HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Maxime de Tyr, Dissertations, XVIII

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  51 formes différentes pour 106 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Dissertation, Chap.
[18, 4]   καὶ Διοτίμαν τὴν Μαντινικήν· καὶ  μαθητὰς   λαμβάνει τῆς τέχνης, Ἀλκιβιάδην τὸν
[18, 7]   Σωκράτους τὸ ἐρωτικὸν ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ  μακρῷ   πρεσβύτερον· μάρτυρα δὲ αὐτὸν Σωκράτην
[18, 6]   ἀδολέσχην, καὶ σοφιστήν, καὶ πάντα  μᾶλλον   κακῶς ἐρῶντα. Οὐ γὰρ
[18, 7]   συμποσίῳ λόγον, εἰς ἔρωτα ἔπαινον,  Μαντινικῇ   γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ εἴτε Μαντινική,
[18, 7]   Μαντινικῇ γυναικὶ ἀνατίθησιν· ἀλλὰ εἴτε  Μαντινική,   εἴτε καὶ Λεσβία τὶς ἦν
[18, 4]   τὴν Μιλησίαν, καὶ Διοτίμαν τὴν  Μαντινικήν·   καὶ μαθητὰς λαμβάνει τῆς τέχνης,
[18, 9]   τὴν χάριν τοῖς Ὀλύμπου καὶ  Μαρσύου   αὐλήμασιν. Τίς ἄν, θεοί,
[18, 7]   ἐρωτικὸν ἐπιτήδευμα, ἀλλὰ μακρῷ πρεσβύτερον·  μάρτυρα   δὲ αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα
[18, 8]   τὸ τυχεῖν ἐθέλοντα ἐξουσίας πρὸς  μάχην   δακρῦσαι ὡς οὐκ ἀνεξομένου τοῦ
[18, 8]   αὐτῷ Ἀλέξανδρος, οἷος ἐκ  μάχης   ἐπανεῖναι εἰς τὸν θάλαμον καὶ
[18, 2]   φιλοτιμίαν ἐν ὄψει τῶν παιδικῶν  μαχόμενον,   καὶ δι´ ἀνάγκην ὑπερμαχοῦντα τῶν
[18, 1]   τοῖς Βακχιάδαις νεανίσκοις· οἳ θαρσοῦντες  μέθῃ   καὶ τυραννίδι καὶ ἔρωτι, εἰσπεσόντες
[18, 1]   τοῦ δὲ ὑπὸ ἐραστῶν ἐν  μέθῃ.   Περιάνδρῳ τῷ Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ
[18, 2]   φιλτάτων· ἦν δὲ καὶ τὰ  μειράκια   ἐφάμιλλα ταῖς ἀρεταῖς τοῖς ἐρασταῖς,
[18, 1]   ὄνομα Αἰσχύλῳ, παῖς ἦν Ἀκταίων,  μειράκιον   Δωρικόν, ὥρᾳ διαφέρον. Ἐρᾷ Ἀκταίωνος
[18, 1]   μὲν ἔπαυσεν ὑβρίζοντα, τὸ δὲ  μειράκιον   ἐποίησεν ἐξ ἐρωμένου τυραννοκτόνον. Αὕτη
[18, 1]   τῇ ἐξουσίᾳ παροινεῖ εἰς τὸ  μειράκιον.   δὲ παροινία αὕτη Περίανδρον
[18, 1]   ἐδυνάστευον. Ὡς δὲ ἐσωφρόνει τὸ  μειράκιον   καὶ ὑπερεφρόνει ὑβριστοῦ ἐραστοῦ, ἐκώμασεν
[18, 4]   θείαν κεφαλήν, καὶ Λῦσιν τὸ  μειράκιον,   καὶ Χαρμίδην τὸν καλόν. Ἀποκρύπτεται
[18, 2]   δι´ ἐξουσίαν· ἀλλὰ τό γε  μειράκιον   ὄντως ἦν καλὸν καὶ ἐρᾶσθαι
