Alphabétiquement     [«   »]
τισίν 1
Τὸ 4
τό 3
τὸ 195
τοιαῦτα 4
τοιαῦται 1
τοιαύταις 1
Fréquences     [«    »]
150 γὰρ
193 μὲν
131 τὴν
195 τὸ
213 τῶν
298 δὲ
470 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

τὸ


Livre, Pages
[4, 1291]   περὶ τὰς τέχνας, ἄλλο δὲ  τὸ   ἀγοραῖον τὸ περὶ ὠνὴν καὶ
[4, 1294]   λαβεῖν, ἐκ μὲν τῆς ὀλιγαρχίας  τὸ   αἱρετὰς ποιεῖν τὰς ἀρχάς, ἐκ
[4, 1298]   τοῦ πλήθους) συμφέρει δὲ καὶ  τὸ   αἱρετοὺς εἶναι τοὺς βουλευομένους,
[4, 1298]   βουλεύεσθαι δὲ τοὺς ἄρχοντας. Καὶ  τὸ   ἀντικείμενον δὲ τοῦ ἐν ταῖς
[4, 1294]   μὴ ἀπὸ τιμήματος, ὀλιγαρχικὸν δὲ  τὸ   ἀπὸ τιμήματος· ἀριστοκρατικὸν τοίνυν καὶ
[4, 1292]   Ὀλιγαρχίας δὲ εἴδη ἓν μὲν  τὸ   ἀπὸ τιμημάτων εἶναι τὰς ἀρχὰς
[4, 1297]   διὰ μὲν τὴν ζημίαν φεύγωσι  τὸ   ἀπογράφεσθαι, διὰ δὲ τὸ μὴ
[4, 1297]   κατὰ τὴν σύνταξιν φαῦλοι ὑπέμενον  τὸ   ἄρχεσθαι. Διὰ τίνα μὲν οὖν
[4, 1292]   τυραννίδι. Διότι καὶ τὸ ἦθος  τὸ   αὐτό, καὶ ἄμφω δεσποτικὰ τῶν
[4, 1298]   ἐστίνν πρὸς τὸ βουλεύεσθαι βέλτιον  τὸ   αὐτὸ ποιεῖν ὅπερ ἐπὶ τῶν
[4, 1298]   καὶ τῶν νόμων ἐστίνν πρὸς  τὸ   βουλεύεσθαι βέλτιον τὸ αὐτὸ ποιεῖν
[4, 1291]   περὶ ὧν τυγχάνομεν διωρικότες ἀρτίως,  τὸ   βουλευόμενον καὶ τὸ κρῖνον περὶ
[4, 1291]   δικαιοσύνης δικαστικῆς, πρὸς δὲ τούτοις  τὸ   βουλευόμενον, ὅπερ ἐστὶ συνέσεως πολιτικῆς
[4, 1298]   τὸ δικάζον. Κύριον δ' ἐστὶ  τὸ   βουλευόμενον περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης,
[4, 1297]   τριῶν τούτων ἓν μὲν τί  τὸ   βουλευόμενον περὶ τῶν κοινῶν, ~δεύτερον
[4, 1298]   πολιτείας αὐτῆς. Διῄρηται μὲν οὖν  τὸ   βουλευόμενον πρὸς τὰς πολιτείας τοῦτον
[4, 1296]   ταὐτόν· δεῖ γὰρ κρεῖττον εἶναι  τὸ   βουλόμενον μέρος τῆς πόλεως τοῦ
[4, 1299]   καὶ ἐπιτάξαι, καὶ μάλιστα τοῦτο·  τὸ   γὰρ ἐπιτάττειν ἀρχικώτερόν ἐστιν. Ἀλλὰ
[4, 1289]   μὲν ἀριστοκρατίας καὶ βασιλείας εἴρηται  (τὸ   γὰρ περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας
[4, 1292]   πᾶσιν ἐξεῖναι τοῖς ἀνυπευθύνοις κατὰ  τὸ   γένος, μετέχειν μέντοι δυναμένους σχολάζειν·
[4, 1292]   δὲ μή. Ὅταν μὲν οὖν  τὸ   γεωργικὸν καὶ τὸ κεκτημένον μετρίαν
[4, 1294]   τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς,  τὸ   δ' αἱρετὰς ὀλιγαρχικόν, καὶ δημοκρατικὸν
[4, 1291]   δὲ χρηματιστικὸν τὸ δὲ πορθμευτικὸν  τὸ   δ' ἁλιευτικόν νπολλαχοῦ γὰρ ἕκαστα
