Alphabétiquement     [«   »]
βούλονται 4
βραχέων 1
Βυζαντίῳ 1
γὰρ 150
γάρ 4
γε 5
γεγενημένη 1
Fréquences     [«    »]
127 δ
121 τὰς
131 τὴν
150 γὰρ
193 μὲν
195 τὸ
213 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

γὰρ


Livre, Pages
[4, 1297]   Ἀλλὰ τοῦτο οὐ ῥᾴδιον· οὐ  γὰρ   ἀεὶ συμβαίνει χαρίεντας εἶναι τοὺς
[4, 1290]   καὶ τῶν εἰρημένων πολιτειῶν. Καὶ  γὰρ   αἱ πόλεις οὐκ ἐξ ἑνὸς
[4, 1300]   τῶν ἀπόρων, οὐδ' ὀλιγαρχικόν (τρυφῶσι  γὰρ   αἱ τῶν ὀλιγαρχούντων) Ἀλλὰ περὶ
[4, 1299]   παιδονόμος· αἱ δ' οἰκονομικαί ίπολλάκις  γὰρ   αἱροῦνται σιτομέτρασσ· αἱ δ' ὑπηρετικαὶ
[4, 1294]   τῆς συνθέσεως καὶ μίξεως.  γὰρ   ἀμφότερα ληπτέον ἑκάτεροι νομοθετοῦσιν,
[4, 1290]   πολλοί, πλούσιοι δ' ὀλίγοι. Καὶ  γὰρ   ἂν εἰ κατὰ μέγεθος διενέμοντο
[4, 1294]   ἔξωθεν εἶναι τοὺς βουλομένους (εἴη  γὰρ   ἂν καὶ πονηρᾷ πολιτείᾳ τοῦθ'
[4, 1297]   πορίζειν τοῖς δὲ ζημίαν· οὕτω  γὰρ   ἂν κοινωνοῖεν ἅπαντες, ἐκείνως δ'
[4, 1293]   τὸν νόμον εἶναι κύριον (ὅσῳ  γὰρ   ἂν πλεῖον ἀπέχωσι τῆς μοναρχίας,
[4, 1296]   ἀρίστης οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. Ἀεὶ  γὰρ   ἀναγκαῖον εἶναι βελτίω τὴν ἐγγύτατα
[4, 1296]   ὀλιγάκις καὶ παρ' ὀλίγοις· εἷς  γὰρ   ἀνὴρ συνεπείσθη μόνος τῶν πρότερον
[4, 1293]   δίκαιον προσαγορεύειν ἀριστοκρατίαν· ἐν μόνῃ  γὰρ   ἁπλῶς αὐτὸς ἀνὴρ καὶ
[4, 1298]   τοῦτο διαφορὰς πλείους. Ὅταν μὲν  γὰρ   ἀπὸ τιμημάτων μετριωτέρων αἱρετοί τε
[4, 1297]   τοῦ γυμνάζεσθαι νομοθετοῦσιν. Τοῖς μὲν  γὰρ   ἀπόροις ἔξεστι μὴ κεκτῆσθαι, τοῖς
[4, 1297]   πρὸς ταῦτ' ἀντισοφίζονται. Τοῖς μὲν  γὰρ   ἀπόροις μισθὸν πορίζουσιν ἐκκλησιάζουσι καὶ
[4, 1289]   δεύτερον δὲ τὴν ὀλιγαρχίαν (ἡ  γὰρ   ἀριστοκρατία διέστηκεν ἀπὸ ταύτης πολὺ
[4, 1290]   δύο, δῆμος καὶ ὀλιγαρχία. Τὴν  γὰρ   ἀριστοκρατίαν τῆς ὀλιγαρχίας εἶδος τιθέασιν
[4, 1299]   καὶ ὅπου διαφέρουσαι (ἔνθα μὲν  γὰρ   ἁρμόττει μεγάλας ἔνθα δ' εἶναι
[4, 1297]   εὑρήσουσιν ἄλλην ταύτης. Ἐν μέρει  γὰρ   ἄρχειν οὐκ ἂν ὑπομείνειαν διὰ
