HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1633 formes différentes pour 4814 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
61 ἦν
2 ἔν
285 ἐν
1 ὢν
1 ὗν
1 ἤν
6 ἢν
1 ὑῶν
7 ἣν
2 ὧν
7 ἄν
3 ὃν
20 ἂν
1 Ἀναίαν
1 Ἁλιταίαν
1 Ἀχαΐαν
1 ἀρχαίαν
1 Ἄρβαν
2 ἀλογίαν
2 ἀντιλογίαν
3 ὁμολογίαν
2 ἰδέαν
1 Κελβίδαν
1 τραγῳδίαν
2 σχεδίαν
1 Ἀλκιβιάδαν
1 Φειδίαν
1 Μεναλκίδαν
1 Θεαρίδαν
1 Λυδίαν
3 πρεσβείαν
1 Ὑγείαν
1 ἡδεῖαν
1 Ἀνθείαν
1 κολακείαν
1 Ἠλείαν
4 βασιλείαν
1 θεραπείαν
1 εὐρεῖαν
2 πορείαν
1 ἐπιστρατείαν
2 πολιτείαν
1 φυτείαν
2 θέαν
1 ἀνδραγαθίαν
1 Πυθέαν
2 Ἑστίαιαν
2 ὑγίειαν
4 Ἄνθειαν
2 Ἡράκλειαν
2 Πάλειαν
2 συγγένειαν
2 Κερύνειαν
2 Χαιρώνειαν
1 ἀποτειχίσειαν
1 Τρίτειαν
2 Σκάρφειαν
1 Λάμιαν
1 εὔνοιαν
1 Ἐρέτριαν
5 ἡλικίαν
3 ἀποικίαν
1 συνῆκαν
1 οἰκίαν
2 πολιορκίαν
1 ἀφῆκαν
3 Θεσσαλίαν
1 Ἰταλίαν
1 ἀγγελίαν
1 Σικελίαν
1 τελέαν
1 ἀπήγγειλαν
1 δειλίαν
1 ἀπέστειλαν
4 φιλίαν
2 Αἰτωλίαν
1 μίαν
1 Σαμίαν
2 μηδεμίαν
2 οὐδεμίαν
1 ἐπιδημίαν
7 ζημίαν
1 προθυμίαν
1 ναὸν
1 μανίαν
1 Οὐρανίαν
1 Τυρσηνίαν
1 ὑπέμειναν
2 ἀπέκτειναν
5 Μακεδονίαν
1 ἡγεμονίαν
1 εὐδαιμονίαν
1 Σμύρναν
1 ἤμυναν
1 Ἰωνίαν
1 Σικυωνίαν
1 ἀξίαν
2 ἔπραξαν
1 ἐπέταξαν
4 δόξαν
1 πλεονεξίαν
1 ἦρξαν
1 κατεῖρξαν
1 ἀλλοίαν
1 Τροίαν
5 ἅπαν
2 Ὀλυμπίαν
1 ἐπίπαν
2 παράπαν
2 ὥραν
1 ἐνέδραν
3 ἐλευθερίαν
1 πεῖραν
3 σωτηρίαν
1 ἐλευθέραν
1 Αἴγειραν
1 διέφθειραν
1 Ἀμφιάραόν
3 ἄκραν
2 Βοῦραν
1 Ἀνακτορίαν
2 πέραν
2 ἑσπέραν
1 Κίρραν
1 ἑτέραν
1 κατῆραν
1 πατρῴαν
1 λειοτέραν
1 προτέραν
1 ὀνομαστοτέραν
1 δευτέραν
1 κυρίαν
1 Ἀντίκυραν
1 ἐπικουρίαν
1 Συρίαν
1 Λαφρίαν
10 χώραν
1 χρόαν
18 ἦσαν
8 Ἀσίαν
1 ἐργασίαν
1 ἠνάγκασαν
1 ἐξήλασαν
1 ἐστασίασαν
1 ἔφασαν
2 ἀνέθεσαν
1 προδοθεῖσαν
1 ἐρασθεῖσαν
1 ἐπικλυσθεῖσαν
1 διαβεβήκεσαν
1 ἑαλώκεσαν
1 ἐτεθνήκεσαν
1 ἑωράκεσαν
1 ἐξεπεπτώκεσαν
1 προεστήκεσαν
1 ἐσχήκεσαν
2 μετεσχήκεσαν
1 ἀνίεσαν
1 Τειρεσίαν
1 ἐσῄεσαν
1 Ἐφεσίαν
1 ἠφίεσαν
1 ἐπεπόμφεσαν
3 διέβησαν
1 ἔδησαν
1 ἐδέησαν
1 ἐποιήθησαν
1 ἐδουλώθησαν
2 ἐδυνήθησαν
1 ἐπήρθησαν
1 ἐσκεδάσθησαν
1 ἐκομίσθησαν
1 ἐνομίσθησαν
1 ἐκρατήθησαν
1 ἐλείφθησαν
2 ἐπέμφθησαν
1 ἐδέχθησαν
1 προήχθησαν
1 ἐξεπράχθησαν
1 ἐπετάχθησαν
2 ᾤκησαν
1 ἐνίκησαν
1 ἐπολιόρκησαν
1 συνεπολιόρκησαν
1 ἐκκλησίαν
1 ἐξέπλησαν
1 ἐστάλησαν
2 ἀπεστάλησαν
1 ἐπολέμησαν
1 Μαγνησίαν
1 ὑπενόησαν
1 ἐλύπησαν
