HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  1483 formes différentes pour 4066 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
3 ἧς
12 ὃς
1 ὥς
96 ὡς
2 ἃς
5 ἔς
473 ἐς
1 ὑός
2 ὗς
1 Ἱστιαίας
1 Ἀστυπαλαίας
1 γενναίας
1 Λαρισαίας
1 Ἀχαΐας
1 ἀρχαίας
1 βίας
4 Θήβας
1 Αἰγαῖς
1 αἶγας
2 ἁρπαγαῖς
1 Λέλεγας
1 πηγαῖς
1 παραπλῆγας
5 μέγας
1 ὁμολογίας
1 φιλεργίας
1 ἰδέας
1 Ἀρκαδίας
6 παῖδας
1 φυγάδας
3 δᾷδας
1 Φορωνείδας
1 Ἀλκιβιάδας
1 μυριάδας
1 Μαγνήτιδας
5 Μεναλκίδας
4 Ἀρκάδας
1 δορκάδας
1 Τιμηγενίδας
1 Ἑλληνίδας
1 Ἐπαμινώνδας
1 εἰλίποδας
1 Σοΐδας
1 πόδας
1 ἀσπίδας
3 πατρίδας
1 πρεσβείας
1 Ὑγείας
1 ἐπιτηδείας
1 παιδείας
3 ἀληθείας
1 βοηθείας
1 ἀπειθείας
1 Ἀμαλθείας
1 Ἀνθείας
1 ἀπεχθείας
1 ὑγιείας
1 οἰκείας
1 Γλυκείας
1 Ἠλείας
3 συντελείας
1 ὠφελείας
2 βασιλείας
1 Ἡρακλείας
1 Φυλοδαμείας
1 Αἰνείας
5 ἀσθενείας
2 Κερυνείας
2 Ἐλατείας
3 στρατείας
2 Τριτείας
1 μαντείας
1 Σκαρφείας
3 θέας
1 Σύθας
2 Πυθέας
1 Πλαταιαῖς
1 διας
2 Δωριέας
5 γυναῖκας
1 δίκας
1 συνθήκας
1 ἀδικίας
1 ἡλικίας
1 ἕλικας
1 κύλικας
1 Φοίνικας
1 Ἀλκαῖός
3 νίκας
2 οἰκίας
1 ἐπιορκίας
2 Θεσσαλίας
2 Ἰταλίας
1 κεφαλαῖς
2 βασιλέας
2 ἄλλας
2 πολλαῖς
1 ἀναβολαῖς
1 πύλας
3 Θερμοπύλας
2 Αἰτωλίας
1 Ἀθάμας
1 κόμας
2 καταδρομαῖς
3 ναῦς
5 ναός
14 ναὸς
1 Δαρδανίας
1 ὠδῖνας
1 Μακεδόνας
1 οὐδένας
1 Ξενίας
2 πενίας
3 ἀποκτείνας
1 Ἀμαζόνας
5 Ἕλληνας
8 Ἀθήνας
1 Μινύας
1 τινας
1 κύνας
1 εἰκόνας
1 στρατευομένας
1 ἀρχομένας
1 οἰκουμένας
2 Μακεδονίας
1 πλείονας
1 κίονας
1 ἐλάσσονας
13 Ἴωνας
2 Σικυωνίας
2 Κολοφωνίας
1 εἴξας
1 συλλέξας
1 τάξας
1 ῥοαῖς
2 Εὐβοίας
1 ἀνοίας
1 ἀγνοίας
1 εὐνοίας
1 παντοίας
1 Ῥύπας
4 παῖς
1 ἱππέας
7 Ἥρας
5 Τρικλαρίας
2 τέσσαρας
3 Φαραῖς
2 γέρας
1 ἄγρας
1 ἕδρας
9 ἄνδρας
1 Κασσάνδρας
5 Αἰγείρας
1 ἐξεγείρας
2 Σωτείρας
3 χεῖρας
2 Σωτηρίας
1 θήρας
1 Θήρας
3 Ἐρυθραῖς
1 κέρας
3 Κᾶρας
2 ἄκρας
1 ἡμέρας
3 Βούρας
2 μοίρας
1 οἰκήτορας
1 συμφοραῖς
1 πέρας
2 ἑτέρας
1 θυγατέρας
2 κατάρας
1 κρατῆρας
1 σφετέρας
2 Ἀγροτέρας
1 προτέρας
1 πέτρας
7 Πάτρας
1 φαρέτρας
1 Ἐπιδαυρίας
1 φρουραῖς
5 Λαφρίας
14 χώρας
2 ἐπιχωρίας
2 ὅσας
1 Ἀσίας
1 Δαμασίας
2 ἱκεσίας