[18, 1]   τῷ Ἀμβρακιώτῃ τυράννῳ παιδικὰ ἦν  μειράκιον   πολιτικόν· ἅτε δὲ οὐ σὺν
[18, 1]   δὲ οἰκεῖοι κατέχειν· σπώμενον τὸ  μειράκιον   ὑπ´ ἀμφοῖν, βίᾳ διαφθείρεται ἐν
[18, 2]   ἐλευθερίας Ἀθηναίοις ὕβρις τυράννου, καὶ  μειρακίου   θάρσος, καὶ ἔρως δίκαιος, καὶ
[18, 2]   γέ τινα δευτέραν εἰκόνα;  Μειρακίῳ   Ἀττικῷ δύο ἦσαν ἐρασταί, ἰδιώτης
[18, 1]   Βοιωτίῳ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τῶν  μειρακίων,   ἀπολομένου ἑκατέρου, τοῦ μὲν ὑπὸ
[18, 2]   Ἐπαμεινώνδας ἀπὸ Λακεδαιμονίων στρατηγήματι ἐρωτικῷ·  μειρακίων   πολλῶν καλῶν ἐρασταὶ ἦσαν Θήβησιν
[18, 7]   μελῶν, καίτοι μικρὰν οὖσαν καὶ  μέλαιναν)   Ἀνακρέοντος, φησίν, τοῦ σοφοῦ.
[18, 8]   δὲ οὔτε μητρὸς τοσουτονὶ αὐτῷ  μέλειν,   ὅσον ἐκείνης, λέγει. Ἔδειξεν καὶ
[18, 6]   ἀτοπώτεροι εἶναι συκοφάνται Ἀνύτου καὶ  Μελήτου·   ἐκεῖνοι μέν γε ἀδικεῖν γραψάμενοι
[18, 7]   χαίρει διὰ τὴν ὥραν τῶν  μελῶν,   καίτοι μικρὰν οὖσαν καὶ μέλαιναν)
[18, 9]   αὐλήμασιν. Τίς ἄν, θεοί,  μέμψαιτο   ἐραστὴν τοιοῦτον, πλὴν Τιμάρχου;
[18, 8]   ἄχθεται, δὲ παραμυθεῖται·  μὲν   ᾄδει, δὲ ἀκροᾶται· ἐρωτικὸν
[18, 6]   κωμῳδοῖς ἐπιλήψιμον. Διὸ δὴ τὸ  μὲν   Ἀθηναίων θέατρον καὶ τὸ δικαστήριον
[18, 4]   πλατάνῳ, ἐν Λυκίῳ. Καὶ τὰ  μὲν   ἄλλα ἅπαντα ἀποποιεῖται εἰδέναι, καὶ
[18, 8]   τὰ δὲ ὅπως φεύγωμεν, τὰ  μὲν   ἄλλα εὐήθως πάνυ καὶ ἀρχαίως
[18, 8]   δὲ ἥμερος καὶ ἐμπαθής·  μὲν   ἀποφλογοῦται τὰ ὄμματα, καὶ λοιδορεῖται
[18, 3]   λόγοι; Ὅτι πρᾶγμα διττόν, τὸ  μὲν   ἀρετῆς ἐπήβολον, τὸ δὲ μοχθηρίᾳ
[18, 4]   ἔοικεν πάντα ἑξῆς παρρησιαζομένῳ· πηδᾶν  μὲν   αὐτῷ τὴν καρδίαν ἐπὶ Χαρμίδῃ
[18, 8]   παιδεύοντος, τοῦ δὲ παιδευομένου·  μὲν   ἄχθεται, δὲ παραμυθεῖται·
[18, 9]   εἵνεκα παῖδες ἂν φιλοῖεν· χαρίεντα  μὲν   γὰρ ᾄδω, χαρίεντα δ´ οἶδα
[18, 5]   πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Εἰ  μὲν   γὰρ ἀληθῆ ταῦτα, εὐφημεῖν ἄξιον·
[18, 5]   ἄλλος τῶν ὁμοφώνων αὐτῷ. Ἐγὼ  μὲν   γὰρ θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι, ὅπως
[18, 6]   συκοφάνται Ἀνύτου καὶ Μελήτου· ἐκεῖνοι  μέν   γε ἀδικεῖν γραψάμενοι Σωκράτην, καὶ
[18, 9]   καθ´ αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν,  μὲν   γυναικῶν, δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι.