[4, 1295]   πλείστας πόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν; Καὶ  γὰρ   ἃς καλοῦσιν ἀριστοκρατίας, περὶ ὧν
[4, 1296]   μέση βελτίστη, φανερόν· μόνη  γὰρ   ἀστασίαστος· ὅπου γὰρ πολὺ τὸ
[4, 1297]   τοῖς πένησιν ἐπὶ τούτους· οὐδέποτε  γὰρ   ἅτεροι βουλήσονται δουλεύειν τοῖς ἑτέροις,
[4, 1295]   οὗτοι μάλιστα τῶν πολιτῶν. Οὔτε  γὰρ   αὐτοὶ τῶν ἀλλοτρίων, ὥσπερ οἱ
[4, 1292]   ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆμον· συμβαίνει  γὰρ   αὐτοῖς γίνεσθαι μεγάλοις διὰ τὸ
[4, 1298]   περὶ τὰς ἐκκλησίας ποιεῖν (βουλεύσονται  γὰρ   βέλτιον κοινῇ βουλευόμενοι πάντες,
[4, 1299]   ἐπὶ τοῖς βουλευταῖς· μὲν  γὰρ   βουλευτὴς δημοτικόν, δὲ πρόβουλος
[4, 1294]   τῆς δὲ μετέχειν (τοὺς μὲν  γὰρ   γέροντας αἱροῦνται, τῆς δ' ἐφορείας
[4, 1299]   τὰς μικρὰς πόλεις. Ἐν μὲν  γὰρ   δὴ ταῖς μεγάλαις ἐνδέχεταί τε
[4, 1294]   γένωνται, τὸν αὐτὸν τρόπον (οὐθὲν  γὰρ   διάδηλος πλούσιος καὶ
[4, 1290]   τοῖς περὶ τὴν ἀριστοκρατίαν· ἐκεῖ  γὰρ   διείλομεν ἐκ πόσων μερῶν ἀναγκαίων
[4, 1294]   περὶ τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν. Πολλοὶ  γὰρ   ἐγχειροῦσι λέγειν ὡς δημοκρατίας οὔσης
[4, 1300]   τὴν κυρίαν τῆς φυλακῆς· ἄλλο  γὰρ   εἶδος δυνάμεως οἷον στρατηγίας καὶ
[4, 1290]   κύριοι ὀλίγοι τῆς πολιτείας. Εἰ  γὰρ   εἴησαν οἱ πάντες χίλιοι καὶ
[4, 1299]   Βουλὴ δὲ δημοτικόν· δεῖ μὲν  γὰρ   εἶναί τι τοιοῦτον ἐπιμελὲς
[4, 1299]   πρὸς ἓν ἔργον (πολλούς τε  γὰρ   εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται βαδίζειν
[4, 1296]   δι' ἀμφοτέρας τὰς ὑπερβολάς· καὶ  γὰρ   ἐκ δημοκρατίας τῆς νεανικωτάτης καὶ
[4, 1301]   καὶ οἱ κατὰ μέρος. Πάλιν  γὰρ   ἐκ τινῶν καὶ οἱ δικάζοντες
[4, 1293]   ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις (τὴν  γὰρ   ἐκ τῶν ἀρίστων ἁπλῶς κατ'
[4, 1291]   πορθμευτικὸν τὸ δ' ἁλιευτικόν νπολλαχοῦ  γὰρ   ἕκαστα τούτων πολύοχλα, οἷον ἁλιεῖς
[4, 1289]   ἐστὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομάτων· βούλεται  γὰρ   ἑκατέρα κατ' ἀρετὴν συνεστάναι κεχορηγημένην)
[4, 1290]   καὶ ἐν Θήρᾳ ᾳἐν τούτων  γὰρ   ἑκατέρᾳ τῶν πόλεων ἐν ταῖς