1 Μεσόας
1 ἐπιφανείσας
1 Ἐφεσίας
1 Μιλησίας
1 Ὑπερησίας
1 ποιήσας
1 νικήσας
1 ἐλάσας
1 ἐμπλήσας
1 ἀποδημήσας
2 οὔσας
1 προδοσίας
1 Συρακούσας
1 πεντακοσίας
1 ἀθροίσας
2 ὁπόσας
1 πάσας
1 ἀναστήσας
4 θυσίας
2 Μυσίας
1 φήσας
24 ταῖς
2 αὐταῖς
1 Ἀριστοναύτας
1 δημοκρατίας
4 ταύτας
2 Οἰβώτας
2 καταπεφευγότας
1 Ἀταρνείτας
1 ῥηταῖς
1 ποιηταῖς
1 ἀπεληλυθότας
1 ἡλικιώτας
1 στρατιώτας
1 Σπαρτιάτας
4 ἱκέτας
1 ἄνακτας
1 ἀνθεστηκότας
1 οἰκέτας
1 ἐκπεπτωκότας
2 Γαλάτας
1 πολίτας
1 ὄντας
1 Μειγανίτας
2 ἅπαντας
1 ὑστερήσαντας
1 φυγόντας
2 ζῶντας
2 ἐκβληθέντας
1 ἐλθόντας
1 νομισθέντας
1 καταχθέντας
1 ἁλόντας
1 φεύγοντας
1 ὑποφεύγοντας
1 διαρπάζοντας
1 ἥκοντας
1 οἰκοῦντας
1 πλέοντας
1 φθάνοντας
1 μένοντας
1 μεθέξοντας
1 ὑφέξοντας
1 ἐροῦντας
1 προεροῦντας
1 φρουροῦντας
1 ἀπαγορεύσοντας
1 ἐπικουρήσοντας
1 ἀπαιτήσοντας
1 διαπίπτοντας
3 ἔχοντας
1 πάσχοντας
1 πάντας
1 ἐρῶντας
2 Κρῆτας
1 Λυκόρτας
1 ἑστίας
1 πλείστας
2 Βοιωτίας
4 Εἰλειθυίας
1 μεμενηκυίας
1 γραφαῖς
1 κατασκήψας
1 ἀποπέμψας
1 ἐξάψας
1 ὑπεροψίας
1 γράψας
1 ἀναβὰς
1 παραβὰς
1 ἀσεβὴς
1 ἀκριβῶς
1 ἐκβὰς
2 Γῆς
11 γῆς
1 Αἰγὰς
1 ἀπαλλαγῆς
2 ἐγγὺς
2 πηγῆς
1 στρατηγός
1 Φρυγὸς
1 φυγῆς
1 ὁδός
1 δὶς
7 ὁδὸς
1 αἰδώς
1 παῖδές
1 δᾷδάς
3 παιδὸς
3 Ἀρτέμιδός
2 σπονδὰς
2 ἔσοδός
1 ἀψευδές
2 εἰς
2 εἷς
1 Φωκαεῖς
1 ἐναγεῖς
1 Λέλεγες
8 παῖδες
3 λογάδες
1 δᾷδες
1 ἐπίτηδες
1 ἱκέτιδες
1 ἠπειρώτιδες
1 Ἀρκάδες
1 οὐδεὶς
2 πόδες
1 Πολυτειχίδες
2 Ζεύς
5 θεὸς
3 θεός
1 διατεθεὶς
1 ποιηθεὶς
1 ἐμβληθεὶς
1 δμηθεὶς
1 ἐπιθεὶς
1 Ἀνθεύς
1 καταγνωσθεὶς
1 διδαχθεὶς
1 ἀναχθεὶς
1 Τριταιεῖς
2 Αἰγιεῖς
1 ἁλιεὺς
1 ἁλιεῖς
1 παριείς
1 Δωριεῖς
1 Ὑπερησιεῖς
8 γυναῖκες
1 βουκολέεσκες
1 Φωκεῖς
3 Αἰγιαλεῖς
1 ὑποτελεῖς
4 Νειλεὺς
5 βασιλεὺς
1 βασιλεῖς
1 βασιλεύς
1 κλεῖς
1 Αἰολεῖς
4 πόλεώς
1 νομεῖς
1 μανεὶς
1 ὠδῖνες
1 Μακεδόνες
1 οὐδένες
1 γενεὰς
2 Πριηνεῖς
2 Ἕλληνες
4 Πελληνεῖς
2 Πελληνεὺς
2 τινες
1 εἰκόνες
2 ἡγεμόνες
1 πλείονες
1 πλέονες
1 ἔκφρονες
1 Ἀμφικτύονες
11 Ἴωνες
1 Ἀροεύς
1 Ῥύπες
1 ἱππεῖς
1 κώνωπες
1 Ἀρεὺς
1 Μεγαρεῖς
1 μάκαρες
1 Φαρεῖς
12 ἄνδρες
3 ἱερεῖς
1 ἱερεύς
2 χεῖρες
5 Κᾶρες
1 οἰκήτορες
3 τρεῖς
1 Πατρεὺς
