HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  855 formes différentes pour 3140 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
3 πηγαί
1 πηγαὶ
1 Αἰγαὶ
1 Αἰγαί
1 συγχέαι
1 ἐξεληλάσθαι
1 ὠνομάσθαι
1 ὄνασθαι
1 ὑποδέξασθαι
1 ἄρασθαι
3 ἱερᾶσθαι
1 ἀποκείρασθαι
2 εὕρασθαι
1 εὕρασθαί
1 ἐργάσασθαι
3 θεάσασθαι
1 θεάσασθαί
1 αἰτιάσασθαι
2 ποιήσασθαι
1 ὁρμίσασθαι
1 κτίσασθαι
1 παύσασθαι
1 ἀναπαύσασθαι
1 ἐκστρατεύσασθαι
2 ἱδρύσασθαί
5 ἱδρύσασθαι
1 ἀνασώσασθαι
2 κτᾶσθαι
1 σέβεσθαι
1 ἀνάγεσθαι
2 ἐπάγεσθαι
1 ἄγεσθαι
1 δικάζεσθαι
1 ἐπονομάζεσθαι
1 ὀνομάζεσθαι
1 ἐγγυμνάζεσθαι
1 ἐνοικίζεσθαι
1 συνοικίζεσθαι
1 νομίζεσθαι
1 ἀγωνίζεσθαι
1 ἀθροίζεσθαι
1 μεταχειρίζεσθαι
2 θέσθαι
1 συντίθεσθαι
2 πυθέσθαι
1 τήκεσθαι
1 καθικέσθαι
6 ἀφικέσθαι
1 ἀνελέσθαι
1 ἐξελέσθαι
1 ὑφελέσθαι
1 ἀποστέλλεσθαι
25 γενέσθαι
2 συγγενέσθαι
1 ἐπιγενέσθαι
3 γίνεσθαι
1 διαλέξεσθαί
1 ἀνέξεσθαι
2 ἀφίξεσθαι
1 ἀποτραπέσθαι
2 ἕπεσθαι
1 σήπεσθαί
1 ἀπολείπεσθαι
1 ἐργάσεσθαι
1 ἔσεσθαί
2 ἔσεσθαι
1 κριθήσεσθαι
1 καταχθήσεσθαι
1 γενήσεσθαι
1 χρήσεσθαι
1 οἰχήσεσθαι
1 πέτεσθαι
1 ὑποδύεσθαι
1 πρεσβεύεσθαι
1 φονεύεσθαι
1 στρατεύεσθαι
1 ἀποδέχεσθαι
1 ἀπέχεσθαι
1 εὔχεσθαι
1 συνεπιλήψεσθαι
1 ὑποκαθῆσθαί
2 πεποιῆσθαι
1 μεμνῆσθαι
1 ἐξηγεῖσθαι
1 ἡγεῖσθαι
1 κεῖσθαι
4 καλεῖσθαι
1 τελεῖσθαι
1 ἀφικνεῖσθαι
1 ἀπαιτεῖσθαι
1 ἀφεῖσθαι
1 ἐφεῖσθαι
1 περιυβρίσθαι
1 προενδείκνυσθαι
1 ἐναντιοῦσθαι
1 προκατεγνῶσθαι
1 γεγράφθαι
1 ἀπηλλάχθαι
2 ἀφῖχθαι
1 πέλειαι
1 ἱέρειαι
1 μελίαι
1 ἐπομβρίαι
15 καί
1086 καὶ
1 ἀπαγγεῖλαι
2 ἀποστεῖλαι
1 κοῖλαί
2 ἄλλαι
1 πολλαὶ
1 πολλαί
1 ἐμβολαὶ
1 τίθεμαι
2 πείθομαι
1 διαδρομαὶ
1 ἐμπιπράναι
1 ἀπιέναι
1 ἀφιέναι
