HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1863 formes différentes pour 5078 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 Ὧν
1 ἓν
34 ὧν
9 Ἐν
10 ὢν
145 ἐν
1 Ἔν
3 ἔν
1 ἕν
1 ὤν
1 ἐΝ
16 ἣν
2 ἄν
9 Ἦν
5 ὃν
3 ἐᾶν
2 ἵν
25 ἂν
76 ἦν
1 ἑῴαν
6 Ἰουδαίαν
1 ταμιαίαν
1 ἀναγκαίαν
1 Σαμαίαν
1 Ἰδουμαίαν
1 Βαταναίαν
3 βίαν
1 Ἀραβίαν
1 χορηγίαν
1 στρατηγίαν
1 μέγαν
1 ἀναλογίαν
1 δικαιολογίαν
2 ὁμολογίαν
4 ἀπολογίαν
1 μεγαλουργίαν
1 ψυχαγωγίαν
1 ἰδίαν
1 φαρμακείαν
3 οἰκείαν
1 θρησκείαν
1 τελείαν
22 βασιλείαν
2 θεραπείαν
1 πραγματείαν
1 πολιτείαν
1 Γάζαν
1 θέαν
1 καλοκαγαθίαν
1 ἀνδραγαθίαν
1 Οὐλάθαν
1 ὀρθίαν
3 εὐσέβειαν
1 ἀσέλγειαν
1 ἔνδειαν
2 ἀλήθειαν
2 συνήθειαν
3 βοήθειαν
1 ἀναξιοπάθειαν
3 ἐπιείκειαν
1 ἀμέλειαν
1 Ἐπιμέλειαν
4 ἐπιμέλειαν
1 ἀπώλειαν
1 συντέλειαν
3 πολυτέλειαν
1 ὠφέλειαν
8 ἀσφάλειαν
1 εὐγένειαν
1 δυσγένειαν
2 ἀσθένειαν
1 εὐμένειαν
1 δυσμένειαν
2 ἐπιφάνειαν
1 ἐμφάνειαν
1 σεμνοπρέπειαν
3 Σαμάρειαν
1 ἐπήρειαν
1 Καισάρειαν
1 δυσχέρειαν
2 προπέτειαν
1 ἐγκράτειαν
1 Ἀντιόχειαν
1 ἄγνοιαν
7 εὔνοιαν
2 διάνοιαν
2 ἔννοιαν
1 ὑπόνοιαν
1 ἐπίνοιαν
1 πρόνοιαν
1 αἰκίαν
1 ἤνεγκαν
2 ἀδικίαν
1 ἡλικίαν
1 ἀνῆκαν
4 οἰκίαν
2 προσδοκίαν
1 παρέδωκαν
1 λίαν
1 ἐξήγγειλαν
3 φιλίαν
1 ἅμιλλαν
1 Σαραμάλλαν
1 ἀβουλίαν
1 μίαν
1 μηδεμίαν
2 ἀτιμίαν
2 φιλοτιμίαν
3 παρανομίαν
3 ἐπιθυμίαν
1 προθυμίαν
8 ναὸν
1 ναόν
1 Ὀνίαν
1 Ὑρκανίαν
1 Λυσανίαν
2 Ἀρμενίαν
1 ἀπεσήμηναν
1 διέμειναν
1 ὑπέμειναν
2 ἀπέκτειναν
1 ἀφθονίαν
2 εὐδαιμονίαν
1 ἔρευναν
1 Βαβυλωνίαν
3 Ἀντωνίαν
2 ἀξίαν
1 ἀπήλλαξαν
1 ἔπραξαν
3 δόξαν
1 εἶξαν
1 ἀνέδειξαν
1 εὐδοξίαν
1 ἅπαν
8 σύμπαν
2 Ἀγρίππαν
1 παράπαν
2 ζηλοτυπίαν
1 μεσημβρίαν
10 Ἀλεξάνδραν
1 πεῖραν
1 σωτηρίαν
1 θύραν
3 εὐκαιρίαν
1 ἐμπειρίαν
1 ἀπόμοιραν
3 ἄκραν
5 ἡμέραν
1 βορέαν
2 προσηγορίαν
1 κατηγορίαν
1 μοῖραν
1 ἀπορίαν
1 εὐπορίαν
1 εὐφορίαν
2 πέραν
1 μετρίαν
2 βεβαιοτέραν
1 πικροτέραν
8 Κλεοπάτραν
1 προπετεστέραν
1 δευτέραν
1 ὀχυρωτέραν
5 Συρίαν
13 χώραν
2 τιμωρίαν
1 εὐρυχωρίαν
14 ἦσαν
1 ἐργασίαν
1 ἐξεργασίαν
1 κατεσκεύασαν
2 ἅπασαν
1 σύμπασαν
1 τολμήσασαν
2 ἐφέστασαν
1 ᾔεσαν
1 ᾔδεσαν
1 ἐξεληλύθεσαν
1 πεπόνθεσαν
1 προύθεσαν
1 κακωθεῖσαν
1 ἱκεσίαν
1 νενικήκεσαν
1 διήρκεσαν
1 εὐτυχήκεσαν
1 ἐκάλεσαν
1 παρεκάλεσαν
1 προῄεσαν
2 ὑπηρεσίαν
1 ἠφίεσαν
1 ἀνειλήφεσαν
1 ζῶσαν
1 ὡμολόγησαν
1 ἀπεδέησαν
2 ᾠήθησαν
1 ἐδεήθησαν
1 Ἀφείθησαν
1 παρενομήθησαν
1 ἐμηνύθησαν
1 ἠδυνήθησαν
1 ἐρρέθησαν
1 ἀπῳκίσθησαν
1 ἐκολάσθησαν
2 ᾠκοδόμησαν
1 ἐπεκόσμησαν
1 Ἐφθάρησαν
2 διεφθάρησαν
2 παρρησίαν
1 συνεχώρησαν
1 ἐκράτησαν
1 ἐπεπόνθεισαν
1 ἔπεισαν
7 οὖσαν
1 λαβοῦσαν
1 ἔδοσαν
1 λαθοῦσαν
1 διιοῦσαν
1 κομιοῦσαν
1 περιοῦσαν
2 συνοικοῦσαν
1 συνωμοσίαν
1 προσοῦσαν
3 πᾶσαν
1 ἀφορῶσαν
2 θάλασσαν
1 ἱκετεύουσαν
1 συνουσίαν
3 ἐξουσίαν
1 προσέκρουσαν