2 Πατρεύς
7 Πατρεῖς
1 Περσεὺς
1 Μεσατεὺς
1 ἐληλυθότες
1 ἀνεληλυθότες
1 συνεληλυθότες
1 ἀναβεβηκότες
1 ἐστρατηγηκότες
1 μετεσχηκότες
1 ἐκπεπτωκότες
2 ὄντες
2 Ἄβαντες
1 ἀποστείλαντες
1 καταμείναντες
2 ὑπομείναντες
1 ἀποκτείναντες
1 δόξαντες
1 συλλέξαντες
1 κατασύραντες
1 προσπταίσαντες
1 ἐκφοβήσαντες
1 δήσαντες
1 δείσαντες
1 προκαθαριεύσαντες
1 πλεύσαντες
1 στρατεύσαντες
1 θυμιάσαντες
1 ποιήσαντες
1 νικήσαντες
1 καταλύσαντες
1 νοσήσαντες
1 κρατήσαντες
1 κτίσαντες
1 φροντίσαντες
1 ναυμαχήσαντες
1 ἰσχύσαντες
1 διαβάντες
2 λαβόντες
1 ἀγαγόντες
1 δόντες
1 ἰδόντες
1 ὁρμηθέντες
1 τιθέντες
3 ἐλθόντες
1 ἐπελθόντες
2 ἀπελθόντες
1 ὑπελθόντες
1 κατελθόντες
1 βιασθέντες
1 πιεσθέντες
1 ὀφθέντες
1 ὑπολειφθέντες
2 διδαχθέντες
1 ἀναχθέντες
1 ταχθέντες
1 κακωθέντες
1 ἐλευθερωθέντες
1 ἀποσωθέντες
1 ἐπανιόντες
1 συνιέντες
1 ἀνδριάντες
1 ἐφιέντες
1 ἐπενεγκόντες
1 ἐμβαλόντες
1 ἀποσταλέντες
1 τεμόντες
1 ῥέοντες
1 ἄγοντες
3 φεύγοντες
1 καταφεύγοντες
1 ἐπιλέγοντες
1 ὁμολογοῦντες
1 βουλεύοντες
1 θεραπεύοντες
1 ἀπαγορεύοντες
1 ἀκμάζοντες
4 νομίζοντες
1 ἐγχειρίζοντες
1 θύοντες
1 ἥκοντες
1 παροικοῦντες
3 οἰκοῦντες
1 πολιορκοῦντες
1 προσήκοντες
1 ἐθέλοντες
1 ἐπιδημοῦντες
1 ἀποδημοῦντες
1 εὐδοκιμοῦντες
1 λαμβάνοντες
1 κρινοῦντες
1 διακρίνοντες
1 ἀμυνοῦντες
1 ἐπάξοντες
1 ἐπιφέροντες
1 συνεδρεύσοντες
1 θύσοντες
1 ἀντιδικήσοντες
1 πολεμήσοντες
1 συνδιοίσοντες
5 ἔχοντες
1 αὐχοῦντες
2 ἄρχοντες
1 πάντες
1 ἐγκαταλιπόντες
1 ὁρῶντες
1 ἀποδράντες
1 εὑρόντες
1 ἐκπεσόντες
1 προσπεσόντες
1 καταστάντες
2 μετασχόντες
1 ἐπισχόντες
1 ἐντυχόντες
1 ἐκλελοιπότες
2 Κρῆτες
1 ἄστεώς
1 συνειληφότες
1 συνεχεῖς
1 προσεχεῖς
1 πεζὸς
1 βλάβης
1 Δημάδης
1 Περιμήδης
2 Ἡρώδης
1 ἡσθείης
1 τραπέζης
1 μέθης
4 Ἑλίκης
1 νίκης
1 Φοινίκης
1 Ἄλης
1 Μεγάλης
1 Μυκάλης
1 ἄλλης
1 Μέλης
1 πύλης
2 πάλης
2 Ἀρχιτέλης
5 Ῥώμης
2 Δύμης
1 Κύμης
1 ἅλμης
1 τόλμης
1 γνώμης
1 Φιλογένης
2 Πρευγένης
1 Ῥαδίνης
2 Δωδώνης
2 ἐκείνης
4 Πελλήνης
1 Βολίνης
1 πλάνης
1 ἐσθεμένης
1 Δαϊμένης
1 λίμνης
2 Κλεομένης
1 ἁλισκομένης
2 γενομένης
1 Λεοντομένης
1 φυομένης
1 διεφθαρμένης
1 ὀμωμοσμένης
1 Δινδυμήνης