1 ἰέναι
1 διαβεβηκέναι
1 ἀπομεμαθηκέναι
1 εἰρηκέναι
1 καθεστηκέναι
1 ἐγνωκέναι
1 ἐπιστάμεναι
1 καταλειπόμεναι
1 εἰργασμέναι
1 ἀφαιρούμεναι
1 ἀνενηνοχέναι
2 διαβῆναι
1 ἀναβῆναι
1 συμβῆναί
2 ὑπερβῆναι
1 τεθῆναι
1 προσδεηθῆναι
1 κληθῆναι
1 ἡσσηθῆναι
1 κατεργασθῆναι
1 κολασθῆναι
1 ἐρασθῆναι
1 μνησθῆναι
1 οἰκισθῆναί
2 κομισθῆναι
1 ἀφανισθῆναι
1 ἀθροισθῆναι
1 κατακαυθῆναι
1 ἐκλειφθῆναι
1 ὑπολειφθῆναι
1 διδαχθῆναι
1 ἐσαχθῆναι
1 προσταχθῆναί
1 τεχθῆναι
1 ἐρημωθῆναι
1 τρωθῆναι
2 ἀποσταλῆναι
2 καταστῆναι
1 ἀποστῆναι
1 ἐγγραφῆναι
1 τραφῆναί
1 ταφῆναι
1 ῥιφῆναί
1 ἐκριφῆναι
1 ἀναθεῖναι
1 ὑπομεῖναι
1 ἀνεῖναι
1 ἐνεῖναί
1 μετεῖναι
1 ἀποκτεῖναι
3 ἀφεῖναι
45 εἶναι
3 εἶναί
1 Σεμναὶ
1 διδόναι
1 ἐνδιδόναι
2 προδιδόναι
1 καταδῦναι
2 δοῦναι
1 ἀποδοῦναι
1 προδοῦναι
1 δάφναι
1 ἁλῶναι
2 καταγνῶναι
1 κατᾶραι
2 Φαραὶ
1 ἀμφότεραι
1 ἀποκεῖραι
1 σπεῖραι
2 ἄκραι
1 συμφοραὶ
1 δικάσαι
1 εἰκάσαι
1 ὀκλάσαι
1 διαρπάσαι
1 συγκαλέσαι
1 τελέσαι
1 πεδῆσαι
2 ποιῆσαι
1 μεταποιῆσαι
2 οἰκῆσαι
1 ἐθελῆσαι
3 φρονῆσαι
1 κοινωνῆσαι
1 ἀγνοῆσαι
1 τιμωρῆσαί
1 ἀποχωρῆσαι
1 προσχωρῆσαι
1 τελευτῆσαι
1 εὐτυχῆσαι
1 διεκπαῖσαι
2 οἰκίσαι
1 ἀθροῖσαι
1 ὁρίσαι
4 ἐκτῖσαι
1 ἴσαι
3 ὁπόσαι
4 ὅσαι
1 ἐπιψαῦσαι
1 πρεσβεῦσαί
1 βουλεῦσαι
1 ἱκετεῦσαι
1 θῦσαι
1 ἐλθοῦσαι
1 ἀκοῦσαι
1 ἥκουσαι
1 πίνουσαι
1 περιτρέπουσαι
1 ἔχουσαι
1 κατορθῶσαί
1 δηλῶσαι
1 Γαλάται
1 ἱερᾶται
1 Αἰγειρᾶταί
1 ἐκτέταται
1 ἐφίσταται
6 λέγεται
1 διεργάζεται
1 ἀθροίζεται
1 ἱκέται
1 φαίνεται
3 γίνεται
1 ἕπεται
1 ἀναπέμπεται
8 παρέχεται
2 ἔχεται
1 ἔρχεται
1 εὔχεται
1 πεποίηταί
13 πεποίηται
1 ἀφίκηται
1 προέληται
1 τετίμηται
1 προτετίμηται
1 ᾠκοδόμηται
1 κεκόσμηται
2 γένηται
