Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπορόν 1
ἐμφαίνεται 1
Ἐν 7
ἐν 99
ἔν 1
ἕν 2
ἓν 10
Fréquences     [«    »]
84 εἶναι
79 ἐκ
85 τοῖς
99 ἐν
99 οἱ
101 τῆς
108 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

ἐν


Livre, Pages
[4, 1299]   εἶναι κυρίαν, οἷον εὐκοσμίας πότερον  ἐν   ἀγορᾷ μὲν ἀγορανόμον, ἄλλον δὲ
[4, 1291]   τριηρικὸν δὲ Ἀθήνησιν, ἐμπορικὸν δὲ  ἐν   Αἰγίνῃ καὶ Χίῳ, πορθμευτικὸν δ'
[4, 1290]   μέγεθος διενέμοντο τὰς ἀρχάς, ὥσπερ  ἐν   Αἰθιοπίᾳ φασί τινες, κατὰ
[4, 1299]   δύναμις ἐν ταῖς τοιαύταις δημοκρατίαις  ἐν   αἷς αὐτὸς συνιὼν δῆμος
[4, 1295]   τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις  ἐν   αἷς δὴ πολὺ τὸ μέσον
[4, 1293]   Καρχηδόνι, αὕτη ἀριστοκρατική ἐστιν, καὶ  ἐν   αἷς εἰς τὰ δύο μόνον,
[4, 1298]   Τηλεκλέους ἐστὶ τοῦ Μιλησίου· καὶ  ἐν   ἄλλαις δὲ πολιτείαις βουλεύονται αἱ
[4, 1300]   τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ'  ἐν   ἄλλοις, περί τε τῶν ἐκ
[4, 1290]   μὴ ἐλευθέρων ἄρχωσι, δῆμος, οἷον  ἐν   Ἀπολλωνίᾳ τῇ ἐν τῷ Ἰονίῳ
[4, 1294]   καὶ γὰρ ἐν ὀλιγαρχίᾳ καὶ  ἐν   ἀριστοκρατίᾳ καὶ ἐν δήμοις,
[4, 1294]   τὸ μέσον, ἐμφαίνεται γὰρ ἑκάτερον  ἐν   αὐτῷ τῶν ἄκρων· ὅπερ συμβαίνει
[4, 1299]   ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐκ τῶν πλουσίων,  ἐν   δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἐκ τῶν
[4, 1297]   οὖν ὀλιγαρχικὰ σοφίσματα τῆς νομοθεσίας·  ἐν   δὲ ταῖς δημοκρατίαις πρὸς ταῦτ'
[4, 1294]   τοῖς δ' ἀπόροις οὐδένα μισθόν,  ἐν   δὲ ταῖς δημοκρατίαις τοῖς μὲν
[4, 1299]   τῆς ἐπιμελείας μονοπραγματούσης πολυπραγματούσης)  ~ἐν   δὲ ταῖς μικραῖς ἀνάγκη συνάγειν
[4, 1296]   αἰτίαν, ὅτι πολὺ τὸ μέσον·  ἐν   δὲ ταῖς μικραῖς ῥᾴδιόν τε
[4, 1299]   μὲν ταῖς ἀριστοκρατίαις ἐκ πεπαιδευμένων,  ἐν   δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐκ τῶν
[4, 1298]   πλῆθος, ἀποκληροῦν τοὺς πλείους·  ἐν   δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις προσαιρεῖσθαί
[4, 1294]   ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν ἀριστοκρατίᾳ καὶ  ἐν   δήμοις, τι ἂν δόξῃ
[4, 1291]   Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ' ἔστιν  ἐν   δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ
[4, 1299]   ἀρχῶν γένος οὐθέν, οἷον  ἐν   δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἀριστοκρατίᾳ
[4, 1295]   αὐτοῖς) οἱ δὲ καθ' ὑπερβολὴν  ἐν   ἐνδείᾳ τούτων ταπεινοὶ λίαν. Ὥσθ'
[4, 1298]   πλήθους, κατασκευάσαντας ἀρχεῖον οἷον  ἐν   ἐνίαις πολιτείαις ἐστὶν οὓς καλοῦσι
[4, 1299]   οὐδ' ἐξ ὁμοίων, ἀλλ' ἑτέρων  ἐν   ἑτέραις, οἷον ἐν μὲν ταῖς
[4, 1298]   δημοκρατίᾳ νῦν νλέγω δὲ τοιαύτην  ἐν   κύριος δῆμος καὶ
[4, 1292]   φανερὸν ὡς τοιαύτη κατάστασις,  ἐν   ψηφίσμασι πάντα διοικεῖται, οὐδὲ
[4, 1296]   ποιοῦσιν. Ἔτι δὲ καὶ τῶν  ἐν   ἡγεμονίᾳ γενομένων τῆς Ἑλλάδος πρὸς
[4, 1290]   τῇ ἐν τῷ Ἰονίῳ καὶ  ἐν   Θήρᾳ ᾳἐν τούτων γὰρ ἑκατέρᾳ
[4, 1293]   καὶ ἀρετὴν καὶ δῆμον, οἷον  ἐν   Καρχηδόνι, αὕτη ἀριστοκρατική ἐστιν, καὶ
[4, 1290]   κατὰ πλῆθος ὑπερέχειν, δῆμος, οἷον  ἐν   Κολοφῶνι τὸ παλαιόν (ἐκεῖ γὰρ
[4, 1297]   ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ὡπλιτευκότων·  ἐν   Μαλιεῦσι δὲ μὲν πολιτεία
[4, 1300]   τινι τοιούτῳ ἄλλῳ, ὥσπερ  ἐν   Μεγάροις ἐκ τῶν συγκατελθόντων καὶ
[4, 1294]   νομοθετοῦσιν, οἷον περὶ τοῦ δικάζειν  (ἐν   μὲν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις τοῖς
[4, 1299]   ἀλλ' ἑτέρων ἐν ἑτέραις, οἷον  ἐν   μὲν ταῖς ἀριστοκρατίαις ἐκ πεπαιδευμένων,
[4, 1293]   ἀνδρῶν μόνην δίκαιον προσαγορεύειν ἀριστοκρατίαν·  ἐν   μόνῃ γὰρ ἁπλῶς αὐτὸς
[4, 1295]   δ' εἴδη δύο μὲν διείλομεν  ἐν   οἷς περὶ βασιλείας ἐπεσκοποῦμεν, διὰ
[4, 1295]   διωρίσαμεν ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις,  ἐν   οἷς περὶ τῆς μάλιστα λεγομένης
[4, 1294]   ἐν πάσαις ὑπάρχει· καὶ γὰρ  ἐν   ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν ἀριστοκρατίᾳ καὶ
[4, 1294]   τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν,  ἐν   πάσαις ὑπάρχει· καὶ γὰρ ἐν
[4, 1295]   Πολλὰ μέσοισιν ἄριστα· μέσος θέλω  ἐν   πόλει εἶναι. Δῆλον ἄρα ὅτι
[4, 1299]   πολλάκις τῶν αὐτῶν, ταῖς δ'  ἐν   πολλῷ χρόνῳ τοῦτο συμβαίνει, διόπερ
[4, 1292]   οἱ βέλτιστοι τῶν πολιτῶν εἰσιν  ἐν   προεδρίᾳ· ὅπου δ' οἱ νόμοι
[4, 1293]   πολίτης ἀγαθός ἐστιν, οἱ δ'  ἐν   ταῖς ἄλλαις ἀγαθοὶ πρὸς τὴν
[4, 1299]   ὀλιγανθρωπίαν οὐ ῥᾴδιόν ἐστι πολλοὺς  ἐν   ταῖς ἀρχαῖς εἶναι· τίνες γὰρ
[4, 1296]   καὶ μᾶλλον μετέχουσι τῶν τιμῶν  ἐν   ταῖς δημοκρατίαις ταῖς ὀλιγαρχίαις)
[4, 1292]   περὶ ἧς τελευταίας εἴπαμεν δημοκρατίας  ἐν   ταῖς δημοκρατίαις· καὶ καλοῦσι δὴ
[4, 1300]   τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγα καὶ  ἐν   ταῖς μεγάλαις πόλεσιν· τοῦ δὲ