1 ἐφθάρησαν
1 ὑστέρησαν
1 ἀπεχώρησαν
1 ἐκράτησαν
1 κατέστησαν
1 ἔκτισαν
1 ἐξέτισαν
3 οὖσαν
1 μετέδοσαν
1 ἀνιοῦσαν
2 ἐπιοῦσαν
1 ἀνακινοῦσαν
10 πᾶσαν
13 θάλασσαν
1 Δονόεσσαν
1 ἐξέπλευσαν
6 θυσίαν
1 ἔθυσαν
1 ἀνείλκυσαν
1 ἔλυσαν
1 φεύγουσαν
1 ἐθέλουσαν
1 ῥέπουσαν
1 παρουσίαν
1 Μυουσίαν
1 ἐδῄωσαν
1 ἐδήλωσαν
1 κατέγνωσαν
14 αἰτίαν
2 δίαιταν
1 Φιλώταν
1 Λυκόρταν
1 ἑστίαν
1 θάλατταν
1 Βοιωτίαν
2 ἐοικυῖαν
1 συμμαχίαν
1 ἀρχαῖόν
1 ἔθαψαν
2 ἔγραψαν
1 διέπεμψαν
2 λαβὼν
1 λαβών
1 παραλαβὼν
1 τριβὴν
14 γῆν
1 Αἰγῶν
1 αἰγῶν
1 ἀγαγὼν
1 ἀλλαγὴν
1 Σάλαγόν
4 πηγὴν
1 πηγήν
2 πηγῶν
1 ὀργὴν
1 Πελασγῶν
1 φυγὴν
1 φυγὼν
1 ψυχαγωγῶν
7 ὁδὸν
1 ὁδόν
3 μηδὲν
3 ἐπειδὰν
1 Ποσειδῶν
1 Μητιονιδῶν
1 Κοδριδῶν
17 οὐδὲν
8 οὐδέν
1 ἔξοδόν
2 ποδῶν
4 Λυδῶν
1 Λυδὸν
1 Καλυδών
1 σπουδήν
2 σπουδὴν
2 ἔλαβεν
6 λαβεῖν
1 περιέλαβεν
4 ἐπέλαβεν
2 κατέλαβεν
1 ἦγεν
1 ἤγαγεν
1 καταγαγεῖν
1 ἐπανήγαγεν
1 ἐξήγαγεν
1 ἐπεισήγαγεν
4 ἔλεγεν
4 στρατηγεῖν
1 ἐπῆγεν
1 παρῆγεν
1 μετῆγεν
1 ἔφευγεν
1 ἀπέφευγεν
1 φυγεῖν
3 ἔφυγεν
1 καταφυγεῖν
1 ἰδεῖν
2 εἶδεν
1 ὑπεριδεῖν
1 εἶεν
10 θεῶν
5 θεὸν
1 καταμαθεῖν
3 παθεῖν
1 ἐκεῖθεν
2 ἐντεῦθεν
1 ἔπειθεν
2 ἐλθεῖν
1 ἦλθεν
1 ἐπελθεῖν
4 ἀπελθεῖν
1 παρελθεῖν
5 ἐσελθεῖν
1 περιῆλθεν
1 ἐπῆλθεν
1 ἐσῆλθεν
2 κατῆλθεν
1 πατρόθεν
1 ὀλισθεῖν
1 ἔμπροσθεν
1 αὐτόθεν
1 εἴωθεν
1 ἑτέρωθεν
1 ἀποκτείνειεν
1 ἐθελήσειεν
1 κρατήσειεν
1 παραστήσειεν
1 τελευτήσειεν
1 ἄγοιεν
1 ἥκοιεν
1 ἔχοιεν
1 παράσχοιεν
1 πιεῖν
1 ἧκεν
1 ἀνενεγκεῖν
1 κατήνεγκεν
2 περιέθηκεν
1 πεποίηκεν
4 καθέστηκεν
1 ἀνέστηκεν
1 ἀφέστηκεν
2 ἔσχηκεν
5 ἀδικεῖν
6 δοκεῖν
4 ἔφασκεν
1 εὕρισκεν
1 ἐδίωκεν
1 ἀντέδωκεν
2 ἐξέβαλεν
1 ἀποβαλεῖν
1 μετέβαλεν
1 καλεῖν
2 εἷλεν
1 ἤθελεν
1 τελεῖν
2 συντελεῖν
8 ἔμελλεν
1 ἀπέστελλεν
2 ἐπέστελλεν
2 ἐσδραμεῖν
2 πολεμεῖν
1 ἀριθμεῖν
1 προσένειμεν
1 εἴχομεν
1 ἴσμεν
1 νεῶν
3 ἀποθανεῖν
1 ἀπέθανεν
1 Κυανεῶν
1 ἀναμενεῖν
1 ἀνέμενεν
1 διέμεινεν
1 ἀπέκτεινεν
1 ὑπέτεινεν
1 ἀνέκλινεν
1 Ἐρινεὸν
2 ἤλαυνεν
1 ἤμυνεν
1 ἔπραξεν
1 ἔταξεν
1 ἀπέλεξεν
1 ἀπέδειξεν
1 ἔδοξεν
2 ὑπῆρξεν
1 καταγνοῖεν
2 εἰπεῖν
1 προεῖπεν
1 καταλιπεῖν
2 ἐκλιπεῖν
2 ἔπεμπεν
1 ἀνέπεμπεν
1 Ὠρεὸν
1 ἐρεῖν
1 αἱρεῖν
1 ἀποστερεῖν
1 διέφερεν
1 καθαιρεῖν
1 ἄρρεν
1 ὑπερῆρεν
1 ἐξευρεῖν
1 ἐπικουρεῖν
3 χρεὼν
1 τιμωρεῖν
1 ἠνάγκασεν
1 ὤκλασεν
1 ὠνόμασεν
1 ἠνίασεν
1 ἐκάλεσεν
1 ἀνεκάλεσεν
2 ἔπεσεν
1 πεσεῖν