1 ἡγεῖται
2 ποιεῖται
3 κεῖται
1 ἀνάκειται
3 καλεῖται
1 ἀνεῖται
1 ἀφικνεῖται
1 καταρρεῖται
1 δωρεῖται
1 ὀχεῖται
3 τίθενται
1 κατατίθενται
1 ἐπιτίθενται
1 ἀποτίθενται
1 κεῖνται
2 ὑπάγονται
2 λέγονται
1 δοκιμάζονται
1 ἀγωνίζονται
1 ἀποψηφίζονται
1 διδάσκονταί
1 διδάσκονται
1 ἐθελονταὶ
1 νέμονται
1 αἰσθάνονται
1 ἐπιφαίνονται
1 γίνονται
1 ἀπελαύνονται
1 τρέπονται
1 τεκμαίρονται
1 ἔσονται
1 ἐνέχονται
1 παρέχονται
1 προσέχονται
1 ἔχονται
1 κατέρχονται
1 περαιοῦνται
1 καλοῦνται
1 καλοῦνταί
1 ἀποκοσμοῦνται
1 διικνοῦνται
1 ὑπισχνοῦνται
1 ἑστιῶνται
1 ἀφίκωνται
1 ἕλωνται
1 μηχανῶνται
1 χρῶνται
1 προδόται
1 τοξόται
1 δεσπόται
1 τέτραπται
1 κεκάλυπται
3 εἴργασται
2 δικασταὶ
1 εἴκασται
2 ὠνόμασται
1 ἀσταὶ
1 ἔσται
1 οἰκισταὶ
1 οἰκισταί
2 ᾤκισται
1 πεπόλισταί
1 κέχωσται
1 Ἀριστοναῦται
1 δείκνυται
1 κατορθοῦται
1 ἵδρυται
1 ἰδιῶται
2 Μινύαι
1 ἀδελφαὶ
1 ἀναβλέψαι
1 ἀνατρέψαι
1 ἐπιπέμψαι
1 φλογί
2 Ἰλιάδι
2 ὀλυμπιάδι
5 Ἑλλάδι
5 παιδὶ
1 Ἄγιδι
1 Κράθιδι
2 Ἀτθίδι
1 Φωκίδι
1 Ἤλιδι
6 Ἀρτέμιδι
1 Ἴσιδι
2 Λιμνάτιδι
1 ποδὶ
3 ἀεὶ
1 προάγει
3 ἄγει
2 Ἄργει
1 καταφεύγει
1 συνδεῖ
1 ἀποδεῖ
1 κέρδει
1 ὑπῄει
1 παρῄει
1 ἐσῄει
1 μετῄει
7 μεγέθει
1 ἀληθεῖ
3 πλήθει
1 ποιεῖ
2 ἐποίει
1 ἠφίει
1 ἐκεῖ
1 διεβεβήκει
1 ἐπιβεβλήκει
1 ἐφειστήκει
1 δοκεῖ
2 ἐδόκει
1 ἐκδιδράσκει
1 συνῴκει
1 ἐνεπεπτώκει
1 ᾤκει
1 καλεῖ
1 ἐκάλει
1 θέλει
2 ἐθέλει
1 τέλει
1 ἐτέλει
1 ὀφείλει
2 Ἡρακλεῖ
1 Προκλεῖ
1 Θεμιστοκλεῖ
1 καταβάλλει
2 κάλλει
1 ἐξαγγέλλει
12 πόλει
2 ἀκροπόλει
4 λαμβάνει
1 καταλαμβάνει
2 ἐπιλαμβάνει
1 μανθάνει
1 γένει
1 Φιλογένει
1 Πρευγένει
1 μένει
1 διαμένει
1 συμβαίνει
1 ἐπισημαίνει
1 ἐγεγόνει
1 ἐπιτρέπει
11 ἐπεὶ
1 ἐπεί