[4, 1294]   δὲ πλοῦτος, δήμου δ' ἐλευθερία)  τὸ   δ' τι ἂν δόξῃ
[4, 1300]   τὰς δ' ἐκ τινῶν ἀμφοῖν  (τὸ   δὲ ἀμφοῖν λέγω τὰς μὲν
[4, 1289]   τῶν ἀπόρων τὸ μὲν ὁπλιτικὸν  τὸ   δὲ ἄνοπλον. Καὶ τὸν μὲν
[4, 1292]   μὲν μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν ὀλιγαρχικόν,  τὸ   δὲ δὴ ἐξεῖναι σχολάζειν ἀδύνατον
[4, 1291]   δούλην· αὐτάρκης γὰρ πόλις,  τὸ   δὲ δοῦλον οὐκ αὔταρκες. Διόπερ
[4, 1300]   τὰς δ' αἱρέσει τῶν ἀρχῶν·  τὸ   δὲ μὴ πάντας ἅμα μὲν
[4, 1291]   μὲν πολεμικὸν τὸ δὲ χρηματιστικὸν  τὸ   δὲ πορθμευτικὸν τὸ δ' ἁλιευτικόν
[4, 1300]   ὧν δέ, πόσα εἴδη δικαστηρίων·  τὸ   δὲ πῶς, πότερον κλήρῳ
[4, 1300]   μὲν αἱρέσει τὰς δὲ κληρῷ,  τὸ   δὲ τινὰς ἐκ τινῶν ὀλιγαρχικὸν
[4, 1298]   οὖν οἱ τρόποι δημοκρατικοὶ πάντες,  τὸ   δὲ τινὰς περὶ πάντων ὀλιγαρχικόν.
[4, 1291]   καὶ τούτου τὸ μὲν πολεμικὸν  τὸ   δὲ χρηματιστικὸν τὸ δὲ πορθμευτικὸν
[4, 1295]   μοναρχεῖν ἑκόντων, τυραννικαὶ δὲ διὰ  τὸ   δεσποτικῶς ἄρχειν καὶ κατὰ τὴν
[4, 1291]   καλοῦμεν εὐπόρους. Ὄγδοον δὲ  τὸ   δημιουργικὸν καὶ τὸ περὶ τὰς
[4, 1294]   λέγειν ὡς δημοκρατίας οὔσης διὰ  τὸ   δημοκρατικὰ πολλὰ τὴν τάξιν ἔχειν,
[4, 1293]   τρίτη ἐπίδοσις γίνεται τῆς ὀλιγαρχίας,  τὸ   δι' αὑτῶν μὲν τὰς ἀρχὰς
[4, 1296]   γὰρ ἀστασίαστος· ὅπου γὰρ πολὺ  τὸ   διὰ μέσου, ἥκιστα στάσεις καὶ
[4, 1298]   αἵρεσιν αὐτῶν, τρίτον δέ τί  τὸ   δικάζον. Κύριον δ' ἐστὶ τὸ
[4, 1291]   τινα τὸν ἀποδώσοντα καὶ κρινοῦντα  τὸ   δίκαιον. Εἴπερ οὖν καὶ ψυχὴν
[4, 1300]   κυρίας. Λοιπὸν δὲ τῶν τριῶν  τὸ   δικαστικὸν εἰπεῖν. Ληπτέον δὲ καὶ
[4, 1292]   ἔξεστιν ὅταν κτήσωνται τὸ τίμημα  τὸ   διωρισμένον ὑπὸ τῶν νόμων· διὸ
[4, 1291]   πλείων δῆμος, κύριον δὲ  τὸ   δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν
[4, 1293]   κοινωνοῦσι δὲ καὶ πολιτεύονται διὰ  τὸ   δύνασθαι σχολάζειν καὶ τοὺς ἀπόρους,
[4, 1294]   καὶ τῶν πενήτων ὁστισοῦν· ἔτι  τὸ   δύο τὰς μεγίστας ἀρχὰς τὴν
[4, 1292]   μὴ δημοτικὴν εἶναι, διὰ δὲ  τὸ   ἔθος καὶ τὴν ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι
[4, 1296]   αἱ δ' ὀλιγαρχικαί. Διὰ γὰρ  τὸ   ἐν ταύταις πολλάκις ὀλίγον εἶναι
[4, 1300]   ἐπιφέρεται, οἷον Ἀθήνησι λέγεται καὶ  τὸ   ἐν Φρεαττοῖ δικαστήριον· συμβαίνει δὲ
[4, 1300]   αἱρέσεἰ ὀλιγαρχικόν· ὀλιγαρχικώτερον δὲ καὶ  τὸ   ἐξ ἀμφοῖν. Τὸ δὲ τὰς
