HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


α  =  395 formes différentes pour 1070 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
8
1 ἄγαλμά
1 ἀγάλματα
1 ἀγαπητὰ
2 Ἀγρίππα
1 ἀγῶνα
1 αἰτία
9 Ἀλεξάνδρα
1 Ἀλεξάνδρᾳ
4 Ἀλλὰ
32 ἀλλὰ
2 ἀλλά
4 ἄλλα
1 ἄλληλα
1 ἀλλότρια
6 ἅμα
1 ἁμαρτόντα
1 ἅμιλλα
1 ἀναληψόμεθα
4 ἄνδρα
1 ἀνδραγαθίᾳ
1 ἀνδραγαθία
1 ἀνδρεία
1 Ἀνθηδόνα
1 ἀντικατάλλαγμα
2 Ἀντιοχείᾳ
2 ἀξιοῦσα
2 ἀξίωμα
1 Ἀπαμείᾳ
3 ἅπαντα
1 ἀπεστερήμεθα
1 ἀπέχοντα
1 ἀπήντα
1 ἄπιστα
1 ἀποκτείνασα
1 ἀπορία
1 ἀπορίᾳ
1 ἀποσυληθέντα
2 Ἄραβα
1 ἄριστα
1 ἀριστερᾷ
3 ἀρχιερέα
1 ἄρχοντα
1 ἀσέβημα
2 ἀσφαλείᾳ
1 αὐθαδείᾳ
5 αὐτὰ
2 αὐτίκα
1 αὐτοχειρίᾳ
1 ἀχθέντα
1 βαθεῖα
1 βαθείᾳ
1 βαρβαρικά
10 βασιλέα
13 βασιλείᾳ
1 βασίλεια
1 βίᾳ
1 βοηθείᾳ
1 Γάβα
2 Γάδαρα
1 Γαδία
1 Γαλιλαίᾳ
1 γενόμενα
1 γήρᾳ
2 γινόμενα
3 γράμματα
1 γυμνὰ
6 γυναῖκα
1 δάκρυα
1 δεηθεῖσα
4 δέκα
1 δευτέρα
46 διὰ
3 Διὰ
1 διαβᾶσα
2 διάδημα
1 δίαιτα
2 διακόσια
1 διαστήματα
1 Διατρίβουσα
1 διαφορᾷ
1 διειληφότα
1 διησφαλισμένα
1 δίκαια
1 δοθέντα
1 δουλείᾳ
1 δοῦσα
1 δυσγενείᾳ
1 δύσορμα
1 δυσχερείᾳ
1 δώδεκα
3 δῶρα
1 δωρεᾷ
3 ἐβόα
1 ἐγκαρσία
1 εἰληφότα
1 εἰρωνείᾳ
2 εἶτα
1 ἕκαστα
1 ἐκπηδήσασα
1 ἐκφαυλίσασα
2 ἐλθόντα
6 ἐλπίδα
1 ἐμπειρίᾳ
1 ἐμφαίνουσα
2 ἕνα
2 ἐναντία
1 ἐναντιούμενα
1 ἐναντιώματα
1 ἐνδιδόντα
1 ἐνέδρα
1 ἐνεδρεύουσα
1 ἔνθα
1 ἔνια
1 ἐνίκα
2 ἐννέα
1 ἐντρυφῶσα
1 ἐξαπατᾷ
1 ἐξελθόντα
1 ἐξεργασθέντα
3 ἑξήκοντα
1 ἐξηπάτα
1 ἐξουσίᾳ
1 ἐξουσία
1 ἐπάγοντα
1 ἐπαναφέροντα
1 ἐπαρθεῖσα
1 ἐπεισάγοντα
6 ἔπειτα
1 ἐπιεικείᾳ
1 ἐπιμέλεια
1 ἐπιμελέστατα
1 ἐπίπεδα
1 ἐπιτάξασα
2 ἐπιτείχισμα
1 ἐπιτηδειότητα
1 ἑπτὰ
1 ἐρυμνότητα
9 ἔρωτα
1 ἐτίμα
1 εὐγενείᾳ
1 εὐδαιμονίᾳ
1 εὐδοξίᾳ
1 Εὔκλεια
1 εὐμορφίᾳ
1 εὐνοίᾳ
2 εὐπρεπείᾳ
1 εὐσεβείᾳ
1 εὐτύχημα
1 Εὐτυχίᾳ
1 ἔχθρα
1 ἔχθρᾳ
3 ἔχοντα
7 ἔχουσα
1 ζῶντα
2 ζῶσα
4 ἥκιστα
1 ἠνία
1 ᾐόνα
2 ἠρέμα
1 ἡττηθέντα
1 θάτερα
1 θαῦμα
1 θεατὰ
1 θεραπείᾳ
2 θυγατέρα
1 θύματα
3 ἰδίᾳ
1 ἱερέα
1 Ἱεριχοῦντα
1 Ἱεροσόλυμα
1 ἱκανὰ
3 ἵνα
1 ἰούδα
1 ἰσχύοντα
9 Καίσαρα
1 Καισάρεια
1 κακοπαθείᾳ
1 κακώσαντα
1 καλλίπαιδά
1 κάλλιστα
1 Κάνατα
1 καρτερὰ
3 Κατὰ
93 κατὰ
1 καταστάντα
1 κεκακώμεθα
1 κελεύουσα
1 κηρύγματα
1 κινηθέντα
3 Κλεοπάτρα
9 Κλεοπάτρᾳ
2 κλίμα