[18, 2]   ἐρασταί, ἰδιώτης καὶ τύραννος·  μὲν   δίκαιος ἦν διὰ ἰσοτιμίαν,
[18, 5]   οἷς αἰνίττεται, διὰ τὸ ἀξιόπιστον  μὲν   ἐν τοῖς λόγοις, δυνατὸν δὲ
[18, 1]   δὲ παροινία αὕτη Περίανδρον  μὲν   ἔπαυσεν ὑβρίζοντα, τὸ δὲ μειράκιον
[18, 1]   εἰσπεσόντες εἰς τὸ δωμάτιον, οἱ  μὲν   ἐπειρῶντο ἀπάγειν, οἱ δὲ οἰκεῖοι
[18, 9]   Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν  μὲν   ἐπιτιμᾷ ταύταις, νῦν δὲ ἐλέγχει,
[18, 9]   Διοτίμα λέγει, ὅτι θάλλει  μὲν   ἔρως εὐπορῶν, ἀποθνήσκει δὲ ἀπορῶν·
[18, 3]   φύσει. Ἐὰν γὰρ τούτου τὸ  μὲν   φαινόμενον καλόν, οὐχ οὕτως
[18, 5]   ὅσα ἄλλα ἐπὶ τούτοις Ὅμηρος  μὲν   ᾐνίξατο, Σωκράτης δὲ ἐμέμψατο· αὐτὸς
[18, 8]   ἐπὶ αἰχμαλώτῳ ἐρασταὶ δύο,  μὲν   θρασὺς καὶ ἐπιμανής, δὲ
[18, 6]   τοὺς νέους διαφθείρειν, καὶ ὅτι  μὲν   Κριτίας ἐτυράννησεν, τοῦτο ἀδικεῖν ἔλεγον
[18, 3]   θεὸν καὶ τὴν νόσον, καλλωπίζονται  μὲν   οἱ μοχθηροὶ ἐρασταὶ διὰ τὴν
[18, 5]   θαυμάζω καὶ ἐκπλήττομαι, ὅπως τὰ  μὲν   Ὁμήρου ἔπη τῆς θαυμαστῆς πολιτείας
[18, 8]   καλοῖς τὰ αἰσχρὰ ἱστορεῖν, τὰ  μὲν   ὅπως ἔχωμεν, τὰ δὲ ὅπως
[18, 6]   καὶ ἡμεῖς περὶ Σωκράτους, εἰ  μὲν   ὀρθῶς ταῦτα ἔδρα μή,
[18, 8]   καλῶν ἀμφοτέρων, καὶ σωφρόνων, τοῦ  μὲν   παιδεύοντος, τοῦ δὲ παιδευομένου·
[18, 8]   καὶ τάττειν στράτευμα· ἐν νύσσῃ  μὲν   παραινῶν ἐγχριμφθῆναι τὸν ἐπὶ λαιᾷ
[18, 8]   Ἀνδρομάχης καὶ τοῦ Ἕκτορος·  μὲν   πατέρα καὶ ἀδελφὸν καλεῖ τὸν
[18, 5]   ἐκείνου παραβαλλόμενα. Αὐτίκα καὶ  μὲν   περὶ τοῦ Διὸς τοιαῦτα ἀκούσας,
[18, 3]   τοῦ δοκίμου καὶ μή. Τὸν  μὲν   πρὸ τοῦ δοκίμου τὸ φαινόμενον
[18, 5]   δὲ δὴ Σωκράτης, ἐραστὴς  μὲν   σοφίας, πενίας δὲ κρείττων, ἡδονῆς
[18, 8]   ἤδη θαπτομένῳ κόμη. Ταῦτα  μὲν   τὰ Ὁμήρου ἐρωτικά. ~Ἡσιόδῳ δὲ