[4, 1294]   τιμήματος· ἀριστοκρατικὸν τοίνυν καὶ πολιτικὸν  τὸ   ἐξ ἑκατέρας ἑκάτερον λαβεῖν, ἐκ
[4, 1297]   περὶ γυμνασίαν· περὶ ἐκκλησίαν μὲν  τὸ   ἐξεῖναι ἐκκλησιάζειν πᾶσι, ζημίαν δὲ
[4, 1289]   ὡς ἔστιν οὐκ ἔλαττον ἔργον  τὸ   ἐπανορθῶσαι πολιτείαν κατασκευάζειν ἐξ
[4, 1294]   εὐνομουμένην. Οὐκ ἔστι δὲ εὐνομία  τὸ   εὖ κεῖσθαι τοὺς νόμους, μὴ
[4, 1294]   ~Δοκεῖ δ' εἶναι τῶν ἀδυνάτων  τὸ   εὐνομεῖσθαι τὴν μὴ ἀριστοκρατουμένην πόλιν
[4, 1292]   μοναρχιῶν τῇ τυραννίδι. Διότι καὶ  τὸ   ἦθος τὸ αὐτό, καὶ ἄμφω
[4, 1291]   καὶ καπηλείας διατρῖβον) τέταρτον δὲ  τὸ   θητικόν, πέμπτον δὲ γένος τὸ
[4, 1296]   πόλεσιν ἔθος καθέστηκε μηδὲ βούλεσθαι  τὸ   ἴσον, ~ἀλλ' ἄρχειν ζητεῖν
[4, 1291]   μὲν λεγομένη μάλιστα κατὰ  τὸ   ἴσον. Ἴσον γάρ φησιν
[4, 1291]   οἱ καλούμενοι γεωργοί, ~δεύτερον δὲ  τὸ   καλούμενον βάναυσον (ἔστι δὲ τοῦτο
[4, 1291]   τὰς δὲ εἰς τρυφὴν  τὸ   καλῶς ζῆν) τρίτον δὲ ἀγοραῖον
[4, 1294]   τοῖς κειμένοις νόμοις, ἑτέραν δὲ  τὸ   καλῶς κεῖσθαι τοὺς νόμους οἷς
[4, 1298]   τοῦ πάντας πλείους, εἷς μὲν  τὸ   κατὰ μέρος ἀλλὰ μὴ πάντας
[4, 1295]   διαφοράς, ἦσαν δὲ διὰ μὲν  τὸ   κατὰ νόμον βασιλικαὶ καὶ διὰ
[4, 1295]   καὶ πρὸς τὴν βασιλείαν, διὰ  τὸ   κατὰ νόμον εἶναι ἀμφοτέρας ταύτας
[4, 1290]   οὔτε ἂν οἱ πλούσιοι διὰ  τὸ   κατὰ πλῆθος ὑπερέχειν, δῆμος, οἷον
[4, 1292]   μὲν οὖν τὸ γεωργικὸν καὶ  τὸ   κεκτημένον μετρίαν οὐσίαν κύριον
[4, 1294]   οἷον δοκεῖ δημοκρατικὸν μὲν εἶναι  τὸ   κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ
[4, 1293]   πέμπτη δ' ἐστὶν προσαγορεύεται  τὸ   κοινὸν ὄνομα πασῶν (πολιτείαν γὰρ
[4, 1291]   διωρικότες ἀρτίως, τὸ βουλευόμενον καὶ  τὸ   κρῖνον περὶ τῶν δικαίων τοῖς
[4, 1289]   τίνα τρόπον νενέμηνται, καὶ τί  τὸ   κύριον τῆς πολιτείας καὶ τί
[4, 1293]   τὴν ὀλιγαρχίαν μᾶλλον ἀριστοκρατίας διὰ  τὸ   μᾶλλον ἀκολουθεῖν παιδείαν καὶ εὐγένειαν
[4, 1293]   ταῖς πόλεσι γεγενημένη. Διὰ γὰρ  τὸ   μείζους γεγονέναι πολὺ τὰς πόλεις
[4, 1294]   τοῦτο πάσχουσιν οἱ λέγοντες διὰ  τὸ   μεμεῖχθαι καλῶς· πέπονθε δὲ τοῦτο
[4, 1293]   τὰς ἄρτι ῥηθείσας ἀριστοκρατίας, ὅτι  τὸ   μὲν ἀληθὲς πᾶσαι διημαρτήκασι τῆς
[4, 1292]   ἔξεστι μετέχειν· ὅλως μὲν γὰρ  τὸ   μὲν μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν ὀλιγαρχικόν,
[4, 1289]   εὐπόρων δὲ καὶ τῶν ἀπόρων  τὸ   μὲν ὁπλιτικὸν τὸ δὲ ἄνοπλον.