1 καλουμένης
1 ἀμφισβητουμένης
1 εἰρήνης
1 κρήνης
1 ἀγνωμοσύνης
1 ἱερωσύνης
1 ἐξαίφνης
2 τέχνης
2 δόξης
1 Παρθενόπης
2 Εὐρώπης
1 Ἀρόης
1 Ἄρης
1 Γέρης
2 Καλλιρόης
1 Κόρης
1 Φάρης
2 ἴσης
1 συλλεχθείσης
1 ἐρημωθείσης
1 ἀποδιδούσης
1 Ἀρεθούσης
1 ἐπελθούσης
1 τεκούσης
1 ἁλούσης
1 ἀναδραμούσης
1 ἀποθανούσης
1 τοξευούσης
1 ἀνεχούσης
1 ἁπάσης
12 θαλάσσης
7 ταύτης
8 Ἀφροδίτης
1 ἱκέτης
1 οἰκέτης
1 Μεγαλοπολίτης
1 Κομήτης
1 Αἰσυμνήτης
1 ἀνάντης
1 Κερυνίτης
5 Κρήτης
8 Καλλικράτης
2 πρώτης
7 Σπάρτης
1 θρασύτης
1 δυνάστης
4 Ὀρέστης
4 Ἄττης
1 νύμφης
1 μάχης
1 Τύχης
1 τύχης
1 αὖθίς
1 εὐθύς
2 εὐθὺς
1 μέγεθός
1 ὄρνιθάς
1 ὀρθὸς
1 ἐσθής
1 ἰχθῦς
1 εἰωθὸς
2 Θήβαις
1 Βραγχίδαις
1 πρεσβείαις
1 ἐπιστρατείαις
1 οἰκίαις
1 μεγάλαις
2 ἄλλαις
1 τόλμαις
1 Κυανέαις
1 μόναις
1 καλουμέναις
1 δαπάναις
1 παντοίαις
1 Ὥραις
1 ὥραις
1 ἐλευθέραις
2 ἡμέραις
1 προτέραις
4 Πάτραις
1 Κεγχρέαις
1 κριθείσαις
1 προαχθείσαις
1 οὔσαις
1 ἡκούσαις
1 Συρακούσαις
1 Θρᾴσσαις
1 αἰτίαις
2 ταύταις
1 Ἡρακλεώταις
1 Σπαρτιάταις
1 ἱκέταις
1 Μεγαλοπολίταις
1 ἀπάταις
1 Αἰγειράταις
1 Ἠπειρώταις
1 Ἁχαιὸς
2 Ἀχαιὸς
1 Παναχαιᾶς
2 μάχαις
1 Ἆγις
1 μόγις
8 Διὸς
4 πρέσβεις
1 θυώδεις
22 πόλεις
1 ἥξεις
1 δεήσεις
1 ἐπικλήσεις
2 Νεμέσεις
1 εὑρήσεις
1 κρίσεις
1 ἀποκρίσεις
1 ὑποσχέσεις
1 Εὐρυτειὰς
1 πήχεις
22 αὖθις
1 Κρᾶθις
1 ὀλιγάκις
1 τετράκις
1 Τέλλις
1 Σμῖλις
1 ἀκρόπολις
16 πόλις
1 Ἀσφάλιός
1 μιᾶς
1 οὐδεμιᾶς
1 Μόμμιός
1 ἠῴοις
1 Θηβαίοις
1 βιαίοις
1 Δυμαίοις
10 Ῥωμαίοις
16 Ἀθηναίοις
1 Μυκηναίοις
1 Αἰγιναίοις
3 Σμυρναίοις
2 Ἐρυθραίοις
1 ἀρχαίοις
2 ἐφήβοις
5 λόγοις
3 σταδίοις
2 Λεβεδίοις
2 Ἀργείοις
2 οἰκείοις
1 Ἠλείοις
1 ζῴοις
2 Τηίοις
1 φαρμάκοις
1 ἀποίκοις
1 ἀστραγάλοις
1 ἄθλοις
4 ἄλλοις
1 ἀλλήλοις
2 ὅπλοις
1 ὄχλοις
1 Σαμίοις
1 Διδύμοις
1 ἀζημίοις
1 νέοις
2 ἐκείνοις
2 Κλαζομενίοις
1 Ὀρχομενίοις
2 μόνοις
1 κατειλεγμένοις
1 ἀπεσταλμένοις
2 ἀφικομένοις
1 λουομένοις
1 ἐρχομένοις
1 εἰργασμένοις
1 καλουμένοις
1 κατευωχουμένοις
1 ἀνιωμένοις
22 Λακεδαιμονίοις
2 Καλυδωνίοις
2 Σικυωνίοις
1 Κολοφωνίοις
2 ἀλλοίοις
1 τεκνοποιὸς
12 ἀνθρώποις
2 Ὠρωπίοις
1 ὅροις
1 δώροις
1 συνέδροις
1 ἐλευθέροις
