Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτων 2
Τοῖς 2
τοῖς 85
τὸν 60
Τὸν 1
τόπον 2
τοσαῦτ 1
Fréquences     [«    »]
55 πολιτείας
60 τὰ
57 ταῖς
60 τὸν
67 μὴ
70 τοὺς
79 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

τὸν


Livre, Pages
[4, 1288]   ὑποκειμένων ἀρίστην οὐ δεῖ λεληθέναι  τὸν   ἀγαθὸν νομοθέτην καὶ τὸν ὡς
[4, 1291]   κτωμένῳ ἐξουσίαν εἶναι μετέχειν καὶ  τὸν   ἀποβάλλοντα μὴ μετέχειν· ~ἕτερον εἶδος
[4, 1291]   ὁποσοισοῦν κοινωνοῖς ἀναγκαῖον εἶναί τινα  τὸν   ἀποδώσοντα καὶ κρινοῦντα τὸ δίκαιον.
[4, 1296]   μέρει τὸ ποσόν, οἷον πλείους  τὸν   ἀριθμὸν εἶναι τῶν γενναίων τοὺς
[4, 1300]   τῶν περὶ τὰς ἀρχὰς τοσοῦτοι  τὸν   ἀριθμόν εἰσι, καὶ διῄρηνται κατὰ
[4, 1297]   ιδημοκρατία τε γὰρ οὐ μία  τὸν   ἀριθμόν ἐστι, καὶ τῶν ἄλλων
[4, 1300]   πόσα εἴδη δικαστηρίων. Ἔστι δὲ  τὸν   ἀριθμὸν ὀκτώ, ἓν μὲν εὐθυντικόν,
[4, 1297]   σοφίζονται πρὸς τὸν δῆμον πέντε  τὸν   ἀριθμόν, περὶ ἐκκλησίαν, περὶ τὰς
[4, 1289]   πάσης ἔστι μέρη πλείω πόλεως  τὸν   ἀριθμόν. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐξ
[4, 1301]   μὲν οὖν οἱ τρόποι τέτταρες  τὸν   ἀριθμόν· τοσοῦτοι δ' ἕτεροι καὶ
[4, 1299]   ἔσται, τοῦτο δ' ἐὰν ὀλίγοι  τὸν   ἀριθμὸν ὦσιν, ὀλιγαρχικόν· τοὺς δὲ
[4, 1299]   πλεονάκις τοὺς αὐτούς, μὴ  τὸν   αὐτὸν δὶς ἀλλ' ἅπαξ μόνον,
[4, 1299]   κατ' ἄλλον τόπον, πανταχοῦ  τὸν   αὐτόν· καὶ πότερον κατὰ τὸ
[4, 1296]   ἐνταῦθα ὀλιγαρχίαν, καὶ τῆς ὀλιγαρχίας  τὸν   αὐτὸν τρόπον ἕκαστον εἶδος κατὰ
[4, 1294]   ἡλικίας, καὶ ὅταν ἄνδρες γένωνται,  τὸν   αὐτὸν τρόπον (οὐθὲν γὰρ διάδηλος
[4, 1289]   ταῦτα τίνα τρόπον δεῖ καθιστάναι  τὸν   βουλόμενον ταύτας τὰς πολιτείας, λέγω
[4, 1289]   μὲν γεωργικὸν δῆμον ὁρῶμεν ὄντα,  τὸν   δ' ἀγοραῖον, τὸν δὲ βάναυσον.
[4, 1289]   ὁρῶμεν ὄντα, τὸν δ' ἀγοραῖον,  τὸν   δὲ βάναυσον. Καὶ τῶν γνωρίμων
[4, 1297]   ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ παρακρούεσθαι  τὸν   δῆμον. Ἀνάγκη γὰρ χρόνῳ ποτὲ
[4, 1298]   πολιτείαν) ἔτι ταὐτὰ ψηφίζεσθαι  τὸν   δῆμον μηθὲν ἐναντίον τοῖς
[4, 1300]   τῶν συγκατελθόντων καὶ συμμαχεσαμένων πρὸς  τὸν   δῆμον) καὶ ταῦτα αἱρέσει
[4, 1297]   ἐν ταῖς πολιτείαις σοφίζονται πρὸς  τὸν   δῆμον πέντε τὸν ἀριθμόν, περὶ
[4, 1292]   νόμους οὗτοι, πάντα ἀνάγοντες εἰς  τὸν   δῆμον· συμβαίνει γὰρ αὐτοῖς γίνεσθαι
[4, 1294]   μεγίστας ἀρχὰς τὴν μὲν αἱρεῖσθαι  τὸν   δῆμον, τῆς δὲ μετέχειν (τοὺς
[4, 1292]   δ' οἱ ταῖς ἀρχαῖς ἐγκαλοῦντες  τὸν   δῆμόν φασι δεῖν κρίνειν,
[4, 1298]   καὶ διοικεῖ ἑκάστη πολιτεία κατὰ  τὸν   εἰρημένον διορισμόν· συμφέρει δὲ δημοκρατίᾳ
[4, 1295]   ἐν τοῖς Ἠθικοῖς εἴρηται τὸ  τὸν   εὐδαίμονα βίον εἶναι τὸν κατ'
[4, 1290]   τοῦ βορέου, τοῦ δὲ νότου  τὸν   εὖρον. Ὁμοίως δ' ἔχει καὶ
[4, 1295]   τὸ τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι  τὸν   κατ' ἀρετὴν ἀνεμπόδιστον, μεσότητα δὲ
[4, 1293]   ἀρχὰς ἔχειν, κατὰ νόμον δὲ  τὸν   κελεύοντα τῶν τελευτώντων διαδέχεσθαι τοὺς
