HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


α  =  560 formes différentes pour 1776 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
4
38 ἄγαλμα
4 ἄγαλμά
22 ἀγάλματα
1 Ἀγελάδα
6 ἀγορᾷ
1 ἄγουσα
1 ἀγώγιμα
2 ἀγῶνα
2 ἄδικα
2 ἀδίκημα
1 ἀδικήματα
2 ἀέρα
1 Ἀθάμαντα
3 Ἀθηνᾶ
1 ἆθλα
1 αἶγα
3 Αἰγείρᾳ
2 Αἴγειρα
2 αἰδοῖα
1 αἰδοῖά
1 αἷμα
1 αἱμασιά
5 αἰτίᾳ
1 ἀκόντια
3 ἄκρᾳ
5 ἄκρα
1 ἀληθεύουσα
1 Ἁλιαρτίᾳ
1 ἁλιέα
1 Ἀλκιβιάδα
17 ἀλλὰ
31 ἄλλα
10 ἅμα
1 ἁμαρτάνουσα
1 ἁμάρτημα
1 Ἀμύκλα
1 ἀμύναντα
1 ἀμφότερα
18 ἀνὰ
1 ἀνάθημα
1 ἀναλούμενα
1 ἀνάλωμα
1 ἀναστήσαντα
1 ἀνασωθέντα
1 ἀναφῦσα
9 ἄνδρα
1 ἀνδραγαθίᾳ
1 ἀνδρειότατα
1 ἀνήκοντα
1 ἀνθεστηκότα
1 ἀνίσχοντα
1 ἀντιστᾶσα
1 ἄξια
1 ἀξιολογώτατα
1 ἀξίωμα
2 ἅπαντα
1 ἀπαχθέντα
1 ἀπέχουσα
1 ἀπιστίᾳ
1 ἀπλαστότατα
1 ἀποδέοντά
6 Ἀπόλλωνα
1 ἀποφυγόντα
1 ἀπώλεια
1 Ἀργυρᾶ
1 Ἀρέα
1 ἀρεστὰ
4 ἀριστερᾷ
3 ἅρμα
1 ἄρρενα
2 ἀρχαῖα
2 ἀρχαιότατα
1 ἀρχαιότατά
4 ἀρχαιότερα
1 ἀρχαιότητα
1 ἄρχοντα
2 Ἀσίᾳ
1 Ἀστυπάλαια
1 ἀτύχημα
1 ἀτυχία
1 αὐξηθέντα
1 αὐότατά
2 αὐτά
11 αὐτὰ
21 αὐτίκα
1 αὐτόχθονα
1 ἀφανέστερα
1 ἀφιξόμεθα
1 Ἀχαΐᾳ
1 ΑΧΑΙΚΑ
6 βασιλέα
1 βασιλεία
2 βασιλεύοντα
1 βιαζόμενα
1 Βιβλίδα
1 Βολίνα
1 βοσκήματα
2 βούλευμα
1 βουλεύματα
1 βουλεύματά
2 Βοῦρα
1 γεγραμμένα
3 γενεᾷ
2 γένειά
4 γένεια
2 γέρα
1 γήρᾳ
1 γνωριμώτατα
1 γράμματά
5 γυναῖκα
1 δᾷδα
2 δαίμονα
1 Δαμασίχθονα
1 Δαμοφῶντα
1 δείγματα
1 δεῖμα
1 δεῖπνα
9 δέκα
3 δένδρα
8 δεξιᾷ
3 δεύτερα
3 δῆλα
1 δῆλά
1 Δήμητρα
1 δημοσίᾳ
10 διὰ
1 διά
2 Δία
1 διακόσια
1 διαπορθηθεῖσα
1 διαφορᾷ
1 διάφορα
1 διδασκαλίᾳ
2 διεσπασμένα
5 δίκαια
1 δικαστήρια
1 διπλᾶ
1 δόγμα
1 Δονοῦσσα
1 Δυμαίᾳ
1 δυνατωτέρα
1 δώδεκα
1 δωροδόκημα
1 δωτῆρα
2 ἑβδομήκοντα
1 ἐγγύτατα
2 ἔγκλημα
3 ἐγκλήματα
2 ἐγνωσμένα
1 ἔδειμα
1 εἴα
3 εἰκόνα
1 Εἰλείθυιά
1 Εἰλείθυια
1 Εἰλειθυίᾳ
1 εἰργασμένα
1 εἰρηκότα
4 εἰρημένα
1 εἰωθότα
1 ἑκάτερα
1 ἑκατέρᾳ
1 ἑκκαίδεκα
1 ἐκπεσόντα
1 ἐκφεύγοντα
1 ἐλάσσονα
1 ἐλάχιστά
1 ἐλεγεῖα
1 ἐλθόντα
11 Ἑλλάδα
1 ἐλπίδα
1 ἐμποιοῦντα
1 ἕνα
13 ἐναντία
16 ἕνεκα
1 ἐνενήκοντά