1 Λεύκτροις
1 προσχώροις
2 ὅσοις
1 Μιλησίοις
1 Πελοποννησίοις
1 νήσοις
2 ὁπόσοις
1 Μυουσίοις
9 τούτοις
1 Αἰγυπτίοις
1 μεγίστοις
1 ἑκάστοις
1 ἀρχαιοτάτοις
2 Χίοις
1 Κριὸς
1 Κριός
1 ἐπιχώριός
1 πρόφασις
3 ἐπίκλησις
3 κίνησις
1 ὑπήχησις
12 τις
3 στρατιᾶς
4 ὅστις
1 Μεσάτις
1 Ἄγδιστις
2 ἀνεψιὸς
1 κακῶς
1 φυλακῆς
2 γυναῖκές
1 εἰκὸς
1 ἀπολωλεκὼς
1 ἑστηκὼς
1 καθεστηκός
4 γυναικὸς
2 γυναικός
1 Βουραϊκός
1 Βουραϊκὸς
1 Ἰσθμικὰς
1 Λακωνικῆς
1 Λακωνικὸς
1 ἱππικῆς
1 Περσικῆς
2 Ἀττικῆς
1 Ἀττικός
1 Χαλκίς
1 Χαλκὶς
2 ἐνδεδυκὼς
1 Αἰγιαλὸς
1 αἰγιαλός
1 καλῶς
2 κεφαλῆς
1 κεφαλάς
1 Βιβλὶς
1 δῆλός
1 ἀμελὲς
1 παντελῶς
1 ἀνωφελὲς
5 Ἡρακλῆς
1 Προκλῆς
1 Ἑλλάς
1 πολλὰς
1 πολλῆς
1 Σμῖλίς
1 περίβολός
1 πολὺς
1 ἐπιπολῆς
14 βουλῆς
1 χωλός
1 ὠμῶς
1 ἡμᾶς
3 οὐδαμῶς
7 ποταμός
13 ποταμὸς
1 πόλεμός
1 ἀριθμὸς
1 δριμὺς
4 τιμάς
1 τιμὰς
1 τιμῆς
2 ἐπιδρομῆς
1 Ἑρμῆς
2 σεισμὸς
1 βωμός
2 βωμὸς
1 ἑνὸς
1 ἑνός
1 Οὐεσπασιανὸς
1 ἀφανὲς
1 ἀφανής
1 ἐπιφανές
1 Ποσειδῶνός
1 οὐδενὸς
1 ἀσθενῶς
1 Δεξαμενὸς
2 Τισαμενὸς
1 εὐμενές
1 παραγενόμενός
2 Κλαζομενὰς
1 τέμενός
21 Ἀθηνᾶς
1 τινὰς
1 τινὲς
1 τινὸς
1 οἵτινές
1 χειμῶνός
1 γυμνὸς
1 γυμνός
1 τυραννὶς
1 γεγονὼς
1 Κυνὸς
1 Ἴωνός
1 Κλεωνὰς
1 Ἀπόλλωνός
1 φωνῆς
2 ἐφεξῆς
2 οἷός
1 οἷς
3 οὓς
1 οὖς
3 Θηβαῖος
1 Γαῖος
1 Πελαγαῖος
1 Ἰόλαος
7 Κριτόλαος
2 Ῥωμαῖος
1 ἀέναος
1 ναοὺς
1 Ἀθηναῖος
1 Βολιναῖος
1 ὡραῖος
1 Ἐρυθραῖος
1 Ἀγοραῖος
4 βοῦς
1 βοὸς
1 βοός
3 βίος
1 Εὔφορβος
1 πέλαγος
1 ἀμιγοῦς
8 λόγος
1 κατάλογος
1 Ἀργοῦς
6 Ἄργος
1 τράγος
2 δέος
1 Παναχαΐδος
3 εἶδος
4 Νάβιδος
1 διδούς
1 διδοὺς
2 Κράθιδος
1 Ἤλιδος
1 Σμίλιδος
1 Πολιάδος
12 Ἀρτέμιδος
1 Ἄπιδος
1 ὀλυμπιάδος
2 Σαράπιδος
1 Ἴσιδος
1 Φθιώτιδος
2 Λιμνάτιδος
1 ἀδελφιδοῦς
1 Χαλκίδος
1 Φωκίδος
1 Βιβλίδος
9 Ἑλλάδος
2 Ἀργολίδος
1 τυραννίδος
1 κάθοδος
1 ἔξοδος
2 ἔσοδος
1 ἐλπίδος
1 πατρίδος
1 Λυδοῖς
1 Λυδοὺς
1 θεοὺς
1 ἔλεος
1 Ἠλεῖος
1 βάθος
2 εὐθέος
1 μέγεθος
2 Πρόμηθος
2 Κομαιθοῦς
2 πλῆθος
1 Μέλανθος
1 Κόρινθος
1 πένθος
1 Ξοῦθος
1 πόθος
14 Δίαιος
1 ὑμέναιος
38 Ἀχαιοὺς
39 Ἀχαιοῖς
4 Ἀχαιούς
1 Σουλπίκιος
1 ἥλιος
1 Δόλιος
1 Ὀτίλιος
1 πολέμιος
9 Μόμμιος
1 Σάμιος
1 Σιδόνιος
1 Μαρδόνιος