[18, 6]   Καὶ δή μοι δοκῶ βούλεσθαι  μὲν   ταῦτα, δύνασθαι δὲ ἧττον· χρὴ
[18, 5]   καταμαντεύεται τοῦ λόγου, ὡς φησὶ  μὲν   ταῦτα, ἕτερα δὲ αἰνίττεται· καὶ
[18, 7]   δὲ αὐτὸν Σωκράτην παραστησώμεθα, ἐπαινοῦντα  μὲν   τὸ ἔργον καὶ θαυμάζοντα αὐξανόμενον,
[18, 3]   ὂν καὶ φαινόμενον, ἀνάγκη τοὺς  μὲν   τοῦ φαινομένου κάλλους καὶ μὴ
[18, 1]   τῶν μειρακίων, ἀπολομένου ἑκατέρου, τοῦ  μὲν   ὑπὸ κυνῶν ἐν θήρᾳ, τοῦ
[18, 4]   δὲ ταῦτα μόνον οὐκ ἐν  μέσοις   τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ οἴκοι
[18, 9]   τῶν καλῶν, καὶ ἐπαινεῖ πάντας·  μεστὰ   δὲ αὐτοῦ τὰ ᾄσματα τῆς
[18, 8]   κάμνουσιν, τοὺς δὲ κακοὺς ἐν  μέσῳ   τάττων τῶν ἀγαθῶν, καὶ τοὺς
[18, 8]   πόνῳ κτητὸν καὶ χρόνῳ, καὶ  μέχρι   θανάτου προερχόμενον, νέων καὶ καλῶν
[18, 6]   ἐπολέμει. ~Φέρ´ ἐπαμύνωμεν τῷ λόγῳ,  μὴ   εἰκαῖα φλυαρῶμεν. Καὶ δή μοι
[18, 3]   μὲν τοῦ φαινομένου κάλλους καὶ  μὴ   ὄντος γλιχομένους νόθους τινὰς εἶναι
[18, 6]   μὲν ὀρθῶς ταῦτα ἔδρα  μή,   σκοπεῖν ἀναθησόμεθα σμικρόν, ὅσον τὸ
[18, 3]   αὐτῶν γνωριστικὸς τοῦ δοκίμου καὶ  μή.   Τὸν μὲν πρὸ τοῦ δοκίμου
[18, 7]   τὶς ἦν τοῦ λόγου  μήτηρ,   πάντως γε οὐκ ἴδιοι οἱ
[18, 8]   φίλτατα ὀνόματα· δὲ οὔτε  μητρὸς   τοσουτονὶ αὐτῷ μέλειν, ὅσον ἐκείνης,
[18, 3]   τὸ δὲ μοχθηρίᾳ συμπεφυκός, φωνῇ  μιᾷ   οἱ ἄνθρωποι ἐπονομάζοντες ἔρωτα, οὑτωσὶ
[18, 2]   τρόπου τῶν ἐρώτων τοῦ δικαίου  μίαν   γέ τινα δευτέραν εἰκόνα;
[18, 7]   τὴν ὥραν τῶν μελῶν, καίτοι  μικρὰν   οὖσαν καὶ μέλαιναν) Ἀνακρέοντος,
[18, 4]   ἐπιγέγραπται τῆς τέχνης, Ἀσπασίαν τὴν  Μιλησίαν,   καὶ Διοτίμαν τὴν Μαντινικήν· καὶ
[18, 5]   τοῖς λόγοις, δυνατὸν δὲ τῇ  μιμήσει,   ἀνόμοιον δ´ ἐν τοῖς ἔργοις.