1 κατίσχυσαν
1 ἑάλωσαν
1 διέγνωσαν
4 ὅταν
9 αἰτίαν
2 δίαιταν
1 παραιτίαν
3 ἁμαρτίαν
1 ἀπιστίαν
4 θάλατταν
1 ἐσχηκυῖαν
1 εὐμορφίαν
1 συμμαχίαν
1 ἀραβαρχίαν
1 μεριδαρχίαν
1 ἐπαρχίαν
1 τετραρχίαν
1 ἡσυχίαν
1 συντυχίαν
3 μεγαλοψυχίαν
2 ὑποψίαν
3 λαβὼν
2 ἀναλαβὼν
2 παραλαβών
1 Παραλαβὼν
1 παραλαβὼν
1 ἀπολαβὼν
1 ἀμοιβὴν
2 γῆν
2 συναγαγὼν
1 ὁδηγῶν
1 πληγῶν
1 ἀργὸν
2 ὀργὴν
1 διαφυγὼν
1 ἐκφυγὼν
1 καταγωγὴν
1 ὁδὸν
1 ὁμοθυμαδὸν
1 σχεδὸν
22 μηδὲν
1 κομιδὴν
1 ἐκκομιδὴν
1 Κατιδὼν
1 κατιδὼν
1 ἀναφανδὸν
4 οὐδέν
30 οὐδὲν
2 ποδῶν
6 ἐκποδὼν
2 ἐμποδὼν
1 σπουδὴν
5 λαβεῖν
3 ἔλαβεν
1 καταλαβεῖν
1 μεταλαβεῖν
1 περιλαβεῖν
1 συνέλαβεν
1 προλαβεῖν
1 ἐπέλαβεν
1 παρέλαβεν
1 Προσέλαβεν
4 ἦγεν
2 ἀγαγεῖν
1 ἀναγαγεῖν
1 ἐπήγαγεν
1 παρήγαγεν
2 ἔλεγεν
2 Ἔλεγεν
2 ἤπειγεν
2 ὁμολογεῖν
2 ἐπῆγεν
1 εἶργεν
1 κωλυσιεργεῖν
1 ὑπερῆγεν
1 στυγεῖν
1 φυγεῖν
1 καταφυγεῖν
1 συμφυγεῖν
1 προσφυγεῖν
2 δεῖν
1 εἶδεν
1 κατιδεῖν
1 ἐνδεῖν
1 οἶδεν
1 ἀποδεῖν
1 ἔσπευδεν
1 δυνηθεῖεν
1 ἐπεσκεύαζεν
1 Κατεσκεύαζεν
1 διεχλεύαζεν
1 ἠνάγκαζεν
1 συνηνάγκαζεν
1 ἀπεδοκίμαζεν
1 διεπείραζεν
1 ἐξωνείδιζεν
1 ἐβασάνιζεν
1 κατεμέριζεν
2 ἀπετείχιζεν
5 θεὸν
1 θεόν
1 Ὅθεν
1 ἔλαθεν
5 παθεῖν
1 ἔπαθεν
1 εὐσταθεῖν
1 Κἀκεῖθεν
4 ἐντεῦθεν
1 Τοὐντεῦθεν
1 τοὐντεῦθεν
1 βοηθεῖν
1 προσβοηθεῖν
2 ἔπειθεν
1 συνέπειθεν
3 ἦλθεν
5 ἐλθεῖν
2 ἐπεξελθεῖν
2 προελθεῖν
1 εἰσελθεῖν
2 ἀνῆλθεν
2 προῆλθεν
2 παρῆλθεν
1 εἰσῆλθεν
1 Ἔνθεν
3 ἔνθεν
1 ἄλλοθεν
1 πάντοθεν
1 ὄπισθεν
1 ἔμπροσθεν
1 πρόσθεν
3 ἄνωθεν
5 ἔξωθεν
3 ἑκατέρωθεν
1 ἔσωθεν
1 κάτωθεν
1 ἀκούσαιεν
1 ἀποκτείνειεν
1 πράξειεν
1 διαλύσειεν
1 δράσειεν
1 ὑστερήσειεν
1 χωρήσειεν
1 ἀπαντήσειεν
1 γράψειεν
1 ὑποστρέψειεν
1 ἀναλάβοιεν
1 διαφύγοιεν
2 θνήσκοιεν
1 τυγχάνοιεν
5 ποιεῖν
1 ἐμποιεῖν
1 ἰσχυροποιεῖν
1 ἔχοιεν
2 τύχοιεν
2 ἧκεν
1 ἤνεγκεν
1 διενεγκεῖν
1 προσήνεγκεν
3 ἕνεκεν
1 εἵνεκεν
1 ἀνέθηκεν
1 Προύθηκεν
1 Προσέθηκεν
1 ἀνέστηκεν
1 ἔσχηκεν
2 ἀδικεῖν
2 ἀνῆκεν
1 ἐπανῆκεν
1 οἰκεῖν
7 δοκεῖν
1 ἐπαρκεῖν
1 παρῆκεν
1 προσαρκεῖν
1 ἀνεμίμνησκεν
3 ἀφῆκεν
2 ἔδωκεν
1 ἀπέδωκεν
1 ἀντιπαρέδωκεν
1 ὑπέζωκεν
1 δεδήλωκεν
1 περιεστεφάνωκεν
1 περιέβαλεν
1 ἐνέβαλεν
1 εἰσβαλεῖν
1 καλεῖν
1 φιλοκαλεῖν
2 ἀμελεῖν
1 πλημμελεῖν
1 ἀνελεῖν
2 ἐξελεῖν
2 τελεῖν
2 διατελεῖν
1 λυσιτελεῖν
2 συντελεῖν
2 ἔμελλεν
1 ἀντεπέστελλεν
1 προειρήκαμεν
1 σεσώκαμεν
1 ἠξιώσαμεν
1 ἐνικήσαμεν
2 ἐδηλώσαμεν
1 ηὐξήσαμεν
2 πολεμεῖν
1 ἠρεμεῖν
1 καταπλαγείημεν
1 ἠδικήθημεν
1 ἐγνώκειμεν
1 προσένειμεν
1 παρῄειμεν
1 εὐδοκιμεῖν
1 ποιοῦμεν
1 φρονοῦμεν
1 εἴπομεν
1 ἐροῦμεν
1 ὡλοκαυτοῦμεν
1 γράφομεν
1 ἔχομεν
1 ἐφορμεῖν
1 ἐξετάσωμεν
1 νεὼν
1 ἐλάμβανεν
1 Περιελάμβανεν
2 ὑπελάμβανεν
1 ἀπέθανεν
3 ἐτύγχανεν
1 συνετύγχανεν
1 γενεὰν
1 μενεῖν
1 ἐνέμενεν
1 ἀνέστενεν
2 ἐνέφηνεν
1 ἐπιδιέβαινεν
4 συνέβαινεν
2 ἐξέβαινεν
1 μετέβαινεν
1 διέφαινεν