1 συνέπεσεν
1 ἐξέπεσεν
1 ἐπόρθησεν
2 ἐξενίκησεν
1 μετῴκησεν
1 ὠφέλησεν
1 ἐπολέμησεν
3 ἐτόλμησεν
1 ἀπετόλμησεν
1 ἐπενόησεν
9 ἐποίησεν
1 ἐπεχείρησεν
1 ἔχρησεν
1 ἀνεχώρησεν
1 ἀπεχώρησεν
1 ἐτελεύτησεν
1 ἀπήντησεν
1 ἐκράτησεν
1 ἀνεβλάστησεν
1 ἔπεισεν
1 ᾤκισεν
1 ἤθροισεν
1 προεθέσπισεν
1 ὤμοσεν
1 ἄρσεν
5 ἐκέλευσεν
1 ἐβούλευσεν
1 ἐπίστευσεν
1 καθείλκυσεν
1 ἤκουσεν
1 ἐκόλουσεν
1 ἐδήλωσεν
1 ἠρήμωσεν
1 ἀπέσωσεν
1 ἀπαιτεῖν
1 μαντεῖόν
1 ἐκέλευεν
1 ἴσχυεν
1 ἀνέστρεφεν
1 ἤλεγχεν
12 εἶχεν
1 προεῖχεν
1 ἐπεῖχεν
1 ἐσεῖχεν
1 κατεῖχεν
2 ὑπῆρχεν
1 σχεῖν
9 ἔσχεν
1 μετασχεῖν
1 ἀντισχεῖν
1 ὑποσχεῖν
1 ἐπέσχεν
1 ἀπέσχεν
1 παρέσχεν
1 ἔτυχεν
1 ἐπιτυχεῖν
1 ἀπέκρυψεν
1 ζῶν
1 ἐδίκαζόν
1 πεζὴν
1 Ἐρεχθείδην
1 Λυκομήδην
1 ἀνέδην
2 λήθην
1 Εὐάνθην
2 ἀνάγκην
6 δίκην
12 Ἑλίκην
4 νίκην
1 Σαμοθρᾴκην
2 Μεγάλην
1 μεγάλην
5 ἄλλην
3 Φελλόην
13 Ῥώμην
2 Δύμην
6 γνώμην
8 μνήμην
1 Φιλοποίμην
1 ἐθεασάμην
1 Πρευγένην
1 Πριήνην
4 Πελλήνην
1 Βολίνην
2 μόνην
2 Ἀλκαμένην
1 ἀγωνισαμένην
1 λίμνην
1 ὀνομαζομένην
1 ἀφικομένην
1 ἐσομένην
1 κατεχομένην
1 οἰκουμένην
1 ξένην
5 εἰρήνην
1 δικαιοσύνην
3 ἱερωσύνην
1 Κατάνην
1 ῥᾳστώνην
2 τέχνην
1 Παρθενόπην
3 Ἀρόην
3 Καλλιρόην
1 πέρην
1 Ὑπερησίην
1 Ἀλιθέρσην
11 ταύτην
1 ἠλακάτην
2 μελέτην
1 Αὐτομάτην
1 Δεοίτην
1 ἀπάτην
1 Κρήτην
2 Καλλικράτην
3 πρώτην
9 Σπάρτην
1 τρίτην
1 πλείστην
1 Καλλίστην
1 καλλίστην
1 Μετανάστην
2 Ὀρέστην
4 Ἄττην
1 μεγαλοπρεπεστάτην
1 ἔφην
4 μάχην
1 Τύχην
1 ἀγαθὴν
1 ἀγαθὸν
1 ἀνέκαθέν
1 προελθὼν
1 ὀρθὸν
1 ἀθροισθὲν
1 Σκαιὰν
1 παλαιὰν
93 Ἀχαιῶν
1 Ἀχαιὸν
1 Αἴγιόν
1 ἀντιλογιῶν
2 ἄγειν
1 φεύγειν
2 λέγειν
2 ἀνάγειν
1 ἐξάγειν
1 ἀπάγειν
1 ἀπείργειν
1 κατάγειν
1 καθεύδειν
1 ἐπιτηδεύειν
1 κελεύειν
1 βασιλεύειν
1 ἐπιβουλεύειν
1 μνημονεύειν
1 συνεδρεύειν
1 ἐναγίζειν
3 εἰκάζειν
1 δικάζειν
1 οἰκίζειν
1 ἐπιφημίζειν
1 ὀνομάζειν
1 σώζειν
4 θύειν
1 συνθύειν
1 εἴκειν
1 καθήκειν
1 ἕλκειν
1 καταγινώσκειν
1 θηλειῶν
1 Ἡράκλειάν
1 Ἡράκλειόν
1 ἐπιβάλλειν
1 ἐσβάλλειν
1 ἀναπάλλειν
2 ἀποστέλλειν
1 ἀπώλειάν
1 κωλύειν
3 νέμειν
1 σημαίνειν
1 προσημαίνειν
1 ποιμαίνειν
1 λαμβάνειν
1 μένειν
1 ἀμύνειν
1 ἀναμένειν
1 πίνειν
1 προπίνειν
1 τυγχάνειν
1 συνάξειν
1 ἐπάξειν
1 ἄρξειν
1 παρέξειν
1 κατάξειν
1 ὑφέξειν
1 ἀκούειν
1 ὑπακούειν
1 παρακούειν
1 πέμπειν
1 Ἄρειόν
1 χαίρειν
2 ἐπιφέρειν
1 μεταδώσειν
1 ποιήσειν
1 συνήσειν