13 ἔνθα
1 ἐνιδόντα
2 ἐνίκα
1 ἐννέα
2 ἐνταῦθά
36 ἐνταῦθα
2 ἐντεταλμένα
1 ἐξειργασμένα
2 ἑξήκοντα
1 ἐοικότα
5 ἔπειτα
1 ἐπιβουλευθέντα
3 ἐπίγραμμα
1 ἐπίγραμμά
2 ἐπίθημα
1 ἐπιθήματα
1 ἐπίκαιρα
1 ἐπικουρικὰ
1 ἐπιτεταγμένα
1 ἐπιτήδεια
1 ἐπιτηδειότατα
1 ἐπιφανεστέρα
2 ἐπιχώρια
1 ἑπτά
1 ἐρασθέντα
8 ἔργα
1 ἐργασίᾳ
5 ἐρείπια
1 Ἐρετρίᾳ
1 ἐρῶντα
1 ἐρωτᾷ
3 ἔρωτα
1 ἐρώτημά
1 ἐσθῆτα
1 ἑστία
1 ἐστρατήγησα
1 ἑστῶσα
1 ἐτεκμαιρόμεθα
1 ἑτέρᾳ
1 ἑτέρα
4 Εὐβοίᾳ
1 εὐδαίμονα
1 εὐθεῖά
1 εὐθεῖα
3 εὐνοίᾳ
1 εὔνοια
1 εὐπρεπείᾳ
1 Εὐρυτίωνα
1 εὐτυχία
1 Ἐφεσίᾳ
1 Ἐφεσία
1 ἔχοντα
2 ἔχουσα
1 ζεύξαντα
1 ζῶντα
3 ἡγεμόνα
1 ἡγεμονίᾳ
1 ἡγησώμεθα
1 ἥδιστα
7 ἥκιστα
1 ἤκουσα
2 ἡλικίᾳ
1 ἡλικία
4 ἡμέρᾳ
1 ἡμίσεια
4 ἡνίκα
6 ἥντινα
1 ἠπάτα
2 ἤρα
6 Ἡρακλέα
2 θάλασσα
1 θαλάσσια
3 θαῦμα
1 θαύματα
1 θεμέλια
1 Θεοξένια
1 θεράπαινα
1 θερμὰ
1 Θεσσαλία
1 Θήρα
1 θηρεύοντα
1 θηρεύουσά
1 θηρία
2 Θησέα
7 θυγατέρα
1 θυμιᾷ
1 θυσίᾳ
1 θώρακα
1 ἴαμα
1 ἰάματα
1 ἰδέα
1 ἰδέᾳ
13 ἰδίᾳ
2 ἱερά
5 ἱερὰ
2 ἱερεῖα
4 ἵνα
2 ἴσα
1 ἰσχυρά
1 Ἰταλίᾳ
1 Ἰφιγενείᾳ
1 Ἰφιγένεια
4 Ἴωνα
1 Ἰωνία
5 Ἰωνίᾳ
1 καθὰ
1 καθήκουσα
1 καθίστα
1 κακία
1 Καλάοντα
1 καλούμενα
1 κατά
84 κατὰ
1 καταλυθεῖσα
1 κατατείνουσα
1 Κέκροπα
2 Κερύνεια
1 Κερυνείᾳ
1 Κορίνθια
1 κῦμα
5 Λακεδαίμονα
2 λαμβάνουσα
3 Λαμίᾳ
1 Λαμπτήρια
8 λάρνακα
1 Λάφρια
2 λάφυρα
1 λαχοῦσα
1 λεγόμενα
1 λέγοντα
1 λελυμασμένα
1 Λεωνίδᾳ
2 λιμένα
1 λοιπά
1 λοιπὰ
2 λουτρά
4 λουτρὰ
1 Λυκίᾳ
1 λυμανθεῖσα
4 Μακεδονίᾳ
1 Μακρίᾳ
1 μάλα
36 μάλιστα
1 μανία
1 μαντεία
6 μάντευμα
1 μαντεύματα
1 μέγα
1 μεγάλα
1 Μέγαρα
1 μείζονα
1 Μεκαλκίδᾳ
2 Μέλανα
1 μεμαντευμένα
5 Μεναλκίδᾳ
2 Μεναλκίδα
1 Μεσόᾳ
31 μετὰ
1 μετάνοια
2 μηδένα
1 μῆνα
6 μήνιμα
2 μητέρα
2 μιᾷ
1 μικρὰ
1 Μιλησίᾳ
3 μνῆμά
7 μνῆμα
1 μνημονευόμενα
4 μοῖρα
1 μοίρᾳ
1 μονωθέντα
1 Μυοῦντα
1 Μυσία
1 νᾶμα
1 νέα
1 Νεμέᾳ
1 νεμεσήσαντα
2 Νέρωνα
2 νόμιμα
2 νόμισμα
1 νοσοῦντα
1 Νύκτα
1 νύκτα
1 ξενικά
2 ξύλα
1 ὀγδοήκοντα
2 οἷα
6 Οἰβώτα
2 Οἰβώτᾳ
4 οἶδα
1 οἰκείᾳ
4 οἰκεῖα
1 οἴκημα
1 οἰκοδομηθέντα
1 οἰκοδομήματα
1 οἰκτρότατα
1 Οἰνέα