2 ἐνέφαινεν
1 παρέμεινεν
1 ἀπέκτεινεν
1 ἐπέτεινεν
1 παρέτεινεν
1 ἔκρινεν
2 ἀνέκρινεν
1 ἔκαμνεν
3 γέγονεν
2 πολυπραγμονεῖν
1 ἐκπονεῖν
3 φρονεῖν
1 παρεθάρρυνεν
1 ἐφύλαξεν
1 ἔπραξεν
1 ἐτάραξεν
2 προσέταξεν
1 κατέλεξεν
1 ἐξέπληξεν
1 διέδειξεν
1 ἔδοξεν
1 ἦρξεν
1 δοκοῖεν
1 ἀγνοεῖν
1 παρακινοῖεν
5 εἶπεν
5 εἰπεῖν
1 ἐπέβλεπεν
1 ἐξεῖπεν
1 προεῖπεν
1 ἐξειπεῖν
1 ἀντειπεῖν
2 ἔλιπεν
1 καταλιπεῖν
1 ἀπολιπεῖν
1 κατέλιπεν
1 Ἔπεμπεν
1 ἐγκαρτερεῖν
4 ἔφερεν
1 διατηρεῖν
1 ἀναιρεῖν
2 ἤγειρεν
1 ἐπήγειρεν
1 διέφθειρεν
1 ὑποδιέφθειρεν
2 ἐγχειρεῖν
4 ἐπιχειρεῖν
1 θαρρεῖν
1 διαρρεῖν
2 φρουρεῖν
1 δωρεὰν
1 κατεσκεύασεν
1 ἐθαύμασεν
1 διετέλεσεν
1 περιπεσεῖν
2 ἐκπεσεῖν
1 συνέπεσεν
1 συνεισπεσεῖν
1 συνήργησεν
1 προσεδόκησεν
1 ἐξενίκησεν
2 ᾠκοδόμησεν
1 ἐνῳκοδόμησεν
1 ἀνῳκοδόμησεν
1 ἐτόλμησεν
1 προσεκόσμησεν
1 ἐτίμησεν
2 προετίμησεν
1 ὤνησεν
1 ἐνόησεν
1 Ἐκίνησεν
2 ἐποίησεν
1 περιεποίησεν
1 ἐνεποίησεν
1 ἐπεχείρησεν
1 ἐτελεύτησεν
1 ἐκράτησεν
1 παρέστησεν
1 ἀντιμετέστησεν
2 μισεῖν
1 συνέκτισεν
1 ἐπεκούφισεν
1 κατέπαυσεν
2 ἐκέλευσεν
1 κατέπλευσεν
1 ἐβασίλευσεν
1 προαπηγόρευσεν
2 προσηγόρευσεν
1 κατέλυσεν
2 κατεμήνυσεν
4 ἤκουσεν
1 ἐδήλωσεν
1 ἠξίωσεν
5 κρατεῖν
1 ἐπιστατεῖν
1 ἀπαιτεῖν
1 ἐφύλαττεν
1 Ἔπραττεν
2 προσέταττεν
1 Προσέταττεν
1 ἐστρατοπέδευεν
1 ἐπετήδευεν
1 ἀνεμνημόνευεν
2 ἐθεράπευεν
1 Ἐπίστευεν
1 ἀπεπίστευεν
1 ἀπέλυεν
1 ἐξήνυεν
1 ἤκουεν
1 ἴσχυεν
1 ἔγραφεν
1 ἀντέγραφεν
2 ἀνέστρεφεν
24 εἶχεν
1 Εἶχεν
2 περιεῖχεν
1 ἀνεῖχεν
1 συνεῖχεν
3 παρεῖχεν
1 ὑπερεῖχεν
1 προσεῖχεν
1 παρασχεῖν
1 ἐπισχεῖν
4 παρέσχεν
1 Παρέσχεν
1 κατέσχεν
1 ἔτυχεν
5 τυχεῖν
3 εὐτυχεῖν
1 συντυχεῖν
1 ἔγραψεν
1 Ἀντέγραψεν
1 ἔθρεψεν
1 ἐπέτρεψεν
1 ἀνέστρεψεν
1 ὑπέστρεψεν
1 ἔπεμψεν
1 διέπεμψεν
1 προύπεμψεν
2 παρέπεμψεν
1 συνέκοψεν
1 κατέκρυψεν
6 ζῆν
1 καταζῆν
1 μεῖζόν
1 λώβην
1 ὀλίγην
34 Ἡρώδην
1 Ἀρταβάζην
1 λήθην
1 νίκην
1 ὅλην
2 ἄλλην
1 κοίλην
2 Ῥώμην
3 Σαλώμην
1 προειλόμην
15 Μαριάμμην
4 γνώμην
1 μνήμην
1 διῳκησάμην
1 ἐπορισάμην
1 ὀδύνην
1 Ἰορδάνην
4 ἐκείνην
1 Ἀρσινόην
1 Μιτυλήνην
1 μόνην
1 δυναμένην
1 ἀρξαμένην
1 γραψαμένην
1 τεταραγμένην
1 γεγαμημένην
1 ἐξῳκοδομημένην
1 λίμνην
1 νομιζομένην
2 γενομένην
1 γινομένην
2 γενησομένην
1 ἐσπουδασμένην
1 Τιγράνην
1 εἰρήνην
1 δικαιοσύνην
1 ἐπιφροσύνην
1 ἱερωσύνην
6 ἀρχιερωσύνην
1 αἰσχύνην
1 Ἰόπην
2 κόρην
1 μέσην
1 τοιαύτην
1 Φραάτην
4 Ταύτην
5 ταύτην
3 εὐεργέτην
2 ἀπάτην
2 πρώτην
2 Εὐφράτην
2 μεγίστην
1 πλείστην
1 ἑκάστην
1 καλλίστην
1 ἀρίστην
1 περισημοτάτην
1 ἀκριβεστάτην
1 ἐπιφανεστάτην
1 προστάτην
6 μάχην
1 τύχην
7 ἐθῶν
1 παθῶν
1 ἐλθὼν
1 ἐπανελθὼν
1 παρελθὼν
1 ὀρθὸν
2 κατασκευασθὲν
1 ἀκουσθέν
1 βυθὸν
1 βυθόν
1 προσαγορευθέν
2 δίκαιόν
1 κραταιῶν
1 ὕειν
2 διατρίβειν
1 σέβειν
4 ἄγειν
1 κατεπείγειν
9 λέγειν
1 ἐξάγειν
2 ἐπάγειν
1 στέργειν