1 λυπήσειν
1 καθαιρήσειν
1 χωρήσειν
1 φοιτήσειν
1 τίκτειν
1 προστάττειν
2 ἔχειν
1 ἐπέχειν
2 ὑπέχειν
1 ἄρχειν
1 Σπερχειόν
1 ἰσχύειν
1 μετέχειν
1 Ἦλιν
2 Νικόπολιν
1 Ἀβρούπολιν
2 ἀκρόπολιν
36 πόλιν
1 δύναμιν
1 Ἄρτεμιν
1 δεξιὰν
1 ἔκπληξιν
1 ἐπίδειξιν
1 προϊὸν
2 πιὼν
1 Ἀσκληπιὸν
1 συνέδριόν
1 Ἐρέτριάν
1 χάριν
1 σύμβασιν
2 διδόασιν
1 παραδιδόασιν
1 ἀποδιδόασιν
1 πεποιήκασιν
1 ἑστήκασιν
1 τραύμασιν
1 ἐπιτάγμασιν
1 δείμασιν
1 παθήμασιν
1 ἀγάλμασιν
1 σκώμμασιν
1 μηχανήμασιν
1 χρήμασιν
1 ἐπανίασιν
1 γεγόνασιν
1 ἀποκτείνασιν
1 ἐπεξίασιν
1 ὑπεξίασιν
1 ἅπασιν
3 Ὀλυμπίασιν
2 παντάπασιν
1 κέρασιν
1 ἐσίασιν
1 ἀποστήσασιν
17 φασιν
1 πρόφασιν
1 καταβᾶσιν
2 δόσιν
1 Ἀργεάδῃσιν
2 Μακεδόσιν
14 εἰσιν
1 πρέσβεσιν
1 κέρδεσιν
1 ἀναθεῖσιν
1 δεηθεῖσιν
1 Αἰγιεῦσιν
1 Θεσπιεῦσιν
1 Ὑπερησιεῦσιν
3 Φωκεῦσιν
1 βασιλεῦσιν
2 πόλεσιν
1 παραίνεσιν
1 Πριηνεῦσιν
5 Πελληνεῦσιν
1 Εὐβοεῦσιν
3 ἔπεσιν
1 ἱερεῦσιν
6 Πατρεῦσιν
3 ἔτεσιν
2 ἄφεσιν
1 ἐξήγησιν
1 τίθησιν
1 συνοίκησιν
1 ἐσοίκησιν
9 ἐπίκλησιν
1 πρόκλησιν
5 Ἕλλησιν
1 ποίησιν
1 ἀμφισβήτησιν
3 ἀφίησιν
1 ἄνεισιν
2 ἐπέξεισιν
1 παρέξεισιν
1 ἄπεισιν
1 ἐνιᾶσιν
1 ἑσπερίοισιν
3 ἀφιᾶσιν
1 ἐφιᾶσιν
48 σφισιν
1 ἐφθακόσιν
1 λύσιν
1 Μύσιόν
1 ἡγεμόσιν
1 Εὐμενίσιν
4 Ἀθήνῃσιν
1 ἰοῦσιν
1 ἀπελθοῦσιν
1 εἴκοσιν
1 ἀδικοῦσιν
3 οἰκοῦσιν
3 καλοῦσιν
3 τελοῦσιν
1 ἀποθανοῦσιν
1 κρινοῦσιν
2 αἱροῦσιν
1 ἀποχωροῦσιν
1 Ἀμφικτύοσιν
5 πᾶσιν
1 ὁρῶσιν
3 δρῶσιν
4 ἀνδράσιν
3 κρίσιν
1 θυγατράσιν
2 ἱστᾶσιν
1 στάσιν
1 σέβουσιν
3 ἄγουσιν
2 φεύγουσιν
5 καταφεύγουσιν
14 λέγουσιν
1 ἀνάγουσιν
1 ἐπανάγουσιν
2 κατάγουσιν
1 ᾄδουσιν
1 μνημονεύουσιν
1 θηρεύουσιν
1 στρατεύουσιν
2 ἐναγίζουσιν
1 βαδίζουσιν
1 οἰκίζουσιν
2 κομίζουσιν
5 νομίζουσιν
1 ὀνομάζουσιν
2 ἐπονομάζουσιν
1 ἀθροίζουσιν
1 διαρπάζουσιν
1 θύουσιν
1 πείθουσιν
1 ἀναπείθουσιν
1 διώκουσιν
1 καθέλκουσιν
4 ἐθέλουσιν
1 καταβάλλουσιν
2 ἐπιβάλλουσιν
5 ἀποστέλλουσιν
1 συμβαίνουσιν
2 ἐξελαύνουσιν
1 λανθάνουσιν
1 ὀμνύουσιν
1 καταλείπουσιν
1 ἐπιλείπουσιν
2 ἐκλείπουσιν
1 πέμπουσιν
1 καταπέμπουσιν
1 ταράσσουσιν
1 ἀποκόπτουσιν
1 πίπτουσιν
3 ἔχουσιν
1 ἄρχουσιν
1 παρέχουσιν
1 ἀστάχυσιν
1 φύσιν
22 σφίσιν
1 συνεχέσιν
5 Ἴωσιν
1 λάβωσιν
2 ἐκδίδωσιν
1 ἥκωσιν
1 ἅλωσιν
1 ἕλωσιν
1 ἐθέλωσιν
1 διδάξωσιν
1 ἐφηβεύσωσιν
1 κρατήσωσιν
1 κατιὼν
1 στρατιάν
4 στρατιὰν
1 νότιόν
10 ἔστιν