[4, 1294]   τοῦτο καὶ τὸ μέσον, ἐμφαίνεται  γὰρ   ἑκάτερον ἐν αὐτῷ τῶν ἄκρων·
[4, 1290]   ἁρμονίας, ὥς φασί τινες· καὶ  γὰρ   ἐκεῖ τίθενται εἴδη δύο, τὴν
[4, 1290]   ἐν Κολοφῶνι τὸ παλαιόν (ἐκεῖ  γὰρ   ἐκέκτηντο μακρὰν οὐσίαν οἱ πλείους
[4, 1289]   ταὐτὸ βλέψας ἡμῖν. Ἐκεῖνος μὲν  γὰρ   ἔκρινε πασῶν μὲν οὐσῶν ἐπιεικῶν,
[4, 1295]   τῶν ἀρχομένων. Διόπερ ἀκούσιος· οὐθεὶς  γὰρ   ἑκὼν ὑπομένει τῶν ἐλευθέρων τὴν
[4, 1291]   ὁποτερουσοῦν, ἀλλ' ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ  γὰρ   ἐλευθερία μάλιστ' ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ,
[4, 1293]   σχολάζει τὸ τοιοῦτον πλῆθος· οὐ  γὰρ   ἐμποδίζει αὐτοὺς οὐθὲν τῶν
[4, 1299]   πολλὰς ἐπιμελείας ἅμα προστάττειν (οὐ  γὰρ   ἐμποδιοῦσιν ἀλλήλαις) καὶ πρὸς τὴν
[4, 1294]   πλείοσιν, ἐν πάσαις ὑπάρχει· καὶ  γὰρ   ἐν ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν ἀριστοκρατίᾳ
[4, 1293]   ἀμφοῖν καὶ ἀριστοκρατικὴ καλεῖται. Καὶ  γὰρ   ἐν ταῖς μὴ ποιουμέναις κοινὴν
[4, 1290]   ὅπου κύριον τὸ πλῆθος ςκαὶ  γὰρ   ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχοῦ
[4, 1291]   μὴ δουλεύσειν τοῖς ἐπιοῦσιν. Μὴ  γὰρ   ἓν τῶν ἀδυνάτων πόλιν
[4, 1292]   διοικεῖται, οὐδὲ δημοκρατία κυρίως· οὐθὲν  γὰρ   ἐνδέχεται ψήφισμα εἶναι καθόλου. Τὰ
[4, 1294]   ταῦτα, διὸ καὶ πολιτικόν, μέμεικται  γὰρ   ἐξ ἀμφοῖν) ~εἷς μὲν οὖν
[4, 1289]   πόλεως τὸν ἀριθμόν. Πρῶτον μὲν  γὰρ   ἐξ οἰκιῶν συγκειμένας πάσας ὁρῶμεν
[4, 1299]   πόσος ἑκάστης ἀρχῆς (οἱ μὲν  γὰρ   ἑξαμήνους, οἱ δὲ δι' ἐλάττονος,
[4, 1293]   πρώτης ὀλιγαρχίας εἶδός ἐστιν· ποιοῦσι  γὰρ   ἐξουσίαν μετέχειν τῷ κτωμένῳ, καὶ
[4, 1299]   ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς· πολλῶν  γὰρ   ἐπιστατῶν πολιτικὴ κοινωνία δεῖται,
[4, 1299]   ἐπιτάξαι, καὶ μάλιστα τοῦτο· τὸ  γὰρ   ἐπιτάττειν ἀρχικώτερόν ἐστιν. Ἀλλὰ ταῦτα
[4, 1292]   πολιτείας, πολιτεύονται κατὰ νόμους ςἔχουσι  γὰρ   ἐργαζόμενοι ζῆν, οὐ δύνανται δὲ
[4, 1299]   οἷον τοὺς ἱερεῖς πρῶτον ντοῦτο  γὰρ   ἕτερόν τι παρὰ τὰς πολιτικὰς