2 ἐπιτηδεύειν
1 ἀποσαλεύειν
1 βασιλεύειν
1 δουλεύειν
1 συγκινδυνεύειν
1 ἀναγορεύειν
1 ἀποπτεύειν
1 πιστεύειν
1 λῃστεύειν
1 συμπαίζειν
1 στασιάζειν
1 ὑποκλύζειν
1 συμπολίζειν
1 ἀτιμάζειν
1 ἐξυβρίζειν
1 νεωτερίζειν
1 παρασκευάζειν
1 τειχίζειν
1 θύειν
1 ἀναπείθειν
1 παρέλκειν
2 θνήσκειν
2 γινώσκειν
1 ἀποδιδράσκειν
1 ὠφελειῶν
1 θέλειν
1 διαγγέλλειν
1 κωλύειν
1 ἐκβαίνειν
2 κερδαίνειν
1 χαλεπαίνειν
1 λαμβάνειν
2 ἀναλαμβάνειν
1 ὑπολαμβάνειν
3 λανθάνειν
1 ἀποδεικνύειν
2 μένειν
1 ὀμνύειν
1 ἁμαρτάνειν
1 ἀναβλαστάνειν
1 τυγχάνειν
1 ἕξειν
1 ἥξειν
1 διάξειν
1 ἀπαλλάξειν
1 διαφυλάξειν
1 πράξειν
3 ὑπακούειν
4 πέμπειν
1 χαίρειν
1 συγχαίρειν
2 ἐγείρειν
1 ἐπεγείρειν
1 σπείρειν
5 φέρειν
1 μεταφέρειν
1 ἐκφέρειν
4 συμφέρειν
1 προσφέρειν
1 ὑπεκκαύσειν
1 ἐνδεήσειν
1 διαπλεύσειν
1 προσθήσειν
2 μειώσειν
2 ἀρκέσειν
1 λυσιτελήσειν
1 ὑστερήσειν
1 καθαιρήσειν
1 ἀναιρήσειν
1 ἀτευκτήσειν
1 διαπίπτειν
1 προπίπτειν
1 ὑπορρίπτειν
1 διαλλάττειν
1 ἐξαλλάττειν
2 φυλάττειν
1 συμφυλάττειν
1 ἐπιταράττειν
2 παραχαράττειν
3 πράττειν
1 ἀναφράττειν
2 γράφειν
15 ἔχειν
1 ἀπάγχειν
1 συνέχειν
3 ἄρχειν
2 παρέχειν
3 πάσχειν
2 ἀντέχειν
1 πέμψειν
1 ὑποστρέψειν
1 ἀκρόπολιν
1 Διόσπολιν
14 πόλιν
10 πάλιν
1 Πάλιν
8 δύναμιν
1 ἀνιὼν
1 σκοτοδινιᾶν
1 μῆνιν
2 ἀξιῶν
1 ἔκταξιν
1 δεξιὰν
3 ἔκπληξιν
3 ἐπίδειξιν
1 πρᾶξιν
1 ποιῶν
1 ἐμποιῶν
2 βᾶριν
5 ὕβριν
1 περιῆν
1 ἱστοριῶν
2 τριῶν
1 πανήγυριν
3 χάριν
1 πρόσβασιν
1 διδόασιν
1 εἰώθασιν
1 ἐσχήκασιν
1 τετυχήκασιν
1 διηγήμασιν
2 πράγμασιν
1 ἐπιτάγμασιν
4 ἐπιτηδεύμασιν
1 βοηθήμασιν
1 οἰκοδομήμασιν
1 ὑπομνήμασιν
1 φρονήμασιν
1 εὐημερήμασιν
1 ἀγωνίσμασιν
1 ἐμπετάσμασιν
1 κατασκευάσμασιν
1 τριχώμασιν
4 ἅπασιν
7 παντάπασιν
1 προσδοκήσασιν
1 ἀπόστασιν
1 σύστασιν
1 κατάστασιν
1 φασιν
1 ὑπειλήφασιν
1 πρόφασιν
1 βάσιν
1 ἁλουργέσιν
2 εἰδόσιν
1 Μακεδόσιν
1 συνειδόσιν
1 πετρώδεσιν
1 ἐγχειρηθεῖσιν
2 διάθεσιν
2 ἐπίθεσιν
1 βασιλεῦσιν
1 πόλεσιν
4 προαίρεσιν
2 ἱερεῦσιν
2 μέρεσιν
1 διαγνώσεσιν
2 ἔτεσιν
1 διοίκησιν
1 κέλησιν
2 Ἕλλησιν
1 ἐπιχείρησιν
1 καθίστησιν
1 ἀποκαθίστησιν
1 ἀφίησιν
1 νομισθῶσιν
1 πρόεισιν
1 ὑπόκρισιν
1 τισιν
1 ἀνάκτισιν
1 τετυχηκόσιν
1 νικῶσιν
3 βαθμίσιν
3 γεγονόσιν
1 μεταλαβοῦσιν
1 ἰδοῦσιν
1 ἐπίδοσιν
1 ἀνελθοῦσιν
1 εἴκοσιν
2 δοκοῦσιν
1 φρονοῦσιν
1 θαρροῦσιν
1 ἐπιθεωροῦσιν
1 τυχοῦσιν
5 πᾶσιν
4 ἐλπίσιν
1 ἀνδρῶσιν
2 κρίσιν
1 οἰκήτορσιν
1 χρῆσιν
1 συνωρίσιν
1 στάσιν
1 Ἐγκαταμίγνυσιν
1 ἐπιδείκνυσιν
1 ἀποδείκνυσιν
1 μήνυσιν
1 ἀποκτίννυσιν
1 κελεύουσιν
1 ἐπιτροπεύουσιν
1 δικάζουσιν
1 νομίζουσιν
1 ἐθέλουσιν
1 ἀνατέλλουσιν
1 εἰσπλέουσιν
2 ἐντυγχάνουσιν
1 Πέμπουσιν
1 χαίρουσιν
1 φέρουσιν
1 πίπτουσιν
2 ἔχουσιν
1 σύγχυσιν
1 διάχυσιν
2 φύσιν
1 σφίσιν
1 συμβίωσιν
4 δίδωσιν
1 Δίδωσιν
1 ἐπιδίδωσιν
1 ἀπόγνωσιν
1 πρόγνωσιν
1 αἰτιῶν
2 Αὐρανῖτιν