59 ἐστιν
4 Μεσάτιν
1 ἔπεστιν
1 πάρεστιν
5 μέτεστιν
4 Ἄγδιστιν
1 πίστιν
3 ὄψιν
1 μέμψιν
1 ἑκὼν
1 κἂν
1 ἡλιακὸν
1 Λαμιακὸν
4 κακῶν
1 φυλακήν
1 ἀνενεγκόν
3 γυναικῶν
1 Βουραϊκήν
4 Ἀχαϊκόν
6 Ἀχαϊκὸν
2 Ἀχαϊκῶν
1 Αἰτωλικὸν
1 Αἰτωλικόν
2 νικῶν
2 ξενικὸν
3 Ἑλληνικὸν
2 Ἑλληνικόν
1 Ἑλληνικῶν
1 φοινικῆν
1 Ὀλυμπικὸν
1 Ὀλυμπικὴν
2 ἱππικὸν
1 ἱππικὴν
1 Ἀττικῶν
1 Ἀττικόν
2 Ἀττικὴν
1 ναυτικὸν
1 στρατιωτικόν
1 συμμαχικὸν
1 χαλκῆν
1 πολιορκῶν
1 ἑλὼν
1 ἑλών
1 καταβαλὼν
1 Αἰγιαλὸν
1 Αἰγιαλόν
1 αἰγιαλόν
1 καλόν
1 Θεσσαλῶν
1 Ἄγελόν
1 Σικελῶν
2 μᾶλλόν
4 πολλῶν
1 πολλὴν
1 ἐμβολὴν
2 πολὺν
11 πλὴν
2 πλήν
3 βουλὴν
2 βουλήν
3 πυλῶν
1 Θερμοπυλῶν
1 φυλῶν
4 Αἰτωλῶν
239 μὲν
1 ὑμῖν
1 ἐμὸν
8 ἡμῶν
14 μέν
8 μὴν
1 δύναμίν
1 χηραμῶν
2 ποταμὸν
1 ποταμῶν
2 ποταμόν
5 ἡγεμὼν
1 πολεμῶν
2 πόλεμόν
3 ἀριθμὸν
2 ἀριθμόν
1 ἰσθμὸν
1 ἰσθμόν
1 λιμὴν
1 τιμὴν
1 τιμήν
1 ἀκμὴν
2 ὁρμήν
1 Ἑρμῆν
1 ὁρμὴν
3 σεισμῶν
1 σεισμὸν
1 βωμόν
6 βωμὸν
8 νῦν
1 Ὠκεανόν
1 Οὐρανὸν
1 Τισαμενὸν
1 καθήμενόν
1 ἐρώμενόν
1 φρενῶν
1 στενὸν
3 Ἀθηνῶν
1 παραινῶν
1 δεινὸν
1 ἐλεεινὸν
1 αἰπεινὴν
1 ἀπέκτεινάν
1 κοινὸν
1 τινῶν
1 ἡδονήν
1 κυνῶν
1 γυναιξίν
2 γυναιξὶν
1 Ῥίον
26 οὖν
1 Γαῖον
1 καῖον
1 Ἀγκαῖον
1 Ἀλκαῖον
1 Περίλαον
4 Κριτόλαον
2 ὡραῖον
1 Ἡραῖον
1 Περσαῖον
14 ἀρχαῖον
1 βοῶν
2 ἔλαβον
1 φόβον
1 γοῦν
1 ἦγον
3 ὀλίγον
1 λέγον
12 λόγον
6 σύλλογον
1 ἐπῆγον
1 Πάγον
2 πάγον
11 ἔργον
1 ἔφευγον
1 ἀνέφευγον
1 κατέφευγον
2 ἔφυγον
1 δέον
1 Λέβεδον
3 στρατόπεδον
1 ἔνδον
1 κάθοδον
2 ἄνοδον
1 σύνοδον
3 ἔξοδον
1 διέξοδον
1 ἔσοδον
1 πρόσοδον
1 ἔφοδον
1 Ἔνουδον
1 ἰαμβεῖον
2 ἐλεγεῖον
1 Ἀργεῖον
3 Ὠιδεῖον
1 ἔθεον
1 θεῖον
1 Ὀλυμπιεῖον
1 ἔλεον
1 ὁπλιτεῦον
2 μαντεῖον
1 συνήρπαζον
4 ἤλπιζον
1 ἁρμόζον
1 ἔσωζον
1 ἔπειθον
1 ἐπεξῆλθον
1 προῆλθον
1 ἀπῆλθον
1 ἐπῆλθον
10 Κόρινθον
1 Ξοῦθον
1 ἐννοσίγαιον
4 Δίαιον
1 σπήλαιον
1 Μύσαιον
1 Λέχαιον
5 Αἴγιον
2 Ποσείδιον
1 σκιάδιον
1 καλῴδιον
1 στάδιον
2 ἐπιτήδειον
5 ἐπίνειον
1 Ἄρειον
2 Ῥάκιον
2 μειράκιον
3 Ἴλιον
2 ἥλιον
1 Πήλιον
2 Ὀτίλιον
1 ἐμφύλιον
1 Μόμμιον
2 Πανιώνιον
2 Ἑλικώνιον
2 Φλαμίνιον
1 Λακεδαιμόνιον
2 Μεσσήνιον
1 ἄξιον
1 ἀντάξιον
2 Ἄππιον
1 Ἵππιον
1 Σκύππιον
1 ἀργύριον
3 συνέδριον
1 δικαστήριον
5 χρηστήριον
2 δεσμωτήριον
1 Λάφριον
1 Κέγχριον
1 ἐπιχώριον
2 γυμνάσιον
1 ἀναίτιον
1 βέλτιον
1 Αἰγύπτιον
3 ἧκον
2 φάρμακον
1 ὑπήκοόν
2 ἀπεδίδρασκον
