζεὺς πεποίηται αὐτῷ τῇ  Ἥρᾳ   μισγόμενος ἐν τῇ Ἴδῃ, νεφέλης
[18, 2]   δεινότατος τῶν στρατηγῶν, οὔτε  Ἡρακλεῖδαι   περὶ Πελοπόννησον, οὔτε Πελοποννήσιοι περὶ
[18, 8]   τὸν χαμαιεύνην ἔρωτα ἐπὶ τῆς  Ἥρας   καὶ τοῦ Διός· καὶ τὸν
[18, 6]   ὅτου εἰσαγγελία ἐγένετο, ἀλλ´  ἠρέμα   εἰς ἄλλους ἀξιοχρεωτέρους τρέπουσι τὴν
[18, 2]   δίκην ἐκ τούτου Πεισιστρατίδαι, καὶ  ἦρξεν   ἐλευθερίας Ἀθηναίοις ὕβρις τυράννου, καὶ
[18, 2]   δευτέραν εἰκόνα; Μειρακίῳ Ἀττικῷ δύο  ἦσαν   ἐρασταί, ἰδιώτης καὶ τύραννος·
[18, 2]   ἐρωτικῷ· μειρακίων πολλῶν καλῶν ἐρασταὶ  ἦσαν   Θήβησιν πολλοὶ νεανίαι· ὅπλα δοὺς
[18, 9]   Ταῦτα μὲν τὰ Ὁμήρου ἐρωτικά.  ~Ἡσιόδῳ   δὲ ἀείδουσιν αἱ μοῦσαι τί
[18, 2]   ὑπεριδὸν τοῦ τυράννου τὸν ἰδιώτην  ἠσπάζετο·   δὲ ὑπ´ ὀργῆς ἄλλά
[18, 8]   ἀπειλεῖ· δὲ ἀναχωρεῖ ἐφ´  ἡσυχίας,   καὶ δακρύει κείμενος, καὶ ἀλύει,
[18, 6]   βούλεσθαι μὲν ταῦτα, δύνασθαι δὲ  ἧττον·   χρὴ δὲ ὁμοῦ τῷ βούλεσθαι
[18, 6]   ἐᾷ ὑβρίζειν, καὶ ὅτι τὸν  ἥττω   λόγον κρείττω ποιεῖ, καὶ ὀμνύει
[18, 5]   Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης συνουσία, καὶ  Ἡφαίστου   δεσμά, καὶ θεοὶ πίνοντες, καὶ
[18, 5]   καὶ τῆς Θέτιδος, καὶ τοῦ  Ἡφαίστου,   καταμαντεύεται τοῦ λόγου, ὡς φησὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008