1 Ἐσεβωνῖτιν
1 Ἔστιν
7 ἐστιν
4 ἔστιν
1 ἔξεστιν
1 περίεστιν
1 πάρεστιν
4 πίστιν
1 Ἀσφαλτῖτιν
1 ῥάχιν
1 ὄψιν
2 Ἄραψιν
1 ὑπόληψιν
1 σκῆψιν
2 Κἂν
6 κἀν
5 κἂν
1 Κἀν
1 συνθακῶν
7 κακῶν
1 κακὴν
1 κακὸν
1 συνθηκῶν
4 γυναικῶν
1 βασιλικῶν
1 ἀνατολικὴν
1 λοιμικὸν
4 νικᾶν
1 Ἑλληνικὸν
1 τυραννικὸν
1 διοικῶν
1 πενταετηρικὸν
1 ἀναβατικῶν
1 ἑβδοματικὸν
1 ἱερατικὴν
1 ὀδυρτικὴν
3 στρατιωτικὸν
1 ἐρωτικὸν
1 συμμαχικὸν
1 δοκῶν
1 προσδοκᾶν
1 προσδοκῶν
1 λευκῶν
1 αὐλήν
1 αὐλὴν
1 μεταβαλὼν
1 ἐμβαλῶν
2 καλῶν
2 καλόν
2 καλὸν
1 συγκαλῶν
1 ἀνελών
1 Ἀνελὼν
1 ἀνελὼν
1 ἐκτελῶν
1 παραδηλῶν
1 ὑψηλόν
3 πολλῶν
6 πολλὴν
1 πολλήν
1 μεταβολὴν
6 πολὺν
1 ἐντολὴν
1 ἐντολήν
2 στολήν
2 στολὴν
2 ἐπιστολήν
2 ἐπιστολὴν
1 διπλῆν
1 τριπλῆν
1 βουλὴν
2 ἐπιβουλήν
2 ἐπιβουλὴν
1 σύμβουλόν
6 ὑμῖν
16 ἡμῖν
8 μέν
5 ἡμῶν
1 ἐμὴν
243 μὲν
17 μὴν
1 δύναμίν
2 ποταμὸν
1 ἡγεμὼν
2 ἀριθμὸν
1 τιμᾶν
1 τιμῶν
3 τιμὴν
1 τιμήν
1 προτιμῶν
2 Σολομῶν
3 ὁρμὴν
1 δεσμῶν
1 λογισμὸν
1 λογισμῶν
1 ὑπολογισμὸν
1 σεισμὸν
3 νεωτερισμὸν
1 διακοσμῶν
1 ἐπιθυμῶν
1 βωμὸν
1 ἐνῆν
1 ὠνὴν
1 Νῦν
8 νῦν
1 ἱκανὸν
8 Ὑρκανὸν
1 Δαμασκηνῶν
1 Ἐσσηνῶν
2 κτηνῶν
1 ἐθνῶν
1 δεινόν
2 δεινὸν
1 ἀληθινήν
1 κοινῶν
1 κοινὸν
1 κοινὴν
1 ὀκνῶν
1 ἐρυμνὸν
2 ἡδονὴν
1 ἐναδημονῶν
1 φρονῶν
2 ἐξὸν
5 γυναιξὶν
3 οἷόν
1 ῥᾷον
49 οὖν
1 Ἰουδαῖον
4 ἀναγκαῖον
1 Ἰτουραῖον
1 Φαρισαῖον
1 τελευταῖον
6 βίον
2 ἔλαβον
1 ἀνέλαβον
1 καταβοὴν
1 φόβον
3 γοῦν
1 κατήγαγον
1 ὀλίγον
7 λόγον
1 ἀλγοῦν
1 ἀνῆγον
1 σύλλογον
1 παράλογον
1 Ἔργον
3 ἔργον
1 εἶργον
1 φιλόστοργον
3 πύργον
2 ἔφευγον
1 συνέφευγον
1 ἔφυγον
1 Ῥόδον
3 δέον
1 εἶδον
1 ἰσόπεδον
3 στρατόπεδον
2 ἔνδον
1 ἄσπονδον
1 δίοδον
1 ἄνοδον
1 ἐπάνοδον
2 πρόσοδον
2 ἔφοδον
1 θεῖον
2 Δοσίθεον
2 γυναικεῖον
1 λεῖον
1 μεγαλεῖον
3 πλεῖον
1 Τέλεον
1 ἑώρταζον
8 μεῖζον
1 ἐνεχείριζον
1 Ἀνέπειθον
1 ἦλθον
2 ἐξῆλθον
1 πόθον
2 βέβαιον
1 βεβαιοῦν
4 δίκαιον
2 σπήλαιον
3 ῥᾴδιον
1 Κλαύδιον
2 στάδιον
1 ἀνοίκειον
4 βασίλειον
2 βόρειον
1 προάστειον
1 Κορίνθιον
6 μειράκιον
1 ἡμιόλιον
1 κειμήλιον
1 ἐπιζήμιον
1 πολέμιον
2 δέσμιον
2 τίμιον
1 αἰώνιον
20 Ἀντώνιον
6 ἄξιον
1 ἀνάξιον
1 ἀργύριον
3 ὑποχείριον
1 ἐλευθέριον
7 φρούριον
1 ἑσπέριον
3 μέτριον
2 πάτριον
1 φώριον
1 ἐπιχώριον
3 ὅσιον
1 διπλάσιον
1 αὐτεξούσιον
1 Δρούσιον
4 ὁτιοῦν
1 αἴτιον
1 φιλαίτιον
1 Ἄκτιον
1 βέλτιον
1 γραμμάτιον
2 νότιον
1 τάχιον
1 ἧκον
2 φάρμακον
1 εἶκον
1 ἄδικον
4 φιλόνεικον
2 οἶκον
1 ἑρκίον
2 ὅλον
1 ἀντίπαλον
2 δῆλον
2 ἄδηλον
3 Ἀνάνηλον
1 Φασάηλον
2 κύκλον
3 ἄλλον
1 διέβαλλον
40 μᾶλλον
1 μέλλον
1 σύμβολον
1 περίβολον
1 σύνολον
8 πλέον
5 Ἀριστόβουλον
1 φίλον
2 ὄχλον
1 κωλῦον
1 βάλσαμον
3 γάμον
5 πόλεμον
2 Μανάημον
3 διάσημον
5 Σόαιμον
2 ἕτοιμον
1 περιθέσιμον
2 φιλότιμον
3 νόμον
1 ἕβδομον
8 κόσμον
1 νέον
2 νοῦν
2 ἐλάμβανον
1 ἀπελάμβανον
1 Ἐλάνθανον