1 ὑπολείπει
1 ἐσπέμπει
1 ῥεῖ
1 Ἄρει
1 θέρει
2 φέρει
1 ᾕρει
4 ὄρει
2 Πατρεῖ
1 μαρτυρεῖ
1 προφάσει
1 ἀφέσει
1 θήσει
1 κινήσει
1 ἀφήσει
3 ἄλσει
4 Περσεῖ
1 ὀλέσσει
1 παύσει
1 μεταδώσει
1 δηλώσει
3 Καλλικράτει
1 Μεσάτει
2 ἔτει
1 ἁγιστεύει
1 ἐκύει
1 κατειλήφει
1 ἀμαχεὶ
1 τάχει
1 ἀνέχει
2 συνεχεῖ
3 ἀπέχει
15 ἔχει
2 τείχει
1 Τίρυνθι
1 αὐτόθι
1 ὅθι
1 ὄμνυθι
2 ἑτέρωθι
1 ἑτέρωθί
1 Διί
3 Διὶ
1 πίνακί
1 πίνακι
1 λάρνακι
1 Φοίνικι
1 παρίημι
1 μηδενὶ
6 οὐδενὶ
2 λιμένι
1 ποιμένι
2 Φιλοποίμενι
1 Σαλαμῖνι
1 τινὶ
4 τινι
1 Σαρπηδόνι
2 εἰκόνι
3 Λακεδαίμονι
1 Ἀνδραίμονι
1 Ἀγαμέμνονι
1 Ἀγαμέμνονί
1 ἐλάσσονί
2 Ποσειδῶνι
1 Καλυδῶνί
1 κλύδωνι
1 Μαραθῶνι
3 Ἴωνι
3 Ἀπόλλωνι
1 Κύλωνι
1 Δάμωνι
1 Στράτωνι
1 χιτῶνι
1 Κρότωνι
1 Σικυῶνι
1 Κολοφῶνι
2 γυναιξί
1 ναοὶ
1 Δαναοὶ
1 λόγοι
1 Ἀργοῖ
1 ἀργοὶ
1 Μῆδοι
1 αἰδοῖ
1 Λυδοὶ
2 δέοι
1 θεοὶ
1 πειθοῖ
2 λίθοι
2 βεβαιοῖ
1 Θηβαῖοί
4 Θηβαῖοι
1 δίκαιοι
13 Ῥωμαῖοι
1 Ῥωμαῖοί
11 Ἀθηναῖοι
1 Ἀθηναῖοί
2 Μυκηναῖοι
1 Σμυρναῖοι
1 Κλεωναῖοι
4 Ἐρυθραῖοι
25 Ἀχαιοὶ
5 στάδιοι
1 Τήιοι
1 Κορίνθιοι
1 Λύκιοι
2 χίλιοι
1 τετρακισχίλιοί
1 τρισχίλιοι
1 Σάμιοι
2 Ὀρχομένιοι
2 Μεσσήνιοι
8 Λακεδαιμόνιοι
1 Λακεδαιμόνιοί
1 Καλυδώνιοι
4 Σικυώνιοι
2 Κολοφώνιοι
4 Ὠρώπιοι
1 ἄγριοι
1 μύριοι
1 ἐπιχώριοί
4 ἐπιχώριοι
3 Ἐφέσιοι
1 Μιλήσιοι
1 Πελοποννήσιοι
1 πεντακόσιοί
1 Μυούσιοι
1 αἴτιοι
1 Ναυπάκτιοι
2 Χῖοι
1 περίοικοι
2 σύνοικοι
1 σύνοικοί
1 οἴκοι
1 χαλκοῖ
1 δοκοὶ
1 νεανίσκοι
1 μεγάλοι
1 Θεσσαλοὶ
1 δῆλοι
11 ἄλλοι
1 πολλοὶ
1 πολλοί
1 Πάμφυλοι
1 μοί
12 μοι
1 ποταμοὶ
6 ἐμοὶ
1 δόκιμοι
1 γνώριμοι
2 πρόθυμοι
1 ὁμώνυμοι
1 αὐχμοὶ
1 ἁγνοί
1 δεξάμενοι
1 εὐξάμενοι
1 ποιησάμενοι
1 ἐσοικισάμενοι
1 λουσάμενοι
1 ἱδρυσάμενοι