[4, 1296]   τοῦ πλήθους ὑπεροχήν. Ἐνδέχεται δὲ  τὸ   μὲν ποιὸν ὑπάρχειν ἑτέρῳ μέρει
[4, 1291]   περὶ τὴν θάλατταν, καὶ τούτου  τὸ   μὲν πολεμικὸν τὸ δὲ χρηματιστικὸν
[4, 1295]   ἀλλ' ὅπως λάβῃ τῆς μεθόδου  τὸ   μέρος, ἐπειδὴ καὶ ταύτην τίθεμεν
[4, 1296]   ἐν ταύταις πολλάκις ὀλίγον εἶναι  τὸ   μέσον, αἰεὶ ὁπότεροι ἂν ὑπερέχωσιν,
[4, 1294]   κοινὸν δέ γε οὐδέτερον, ἀλλὰ  τὸ   μέσον ἑκατέρου τίμημα τούτων. Τρίτον
[4, 1296]   ἔχοντες εἴθ' δῆμος, οἱ  τὸ   μέσον ἐκβαίνοντες καθ' αὑτοὺς ἄγουσι
[4, 1294]   καλῶς· πέπονθε δὲ τοῦτο καὶ  τὸ   μέσον, ἐμφαίνεται γὰρ ἑκάτερον ἐν
[4, 1296]   τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι πολὺ  τὸ   μέσον· ἐν δὲ ταῖς μικραῖς
[4, 1295]   πόλεις ἐν αἷς δὴ πολὺ  τὸ   μέσον καὶ κρεῖττον, μάλιστα μὲν
[4, 1294]   συνδυασμοῦ τρόπος, ἕτερος δὲ τὸ  τὸ   μέσον λαμβάνειν ὧν ἑκάτεροι τάττουσιν,
[4, 1295]   ὁμολογεῖται τὸ μέτριον ἄριστον καὶ  τὸ   μέσον, φανερὸν ὅτι καὶ τῶν
[4, 1297]   ὀλιγανθρωπίαν γὰρ οὐκ εἶχον πολὺ  τὸ   μέσον, ὥστ' ὀλίγοι τε ὄντες
[4, 1289]   κατασκευάζειν ἐξ ἀρχῆς, ὥσπερ καὶ  τὸ   μεταμανθάνειν μανθάνειν ἐξ ἀρχῆς·
[4, 1292]   μὴ μετέχειν· ~ἕτερον εἶδος δημοκρατίας  τὸ   μετέχειν ἅπαντας τοὺς πολίτας ὅσοι
[4, 1291]   χρῆσιν συντεινόντων, τὸ πολεμικὸν καὶ  τὸ   μετέχον δικαιοσύνης δικαστικῆς, πρὸς δὲ
[4, 1298]   δέ ἐστιν τοιαύτη διὰ  τὸ   μετριάζειν· ὅταν δὲ μὴ πάντες
[4, 1295]   μέσοι τούτων. Ἐπεὶ τοίνυν ὁμολογεῖται  τὸ   μέτριον ἄριστον καὶ τὸ μέσον,
[4, 1294]   ἀρχάς, ἐκ δὲ τῆς δημοκρατίας  τὸ   μὴ ἀπὸ τιμήματος. μὲν
[4, 1294]   αἱρετὰς ὀλιγαρχικόν, καὶ δημοκρατικὸν μὲν  τὸ   μὴ ἀπὸ τιμήματος, ὀλιγαρχικὸν δὲ
[4, 1297]   φεύγωσι τὸ ἀπογράφεσθαι, διὰ δὲ  τὸ   μὴ ἀπογράφεσθαι μὴ δικάζωσι μηδ'
[4, 1292]   μόναρχος ὤν, ζητεῖ μοναρχεῖν διὰ  τὸ   μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόμου, καὶ