[4, 1291]   τοῖς αὐτοῖς, οὐθὲν διαφέρει πρὸς  τὸν   λόγον· καὶ γὰρ ὁπλιτεύειν καὶ
[4, 1289]   ὁπλιτικὸν τὸ δὲ ἄνοπλον. Καὶ  τὸν   μὲν γεωργικὸν δῆμον ὁρῶμεν ὄντα,
[4, 1292]   αὐτοῖς γίνεσθαι μεγάλοις διὰ τὸ  τὸν   μὲν δῆμον πάντων εἶναι κύριον,
[4, 1290]   δημοκρατίαν, ὥσπερ ἐν τοῖς πνεύμασι  τὸν   μὲν ζέφυρον τοῦ βορέου, τοῦ
[4, 1292]   οὐκ ἔστι πολιτεία. Δεῖ γὰρ  τὸν   μὲν νόμον ἄρχειν πάντων τῶν
[4, 1295]   ἀνεμπόδιστον, μεσότητα δὲ τὴν ἀρετήν,  τὸν   μέσον ἀναγκαῖον εἶναι βίον βέλτιστον,
[4, 1296]   ὀλιγαρχικοῦ πλήθους. Δεῖ δ' ἀεὶ  τὸν   νομοθέτην ἐν τῇ πολιτείᾳ προσλαμβάνειν
[4, 1293]   τρέφεσθαι ἀπὸ τῆς πόλεως, ἀνάγκη  τὸν   νόμον ἀξιοῦν αὐτοῖς ἄρχειν, ἀλλὰ
[4, 1293]   ἀνάγκη μὴ τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ  τὸν   νόμον εἶναι κύριον (ὅσῳ γὰρ
[4, 1292]   οὐ δύνανται δὲ σχολάζειν, ὥστε  τὸν   νόμον ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι τὰς ἀναγκαίας
[4, 1292]   μόνον πολίτης, ἄρχειν δὲ  τὸν   νόμον· ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας
[4, 1292]   πολίτας ὅσοι ἀνυπεύθυνοι, ἄρχειν δὲ  τὸν   νόμον· ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας
[4, 1292]   ἀναγκαῖον καὶ ἐν ταύτῃ ἄρχειν  τὸν   νόμον. ~Τέταρτον δὲ εἶδος δημοκρατίας
[4, 1293]   εἶναι ὥστ' ἄνευ νόμου ἄρχειν  τὸν   νόμον τίθενται τοιοῦτον. Ἐὰν δ'
[4, 1292]   εἶναι τὸ πλῆθος καὶ μὴ  τὸν   νόμον. Τοῦτο δὲ γίνεται ὅταν
[4, 1289]   ὅτι τὰς διαφορὰς ἀναγκαῖον καὶ  τὸν   ὁρισμὸν ἔχειν τῆς πολιτείας ἑκάστης
[4, 1289]   γνωρίμων εἰσὶ διαφοραὶ καὶ κατὰ  τὸν   πλοῦτον καὶ τὰ μεγέθη τῆς
[4, 1290]   οὐσίαν οἱ πλείους πρὶν γενέσθαι  τὸν   πόλεμον τὸν πρὸς Λυδούς) ἀλλ'
[4, 1289]   ὑπαρχούσαις πολιτείαις δεῖ δύνασθαι βοηθεῖν  τὸν   πολιτικόν, καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον.
[4, 1290]   πλείους πρὶν γενέσθαι τὸν πόλεμον  τὸν   πρὸς Λυδούς) ἀλλ' ἔστι δημοκρατία
[4, 1297]   πασῶν, περὶ ὧν δεῖ θεωρεῖν  τὸν   σπουδαῖον νομοθέτην ἑκάστῃ τὸ συμφέρον·
[4, 1295]   εὐχὴν γινομένην, ἀλλὰ βίον τε  τὸν   τοῖς πλείστοις κοινωνῆσαι δυνατὸν καὶ
[4, 1299]   δεῖ τῆς πολιτείας τοῦτον διωρίσθω  τὸν   τρόπον. Ἐχομένη δὲ τούτων ἐστὶν
[4, 1296]   καὶ δευτέραν καὶ τοῦτον δὴ  τὸν   τρόπον ἐχομένην τῷ τὴν μὲν
[4, 1298]   βουλευόμενον πρὸς τὰς πολιτείας τοῦτον  τὸν   τρόπον, καὶ διοικεῖ ἑκάστη πολιτεία
[4, 1293]   ἣν μὲν οὖν αἰτίαν τέτακται  τὸν   τρόπον τοῦτον, εἴρηται· νῦν δὲ
[4, 1292]   οὖν τῆς δημοκρατίας εἴδη διωρίσθω  τὸν   τρόπον τοῦτον. Ὀλιγαρχίας δὲ εἴδη
[4, 1294]   τοῖς τῶν πενήτων, καὶ παιδεύονται  τὸν   τρόπον τοῦτον ὃν ἂν δύναιντο
[4, 1295]   ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἐγίγνοντό τινες μόναρχοι  τὸν   τρόπον τοῦτον, οὓς ἐκάλουν αἰσυμνήτας)
[4, 1288]   λεληθέναι τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην καὶ  τὸν   ὡς ἀληθῶς πολιτικόν) ἔτι δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007