2 ἀναμεμιγμένοι
1 ἐπιθέμενοι
1 ἀπεσταλμένοι
1 βιαζόμενοί
1 πιεζόμενοι
1 ἀχθόμενοι
1 βαλόμενοι
1 ἀνελόμενοι
1 ἀφελόμενοι
4 νεμόμενοι
1 γενόμενοι
2 φερόμενοι
1 καταστησόμενοι
1 βουλευσόμενοι
1 ἁπτόμενοι
1 εἰργασμένοι
1 λελυμασμένοι
1 κατεγνωσμένοι
1 ἐγνωσμένοι
1 ἐξεστρατευμένοι
1 ἡγούμενοι
2 ποιούμενοι
1 καλούμενοι
1 αἱρούμενοι
1 σταθμώμενοι
1 ἐστεφανωμένοι
1 ἀπατώμενοι
1 ξένοι
1 κεῖνοι
1 ἐκεῖνοι
1 ἀπόγονοι
1 ἄφθονοι
6 μόνοι
1 εὖνοι
1 λύχνοι
1 τετράγωνοι
1 κατήκοοι
1 ἀπολίποι
4 λοιποὶ
1 ἄνθρωποι
1 γαμβροί
1 ἱεροί
1 ἑκάτεροι
1 ἐπιτηδειότεροι
1 ὕστεροι
1 διάφοροί
2 ὅροι
1 ταῦροί
1 εὕροι
2 ἴσοι
1 νόσοι
4 ὁπόσοι
9 ὅσοι
1 ἐπίχρυσοι
2 τοι
1 θάνατοι
1 πρεσβύτατοι
1 δυνατώτατοι
1 ἔσχατοι
1 αἱρετοὶ
4 ἤτοι
3 μέντοι
2 ἕκαστοι
1 κάλλιστοι
5 αὐτοί
13 αὐτοὶ
1 οὗτοί
9 οὗτοι
1 αἰχμάλωτοι
1 πρῶτοι
1 ἔλαφοι
1 σύμμαχοί
2 ἀξιόμαχοι
1 ἔχοι
172 ἐπὶ
3 ἐπί
6 ἀνδρὶ
1 ἀνδρί
1 ἀέρι
24 περὶ
1 πέρι
1 χειρί
1 αὐτοχειρὶ
1 Ἕκτορι
1 ἀλάστορι
1 θυγατρὶ
1 θυγατρί
2 μητρὶ
1 Δήμητρι
1 Δήμητρί
1 δουρὶ
1 ἄχρι
1 κατατιθέασι
1 Πλαταιᾶσι
1 καθιᾶσι
1 Ὀλυμπίασι
2 ἀφιᾶσι
1 ἴασι
1 εἰρήκασι
1 ἑστήκασι
1 ὑπερήρκασι
1 πεφύκασι
1 πράγμασι
1 παθήμασι
1 ἐγκλήμασί
1 ἀγάλμασι
1 πολίσμασι
1 ἀποκτείνασι
1 Ἀκαρνᾶσι
1 διδόασι
1 προδιδόασι
1 ἀνδράσι
1 ἀκολουθήσασι
1 ποιήσασι
1 πολεμήσασι
1 ἑστᾶσι
1 μεθιστᾶσι
1 φασί
3 φασὶ
3 φασι
1 πρέσβεσι
1 κέρδεσι
1 πόλεσι
1 κτήνεσι
1 ὑποσχέσεσι
1 δεήσεσί
3 ἔτεσι
1 ἀφίησι
1 Ἕλλησί
7 Ἕλλησι
1 Ἀθήνῃσι
1 Κρησὶ
2 φησι
1 παισί
2 διέξεισι
1 παρέξεισι
2 κάτεισι
1 λαοῖσί
1 Χάρισί
3 σφίσι
17 σφισι
1 εἰσί
6 εἰσι
3 εἰσὶ
2 Μακεδόσι
1 εἴκοσί
1 εἴκοσι
1 χερσὶ
1 Τρώεσσι
1 Φωκαεῦσι
3 Αἰγιεῦσι
2 Φωκεῦσι
