Alphabétiquement     [«   »]
ταὐτόν 1
τάχα 1
ταχέως 1
τε 51
τελείαις 1
τελευταία 2
τελευταίαν 1
Fréquences     [«    »]
49 οὖν
49 πρὸς
48 τοῦ
51 τε
53 διὰ
55 πολιτείας
57 ταῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

τε


Livre, Pages
[4, 1293]   ἀρχάς, αὕτη πολιτεία διαφέρει  τε   ἀμφοῖν καὶ ἀριστοκρατικὴ καλεῖται. Καὶ
[4, 1288]   ἴσως ἀδύνατον, ὥστε τὴν κρατίστην  τε   ἁπλῶς καὶ τὴν ἐκ τῶν
[4, 1293]   μόνον, οἷον Λακεδαιμονίων, εἴς  τε   ἀρετὴν καὶ δῆμον, καὶ ἔστι
[4, 1299]   τῆς πολιτείας πολλὰς διαφοράς, πόσαι  τε   ἀρχαί, καὶ κύριαι τίνων, καὶ
[4, 1290]   γένη ζῴων νοὐ γὰρ οἷόν  τε   (αὐτὸν ζῷον ἔχειν πλείους στόματος
[4, 1299]   τετάχθαι πρὸς ἓν ἔργον (πολλούς  τε   γὰρ εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται
[4, 1296]   πολυχρονιώτεραι διὰ τοὺς μέσους (πλείους  τε   γάρ εἰσι καὶ μᾶλλον μετέχουσι
[4, 1296]   εἶναι τῶν μέσων πολιτῶν· Σόλων  τε   γὰρ ἦν τούτων (δηλοῖ δ'
[4, 1296]   πολιτείᾳ προσλαμβάνειν τοὺς μέσους· ἄν  τε   γὰρ ὀλιγαρχικοὺς τοὺς νόμους τιθῇ,
[4, 1297]   παρὰ τὰς λεγομένας ἕτεραι ιδημοκρατία  τε   γὰρ οὐ μία τὸν ἀριθμόν
[4, 1295]   ἀμφοτέρας ταύτας τὰς ἀρχάς (ἔν  τε   γὰρ τῶν βαρβάρων τισὶν αἱροῦνται
[4, 1291]   οὐ τοῦ καλοῦ μᾶλλον, ἴσον  τε   δεομένην σκυτέων τε καὶ γεωργῶν.
[4, 1299]   ἄν τις ἀπορήσειε πρὸς ἅπασάν  τε   δὴ πολιτείαν καὶ δὴ καὶ
[4, 1289]   εἴπερ ἔστιν εἴδη πλείονα τῆς  τε   δημοκρατίας καὶ τῆς ὀλιγαρχίας, ἔπειτα
[4, 1296]   στοχάζεσθαι χρὴ τῶν μέσων, ἐάν  τε   δημοκρατικούς, προσάγεσθαι τοῖς νόμοις τούτους.
[4, 1291]   εἰρημένων. Εἴδη γὰρ πλείω τοῦ  τε   δήμου καὶ τῶν λεγομένων γνωρίμων
[4, 1296]   ἐν δὲ ταῖς μικραῖς ῥᾴδιόν  τε   διαλαβεῖν εἰς δύο πάντας, ὥστε
[4, 1298]   ἣν ἀνάλογόν φαμεν εἶναι ὀλιγαρχίᾳ  τε   δυναστευτικῇ καὶ μοναρχίᾳ τυραννικῇ. Οὗτοι
[4, 1300]   δὲ τινὰς ἐξ ἁπάντων τό  τε   ἐκ τινῶν αἱρέσει πάντας ἀριστοκρατικόν.
[4, 1289]   τὰς πολιτείας, λέγω δὲ δημοκρατίας  τε   καθ' ἕκαστον εἶδος καὶ πάλιν
[4, 1293]   μίξις τῶν δύο τούτων, δημοκρατίας  τε   καὶ ἀρετῆς. Ἀριστοκρατίας μὲν οὖν
[4, 1291]   μᾶλλον, ἴσον τε δεομένην σκυτέων  τε   καὶ γεωργῶν. Τὸ δὲ προπολεμοῦν
[4, 1299]   γὰρ δὴ ταῖς μεγάλαις ἐνδέχεταί  τε   καὶ δεῖ μίαν τετάχθαι πρὸς
[4, 1294]   ἕτερα πολιτείας εἴδη παρὰ μοναρχίαν  τε   καὶ δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν, εἴρηται,
[4, 1289]   περὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν, ὀλιγαρχίας  τε   καὶ δημοκρατίας καὶ τυραννίδος. Φανερὸν
[4, 1291]   ἀναγκαίοις βοσκήμασιν, ἔτι δ' ἔμπορόν  τε   καὶ κάπηλον· καὶ ταῦτα πάντα
[4, 1291]   τεχνίτας, ἔτι δὲ τοὺς βουλευομένους  τε   καὶ κρίνοντας· ἀντιποιοῦνται δὲ καὶ
[4, 1293]   εἰσὶ δύο πολιτεῖαι παρὰ δημοκρατίαν  τε   καὶ ὀλιγαρχίαν, ὧν τὴν μὲν
[4, 1300]   ἐν τρισὶν ὅροις, ἐξ ὧν  τε   καὶ περὶ ὧν καὶ πῶς.
