Alphabétiquement     [«   »]
Μελήτου 1
μελῶν 1
μέμψαιτο 1
μὲν 38
μέν 1
μέσοις 1
μεστὰ 1
Fréquences     [«    »]
35
34 τὸν
37 τοῦ
38 μὲν
64 δὲ
174 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

μὲν


Dissertation, Chap.
[18, 8]   ἄχθεται, δὲ παραμυθεῖται·  μὲν   ᾄδει, δὲ ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν
[18, 6]   κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον. Διὸ δὴ τὸ  μὲν   Ἀθηναίων θέατρον καὶ τὸ δικαστήριον
[18, 4]   πλατάνῳ, ἐν Λυκίῳ. Καὶ τὰ  μὲν   ἄλλα ἅπαντα ἀποποιεῖται εἰδέναι, καὶ
[18, 8]   τὰ δὲ ὅπως φεύγωμεν, τὰ  μὲν   ἄλλα εὐήθως πάνυ καὶ ἀρχαίως
[18, 8]   δὲ ἥμερος καὶ ἐμπαθής·  μὲν   ἀποφλογοῦται τὰ ὄμματα, καὶ λοιδορεῖται
[18, 3]   λόγοι; Ὅτι πρᾶγμα διττόν, τὸ  μὲν   ἀρετῆς ἐπήβολον, τὸ δὲ μοχθηρίᾳ
[18, 4]   ἔοικεν πάντα ἑξῆς παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν  μὲν   αὐτῷ τὴν καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ
[18, 8]   παιδεύοντος, τοῦ δὲ παιδευομένου·  μὲν   ἄχθεται, δὲ παραμυθεῖται·
[18, 9]   εἵνεκα παῖδες ἂν φιλοῖεν· χαρίεντα  μὲν   γὰρ ᾄδω, χαρίεντα δ´ οἶδα
[18, 5]   πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Εἰ  μὲν   γὰρ ἀληθῆ ταῦτα, εὐφημεῖν ἄξιον·
[18, 5]   ἄλλος τῶν ὁμοφώνων αὐτῷ. Ἐγὼ  μὲν   γὰρ θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι, ὅπως
[18, 9]   καθ´ αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν,  μὲν   γυναικῶν, δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι.
[18, 2]   ἐρασταί, ἰδιώτης καὶ τύραννος·  μὲν   δίκαιος ἦν διὰ ἰσοτιμίαν,
[18, 5]   οἷς αἰνίττεται, διὰ τὸ ἀξιόπιστον  μὲν   ἐν τοῖς λόγοις, δυνατὸν δὲ
[18, 1]   δὲ παροινία αὕτη Περίανδρον  μὲν   ἔπαυσεν ὑβρίζοντα, τὸ δὲ μειράκιον
[18, 1]   εἰσπεσόντες εἰς τὸ δωμάτιον, οἱ  μὲν   ἐπειρῶντο ἀπάγειν, οἱ δὲ οἰκεῖοι
[18, 9]   Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν  μὲν   ἐπιτιμᾷ ταύταις, νῦν δὲ ἐλέγχει,
[18, 9]   Διοτίμα λέγει, ὅτι θάλλει  μὲν   ἔρως εὐπορῶν, ἀποθνήσκει δὲ ἀπορῶν·
[18, 3]   φύσει. Ἐὰν γὰρ τούτου τὸ  μὲν   φαινόμενον καλόν, οὐχ οὕτως
[18, 5]   ὅσα ἄλλα ἐπὶ τούτοις Ὅμηρος  μὲν   ᾐνίξατο, Σωκράτης δὲ ἐμέμψατο· αὐτὸς
[18, 8]   ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ δύο,  μὲν   θρασὺς καὶ ἐπιμανής, δὲ
[18, 6]   τοὺς νέους διαφθείρειν, καὶ ὅτι  μὲν   Κριτίας ἐτυράννησεν, τοῦτο ἀδικεῖν ἔλεγον
[18, 3]   θεὸν καὶ τὴν νόσον, καλλωπίζονται  μὲν   οἱ μοχθηροὶ ἐρασταὶ διὰ τὴν
[18, 5]   θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι, ὅπως τὰ  μὲν   Ὁμήρου ἔπη τῆς θαυμαστῆς πολιτείας
[18, 8]   καλοῖς τὰ αἰσχρὰ ἱστορεῖν, τὰ  μὲν   ὅπως ἔχωμεν, τὰ δὲ ὅπως
[18, 6]   καὶ ἡμεῖς περὶ Σωκράτους, εἰ  μὲν   ὀρθῶς ταῦτα ἔδρα μή,
[18, 8]   καλῶν ἀμφοτέρων, καὶ σωφρόνων, τοῦ  μὲν   παιδεύοντος, τοῦ δὲ παιδευομένου·
[18, 8]   καὶ τάττειν στράτευμα· ἐν νύσσῃ  μὲν   παραινῶν ἐγχριμφθῆναι τὸν ἐπὶ λαιᾷ
[18, 8]   Ἀνδρομάχης καὶ τοῦ Ἕκτορος·  μὲν   πατέρα καὶ ἀδελφὸν καλεῖ τὸν
[18, 5]   ἐκείνου παραβαλλόμενα. Αὐτίκα καὶ  μὲν   περὶ τοῦ Διὸς τοιαῦτα ἀκούσας,
[18, 3]   τοῦ δοκίμου καὶ μή. Τὸν  μὲν   πρὸ τοῦ δοκίμου τὸ φαινόμενον
[18, 5]   δὲ δὴ Σωκράτης, ἐραστὴς  μὲν   σοφίας, πενίας δὲ κρείττων, ἡδονῆς
[18, 8]   ἤδη θαπτομένῳ κόμη. Ταῦτα  μὲν   τὰ Ὁμήρου ἐρωτικά. ~Ἡσιόδῳ δὲ
[18, 6]   Καὶ δή μοι δοκῶ βούλεσθαι  μὲν   ταῦτα, δύνασθαι δὲ ἧττον· χρὴ
[18, 5]   καταμαντεύεται τοῦ λόγου, ὡς φησὶ  μὲν   ταῦτα, ἕτερα δὲ αἰνίττεται· καὶ
[18, 7]   δὲ αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα  μὲν   τὸ ἔργον καὶ θαυμάζοντα αὐξανόμενον,
[18, 3]   ὂν καὶ φαινόμενον, ἀνάγκη τοὺς  μὲν   τοῦ φαινομένου κάλλους καὶ μὴ
[18, 1]   τῶν μειρακίων, ἀπολομένου ἑκατέρου, τοῦ  μὲν   ὑπὸ κυνῶν ἐν θήρᾳ, τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008