1 ἐτύγχανον
14 ἐκεῖνον
1 κἀκεῖνον
1 διδόμενον
2 κείμενον
1 βιαζόμενον
1 ποριζόμενον
1 ἐφιέμενον
1 εὑρισκόμενον
1 παρελόμενον
1 περικλώμενον
1 βουλόμενον
1 νεμόμενον
1 γενόμενον
1 συγγενόμενον
1 κατασημηνάμενον
1 φαινόμενον
2 γινόμενον
1 κρινόμενον
1 δυνάμενον
1 διαλεξόμενον
5 καλούμενον
1 προοικονομούμενον
1 ἐΝνοούμενον
2 ἀφαιρούμενον
1 ἐπέμενον
2 χρώμενον
1 θεασάμενον
1 δεησόμενον
2 γενησόμενον
1 ἀποκρουσάμενον
1 διαιτώμενον
1 προιστάμενον
1 ἐπιστάμενον
1 προσταττόμενον
1 βουλευόμενον
1 φιλανθρωπευόμενον
1 στρατευόμενον
1 νηχόμενον
1 ἐδυσχέραινον
1 ἄμεινον
1 ἔκτεινον
2 λίθινον
18 μόνον
1 διαμένον
1 καθεσταμένον
1 παρημελημένον
1 κεκοσμημένον
1 διειλημμένον
1 ἀποκεκρυμμένον
2 παρεσκευασμένον
1 ἀπηγορευμένον
3 Ἀντίγονον
9 χρόνον
4 κίνδυνον
2 φόνον
1 σύμφωνον
4 οἷον
1 κατήκοον
1 πλοῖον
1 Ποῖον
1 προεῖπον
1 προύτρεπον
6 Ἰώσηπον
2 ὑπόλοιπον
1 ἐπίτροπον
1 Ἵππον
16 τρόπον
8 τόπον
1 ἀρχέτυπον
3 ἄνθρωπον
1 πρόσωπον
1 μέτωπον
1 ὅρον
1 βάρβαρον
4 Κοστόβαρον
2 Ἀλέξανδρον
1 ἄνυδρον
3 ἕτερον
2 δεύτερον
1 νεώτερον
1 θάτερον
1 σπουδαιότερον
1 ἀξιώτερον
1 περισημότερον
1 ἑτοιμότερον
1 ῥαθυμότερον
2 πιθανώτερον
1 Πότερον
22 πρότερον
1 Πρότερον
1 λαμπρότερον
1 θρασύτερον
2 ἐπιεικέστερον
2 ἀσφαλέστερον
1 ἀξιοπρεπέστερον
1 λιπαρέστερον
1 προπετέστερον
1 σαφέστερον
2 ἔφερον
1 προσέφερον
1 χεῖρον
1 Χεῖρον
1 φθόρον
1 ἄκαιρον
1 ἄπειρον
1 ἄκρον
1 διάφορον
1 Κύπρον
6 θέατρον
2 ἀμφιθέατρον
1 Ἀντίπατρον
1 ἀσύμμετρον
3 φίλτρον
1 φόρον
4 συμφέρον
3 χωρίον
1 ἴσον
7 ὅσον
2 Ἰησοῦν
8 πλησίον
1 μέσον
2 νόσον
1 οὑτινοσοῦν
1 πόσον
1 χρυσίον
1 ὁπωσοῦν
2 ἄβατον
1 πεντεκαιδέκατον
1 τρισκαιδέκατον
4 θάνατον
1 μεσαίτατον
1 ἐπιτηδειότατον
1 τιμιώτατον
1 δεξιώτατον
1 αἰθριώτατον
1 ὑψηλότατον
1 ἐπισημότατον
1 θερμότατον
1 ἀπιθανώτατον
1 ταπεινότατον
1 φανερώτατον
1 εὐσεβέστατον
1 περικαλλέστατον
1 δυσχερέστατον
1 ἀξιαφηγητότατον
1 πιστότατον
1 δυσδιάθετον
1 ἄσχετον
1 ἀγεώργητον
1 ἀνυποτίμητον
1 ἀνεννόητον
1 χειροποίητον
1 ἀπαρεγχείρητον
1 δυσεγχείρητον
1 εὐεπιχείρητον
1 ἀτιμώρητον
1 ἀμέτρητον
1 ἀκατάπληκτον
1 ἀκήρυκτον
1 ἐναντίον
6 τοιοῦτον
1 πλοῦτον
1 ἐνώμοτον
4 τοσοῦτον
13 τοῦτον
4 Τοῦτον
1 πότον
1 περίβλεπτον
1 προύπιπτον
3 ὕποπτον
2 ἀνύποπτον
1 περίοπτον
5 Αἴγυπτον
1 τέταρτον
1 Πρῶτον
20 πρῶτον
3 τρίτον
2 στοὰν
2 σῖτον
1 ἕΚαστον
1 ἀνεπηρέαστον
2 ἀνήκεστον
12 πλεῖστον
1 δυσάρεστον
1 εὔχρηστον
6 μέγιστον
5 κάλλιστον
1 δυσύποιστον
2 ἄπιστον
1 ἀχάριστον
4 ἧττον
6 ἔλαττον
1 ἀπέσφαττον
3 θᾶττον
2 αἰχμάλωτον
1 συνεβούλευον
1 ἐκώλυον
2 λόφον
1 ἀμφοῖν
1 ἔχον
1 Λυσίμαχον
7 εἶχον
1 περιεῖχον
1 ἀντίστοιχον
1 Μάλχον
1 εὐνοῦχον
1 οἰνοχόον
1 φρούραρχον
3 ἔσχον
1 ἐπέσχον
1 ἀντέσχον
1 ἔτυχον
2 εὔψυχον
3 μεγαλόψυχον
1 ἀνέψυχον
17 πᾶν
1 εἰπὼν
1 χαλεπόν
2 χαλεπὴν
4 χαλεπὸν