[4, 1294]   εὐγένειαν, ἀκολουθεῖ τοῖς δυσίν·  γὰρ   εὐγένειά ἐστιν ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ
[4, 1292]   τὰς μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν· οὐ  γὰρ   εὐθὺς μεταβαίνουσιν, ἀλλὰ ἀγαπῶσι τὰ
[4, 1298]   δικαστηρίων ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις (τάττουσι  γὰρ   ζημίαν τούτοις οὓς βούλονται δικάζειν,
[4, 1292]   τῶν εἰρημένων φανερόν ἐστιν. Ἀνάγκη  γὰρ   πάντα τὰ εἰρημένα μέρη
[4, 1293]   δεικτέον ἡμῖν περὶ πολιτείας. Φανερωτέρα  γὰρ   δύναμις αὐτῆς διωρισμένων τῶν
[4, 1294]   τῆς πολιτείας εἶδος καλεῖται· μόνον  γὰρ   μίξις στοχάζεται τῶν εὐπόρων
[4, 1291]   καλεῖν τὴν φύσει δούλην· αὐτάρκης  γὰρ   πόλις, τὸ δὲ δοῦλον
[4, 1293]   περὶ ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας. Ἔστι  γὰρ   πολιτεία ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν
[4, 1290]   μέρη σφῶν αὐτῶν. Πολιτεία μὲν  γὰρ   τῶν ἀρχῶν τάξις ἐστί,
[4, 1296]   τῆς ποιήσεως) καὶ Λυκοῦργος ςοὐ  γὰρ   ἦν βασιλεύσσ καὶ Χαρώνδας καὶ
[4, 1296]   τῶν μέσων πολιτῶν· Σόλων τε  γὰρ   ἦν τούτων (δηλοῖ δ' ἐκ
[4, 1298]   περὶ ἁπάντων δημοτικόν· τὴν τοιαύτην  γὰρ   ἰσότητα ζητεῖ δῆμος. Εἰσὶ
[4, 1297]   ἀρχῆς ἐκ τῶν ἱππέων (τὴν  γὰρ   ἰσχὺν καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐν
[4, 1293]   δευτέρας ὀλιγαρχίας γίνεται εἶδος· μᾶλλον  γὰρ   ἰσχύοντες πλεονεκτεῖν ἀξιοῦσιν, διὸ αὐτοὶ
[4, 1292]   διὰ τὴν ἐχομένην διαίρεσιν· ἔστι  γὰρ   καὶ πᾶσιν ἐξεῖναι τοῖς ἀνυπευθύνοις
[4, 1300]   καὶ μικρῷ πλείονος. Δεῖ μὲν  γὰρ   καὶ περὶ τούτων γίνεσθαι κρίσιν,
[4, 1288]   τρίτην τὴν ἐξ ὑποθέσεως (δεῖ  γὰρ   καὶ τὴν δοθεῖσαν δύνασθαι θεωρεῖν,
[4, 1299]   περὶ τὰς ἀρχὰς διαίρεσις. Ἔχει  γὰρ   καὶ τοῦτο τὸ μόριον τῆς
[4, 1288]   συμφέρει, καὶ τίς ἀρίστη (τῷ  γὰρ   κάλλιστα πεφυκότι καὶ κεχορηγημένῳ τὴν
[4, 1293]   τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν (πολιτείαν  γὰρ   καλοῦσινν, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ
[4, 1295]   τῶν αὐτῶν στοιχείων ἐστίν. Εἰ  γὰρ   καλῶς ἐν τοῖς Ἠθικοῖς εἴρηται