[18, 5]   Ζεὺς πεποίηται αὐτῷ τῇ Ἥρᾳ  μισγόμενος   ἐν τῇ Ἴδῃ, νεφέλης αὐτοὺς
[18, 8]   καὶ τὸν ὑβριστὴν ἐπὶ τῶν  μνηστήρων·   καὶ τὸν γόητα ἐπὶ τῆς
[18, 3]   πρεσβυτέροις τῶν κυνῶν. ~Τί δή  μοι   βούλεται Ἐπαμεινώνδας καὶ
[18, 8]   ἀπὸ Ὁμήρου ἀρξάμενοι. ~Οὗτος γάρ  μοι   δοκεῖ πολυφωνότατος ὢν καὶ δεινὸς
[18, 6]   μὴ εἰκαῖα φλυαρῶμεν. Καὶ δή  μοι   δοκῶ βούλεσθαι μὲν ταῦτα, δύνασθαι
[18, 9]   ἱκανὸν εἶναι πρὸς λόγους· σμικρά  μοι   παῖς ἔτι φαίνεο κἄχαρις ἔσσα
[18, 5]   ὀδυρόμενοι θεοί· ὤμοι ἐγών, ὅτε  μοι   Σαρπήδονα φίλτατον ἀνδρῶν, Ζεὺς
[18, 9]   χαίρειν φησὶν Σωκράτης· πολλά  μοι   τὰν Πολυανακτίθαο παῖδα χαίρειν, Σαπφὼ
[18, 9]   Σωκράτους τέχνη ἐρωτική; Δοκοῦσιν γάρ  μοι   τὴν καθ´ αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν,
[18, 8]   εἰς τὸν θάλαμον καὶ ἀεὶ  μοιχῷ   ἐοικέναι. Ἔστιν αὐτῷ καὶ δίκαιος
[18, 4]   οἱ κωμῳδοί. Ἔλεγε δὲ ταῦτα  μόνον   οὐκ ἐν μέσοις τοῖς Ἕλλησιν,
[18, 6]   οὐ περὶ τοῦ πράγματος ἀπολογοῦνται  μόνον,   ὑπὲρ ὅτου εἰσαγγελία ἐγένετο,
[18, 9]   ἐρωτικά. ~Ἡσιόδῳ δὲ ἀείδουσιν αἱ  μοῦσαι   τί ἄλλο γυναικῶν ἔρωτας,
[18, 9]   θυγατρί· οὐ γὰρ θέμις ἐν  μουσοπόλων   οἰκίᾳ θρῆνον εἶναι οὐκ ἄμμι
[18, 3]   μὲν ἀρετῆς ἐπήβολον, τὸ δὲ  μοχθηρίᾳ   συμπεφυκός, φωνῇ μιᾷ οἱ ἄνθρωποι
[18, 3]   τὴν νόσον, καλλωπίζονται μὲν οἱ  μοχθηροὶ   ἐρασταὶ διὰ τὴν πρὸς τὸν
[18, 5]   ὁμοῦ καὶ χαίρων τῇ τῆς  μυθολογίας   ἐξουσίᾳ. δὲ Σωκράτης ἡμῖν
[18, 4]   τὸν ἔρωτα, ἀναπλάττων ἐπ´ αὐτῷ  μῦθον,   οἷον καὶ εἶναι λέγει, αἰσχρὸν
[18, 9]   ἔρωτα Σωκράτης σοφιστὴν λέγει, Σαπφὼ  μυθοπλόκον.   Ἐκβακχεύεται ἐπὶ Φαίδρῳ ὑπὸ τοῦ
[18, 7]   εὕρεσιν. Ἐπιδειξαμένου γὰρ αὐτῷ τοῦ  Μυρινουσίου   Φαίδρου λόγον ὑπὸ Λυσίου τοῦ
[18, 5]   στεφανώσας τὸν ποιητὴν καὶ χρίσας  μύρῳ·   αἰτιασάμενος τὴν παρρησίαν τῶν ἐπῶν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/04/2008