[4, 1292]   δημοκρατίᾳ οἱ νόμοι ἄρχουσι, διὰ  τὸ   μὴ εἶναι πρόσοδον. Τρίτον δ'
[4, 1291]   ὥστε μὴ δύνασθαι σχολάζειν, ἔτι  τὸ   μὴ ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν ἐλεύθερον,
[4, 1293]   (πολιτείαν γὰρ καλοῦσινν, ἀλλὰ διὰ  τὸ   μὴ πολλάκις γίνεσθαι λανθάνει τοὺς
[4, 1297]   ζημίαν μετέχωσιν, οἱ δὲ διὰ  τὸ   μὴ φοβεῖσθαι μὴ μετέχωσιν. Ταῦτα
[4, 1291]   νόμος τῆς τοιαύτης δημοκρατίας  τὸ   μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους
[4, 1293]   τὸ πολίτευμα βαδίζοντας, διὰ δὲ  τὸ   μήπω οὕτως ἰσχυροὶ εἶναι ὥστ'
[4, 1295]   οἱ πένητες ἐπιθυμοῦσιν· καὶ διὰ  τὸ   μήτ' ἐπιβουλεύεσθαι μήτ' ἐπιβουλεύειν ἀκινδύνως
[4, 1291]   δὲ τούτοις τὸ χερνητικὸν καὶ  τὸ   μικρὰν ἔχον οὐσίαν ὥστε μὴ
[4, 1295]   κατὰ νόμον βασιλικαὶ καὶ διὰ  τὸ   μοναρχεῖν ἑκόντων, τυραννικαὶ δὲ διὰ
[4, 1299]   διαίρεσις. Ἔχει γὰρ καὶ τοῦτο  τὸ   μόριον τῆς πολιτείας πολλὰς διαφοράς,
[4, 1292]   τέταρτον δ' ὅταν ὑπάρχῃ τε  τὸ   νῦν λεχθὲν καὶ ἄρχῃ μὴ
[4, 1300]   ταῦτα τό τε φονικὸν καὶ  τὸ   ξενικόν (φονικοῦ μὲν οὖν εἴδη,
[4, 1297]   ἄνευ μὲν γὰρ συντάξεως ἄχρηστον  τὸ   ὁπλιτικόν, αἱ δὲ περὶ τῶν
[4, 1290]   ὑπερέχειν, δῆμος, οἷον ἐν Κολοφῶνι  τὸ   παλαιόν (ἐκεῖ γὰρ ἐκέκτηντο μακρὰν
[4, 1295]   τισὶν αἱροῦνται αὐτοκράτορας μονάρχους, καὶ  τὸ   παλαιὸν ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν
[4, 1298]   τῶν ἀρχόντων· ἄλλος δὲ τρόπος  τὸ   πάντας ἀθρόους, συνιέναι δὲ μόνον
[4, 1300]   αἱ μὲν τρεῖς καταστάσεις δημοτικαί,  τὸ   πάντας ἐκ πάντων αἱρέσει
[4, 1298]   τοὺς ἐπισταμένους· τέταρτος δὲ τρόπος  τὸ   πάντας περὶ πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας,
[4, 1292]   νόμον· ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας  τὸ   παντὶ μετεῖναι τῶν ἀρχῶν, ἐὰν
[4, 1294]   τὸ πολλὰ ἔχειν ὀλιγαρχικά, οἷον  τὸ   πάσας αἱρετὰς εἶναι καὶ μηδεμίαν