[4, 1293]   καὶ ἀριστοκρατικὴ καλεῖται. Καὶ γὰρ  ἐν   ταῖς μὴ ποιουμέναις κοινὴν ἐπιμέλειαν
[4, 1292]   ταῖς ὀλιγαρχίαις ὥσπερ τυραννὶς  ἐν   ταῖς μοναρχίαις, καὶ περὶ ἧς
[4, 1290]   κύριον τὸ πλῆθος ςκαὶ γὰρ  ἐν   ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχοῦ τὸ
[4, 1298]   ποιεῖν ὅπερ ἐπὶ τῶν δικαστηρίων  ἐν   ταῖς ὀλιγαρχίαις (τάττουσι γὰρ ζημίαν
[4, 1292]   ἄρχοντες. Καὶ ἔστιν ἀντίστροφος αὕτη  ἐν   ταῖς ὀλιγαρχίαις ὥσπερ τυραννὶς
[4, 1293]   δημοκρατίας τελευταία τοῖς χρόνοις  ἐν   ταῖς πόλεσι γεγενημένη. Διὰ γὰρ
[4, 1296]   πολιτείαν ἀποβλέποντες οἱ μὲν δημοκρατίας  ἐν   ταῖς πόλεσι καθίστασαν οἱ δ'
[4, 1296]   τάξιν, ἤδη δὲ καὶ τοῖς  ἐν   ταῖς πόλεσιν ἔθος καθέστηκε μηδὲ
[4, 1295]   τῆς πόλεως. Καὶ σῴζονται δ'  ἐν   ταῖς πόλεσιν οὗτοι μάλιστα τῶν
[4, 1293]   ταῖς τέτταρσι μόνον νὥσπερ Πλάτων)  ἐν   ταῖς πολιτείαις. ~Ἀριστοκρατίαν μὲν οὖν
[4, 1298]   Καὶ τὸ ἀντικείμενον δὲ τοῦ  ἐν   ταῖς πολιτείαις γιγνομένου δεῖ ποιεῖν.
[4, 1297]   Ἔστι δ' ὅσα προφάσεως χάριν  ἐν   ταῖς πολιτείαις σοφίζονται πρὸς τὸν
[4, 1290]   τούτων γὰρ ἑκατέρᾳ τῶν πόλεων  ἐν   ταῖς τιμαῖς ἦσαν οἱ διαφέροντες
[4, 1299]   καὶ τῆς βουλῆς δύναμις  ἐν   ταῖς τοιαύταις δημοκρατίαις ἐν αἷς
[4, 1291]   τούτων πολύοχλα, οἷον ἁλιεῖς μὲν  ἐν   Τάραντι καὶ Βυζαντίῳ, τριηρικὸν δὲ
[4, 1296]   δ' ὀλιγαρχικαί. Διὰ γὰρ τὸ  ἐν   ταύταις πολλάκις ὀλίγον εἶναι τὸ
[4, 1292]   προειρημένην αἰτίαν, ὥστ' ἀναγκαῖον καὶ  ἐν   ταύτῃ ἄρχειν τὸν νόμον. ~Τέταρτον
[4, 1291]   Αἰγίνῃ καὶ Χίῳ, πορθμευτικὸν δ'  ἐν   Τενέδῳῳ, πρὸς δὲ τούτοις τὸ
[4, 1291]   δὲ δοῦλον οὐκ αὔταρκες. Διόπερ  ἐν   τῇ Πολιτείᾳ κομψῶς τοῦτο, οὐχ
[4, 1296]   Δεῖ δ' ἀεὶ τὸν νομοθέτην  ἐν   τῇ πολιτείᾳ προσλαμβάνειν τοὺς μέσους·
[4, 1294]   ἄλλα τοιαῦτα πολλά. Δεῖ δ'  ἐν   τῇ πολιτείᾳ τῇ μεμειγμένῃ καλῶς
[4, 1298]   ἀλλὰ μὴ πάντας ἀθρόους (ὥσπερ  ἐν   τῇ πολιτείᾳ τῇ Τηλεκλέους ἐστὶ
[4, 1289]   ὀλιγαρχία μόνον ἔστιν. Ἐπεὶ δ'  ἐν   τῇ πρώτῃ μεθόδῳ περὶ τῶν
[4, 1292]   μετέχειν μέντοι δυναμένους σχολάζειν· διόπερ  ἐν   τῇ τοιαύτῃ δημοκρατίᾳ οἱ νόμοι
[4, 1295]   αὐτοκράτορας μονάρχους, καὶ τὸ παλαιὸν  ἐν   τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἐγίγνοντό τινες
[4, 1297]   τῶν τοιούτων ἐμπειρίαι καὶ τάξεις  ἐν   τοῖς ἀρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον, ὥστ'
[4, 1300]   μὲν οὖν εἴδη, ἄν τ'  ἐν   τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ'