1 προειπών
1 προειπὼν
2 καταλιπὼν
1 καταλιπών
4 λοιπὸν
1 ῥοπὴν
1 καρπῶν
1 διασπᾶν
5 ὁρῶν
1 βαρὺν
2 παρῆν
1 παρὸν
1 ἀγρῶν
3 δρᾶν
1 ἱερῶν
1 ἱερόν
1 ἱερὰν
1 φανερὸν
1 φανερὰν
1 ὀχληρῶν
1 τολμηρὸν
1 λυπηρὸν
1 Ἐρυθρὰν
9 καιρὸν
1 χειρῶν
1 νεκρῶν
1 μικρὰν
9 μικρὸν
1 περιορᾶν
1 φορὰν
1 ἀφορῶν
1 περιφοράν
1 συμφορὰν
1 πρὶν
1 λαμπρὸν
1 λαμπρόν
1 πλευρὰν
1 ἐχυρὸν
1 συγχωρῶν
15 σὺν
1 πόλεσίν
1 νέμεσίν
1 ἐπιπεσὼν
1 ἐμπεσών
1 προπεσὼν
1 συνελέγησάν
1 δέησίν
1 μησὶν
2 παισὶν
1 προσῆν
1 περισσὸν
1 κυσίν
1 ἐκθεραπευουσῶν
256 τῶν
9 τήν
209 τὸν
367 τὴν
1 Τὸν
9 τόν
3 Τὴν
2 Τῶν
4 αὐτόν
71 αὐτὸν
1 αὑτῶν
1 αὑτὴν
5 αὑτὸν
32 αὐτῶν
1 Αὐτόν
28 αὐτὴν
1 αὐτήν
5 ἑκατὸν
1 Γαλατῶν
7 δυνατὸν
1 ἀδυνατῶν
1 δυνατόν
3 ταὐτὸν
1 ἐπιτηδειότατόν
2 οἰκετῶν
1 ὑπηρετῶν
1 θνητὴν
3 πολιτῶν
3 Ἱεροσολυμιτῶν
1 ἀπαντᾶν
1 ἑορτὴν
4 ἐστὶν
1 Σεβαστὴν
1 Σεβαστήν
1 ἀνήκεστόν
1 χρηστὴν
1 χρηστὸν
1 συναγωνιστὴν
1 πιστὸν
1 ἔλαττόν
1 ἑαυτῶν
1 ἐνιαυτόν
1 ἐνιαυτῶν
2 ἐνιαυτὸν
1 πρεσβευτὴν
1 τελευτὴν
1 γλουτῶν
1 ἰδιωτῶν
1 στρατιωτῶν
3 υἱὸν
1 παρασκευὴν
1 κατασκευὴν
1 τοίνυν
5 ἐδόκουν
1 διελάλουν
1 ἔκπλουν
1 παράπλουν
1 διετέλουν
1 εὔνουν
1 ἠδημόνουν
1 ἐφρόνουν
3 ἠξίουν
1 ἐπεχείρουν
2 ἐχώρουν
1 ἀπεχώρουν
1 διημφισβήτουν
2 ἀδελφόν
5 ἀδελφὸν
6 ἀδελφὴν
1 καταστροφὴν
2 κορυφὴν
1 πηχῶν
1 τειχῶν
2 τριχῶν
1 ὑποδοχὴν
1 ἀρχήν
17 ἀρχὴν
1 παρασχόν
2 κατασχὼν
1 τυχὸν
1 τυχὼν
1 Ἐπιτυχὼν
1 ἐντυχὼν
1 συντυχὼν
1 ψυχὴν
21 Ἰουδαίων
1 δικαίων
1 Ἰδουμαίων
7 Ῥωμαίων
1 Ἀσαμωναίων
1 Σαββίων
1 ἐξεβόων
2 κατεβόων
10 Ἀράβων
2 Στράβων
1 φόβων
1 ἄγων
2 λόγων
3 ὀλίγων
6 λέγων
1 εὐλόγων
1 ἐξάγων
1 ὑπογέων
1 ἐπάγων
1 ὑπεράγων
1 προσάγων
1 παίδων
2 σταδίων
1 ἡμισταδίων
1 σπεύδων
1 ἐλπίδων
2 προσόδων
2 ἐπιτηδείων
2 ἐπιτηδεύων
1 θείων
4 οἰκείων
1 κελεύων
1 βασιλείων
2 πόλεων
2 πλείων
1 ἀξιόχρεων
1 μεταπτώσεων
1 ὑποπτεύων
1 ὀνειδίζων
1 μείζων
1 κολάζων
4 νομίζων
1 κτίζων
1 κατασκευάζων
1 πείθων
4 λίθων
1 συνήθων
2 Πάρθων
1 προέλκων
1 γαζοφυλάκων
1 σωματοφυλάκων
1 φαρμάκων
2 γινώσκων
1 ἀπογινώσκων
1 ἐπεξευρίσκων
4 ὅλων
1 περιβόλων
1 ἀγγέλων
2 μεγάλων
1 θεμελίων
2 θέλων
1 βασιλέων
6 ἄλλων
2 ἀλλήλων
2 Πολλίων
7 φίλων
3 ὄχλων
1 γάμων
1 πολυπράγμων
2 πολεμίων
5 Ἱεροσολύμων
1 ἀπετόλμων
1 νομίμων
1 νόμων
1 ἀνέμων
1 Σίμων
1 ἐπισήμων
1 ἐτίμων
1 ἀσχήμων
1 ἐνίων
1 μεταβαίνων
1 προβαίνων
1 διαφαίνων
4 ἐμφαίνων
1 ἀποφαίνων
1 διαλαμβάνων
1 περιλαμβάνων
1 ἀπολαμβάνων
3 προγόνων
5 κινδύνων
9 ἐκείνων
1 ἠρεύνων
1 προτείνων
1 Ἀθηνίων
4 πλειόνων
1 τινων
1 τέκνων
1 προκατακλίνων
1 Ἑλλήνων
1 χρησαμένων
1 φαμένων
6 πεπραγμένων
1 τεταγμένων
1 πεποιημένων
1 ὑπερῳκοδομημένων
1 δεδαπανημένων
3 γεγενημένων
1 εὑρημένων
2 διακειμένων
1 προκειμένων
1 ἐφηδομένων
1 ἀντεφοδιαζομένων
1 λογιζομένων
1 ἀφικομένων
1 ἀπολομένων
1 γενομένων