[4, 1300]   δ' οὔ ὔπῶς γὰρ οἷόν  τε   κωλύειν ἐξιέναι τὰς τῶν ἀπόρων,
[4, 1298]   πάντων) συνιέναι δὲ μόνον περί  τε   νόμων θέσεως καὶ τῶν περὶ
[4, 1297]   πολὺ τὸ μέσον, ὥστ' ὀλίγοι  τε   ὄντες τὸ πλῆθος καὶ κατὰ
[4, 1293]   ὧν τὴν μὲν ἑτέραν λέγουσί  τε   πάντες καὶ εἴρηται τῶν τεττάρων
[4, 1299]   λεκτέον ταύτας ὅσαις ἀποδέδοται βουλεύσασθαί  τε   περὶ τινῶν καὶ κρῖναι καὶ
[4, 1293]   οὖν πολιτεία βλέπει εἴς  τε   πλοῦτον καὶ ἀρετὴν καὶ δῆμον,
[4, 1288]   ἁρμόττον, οἷον ἄσκησις σώματι ποία  τε   ποίῳ συμφέρει, καὶ τίς ἀρίστη
[4, 1300]   τοῖς ἐκκλησιάζουσιν· σχολάζοντες γὰρ συλλέγονταί  τε   πολλάκις καὶ ἅπαντα αὐτοὶ κρίνουσιν.
[4, 1288]   δοθεῖσαν δύνασθαι θεωρεῖν, ἐξ ἀρχῆς  τε   πῶς ἂν γένοιτο, καὶ γενομένη
[4, 1298]   ἀθρόους, συνιέναι δὲ μόνον πρός  τε   τὰς ἀρχαιρεσίας αἱρησομένους καὶ πρὸς
[4, 1293]   ἀλλ' εἰσί τινες αἳ πρός  τε   τὰς ὀλιγαρχουμένας ἔχουσι διαφορὰς καὶ
[4, 1293]   Λοιπὸν δ' ἐστὶν ἡμῖν περί  τε   τῆς ὀνομαζομένης πολιτείας εἰπεῖν καὶ
[4, 1292]   εἰσίῃ, τέταρτον δ' ὅταν ὑπάρχῃ  τε   τὸ νῦν λεχθὲν καὶ ἄρχῃ
[4, 1295]   κατ' εὐχὴν γινομένην, ἀλλὰ βίον  τε   τὸν τοῖς πλείστοις κοινωνῆσαι δυνατὸν
[4, 1296]   Ἔστι δὲ πᾶσα πόλις ἔκ  τε   τοῦ ποιοῦ καὶ ποσοῦ. Λέγω
[4, 1289]   νόμων θέσεις· οὐ γὰρ οἷόν  τε   τοὺς αὐτοὺς νόμους συμφέρειν ταῖς
[4, 1290]   πᾶν ἔχειν ζῷον (οἷον ἔνιά  τε   τῶν αἰσθητηρίων καὶ τὸ τῆς
[4, 1300]   ἄν τ' ἐν ἄλλοις, περί  τε   τῶν ἐκ προνοίας καὶ περὶ
[4, 1300]   μέγεθος, καὶ παρὰ ταῦτα τό  τε   φονικὸν καὶ τὸ ξενικόν (φονικοῦ
[4, 1291]   πρώτης πόλεως, ὡς τῶν ἀναγκαίων  τε   χάριν πᾶσαν πόλιν συνεστηκυῖαν, ἀλλ'
[4, 1289]   μὲν οὐσῶν ἐπιεικῶν, οἷον ὀλιγαρχίας  τε   χρηστῆς καὶ τῶν ἄλλων, χειρίστην
[4, 1298]   γὰρ ἀπὸ τιμημάτων μετριωτέρων αἱρετοί  τε   ὦσι καὶ πλείους διὰ τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007