2 εὕρισκον
1 Ἴνυκον
1 ἐσέβαλον
1 Δαίδαλον
1 Κώκαλον
1 δῆλον
1 εἷλον
1 ἤθελον
2 καθεῖλον
1 ἄδηλον
1 Εὔμηλον
1 ἆθλον
1 κάλον
1 Πέρικλον
4 ἄλλον
1 Γάλλον
1 ἐπήγγελλον
2 ἔμελλον
5 Μέτελλον
1 ἀπέστελλον
12 μᾶλλον
1 Σιμύλον
1 περίβολον
1 πῖλον
2 πλοῦν
14 πλέον
1 πόλον
1 Τάλον
3 Εὐρύπυλον
2 δῆμον
12 πόλεμον
2 ἔρημον
1 νόμον
1 ἀπότομον
1 Ἕρμον
2 δρόμον
3 Σάμον
1 κόσμον
2 πρόθυμον
1 ἐπώνυμον
5 ξόανον
1 δρέπανον
1 Δρέπανον
1 κρανίον
1 ἡμάρτανον
1 στεφανοῦν
1 διελάγχανον
1 Ὤλενον
1 λεγόμενον
1 ἐκκείμενον
1 ὀνομαζόμενον
2 καθήμενον
1 ἀφικόμενον
1 ἀνελόμενον
1 βουλόμενον
1 αὐξανόμενον
1 ἀνανηξάμενον
6 καλούμενον
1 ἑπόμενον
1 μαχεσάμενον
1 παυσάμενον
1 παρεχόμενον
5 παρθένον
1 ἔπαινον
4 μόνον
1 ἐσηγμένον
3 Σέλεμνον
4 πεποιημένον
1 περιῳκοδομημένον
1 εἰρημένον
3 εἰργασμένον
1 διηνθισμένον
1 ἐπηνθισμένον
1 ἱδρυμένον
1 ὑπνωμένον
1 ἀπόγονον
2 Ἀντίγονον
2 ἄφθονον
1 πόνον
1 ὕπνον
1 θρόνον
17 χρόνον
1 κίνδυνον
2 τετράγωνον
1 Νάξον
1 ἐπήκοον
3 ὑπήκοον
1 παντοῖον
1 ὁποῖόν
1 ἐπέλειπον
2 ἐξέλιπον
3 κόλπον
3 Φίλιππον
4 Μελάνιππον
5 τρόπον
2 φιλάνθρωπον
1 πρόσωπον
3 δῶρον
1 Χάραδρον
2 Ἀλέξανδρον
1 αὔτανδρον
1 ἐλεύθερον
2 ἥμερον
3 ἕτερον
1 νεώτερον
2 ἀρχαιότερον
1 τιμιώτερον
1 ἠπιώτερον
1 ἑκάτερον
1 μελάντερον
1 ἐρυθρότερον
27 πρότερον
1 ἐλαφρότερον
31 ὕστερον
1 ἀφυλακτότερον
1 ἐπέφερον
2 Ὅμηρον
1 ὄλεθρον
1 ὄρθρον
1 Ἔρυθρον
1 ἄπειρον
2 ἤπειρον
3 Κλάρον
1 Λεώγορον
1 σύμφορον
1 Πάρφορον
1 Ἀντίπατρον
1 ἄντρον
2 κάτοπτρον
1 ἔλυτρον
1 Κένταυρον
3 λεωφόρον
5 χωρίον
2 ἴσον
16 ὅσον
1 Ἴασον
1 ἐνέπεσον
1 ἐξέπεσον
1 Κόρεσον
3 Ἔφεσον
4 πλησίον
2 Πελοπόννησον
1 χερρόνησον
11 νῆσον
1 ὁπόσον
2 ἧσσον
1 ἔπρασσον
1 Διόνυσον
1 ἀθάνατον
6 θάνατον
1 Ἄρατον
1 Σώστρατον
2 Πεισίστρατον
1 μεσαίτατον
1 πρεσβύτατον
1 ἁγιώτατον
2 ἐπιτηδειότατον
1 ὀλεθριώτατον
2 ἀνοσιώτατον
1 ἐκδηλότατον
1 ἐπιφθονώτατον
1 ἐλαφρότατον
1 ἀκριβέστατον
1 ἀσφαλέστατον
1 ἀνάστατον
1 εὐνούστατον
2 ἔσχατον
1 ἐξαίρετον
1 ἀνάλγητον
1 ἀοίκητον
2 Μίλητον
1 ἀπόρρητον
1 ἀπαραίτητον
1 Δαμόκριτον
1 ἕκτον
1 ἄρκτον
1 ἐναντίον
1 τοιοῦτον
3 τοσοῦτον
8 τοῦτον
1 Ἄβαρτον
1 τέταρτον
4 πρῶτον
1 τρίτον
1 στοῶν
1 ἕκαστον
2 Ἄδραστον
2 πλεῖστον
3 μέγιστον
1 μήκιστον
1 κάλλιστον
1 ἧττον
2 ἄδυτον
1 Αἴπυτον
2 ἐκέλευον
1 ἐδούλευον
1 ἐδυνάστευον
1 ἐκώλυον
2 ἴσχυον
2 Χίον
4 ἔχον
1 Πρόμαχον