[4, 1292]   εἶναι πρόσοδον. Τρίτον δ' εἶδος  τὸ   πᾶσιν ἐξεῖναι, ὅσοι ἂν ἐλεύθεροι
[4, 1293]   εὔλογόν ἐστι ποιήσασθαι μνείαν διὰ  τὸ   πασῶν ἥκιστα ταύτην εἶναι πολιτείαν,
[4, 1294]   μίαν μὲν εὐνομίαν ὑποληπτέον εἶναι  τὸ   πείθεσθαι τοῖς κειμένοις νόμοις, ἑτέραν
[4, 1288]   τελείαις οὔσαις, μιᾶς ἐστι θεωρῆσαι  τὸ   περὶ ἕκαστον γένος ἁρμόττον, οἷον
[4, 1298]   κληρωτάς· ἄλλος δὲ τρόπος  τὸ   περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
[4, 1291]   Ὄγδοον δὲ τὸ δημιουργικὸν καὶ  τὸ   περὶ τὰς ἀρχὰς λειτουργοῦν, εἴπερ
[4, 1298]   περὶ τῶν κοινῶν, ~δεύτερον δὲ  τὸ   περὶ τὰς ἀρχάς, τοῦτο δ'
[4, 1291]   δὲ ἀγοραῖον (λέγω δ' ἀγοραῖον  τὸ   περὶ τὰς πράσεις καὶ τὰς
[4, 1291]   μὲν οἱ γεωργοί, ἕτερον δὲ  τὸ   περὶ τὰς τέχνας, ἄλλο δὲ
[4, 1291]   καλούμενον βάναυσον (ἔστι δὲ τοῦτο  τὸ   περὶ τὰς τέχνας ὧν ἄνευ
[4, 1291]   καὶ πρᾶσιν διατρῖβον, ἄλλο δὲ  τὸ   περὶ τὴν θάλατταν, καὶ τούτου
[4, 1290]   πολλάκις. Ἓν μὲν οὖν ἐστι  τὸ   περὶ τὴν τροφὴν πλῆθος, οἱ
[4, 1294]   τὴν τάξιν ἔχειν, οἷον πρῶτον  τὸ   περὶ τὴν τροφὴν τῶν παίδων
[4, 1300]   ὅσα περὶ ζημιώσεων ἀμφισβητοῦσιν, πέμπτον  τὸ   περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων καὶ
[4, 1291]   τέχνας, ἄλλο δὲ τὸ ἀγοραῖον  τὸ   περὶ ὠνὴν καὶ πρᾶσιν διατρῖβον,
[4, 1297]   ἀρίστη τῶν πολιτειῶν ὡς ἐπὶ  τὸ   πλεῖστον εἰπεῖν, καὶ τῶν ἄλλων
[4, 1290]   ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχοῦ  τὸ   πλέον μέρος κύριονν, οὐδ' ὀλιγαρχίαν,
[4, 1297]   ἐχόντων μόνον· τοῦ δὲ τιμήματος  τὸ   πλῆθος ἁπλῶς μὲν ὁρισαμένους οὐκ
[4, 1293]   μετέχειν τῷ κτωμένῳ, καὶ διὰ  τὸ   πλῆθος εἶναι τῶν μετεχόντων τοῦ
[4, 1297]   μέσον, ὥστ' ὀλίγοι τε ὄντες  τὸ   πλῆθος καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν
[4, 1292]   εἶναι ταὐτά, κύριον δ' εἶναι  τὸ   πλῆθος καὶ μὴ τὸν νόμον.