1 παροξυνομένων
1 γενησομένων
1 ἀκουσομένων
1 ταραττομένων
1 Ἐξειρωνευομένων
1 ἀρχομένων
1 παρερχομένων
1 παρασχομένων
1 ἐφθαρμένων
1 ἐξειργασμένων
1 ἐπεξειργασμένων
1 παρεσκευασμένων
1 ἀπῳκισμένων
1 προευτρεπισμένων
1 κατεγνωσμένων
2 ἀπηγορευμένων
1 ἀπολλυμένων
1 ἐπιδεικνυμένων
1 κτιννυμένων
1 πολιορκουμένων
1 εὐθηνουμένων
1 ἱστορουμένων
1 συμπατουμένων
1 κεκακωμένων
1 τιμωμένων
1 ἡττωμένων
1 ἀμεινόνων
1 παροξύνων
1 κρίνων
1 κιονοκράνων
1 χρόνων
2 τυγχάνων
1 ἐντυγχάνων
1 ἄξων
1 αὔξων
1 ὁμοίων
1 ἱππέων
9 ἀνθρώπων
1 τόπων
2 ὅρων
1 ἐρίων
2 ἑώρων
1 Γαδαρέων
1 Δώρων
1 ἱερέων
2 ἐγείρων
1 ἀρχιερέων
1 θηρίων
1 φυλακτηρίων
1 δακρύων
1 ὁμόρων
1 Νέρων
1 ἑτέρων
1 πατρίων
1 πατέρων
1 οἰκητόρων
1 φίλτρων
1 ἀσημοτέρων
1 καινοτέρων
1 ἰσχυροτέρων
2 ἀμφοτέρων
1 Τεττάρων
1 τεττάρων
3 νεωτέρων
2 φρουρίων
2 φέρων
2 φόρων
1 σώφρων
1 ἴσων
1 κυνηγεσίων
1 συντελέσων
1 διακοσίων
1 κατηγορήσων
1 ἐλάσσων
1 καταπεφευγότων
2 ὑδάτων
2 σιτίων
1 ἐπισυμβεβηκότων
1 τεθνηκότων
1 προκεχωρηκότων
1 προεστηκότων
1 ἐφεστηκότων
1 ἐπιλέκτων
1 ἡλωκότων
1 ἐπικλήτων
1 θεαμάτων
1 θυμιαμάτων
14 πραγμάτων
1 προσταγμάτων
1 δογμάτων
1 κακουργημάτων
2 βοσκημάτων
1 ἀθλημάτων
1 ἐγκλημάτων
4 χρημάτων
1 σχημάτων
1 ἀγαλμάτων
1 ὀμμάτων
2 γραμμάτων
1 περιαλειμμάτων
1 σκεπασμάτων
1 ἀγωνισμάτων
2 ἐπιτηδευμάτων
1 θεραπευμάτων
1 ἀναλωμάτων
2 σωμάτων
4 ὄντων
3 ἐναντίων
1 ἀναβάντων
1 συνδιατριβόντων
1 ἐπειγόντων
1 λεόντων
1 εἰσπλεόντων
1 νεωτεριζόντων
1 μαθόντων
1 φωραθέντων
1 προσδοκηθέντων
1 προλαληθέντων
1 ἀμεληθέντων
1 ἐξαγγελθέντων
1 ὑπεξελθόντων
1 Ἐκπορισθέντων
1 φονευθέντων
1 συμπαραληφθέντων
1 συναχθέντων
1 λεχθέντων
1 ἀνενεχθέντων
2 ἀπενεχθέντων
1 ἐξαναλωθέντων
1 ἐπανιόντων
1 ἐξιόντων
1 περιόντων
2 ταλάντων
1 ἐπιβαλλόντων
1 ἐξαγγελλόντων
1 μελλόντων
1 ὑποτεινόντων
1 ἐγκλινάντων
1 θορυβούντων
3 γεγονότων
1 κατοικούντων
1 προνοούντων
1 Κατηγορούντων
1 δορυφορούντων
1 προχωρούντων
2 Πάντων
10 πάντων
3 ἁπάντων
1 πόντων
1 διεπόντων
1 συμπάντων
1 Φθαρέντων
1 παρόντων
1 διαφερόντων
1 σπουδασάντων
1 δρασάντων
1 ὑποπεσόντων
1 προσπεσόντων
1 ἐνεργησάντων
1 συνιζησάντων
1 συνακολουθησάντων
1 ἐκβοησάντων
1 ἐπιχειρησάντων
1 παραχωρησάντων
1 συμμαχησάντων
1 ἐλπισάντων
1 ἐπιβουλευσάντων
1 ἱερατευσάντων
1 συναντώντων
1 ἐπισυναπτόντων
1 πιπτόντων
1 διαπιπτόντων
1 μεταπιπτόντων
1 περιπιπτόντων
1 Προσπιπτόντων
1 περιστάντων
1 ἀκουόντων
5 ἐχόντων
1 πασχόντων
11 τοιούτων
1 Τοιούτων
26 τούτων
8 Τούτων
1 συγκαταθάπτων
1 τύπτων
2 διεφθορότων
2 πρώτων
1 ἀπαύστων
1 μεγίστων
1 πλείστων
2 ἑκάστων
1 ἀνηκέστων
1 ἥττων
1 ἐλάττων
1 οἰκειοτάτων
1 δεινοτάτων
1 ἐπιτάττων
2 ἐλλογιμωτάτων
2 γράφων
12 ἔχων
1 ἀπέχων
1 παρέχων
1 κατατρέχων
1 στίχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007