[4, 1295]   φιλίας καὶ κοινωνίας πολιτικῆς·  γὰρ   κοινωνία φιλικόν· οὐδὲ γὰρ ὁδοῦ
[4, 1296]   περὶ πασῶν καθόλου ταὐτόν· δεῖ  γὰρ   κρεῖττον εἶναι τὸ βουλόμενον μέρος
[4, 1298]   γιγνομένου δεῖ ποιεῖν. Ἀποψηφιζόμενον μὲν  γὰρ   κύριον δεῖ ποιεῖν τὸ πλῆθος,
[4, 1298]   ὧν ἂν οὗτοι προβουλεύσωσιν (οὕτω  γὰρ   μεθέξει δῆμος τοῦ βουλεύεσθαι,
[4, 1293]   πρὸς τὴν καλουμένην πολιτείαν. Ὅπου  γὰρ   μὴ μόνον πλουτίνδην ἀλλὰ καὶ
[4, 1292]   εἶναι δημοκρατίαν οὐ πολιτείαν. Ὅπου  γὰρ   μὴ νόμοι ἄρχουσιν, οὐκ ἔστι
[4, 1288]   τῶν γε χρησίμων διαμαρτάνουσιν. Οὐ  γὰρ   μόνον τὴν ἀρίστην δεῖ θεωρεῖν,
[4, 1292]   κύριοι, ἐνταῦθα γίνονται δημαγωγοί. Μόναρχος  γὰρ   δῆμος γίνεται, σύνθετος εἷς
[4, 1291]   οὐχ ἱκανῶς δὲ εἴρηται. Φησὶ  γὰρ   Σωκράτης ἐκ τεττάρων τῶν
[4, 1295]   γὰρ κοινωνία φιλικόν· οὐδὲ  γὰρ   ὁδοῦ βούλονται κοινωνεῖν τοῖς ἐχθροῖς.
[4, 1295]   χαλεπὸν τῷ λόγῳ ἀκολουθεῖν· γίγνονται  γὰρ   οἱ μὲν ὑβρισταὶ καὶ μεγαλοπόνηροι
[4, 1297]   μὴ μετεχόντων, τοῦτο τάττειν. Ἐθέλουσι  γὰρ   οἱ πένητες καὶ μὴ μετέχοντες
[4, 1299]   ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι· τίνες  γὰρ   οἱ τούτοις ἔσονται διαδεξόμενοι πάλιν.
[4, 1294]   τὴν τροφὴν τῶν παίδων νὁμοίως  γὰρ   οἱ τῶν πλουσίων τρέφονται τοῖς
[4, 1290]   ποιήσει πλείω γένη ζῴων νοὐ  γὰρ   οἷόν τε (αὐτὸν ζῷον ἔχειν
[4, 1300]   ἀριστοκρατικόν, δημοκρατικὸν δ' οὔ ὔπῶς  γὰρ   οἷόν τε κωλύειν ἐξιέναι τὰς
[4, 1289]   τὰς τῶν νόμων θέσεις· οὐ  γὰρ   οἷόν τε τοὺς αὐτοὺς νόμους
[4, 1299]   εἰς ὀλίγους πολλὰς ἀρχάς ςδιὰ  γὰρ   ὀλιγανθρωπίαν οὐ ῥᾴδιόν ἐστι πολλοὺς
[4, 1296]   προσλαμβάνειν τοὺς μέσους· ἄν τε  γὰρ   ὀλιγαρχικοὺς τοὺς νόμους τιθῇ, στοχάζεσθαι
[4, 1298]   ταῖς πολιτείαις ἀνεστραμμένως ποιοῦσιν· οἱ  γὰρ   ὀλίγοι ἀποψηφισάμενοι μὲν κύριοι, καταψηφισάμενοι
[4, 1291]   διαφέρει πρὸς τὸν λόγον· καὶ  γὰρ   ὁπλιτεύειν καὶ γεωργεῖν συμβαίνει τοῖς
[4, 1294]   νενεμῆσθαι κατ' ἀρετήν (ἀριστοκρατίας μὲν  γὰρ   ὅρος ἀρετή, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος,