1 βασιλεῦσι
1 Πελληνεῦσι
1 Εὐβοεῦσι
1 Μεγαρεῦσι
1 Φαρεῦσι
4 Πατρεῦσι
1 Ἀμφισσεῦσι
1 ἐπιδείκνυσι
1 βουσὶ
1 σέβουσι
1 ἀνάγουσι
1 ἀπάγουσι
3 ἄγουσι
8 λέγουσι
1 φεύγουσι
2 καταφεύγουσι
1 ἐγκαθεύδουσι
1 πλέουσι
1 ἐπονομάζουσι
1 ὀνομάζουσι
2 ἐναγίζουσι
1 κομίζουσι
3 νομίζουσι
1 νομίζουσί
1 ἀπιοῦσι
1 ἥκουσι
3 οἰκοῦσι
1 ἐκδιδράσκουσι
2 καλοῦσι
2 τελοῦσι
1 ἐπιτελοῦσι
1 δηλοῦσι
1 ἐπιβάλλουσι
1 ἐκβάλλουσι
1 ἐσβάλλουσι
1 μέλλουσι
1 ἀποστέλλουσι
1 γαμοῦσι
2 λαμβάνουσι
1 καταβαίνουσι
1 ἀποφαίνουσι
1 ὑφαίνουσι
1 ἐλαύνουσι
1 βλέπουσι
1 ἐκλείπουσι
1 οἰκήσουσι
1 φυλάσσουσι
1 ἐξάπτουσι
1 κελεύουσι
2 φονεύουσι
1 πομπεύουσι
1 ἔχουσι
2 ἄγωσι
2 δίδωσι
2 μεταδίδωσι
1 ἐκδίδωσι
6 Ἴωσι
1 δρῶσι
18 τι
3 ὕδατι
2 πράγματι
1 ἀναθήματι
3 οἰκήματι
1 τολμήματί
2 μνήματι
1 σχήματι
1 δείματι
1 αἵματι
1 ἀγάλματι
1 ὀνόματι
1 μιάσματι
1 ὑφάσματι
1 ἀξιώματι
1 χώματι
1 ὀνείρατι
2 οὐκέτι
61 ἔτι
1 ἐσθῆτι
1 δεξιότητι
2 χάριτι
1 Ἑρμησιάνακτι
1 νυκτί
3 νυκτὶ
1 διαβάντι
1 ἀποστείλαντι
1 Πουλυδάμαντι
1 Ἀθάμαντι
1 ἄρξαντι
2 παντὶ
1 παντί
1 ποιήσαντι
1 νικήσαντι
1 οἰκήσαντι
1 συμμαχήσαντι
1 ἱππαρχήσαντι
1 ὁδεύσαντι
1 ἐλέφαντι
1 Κάλχαντι
1 γράψαντι
7 ἀντὶ
1 ἀξιωθέντι
1 λαβόντι
1 ἀπαγαγόντι
2 ἄγοντι
1 Μέδοντι
1 ἀπιδόντι
1 καθεύδοντι
1 πλέοντι
1 ἀθροίζοντι
1 ἐπανελθόντι
3 προελθόντι
6 ἰόντι
1 ἐθέλοντι
1 ἐλαύνοντι
1 εὑρόντι
1 ἰσχύοντι
1 στρατηγοῦντι
1 πολεμοῦντι
1 Ῥαμνοῦντι
1 Μυοῦντι
6 καθότι
2 διότι
1 ἀφεστηκότι
1 ἐσπευκότι
1 γεγονότι
21 ὅτι
1 ὀνομαστὶ
2 πάρεστι
1 μέτεστι
9 ἐστὶ
4 ἐστί
28 ἐστι
32 ἔστι
1 γέλωτί
2 ἔρωτι
1 ἰλύι
19 εἰ
1 εἴ
24 αἱ
187 οἱ
3 αἵ
5 οἵ
3 αἳ
18 οἳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007