1 Φλαμίνιος
1 Σικυώνιος
2 ἄξιος
1 ὅμοιος
2 Ἄππιος
1 Ἵππιος
1 Ἐπιδαύριος
1 Ὁμαγύριος
1 Θούριος
2 ἐπιχώριος
2 Ἄσιος
1 Μύσιος
1 Γλαῦκος
1 λάρνακος
1 ἱέρακος
1 Ἀρκαδικοῖς
2 Ἄποικος
1 Ὀπικοῖς
1 λύκος
2 χαλκοῦς
1 μῆκος
1 νεανίσκος
1 Ἄμπυκος
1 κήρυκος
1 Κώκαλος
1 Θεσσαλοῖς
1 Ἄτταλος
1 βέλος
1 ἄγγελος
1 Σικελοῖς
1 Εὔμηλος
2 Ἄμφικλος
2 κύκλος
1 Νάοκλος
4 Ἄνδροκλος
6 ἄλλος
3 Γάλλος
10 Μέτελλος
1 πολλοὺς
6 πολλοῖς
1 περίβολος
5 τέλος
1 στόλος
2 Εὐρύπυλος
1 ἀχλύος
1 Αἰτωλοὺς
1 Αἰτωλούς
3 Αἰτωλοῖς
5 δῆμος
3 πόλεμος
2 Τριπτόλεμος
1 ἄνεμος
1 ἕτοιμος
1 ὀφθαλμούς
1 νόμος
1 Πάνορμος
1 Σάμος
1 ἀναβασμούς
2 σεισμοῖς
1 ὁμώνυμος
1 Μέναιχμος
2 βωμούς
1 ἀγῶνος
4 γένος
1 Ἀτταγῖνος
10 Ποσειδῶνος
3 Καλυδῶνος
1 ἐκεῖνος
3 Ὤλενος
2 ἀγόμενος
1 διακείμενος
2 ὀνομαζόμενος
2 ἀφικόμενος
1 βαλόμενος
1 ἀνελόμενος
1 ὑφελόμενος
1 ἀποτεμόμενος
2 γενόμενος
1 ἐπιφραξάμενος
4 ποιούμενος
1 ἐναντιούμενος
2 καλούμενος
1 προκαλούμενος
2 μιμούμενος
1 προθυμούμενος
1 Φιλοποίμενος
1 ὀδυρόμενος
4 χρώμενος
1 θεασάμενος
1 μαχεσάμενος
2 ποιησάμενος
1 παραστησάμενος
1 ἀγωνισάμενος
6 τέμενος
1 κτώμενος
3 ἐπιστάμενος
1 βασιλευόμενος
1 μαχόμενος
1 ἀρχόμενος
1 κατερχόμενος
1 παρασχόμενος
1 ἁψάμενος
2 Ἕλληνος
1 Πέλληνος
1 Περγαμηνοῖς
3 ἔθνος
5 παρθένος
2 Σελινοῦς
1 ἧστινος
1 εἰκόνος
1 ἡγεμόνος
2 Σέλεμνος
1 ἀπηχθημένος
2 ᾑρημένος
1 χειμῶνος
4 λιμένος
1 ἐπειργασμένος
1 ἐσῳκισμένος
1 ὡπλισμένος
1 τύραννος
1 ξένος
2 ἀπόγονος
1 Ἀντίγονος
1 Δαμασίχθονος
1 αὐτόχθονος
1 δαίμονος
7 Λακεδαίμονος
2 Εὐαίμονος
1 Εὐκτήμονος
1 ἀμείνονος
3 Ἀγαμέμνονος
1 Πίονος
1 θρόνος
1 Κρόνος
1 χρόνος
1 Τιτᾶνος
1 Σικυῶνος
2 Κολοφῶνος
6 Ἴωνος
1 Κάλλωνος
13 Ἀπόλλωνος
4 Οἰνοπίωνος
1 Ἱέρωνος
1 Δρύωνος
1 Νέρωνος
1 Αὐτεσίωνος
1 Τρίτωνος
1 Ἀρίστωνος
1 ἔπος
1 κόλπος
1 Κλέοπος
1 ἵππος
9 Φίλιππος
2 Μελάνιππος
2 τρόπος
1 ἄνθρωπος
1 ἀέρος
1 ἦρος
1 Πίνδαρος
1 Φίλαγρος
1 Χάραδρος
1 Μαίανδρος
4 Ἀλέξανδρος
3 Ἄρχανδρος
1 ἱεροῖς
1 Πίερος
2 Πεῖρος
1 ἕτερος
1 δεύτερος
1 ἀγριώτερος
1 ὠκύτερος
1 ὁπλότερος
1 πρότερος
1 ὕστερος
1 καυματωδέστερος
1 ἐπιφανέστερος
3 Ὅμηρος
1 Κῦρος
1 νεκροῖς
2 μέρος
1 Ἀγήνορος
1 Ἀντίπατρος