1 κλύδωνα
1 κοῖλα
1 κοινωνία
1 κρατούμενα
1 κρατοῦντα
1 κρείττονα
1 κρίνουσα
1 κρύφα
1 κτῆμα
1 λαμβάνοντα
1 λαμπρότατα
1 λαμπρότερα
2 λῃστήρια
1 λίβα
3 λιμένα
1 λοιπὰ
1 λύματα
1 λύτρα
11 μάλιστα
4 μέγα
1 μεγάλα
2 μέγιστα
2 μείζονα
1 μέλλοντα
2 Μετὰ
29 μετὰ
2 μέτρα
1 μετριώτερα
1 μηδένα
1 μηνύσαντα
1 μήνυτρα
5 μητέρα
1 μία
2 μικρὰ
2 μνημεῖα
1 νικητήρια
1 νομιζόμενα
1 νόμιμα
1 νύκτα
1 ξένια
1 ξιφίδια
1 ξύλα
1 ὀγδοήκοντα
1 οἶδά
2 οἰκεῖα
1 οἰκειότητα
1 οἰκτείρουσα
1 οἰστά
1 ὀκτωκαίδεκα
1 ὀλίσθημα
1 ὁμολογοῦντα
2 ὄνομα
10 ὄντα
9 ὅσα
1 ὁσιώτατα
3 οὐδένα
3 οὖσα
1 παθοῦσα
3 παῖδα
1 παιδιᾷ
1 Πανιάδα
22 πάντα
30 παρὰ
1 παράδοξα
1 παραιρησόμεθα
1 παρακαλοῦσα
1 παράλια
1 παράνομα
1 παρανομία
1 παρανομώτατα
1 παραπέμψασα
1 παραχρῆμα
1 παρέχουσα
1 παροξύνουσα
2 παρρησίᾳ
3 πατέρα
1 πάτρια
1 πεῖρα
1 πείρᾳ
1 Πειραιᾶ
1 Πεντήκοντα
3 πεντήκοντα
1 πεπηγμένα
1 πεπτωκότα
1 Περαίᾳ
1 περίεργά
1 περίοπτα
1 Πέτρα
1 πλατεῖα
3 πλεῖστα
3 πλεονεξίᾳ
1 πλεονεξία
1 ποιοῦσα
1 πολισμάτια
11 πολλὰ
2 Πολλίωνα
1 πολυπαθείᾳ
2 πολυτελείᾳ
1 πρᾶγμα
7 πράγματα
1 πραττόμενα
1 πράττοντα
1 πραχθέντα
1 προανελοῦσα
1 προδιδάξασα
2 προθεσμίᾳ
2 προθυμίᾳ
1 προκυμία
1 προσαγορευτικὰ
1 προσδοκίᾳ
1 προσδοκῶσα
1 προσεκλύσαντα
1 προσλοιδορηθεῖσα
1 προτέρᾳ
1 προύχοντα
1 πταῖσμα
1 πτύξαντα
4 Σάββα
1 Σαμαρείᾳ
1 σεισθεῖσα
1 Σίμωνα
2 σιτία
1 σκληρὰ
1 σκῦλα
1 σπανιώτερα
2 σπέρματα
1 σπεύδουσα
1 σπήλαια
1 στόμα
1 στρατιὰ
1 συμβεβηκότα
1 σύμμετρα
1 συμπτώματα
1 συμφορᾷ
1 συνεχείᾳ
1 Συνθεωρήσασα
1 Συρίᾳ
2 σφόδρα
3 σφραγῖδα
1 σχῆμα
1 σῶμα
1 σώματα
97 τὰ
7 Τὰ
1 Τά
1 τά
2 τάλαντα
2 τἆλλα
1 τἀναντία
1 ταραχθεῖσα
24 Ταῦτα
29 ταῦτα
2 τάχα
1 τείνουσα
1 Τεκμήρια
1 τεσσαράκοντα
1 τέτραχα
1 τέτταρα
1 τετυχηκυῖα
1 τιμωρίᾳ
1 τιμωρία
8 τινα
2 τινὰ
1 τινά
2 τοιαῦτα
7 Τοιαῦτα
2 Τράχωνα
2 τριάκοντα
4 τρόπαια
1 τυραννίδα
1 τυχοῦσα
1 ὑποδεικνύντα
1 ὑποκατασκευάζουσα
1 ὕποπτα
2 ὑποψία
1 φανερὰ
1 φάραγγα
2 φέρουσα
3 Φερώρᾳ
1 φθορὰ
1 φιλία
1 φιλοτιμίᾳ
1 φοίνικα
1 φοιτῶντα
2 φρονήματα
2 φρουρᾷ
1 χαίρουσα
1 χαρᾷ
1 χάρακα
1 χάρακά
1 χαράκωμα
1 χρεία
3 χρείᾳ
1 χρῆμα
4 χρήματα
1 χρόᾳ
1 χώρα
2 χώρᾳ
1 χωρία
1 ψυχαγωγία
1 ὥρα
2 ὥρᾳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007