1 Λυσίμαχον
4 εἶχον
1 μετεῖχον
1 ἀντεῖχον
1 Μείλιχον
1 διάδοχον
1 γαιήοχον
7 ἔσχον
1 ἰσχῦον
1 ἔπασχον
6 μετέσχον
3 ἔτυχον
6 πᾶν
1 ἐπῶν
1 ἐκλιπόν
1 λοιπὸν
1 λοιπῶν
1 πομπὴν
3 καρπὸν
2 καρπόν
3 Ῥυπῶν
3 Ὠρωπὸν
1 πρόσωπόν
1 ὡρῶν
1 ἐρᾶν
2 ὁρᾶν
3 ὀρῶν
1 καθαρῶν
5 Καρῶν
1 παρῆν
2 Φαρῶν
2 δρᾶν
9 ἀνδρῶν
1 ἀμυδρὰν
1 εὑρὼν
1 ἱερῶν
17 ἱερόν
37 ἱερὸν
1 ἡμερῶν
1 ἀρχαιότερόν
1 πυκνότερόν
2 καιρὸν
2 χειρῶν
1 Μοιρῶν
1 μακρὰν
3 νεκρὸν
1 μικρὸν
1 Λοκρῶν
3 συμφορὰν
1 πρίν
11 πρὶν
2 Πατρῶν
1 λουτρῶν
2 Ἀργυρᾶν
3 φρουράν
1 φρουρῶν
2 φρουρὰν
1 πυράν
1 ἰσχυρὸν
23 σὺν
2 ἁπασῶν
7 φασὶν
1 φασίν
5 εἰσὶν
1 Αἰγιεῦσίν
1 Κρησὶν
1 φησίν
2 παισὶν
1 τισὶν
1 ποσίν
4 Περσῶν
1 χερσὶν
6 ναυσὶν
2 τήν
122 τὸν
194 τῶν
285 τὴν
3 τόν
1 αὑτῶν
42 αὐτῶν
31 αὐτὸν
1 αὑτὴν
1 αὑτήν
22 αὐτὴν
2 αὐτήν
7 αὐτόν
1 αὑτόν
1 Σπαρτιατῶν
2 ἑκατὸν
5 ἑκατόν
3 Γαλατῶν
1 ἐξαπατᾶν
4 Αἰγειρατῶν
1 στρατόν
1 στρατὸν
2 οἰκετῶν
1 μετόν
3 μετῆν
1 εὑρετὴν
1 ὀχετῶν
1 θνητὴν
2 Κρητῶν
1 πολιτῶν
1 φοιτᾶν
2 προδοτῶν
1 τοῦτόν
1 λεπτῶν
9 ἑορτὴν
1 πρῶτόν
22 ἐστὶν
4 ἐστίν
1 πλεῖστόν
1 παλαιστὴν
2 οἰκιστὴν
1 λῃστῶν
1 ὀγδοηκοστὴν
1 ἑαυτὸν
2 ἑαυτῶν
2 τελευτὴν
1 Βοιωτῶν
1 λιβανωτόν
1 Ἠπειρωτῶν
1 παρασκευήν
2 παρασκευὴν
1 κατασκευὴν
1 κατασκευήν
2 ᾤκουν
1 ἐδόκουν
1 ἐπολιόρκουν
2 ἐκάλουν
1 ἐνεκάλουν
1 ἔσπλουν
1 ἐκόσμουν
3 ἠξίουν
1 ἀπηξίουν
1 κατηγόρουν
1 συνεχώρουν
1 γραφήν
1 συγγραφήν
1 συγγραφὴν
5 Δελφῶν
1 ἀδελφὸν
1 ἀδελφῶν
1 νυμφῶν
1 σφῶν
1 κορυφὴν
3 τριχῶν
5 ἀρχὴν
4 ἀρχήν
1 πολεμαρχῶν
1 βοιωταρχῶν
1 ἰσχὺν
1 ψυχήν
1 ψυχὴν
1 ῥέων
1 Ἴων
1 Θηβαίων
1 Ἑλικαέων
1 Δυμαίων
1 Κυμαίων
48 Ῥωμαίων
17 Ἀθηναίων
1 Μυκηναίων
1 Σμυρναίων
2 Σαπαίων
3 Ἐρυθραίων
1 ἀρχαίων
1 ἐφήβων
2 ἄγων
1 φεύγων
1 λόγων
1 ὀλίγων
1 Λελέγων
2 ἔργων
9 παίδων
4 σταδίων
1 λογάδων
1 φυγάδων
6 Ἀρκάδων
1 κλύδων
2 Μέδων
1 Μήδων
2 Εὐμενίδων
1 εἴων
9 Ἀργείων
2 κελεύων
1 βασιλεύων
9 πόλεων
1 γενείων
1 ἐπιτροπεύων
1 Νεμέσεων
1 ὑποπτεύων
1 ζῴων
1 κομίζων
1 νομίζων
2 λίθων
3 Κορινθίων
1 ἰχθύων
1 Δαμασίχθων
1 αὐτόχθων
5 Δωριέων
2 ἥκων
2 λύκων
1 σφαλάκων
1 φαρμάκων
1 Φοινίκων
2 Λυκίων
1 Φωκέων
1 Αἰγιαλέων
1 θέλων
1 χιλίων
1 δισχιλίων
1 τρισχιλίων
10 ἄλλων
2 Ἀπόλλων
1 ἀποστέλλων
3 ξύλων
1 Αἰολέων
1 δούλων
1 ὅπλων
1 ἀμπέλων
2 Παμφύλων
1 εὐδαίμων
1 Ἀνδραίμων
3 Σαμίων
1 Ποταμίων
2 Δάμων
1 πολεμίων
1 Ἰσθμίων
2 πολέμων