1 Οἰνία
1 Οἰνοπίωνα
1 ὀλίγιστα
5 Ὀλυμπίᾳ
2 Ὀλύμπια
1 ὀλυμπιάδα
3 ὄνομά
38 ὄνομα
7 ὀνόματα
5 ὄντα
4 ὅντινα
4 ὅπλα
1 ὁποῖα
11 ὁπόσα
1 ὄργια
1 ὀρθά
2 ὀρθότατα
2 ὁρμητήρια
10 ὅσα
1 ὀστᾶ
1 οὐδεμία
7 οὐδένα
1 οὐδέτερα
1 ὀχυρωθέντα
14 παῖδα
3 παλαιότερα
1 Πάλεια
1 Πάλλαντα
1 παννυχίδα
13 πάντα
1 παντοῖα
1 παρά
67 παρὰ
1 παραθαλάσσια
3 παραυτίκα
1 παρεστῶτα
1 παρόντα
1 πᾶσα
6 πατέρα
2 πατρίδα
1 πέμματα
1 πεντακόσια
2 πεντήκοντα
1 πεντήκοντά
8 πεποιημένα
1 Περσέα
2 Πεσσινοῦντα
1 πεφρικότα
2 πεφυκυίᾳ
2 πῆμα
1 πίνοντα
1 πλάγια
4 πλείονα
2 πλεῖστα
1 πλέονα
1 Πλευρῶνα
1 πλησιαίτατα
1 πλοῖα
1 πνεῦμα
3 ποιήσαντα
1 ποιοῦντα
1 πολιορκίᾳ
5 πόλισμα
2 πολίσματα
7 πολλὰ
1 πολλά
5 Ποσειδῶνα
2 Πουλυδάμαντα
2 πράγματα
1 πράγματά
1 πρεσβείᾳ
1 πρεσβύτερα
1 προδοσίᾳ
1 προθυμότατα
3 πρότερα
3 πρῶτα
4 πταῖσμα
1 πτερὰ
2 Πυθία
1 ῥᾷστα
1 Σελινοῦντα
1 Σελλασίᾳ
1 σῆμά
1 σημεῖα
1 Σίβυλλα
1 Σικελίᾳ
1 Σικυωνίᾳ
1 Σκοτόεσσα
2 σόφισμα
1 σπέρμα
1 στάδια
1 στοὰ
4 στράτευμα
1 στρατεύσαντα
1 στρατήγημα
3 στρατιᾷ
1 στρατιά
1 συγγενείᾳ
2 συγκείμενα
2 συμβάντα
1 συμπόσια
1 συμφορὰ
2 συνέδριά
1 συνερχόμενα
1 συνοικήσοντα
2 σύνοπτα
1 συντέλεια
3 σχεδία
4 σχῆμα
1 σχήματα
1 σχολαιτέρα
7 τά
197 τὰ
4 τάλαντα
1 τἄλλα
21 ταῦτα
3 ταὐτὰ
1 ταχθέντα
1 Τεγέᾳ
2 τεθνεῶτα
1 τέλεια
2 τελευτᾷ
1 τελευταία
1 τελευτήσαντα
1 τέλμα
1 τεσσαράκοντά
3 τεσσαράκοντα
11 τηνικαῦτα
1 τιμήματα
8 τινα
8 τινὰ
4 τοιαῦτα
1 τόλμα
1 τόλμημα
1 τολμήματα
1 τολμήσαντα
1 τοσαῦτα
1 τραπέντα
1 τραύματα
2 τρία
5 τριάκοντα
1 Τριόπα
1 τρίποδα
1 τρίτα
3 Τριτείᾳ
2 Τρίτεια
1 ὑπάρχοντα
2 ὑπερηρκότα
1 Ὑπερησία
1 ὑπερήφανα
2 ὑπερορίᾳ
1 ὑποδήματα
1 ὑπονοίᾳ
1 ὑπόνοια
1 φάρμακα
1 Φειδίτια
1 φέροντα
2 φέρουσα
1 φεύγοντα
3 φιλίᾳ
1 Φιλώτᾳ
1 φλόγα
1 φρόνημα
1 φρουρά
3 φρουρᾷ
1 Φωκαίᾳ
1 Φωκίδα
1 Χαίρωνα
2 Χαιρωνείᾳ
2 χάσμα
1 Χίλωνα
1 χιόνα
1 χιτῶνα
1 χλαμύδα
1 χλευασίᾳ
1 χλωρὰ
5 χρήματα
2 χρησθέντα
4 χώρα
5 χώρᾳ
1 ψέλιά
1 ὠμότητα
3 ὥρᾳ
1 ὦτα
1 ὠφέλεια
1 ὠφέλιμα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007