[4, 1290]   ὀλιγαρχία ἦν ἄν· ὀλίγον γὰρ  τὸ   πλῆθος καὶ τὸ τῶν καλῶν
[4, 1298]   μὲν γὰρ κύριον δεῖ ποιεῖν  τὸ   πλῆθος, καταψηφιζόμενον δὲ μὴ κύριον,
[4, 1298]   δέ, κἂν ὑπερβάλλωσι πολὺ κατὰ  τὸ   πλῆθος οἱ δημοτικοὶ τῶν πολιτικῶν
[4, 1290]   νῦν, ἁπλῶς οὕτως, ὅπου κύριον  τὸ   πλῆθος ςκαὶ γὰρ ἐν ταῖς
[4, 1292]   δήμου δόξης τούτους· πείθεται γὰρ  τὸ   πλῆθος τούτοις. Ἔτι δ' οἱ
[4, 1299]   δὲ προβούλους ὀλίγους ἀναγκαῖον εἶναι  τὸ   πλῆθος, ὥστ' ὀλιγαρχικόν. Ἀλλ' ὅπου
[4, 1297]   εἰπεῖν τοσοῦτον ὑπάρχειν, ἀλλὰ σκεψαμένους  τὸ   ποῖον ἐπιβάλλει μακρότατον ὥστε τοὺς
[4, 1291]   εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν συντεινόντων,  τὸ   πολεμικὸν καὶ τὸ μετέχον δικαιοσύνης
[4, 1293]   ἐκ τῶν ἄλλων τοὺς εἰς  τὸ   πολίτευμα βαδίζοντας, διὰ δὲ τὸ
[4, 1294]   μετέχουσιν) οἱ δ' ὀλιχαρχίαν διὰ  τὸ   πολλὰ ἔχειν ὀλιγαρχικά, οἷον τὸ
[4, 1299]   τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται βαδίζειν διὰ  τὸ   πολλοὺς εἶναι τοὺς πολίτας, ὥστε
[4, 1291]   δὲ διὰ τὸ ὡς ἐπὶ  τὸ   πολὺ τοὺς μὲν ὀλίγους εἶναι
[4, 1296]   πόλις, ἄλλῳ δὲ μέρει  τὸ   ποσόν, οἷον πλείους τὸν ἀριθμὸν
[4, 1299]   τὸν αὐτόν· καὶ πότερον κατὰ  τὸ   πρᾶγμα δεῖ διαιρεῖν κατὰ
[4, 1291]   τὸ θητικόν, πέμπτον δὲ γένος  τὸ   προπολεμῆσον, τούτων οὐθὲν ἧττόν
[4, 1296]   ὑπόθεσιν κρίνῃ τις. Λέγω δὲ  τὸ   πρὸς ὑπόθεσιν, ὅτι πολλάκις, οὔσης
[4, 1293]   τὰς οὐσίας ἔχοντες οἱ  τὸ   πρότερον, πλείω δέ, τὸ τῆς
[4, 1296]   ὀλιγαρχία. Πρὸς δὲ τούτοις διὰ  τὸ   στάσεις γίγνεσθαι καὶ μάχας πρὸς
[4, 1297]   θεωρεῖν τὸν σπουδαῖον νομοθέτην ἑκάστῃ  τὸ   συμφέρον· ὧν ἐχόντων καλῶς ἀνάγκη
[4, 1295]   ὁμοίων καὶ βελτιόνων πάντων πρὸς  τὸ   σφέτερον αὐτῆς συμφέρον, ἀλλὰ μὴ
[4, 1296]   πόλεων συμφέρον σκοποῦντες ἀλλὰ πρὸς  τὸ   σφέτερον αὐτῶν, ὥστε διὰ ταύτας
[4, 1291]   μόριον τῆς πόλεως. Ἕβδομον δὲ  τὸ   ταῖς οὐσίαις λειτουργοῦν, καλοῦμεν
[4, 1291]   μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο,  τὸ   τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τιμημάτων εἴναι,
[4, 1294]   δὲ ἀριστοκρατία μὲν εἶναι μάλιστα  τὸ   τὰς τιμὰς νενεμῆσθαι κατ' ἀρετήν
[4, 1289]   κύριον τῆς πολιτείας καὶ τί  τὸ   τέλος ἑκάστης τῆς κοινωνίας ἐστίν·
[4, 1293]   ἀλλ' οὐχ νόμος· καὶ  τὸ   τέταρτον εἶδος τῆς ὀλιγαρχίας τοῦτ'
[4, 1295]   οἷς περὶ βασιλείας ἐπεσκοποῦμεν, διὰ  τὸ   τὴν δύναμιν ἐπαλλάττειν πως αὐτῶν