1 νόμων
1 ἀνέμων
1 Φορμίων
19 Ἰώνων
1 κοιρανέων
18 Μακεδόνων
4 ἐκείνων
1 Κλαζομενίων
1 ξενίων
2 Ἀμαζόνων
2 μειζόνων
1 Πελληνέων
1 Μεσσηνίων
1 παρθένων
1 Ἐλευσινίων
15 Ἑλλήνων
1 ὕμνων
1 μαχεσαμένων
1 ἀντιπρεσβευσαμένων
1 ἀναπεπταμένων
1 ἀνθισταμένων
1 συνισταμένων
1 ἀντιτεταγμένων
1 κατειλεγμένων
1 ἀναμεμιγμένων
1 προϋπηργμένων
1 ἐζευγμένων
1 ἰθυκρηδέμνων
1 προσεμένων
1 δαιμόνων
2 Ἀγαμέμνων
1 ἐπαγαγομένων
1 ἀθροιζομένων
2 ἀφικομένων
1 νεμομένων
1 ἐρομένων
1 τασσομένων
1 δεχομένων
2 ἀρχομένων
5 καλουμένων
1 ἱερωμένων
1 κεχειρωμένων
1 Ἀκαρνάνων
1 τυράννων
2 Ξένων
1 γονέων
11 Λακεδαιμονίων
1 πλατάνων
2 Τιτάνων
1 τεκτόνων
1 Καλυδωνίων
6 Σικυωνίων
4 Κολοφωνίων
2 Εὐβοέων
1 ὁποίων
1 κατασκόπων
1 Κυκλώπων
3 ἵππων
1 ἱππέων
16 ἀνθρώπων
1 Ὠρωπίων
2 ἑώρων
1 ἡρώων
1 ὅρων
1 ἑταίρων
2 βαρβάρων
1 γέρων
1 Μεγάρων
1 δώρων
2 δένδρων
1 Ἀθερίων
2 θηρίων
1 ἄκρων
1 ἡμέρων
1 Νέρων
1 Διοσκούρων
2 Σύρων
1 τεσσάρων
1 θυγατέρων
6 Πατρέων
1 πατρῴων
1 οἰκητόρων
1 ἑτοιμοτέρων
1 ἀμφοτέρων
1 ὑστέρων
1 ἀστέρων
1 Βουρέων
1 φόρων
2 λαφύρων
1 ἔκφρων
8 ἐπιχωρίων
1 ὅσων
1 Μιλησίων
6 Πελοποννησίων
1 πολεμήσων
1 Ἀμφισσέων
1 ἐλάσσων
2 Τέων
1 ὤτων
1 πολισματίων
1 ὑδάτων
1 ἀπεληλυθότων
1 κατεληλυθότων
1 σιτίων
1 προεστηκότων
1 ἐφεστηκότων
1 ἄρκτων
1 Πλάτων
2 πραγμάτων
1 ὑποδημάτων
1 ἀναθημάτων
1 ἀδικημάτων
1 ἐγκλημάτων
1 τιμημάτων
1 τολμημάτων
3 οἰκοδομημάτων
3 χρημάτων
1 ἀμφισβητημάτων
3 ἀγαλμάτων
1 γραμμάτων
1 λημμάτων
1 ὀνομάτων
1 πολισμάτων
1 πνευμάτων
2 ἰόντων
1 ὄντων
1 ἐναντίων
1 Ἀβάντων
1 καταβάντων
1 φευγόντων
1 καταφυγόντων
1 προδόντων
1 ἀφεθέντων
2 ῥηθέντων
1 πολεμηθέντων
1 πλανηθέντων
1 δυνηθέντων
1 ἐπεξελθόντων
1 ἀπελθόντων
1 ἐσελθόντων
1 κατελθόντων
1 προεξεργασθέντων
1 ἀνοικισθέντων
1 φονευθέντων
1 ἐγκαταληφθέντων
1 ταχθέντων
1 ἀναμιχθέντων
1 ἀκόντων
1 ἑλόντων
1 ἁλόντων
1 ἐκβαλόντων
2 ταλάντων
1 καμνόντων
1 ἐνοικούντων
1 ἐποικούντων
1 πάντων
2 ἁπάντων
1 ἐπιλειπόντων
1 ἐπιπεμπόντων
1 παρόντων
1 γερόντων
1 πεσόντων
1 στρατηγησάντων
2 πολεμησάντων
1 προσόντων
1 πλευσάντων
1 καταστάντων
1 πρωτευόντων
9 ἐχόντων
1 ἐπιτυχόντων
1 θαψάντων
10 τούτων
1 Σπάρτων
1 Μεγίστων
3 ἑκάστων
1 κατειληφότων
1 ἐλάφων
5 ἔχων
1 Χίων
1 ἀσταχύων
2 συμμάχων
1 τοίχων
1 τριηράρχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007