[4, 1294]   πολιτείαν δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν. Δῆλον  γὰρ   ὅτι τοῦτο πάσχουσιν οἱ λέγοντες
[4, 1299]   οἷον τῶν προβούλων· αὕτη  γὰρ   οὐ δημοκρατική. Βουλὴ δὲ δημοτικόν·
[4, 1297]   τὰς λεγομένας ἕτεραι ιδημοκρατία τε  γὰρ   οὐ μία τὸν ἀριθμόν ἐστι,
[4, 1289]   τῆς οὐσίας, οἷον ἱπποτροφίας (τοῦτο  γὰρ   οὐ ῥᾴδιον μὴ πλουτοῦντας ποιεῖν·
[4, 1297]   ὀλιγαρχικαὶ καὶ βασιλικαί. Δι' ὀλιγανθρωπίαν  γὰρ   οὐκ εἶχον πολὺ τὸ μέσον,
[4, 1290]   λαβόντες τὴν εἰρημένην πρότερον. Ὁμολογοῦμεν  γὰρ   οὐχ ἓν μέρος ἀλλὰ πλείω
[4, 1300]   τῆς διαφορᾶς τρόποι τέσσαρες.  γὰρ   πάντες ἐκ πάντων αἱρέσει,
[4, 1300]   τούτων διαφοραὶ τρεῖς εἰσιν.  γὰρ   πάντες οἱ πολῖται καθιστᾶσιν
[4, 1294]   ἀπόρων, πλούτου καὶ ἐλευθερίας· σχεδὸν  γὰρ   παρὰ τοῖς πλείστοις οἱ εὔποροι
[4, 1294]   τοὺς νόμους οἷς ἐμμένουσιν (ἔστι  γὰρ   πείθεσθαι καὶ κακῶς κειμένοις) Τοῦτο
[4, 1289]   ἀριστοκρατίας καὶ βασιλείας εἴρηται (τὸ  γὰρ   περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας θεωρῆσαι
[4, 1291]   καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων. Εἴδη  γὰρ   πλείω τοῦ τε δήμου καὶ
[4, 1297]   ἀγαθῶν ἀληθὲς συμβῆναι κακόν· αἱ  γὰρ   πλεονεξίαι τῶν πλουσίων ἀπολλύασι μᾶλλον
[4, 1295]   δὲ μή, θατέρου μέρους· προστιθέμενον  γὰρ   ποιεῖ ῥοπὴν καὶ κωλύει γίνεσθαι
[4, 1295]   καὶ κακίας καὶ πολιτείας·  γὰρ   πολιτεία βίος τίς ἐστι πόλεως.
[4, 1292]   σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν· οἱ  γὰρ   πολλοὶ κύριοί εἰσιν οὐχ ὡς
[4, 1290]   τοὺς δ' ὀλίγους· ἐλεύθεροι μὲν  γὰρ   πολλοί, πλούσιοι δ' ὀλίγοι. Καὶ
[4, 1296]   φανερόν· μόνη γὰρ ἀστασίαστος· ὅπου  γὰρ   πολὺ τὸ διὰ μέσου, ἥκιστα
[4, 1300]   μισθοῦ τοῖς ἐκκλησιάζουσιν· σχολάζοντες  γὰρ   συλλέγονταί τε πολλάκις καὶ ἅπαντα
[4, 1297]   πόλεμος εἶχεν· ἄνευ μὲν  γὰρ   συντάξεως ἄχρηστον τὸ ὁπλιτικόν, αἱ
[4, 1292]   διὰ τοὺς δημαγωγούς. Ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς κατὰ νόμον δημοκρατουμέναις οὐ
[4, 1294]   περὶ τοῦ δικάζειν (ἐν μὲν  γὰρ   ταῖς ὀλιγαρχίαις τοῖς εὐπόροις ζημίαν