[4, 1295]   διὰ γὰρ τὴν τρυφὴν οὐδ'  ἐν   τοῖς διδασκαλείοις ἄρχεσθαι σύνηθες αὐτοῖς)
[4, 1297]   Καὶ πρώτη δὲ πολιτεία  ἐν   τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο μετὰ τὰς
[4, 1295]   στοιχείων ἐστίν. Εἰ γὰρ καλῶς  ἐν   τοῖς Ἠθικοῖς εἴρηται τὸ τὸν
[4, 1297]   τοῖς ἀρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον, ὥστ'  ἐν   τοῖς ἱππεῦσιν εἶναι τὴν ἰσχύν)
[4, 1297]   γὰρ ἰσχὺν καὶ τὴν ὑπεροχὴν  ἐν   τοῖς ἱππεῦσιν πόλεμος εἶχεν·
[4, 1289]   τῶν ἀρχαίων χρόνων ὅσαις πόλεσιν  ἐν   τοῖς ἵπποις δύναμις ἦν,
[4, 1293]   τ' αὐτῶν αὗται παρεκβάσεις ἅσπερ  ἐν   τοῖς κατ' ἀρχὴν εἴπομεν. Τελευταῖον
[4, 1297]   δὲ τῶν πόλεων καὶ τῶν  ἐν   τοῖς ὅπλοις ἰσχυσάντων μᾶλλον πλείους
[4, 1296]   ἧττον. Τὴν δ' αἰτίαν ὕστερον  ἐν   τοῖς περὶ τὰς μεταβολὰς τῶν
[4, 1290]   ἕτερον εἴρηται πόλεως εἶναι μέρος  ἐν   τοῖς περὶ τὴν ἀριστοκρατίαν· ἐκεῖ
[4, 1290]   τὴν καλουμένην πολιτείαν δημοκρατίαν, ὥσπερ  ἐν   τοῖς πνεύμασι τὸν μὲν ζέφυρον
[4, 1295]   Περὶ μὲν οὖν βασιλείας διωρίσαμεν  ἐν   τοῖς πρώτοις λόγοις, ἐν οἷς
[4, 1293]   ἔχει καλεῖν περὶ ἧς διήλθομεν  ἐν   τοῖς πρώτοις λόγοις (τὴν γὰρ
[4, 1294]   περὶ τὴν τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν  ἐν   τοῖς συσσιτίοις, καὶ τὴν ἐσθῆτα
[4, 1291]   πόλεμον καταστῶσιν. Ἀλλὰ μὴν καὶ  ἐν   τοῖς τέτταρσι καὶ τοῖς ὁποσοισοῦν
[4, 1297]   μεγάλην τοῖς δὲ μικράν, ὥσπερ  ἐν   τοῖς Χαρώνδου νόμοις. Ἐνιαχοῦ δ'
[4, 1300]   Ἔστι δὲ διαφορὰ τῶν δικαστηρίων  ἐν   τρισὶν ὅροις, ἐξ ὧν τε
[4, 1300]   διελθεῖν. Εἰσὶ δ' αἱ διαφοραὶ  ἐν   τρισὶν ὅροις, ὧν συντιθεμένων ἀναγκαῖον
[4, 1297]   καὶ τὰς πολιτείας ἀλλήλων διαφέρειν  ἐν   τῷ διαφέρειν ἕκαστον τούτων. Ἔστι
[4, 1290]   δῆμος, οἷον ἐν Ἀπολλωνίᾳ τῇ  ἐν   τῷ Ἰονίῳ καὶ ἐν Θήρᾳ
[4, 1300]   δικαστήριον· συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα  ἐν   τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγα καὶ
[4, 1297]   νέμειν τοῖς εὐπόροις, ἀλλὰ καὶ  ἐν   τῷ παρακρούεσθαι τὸν δῆμον. Ἀνάγκη
[4, 1297]   βουλομένων ποιεῖν πολιτείας, οὐ μόνον  ἐν   τῷ πλεῖον νέμειν τοῖς εὐπόροις,
[4, 1295]   Πρὸς δὲ τούτοις οἱ μὲν  ἐν   ὑπεροχαῖς εὐτυχημάτων ὄντες, ἰσχύος καὶ
[4, 1300]   οἷον Ἀθήνησι λέγεται καὶ τὸ  ἐν   Φρεαττοῖ δικαστήριον· συμβαίνει δὲ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007