5 Δήμητρος
1 Σωτῆρος
1 φόρος
1 Διόδωρος
1 θεωροὺς
1 Δάμασος
3 Κόρεσος
1 Ἔφεσος
1 Κόρησος
1 Λάρισος
8 ἄλσος
1 νόσος
95 τοῖς
7 ἔτος
86 τοὺς
4 τούς
1 αὐτούς
21 αὐτοῖς
16 αὐτοὺς
3 ὕδατος
1 δείματος
3 στρατεύματος
1 ἀξιώματος
8 ἀγάλματος
2 λήμματος
1 οἰκοδομήματος
1 ὀνόματος
2 φρονήματος
1 ἅρματος
1 ἐγχειρήματος
2 σώματος
1 χώματος
1 σχήματος
1 ὕπατος
1 Ἄρατος
3 ὀνείρατος
1 Καλλίστρατος
1 Σώστρατος
1 πρεσβύτατος
1 ἠπιώτατος
1 ἀδικώτατος
1 ψυχρότατος
1 ἀμαθέστατος
1 ἀνάστατος
1 ἔσχατος
1 συνειδότος
1 ἀετοῖς
1 Μίλητος
1 Μέλητος
1 Κυάρητος
1 παλαιότητος
2 ἐσθῆτος
1 Δαμόκριτος
1 Ἄνακτος
2 Ἑρμησιάνακτος
1 ἄρρηκτος
1 ἀνεστηκότος
3 ὄντος
1 Φόρβαντος
1 Ἀφείδαντος
1 Πάλλαντος
2 Μαντοῦς
1 Δύμαντος
2 Πουλυδάμαντος
1 Ἀθάμαντος
1 Μίμαντος
1 ἄρξαντος
1 κατάραντος
2 βασιλεύσαντος
1 σείσαντος
6 ἐλέφαντος
1 ἐκπέμψαντος
2 δόντος
1 προελθόντος
1 ἑκόντος
1 νικῶντος
4 ἀποθανόντος
1 λέγοντος
1 Μέδοντος
1 Λαομέδοντος
1 Θερμώδοντος
3 βασιλεύοντος
1 δικάζοντος
1 Φλιοῦντος
1 ἐξήκοντος
1 ἐπαγγέλλοντος
1 ἀντιβαίνοντος
1 Σελινοῦντος
1 ἐξαιτοῦντος
2 Μυοῦντος
2 ἔχοντος
2 ἄρχοντος
1 ἀνειπόντος
15 οὗτος
1 τέταρτος
3 κράτος
1 τρίτος
3 ἕκαστος
1 Ἄδραστος
3 Αὔγουστος
1 ἄπυστος
1 συνεστῶτος
1 Βοιωτούς
4 Βοιωτοῖς
1 αἰχμάλωτος
8 ἔρωτος
5 ἔδαφος
3 Δελφοῖς
2 Δελφοὺς
2 Δελφούς
10 τάφος
1 Χίος
2 Πρόμαχος
1 Λυσίμαχος
5 τεῖχος
1 Ἀμείλιχος
2 Μείλιχος
1 διάδοχος
1 Ἀρχίλοχος
1 ἔνοχος
4 ἰσχύος
1 Μόψος
2 χαλεπῶς
1 εὐπρεπὲς
1 πομπῆς
1 Φίλιππός
1 καρπὸς
1 Φαρὰς
1 δρῦς
1 ἀνδρός
8 ἀνδρὸς
1 φανερός
1 ἕτερός
1 ἐμφερές
1 Ἐρυθράς
1 Πειράς
7 ἀγορᾶς
1 συμφορᾶς
78 πρὸς
1 τρὶς
2 πατρός
1 Μητρός
3 μητρός
2 Μητρὸς
1 μητρὸς
1 Δήμητρός
1 Λαμπτῆρός
5 Ἀργυρᾶς
1 κουρᾶς
1 φρουρὰς
2 φρουράς
3 πυρὸς
1 πυρός
1 ἰσχυρὸς
1 ἰσχυρός
44 τὰς
234 τῆς
9 αὐτῆς
1 αὑτάς
1 αὐτὰς
14 αὐτὸς
3 αὐτός
6 στρατὸς
1 στρατός
1 ἐξηγητὴς
1 ἐκτός
9 ἐκτὸς
1 διαλλακτάς
1 Ἄνακτός
1 νυκτὸς
6 ἐντὸς
2 ἐντός
2 παντὸς
1 μνημονεύοντές
1 δράκοντάς
1 προσήκοντές
1 ἐθελοντὰς
1 Δαμοφῶντός
2 ἑορτῆς
2 δικαστὴς
1 δικαστάς
1 δικαστής
1 ἀναστὰς
1 καταστὰς
1 οἰκιστὴς
1 οἰκιστής
1 οἰκιστάς
1 ἄγνωστός
1 ἑαυτῆς
1 Βοιωτός