[4, 1293]   οἱ τὸ πρότερον, πλείω δέ,  τὸ   τῆς δευτέρας ὀλιγαρχίας γίνεται εἶδος·
[4, 1295]   μέσον ἀναγκαῖον εἶναι βίον βέλτιστον,  τὸ   τῆς ἑκάστοις ἐνδεχομένης τυχεῖν μεσότητος·
[4, 1293]   δὲ καὶ μὴ πολλὴν λίαν,  τὸ   τῆς πρώτης ὀλιγαρχίας εἶδός ἐστιν·
[4, 1290]   ἔνιά τε τῶν αἰσθητηρίων καὶ  τὸ   τῆς τροφῆς ἐργαστικὸν καὶ δεκτικόν,
[4, 1298]   ἀλλ' ἀκολουθῶσι, καὶ ἐξῇ κτωμένῳ  τὸ   τίμημα μετέχειν, ὀλιγαρχία μὲν πολιτικὴ
[4, 1292]   ἄλλοις μετέχειν ἔξεστιν ὅταν κτήσωνται  τὸ   τίμημα τὸ διωρισμένον ὑπὸ τῶν
[4, 1300]   τὰς δ' αἱρέσεἰ πολιτικόν, καὶ  τὸ   τινὰς ἐκ πάντων αἱρέσει
[4, 1300]   (μὴ γινομένου δ' ὁμοίως) καὶ  τὸ   τινὰς ἐκ τινῶν ἀμφοῖν. Τὸ
[4, 1300]   τινὰς ἐκ τινῶν ὀλιγαρχικὸν καὶ  τὸ   τινὰς ἐκ τινῶν κλήρῳ (μὴ
[4, 1294]   τοῦ συνδυασμοῦ τρόπος, ἕτερος δὲ  τὸ   τὸ μέσον λαμβάνειν ὧν ἑκάτεροι
[4, 1293]   μισθόν. Καὶ μάλιστα δὲ σχολάζει  τὸ   τοιοῦτον πλῆθος· οὐ γὰρ ἐμποδίζει
[4, 1297]   πολλῷ, περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς  τὸ   τοῖς μὲν ἔχουσι τίμημα μὴ
[4, 1295]   καλῶς ἐν τοῖς Ἠθικοῖς εἴρηται  τὸ   τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι τὸν
[4, 1292]   γὰρ αὐτοῖς γίνεσθαι μεγάλοις διὰ  τὸ   τὸν μὲν δῆμον πάντων εἶναι
[4, 1296]   Σημεῖον δὲ δεῖ νομίζειν καὶ  τὸ   τοὺς βελτίστους νομοθέτας εἶναι τῶν
[4, 1293]   οὐδὲ τοῦ δικάζειν. Διὸ γίνεται  τὸ   τῶν ἀπόρων πλῆθος κύριον τῆς
[4, 1296]   συγκριτέον. Ὅπου μὲν οὖν ὑπερέχει  τὸ   τῶν ἀπόρων πλῆθος τὴν εἰρημένην
[4, 1295]   αὐτῆς συμφέρον, ἀλλὰ μὴ πρὸς  τὸ   τῶν ἀρχομένων. Διόπερ ἀκούσιος· οὐθεὶς
[4, 1299]   πότερον διαφέρει καθ' ἑκάστην καὶ  τὸ   τῶν ἀρχῶν γένος οὐθέν,
[4, 1296]   τὴν πρώτην δημοκρατίαν, ἐὰν δὲ  τὸ   τῶν βαναύσων καὶ μισθαρνούντων, τὴν
[4, 1296]   δήμου ἑκάστου, οἷον ἐὰν μὲν  τὸ   τῶν γεωργῶν ὑπερτείνῃ πλῆθος, τὴν
[4, 1298]   μισθόν, ἀλλ' ὅσοι σύμμετροι πρὸς  τὸ   τῶν γνωρίμων πλῆθος, ἀποκληροῦν
[4, 1296]   τὰς μεταξὺ τούτων· ὅπου δὲ  τὸ   τῶν εὐπόρων καὶ γνωρίμων μᾶλλον
[4, 1290]   ὀλίγον γὰρ τὸ πλῆθος καὶ  τὸ   τῶν καλῶν καὶ τὸ τῶν
[4, 1290]   καὶ τὸ τῶν καλῶν καὶ  τὸ   τῶν μεγάλων. Οὐ μὴν ἀλλ'
[4, 1296]   τοῖς νόμοις τούτους. Ὅπου δὲ  τὸ   τῶν μέσων ὑπερτείνει πλῆθος
[4, 1296]   οἱ δ' ὀλιγαρχίας, οὐ πρὸς  τὸ   τῶν πόλεων συμφέρον σκοποῦντες ἀλλὰ
[4, 1291]   ἐν Τενέδῳῳ, πρὸς δὲ τούτοις  τὸ   χερνητικὸν καὶ τὸ μικρὰν ἔχον
[4, 1291]   οἱ ἄποροι. Ἔτι δὲ διὰ  τὸ   ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007