2 υἱός
1 κατασκευῆς
1 Ῥαδαμάνθυός
16 Ῥωμαίους
10 Ἀθηναίους
1 Σμυρναίους
2 Σαπαίους
5 λόγους
5 Ἄργους
7 σταδίους
1 εἴδους
1 Μήδους
3 λοιμώδους
2 ὑποσπόνδους
1 Ἀργείους
2 μεγέθους
1 Πολυνείκους
1 ὑπηκόους
6 συνοίκους
3 ὅρκους
1 ἀστραγάλους
3 ἀγγέλους
3 χιλίους
1 τετρακισχιλίους
6 Ἡρακλέους
1 Προκλέους
4 ἄλλους
2 κάλλους
3 ἀλλήλους
1 συμβούλους
1 δούλους
1 παράπλους
1 κεκρυφάλους
3 Σαμίους
1 Διδύμους
1 ἐδωδίμους
1 δρόμους
9 γένους
1 προγόνους
4 Πρευγένους
1 ἐκείνους
1 Ὀρχομενίους
2 Μεσσηνίους
3 ἔθνους
1 Ἀγασισθένους
1 πλεξαμένους
1 θρεψαμένους
1 ἠγμένους
1 τεμένους
1 ἀντικαθημένους
1 σκύμνους
1 ἀπεσταλμένους
2 Κλεομένους
1 πιεζομένους
1 ἀγωνιζομένους
1 ἀφικομένους
1 βουλομένους
1 γενομένους
1 ἀξιωθησομένους
1 ἐρησομένους
1 εἰργασμένους
1 ἀνορθουμένους
1 κεχειρωμένους
1 ξένους
12 Λακεδαιμονίους
2 στεφάνους
1 λύχνους
3 Σικυωνίους
1 ἀξίους
6 ἀνθρώπους
3 Ὠρωπίους
6 ὄρους
1 ἀγρίους
1 συνέδρους
1 ὑποχειρίους
1 ἄκρους
3 ὁμήρους
1 ἐπικούρους
1 ἑτέρους
1 συναμφοτέρους
1 ὑστέρους
1 Ἐπιδαυρίους
2 ὅσους
1 Ἐφεσίους
3 ἄλσους
1 νήσους
1 διακοσίους
1 τριακοσίους
1 ἑξακοσίους
1 ὁπόσους
1 ἔτους
1 συναιτίους
1 τοσούτους
7 τούτους
2 Καλλικράτους
1 πρώτους
1 πλείστους
1 ἐχθίστους
1 ἀρχαιοτάτους
1 ἐπιτηδειοτάτους
1 ἀναμαρτήτους
2 ἀναστάτους
1 Λαφάους
1 ἐλάφους
1 Χίους
4 τείχους
3 συμμάχους
2 τάχους
1 δρυὸς
1 ἄντικρυς
1 φῶς
2 σαφῶς
1 προσειληφὼς
1 ἀδελφάς
1 ἀδελφῆς
32 σφᾶς
1 Κορυφῆς
1 εὐχὰς
1 συνεχὴς
19 ἀρχῆς
3 ἀρχὰς
1 ἀρχάς
1 ἀπαρχὰς
4 ψυχῆς
1 βεβαίως
1 αὐτοσχεδίως
8 πόλεως
1 δυνάμεως
1 διώξεως
1 παρατάξεως
2 Ἄρεως
2 ὕβρεως
1 κινναβάρεως
1 ἀξιόχρεως
1 ἐνοικήσεως
1 ἐπικλήσεως
1 Νεμέσεως
1 παραινέσεως
1 κινήσεως
2 κρίσεως
2 κράσεως
2 προφάσεως
4 ἄστεως
1 Μεσάτεως
1 ὄψεως
3 Ἐρεχθέως
1 Φωκέως
1 Αἰγιαλέως
3 μεγάλως
2 Νειλέως
4 βασιλέως
1 ἄλλως
8 ὅμως
1 ἀθύμως
1 προθύμως
1 δρομέως
1 φιλοτίμως
1 μειζόνως
1 Οἰνέως
1 Θυρξέως
1 ἀλλοίως
9 ὁμοίως
1 ὅπως
3 πως
2 Ἀρέως
2 ἔρως
1 Ἔρως
1 ἱερέως
1 ἀπείρως
3 Πατρέως
1 Πιτυρέως
3 Περσέως
5 ἑκουσίως
1 τέως
4 ὡσαύτως
1 ἀποχρώντως
6 οὕτως
1 Πάμφως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007