[4, 1298]   πάλιν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. Ἐν  γὰρ   ταῖς πολιτείαις ἀνεστραμμένως ποιοῦσιν· οἱ
[4, 1289]   ἑκάστῃ τῶν πολιτειῶν ἁρμόττοντας. Πρὸς  γὰρ   τὰς πολιτείας τοὺς νόμους δεῖ
[4, 1290]   πολιτείας, εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων· καὶ  γὰρ   ταῦτ' εἴδει διαφέρει τὰ μέρη
[4, 1294]   πολιτείας, ἐλευθερία πλοῦτος ἀρετή ήτὸ  γὰρ   τέταρτον, καλοῦσιν εὐγένειαν, ἀκολουθεῖ
[4, 1289]   χειρίστη καὶ δευτέρα τίς. Ἀνάγκη  γὰρ   τὴν μὲν τῆς πρώτης καὶ
[4, 1294]   δημοκρατίαν καὶ τὴν ὀλιγαρχίαν· ληπτέον  γὰρ   τὴν τούτων διαίρεσιν, εἶτα ἐκ
[4, 1295]   οἴκοθεν ὑπάρχει παισὶν οὖσιν· διὰ  γὰρ   τὴν τρυφὴν οὐδ' ἐν τοῖς
[4, 1288]   καὶ τίς τίσιν ἁρμόττουσα (πολλοῖς  γὰρ   τῆς ἀρίστης τυχεῖν ἴσως ἀδύνατον,
[4, 1296]   εἰσιν αἱ δ' ὀλιγαρχικαί. Διὰ  γὰρ   τὸ ἐν ταύταις πολλάκις ὀλίγον
[4, 1293]   ἐν ταῖς πόλεσι γεγενημένη. Διὰ  γὰρ   τὸ μείζους γεγονέναι πολὺ τὰς
[4, 1292]   κτησαμένοις ἔξεστι μετέχειν· ὅλως μὲν  γὰρ   τὸ μὲν μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν
[4, 1290]   κάλλος, ὀλιγαρχία ἦν ἄν· ὀλίγον  γὰρ   τὸ πλῆθος καὶ τὸ τῶν
[4, 1292]   τοῦ δήμου δόξης τούτους· πείθεται  γὰρ   τὸ πλῆθος τούτοις. Ἔτι δ'
[4, 1294]   Τοῦτο δὲ ἐνδέχεται διχῶς·  γὰρ   τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς,
[4, 1289]   ἄλλων τίς τίσιν αἱρετή (τάχα  γὰρ   τοῖς μὲν ἀναγκαία δημοκρατία μᾶλλον
[4, 1292]   ἄρχουσιν, οὐκ ἔστι πολιτεία. Δεῖ  γὰρ   τὸν μὲν νόμον ἄρχειν πάντων
[4, 1288]   τοῖς πλείστοις μία πᾶσιν (καὶ  γὰρ   τοῦτο τῆς γυμναστικῆς ἔργον ἐστίν)
[4, 1299]   τίνων καὶ πῶς. Περὶ πάντων  γὰρ   τούτων δεῖ δύνασθαι διελεῖν κατὰ
[4, 1295]   μέση βελτίστη πάντων. Ῥᾴστη  γὰρ   τῷ λόγῳ πειθαρχεῖν, ὑπέρκαλον δὲ
[4, 1295]   ταύτας τὰς ἀρχάς (ἔν τε  γὰρ   τῶν βαρβάρων τισὶν αἱροῦνται αὐτοκράτορας
[4, 1290]   ἀναγκαίων ἐστὶ πᾶσα πόλις· τούτων  γὰρ   τῶν μερῶν ὁτὲ μὲν πάντα
[4, 1297]   ἐνδέχεται πολιτείαν εἶναι μόνιμον. ~Οὐθὲν  γὰρ   φοβερὸν μή ποτε συμφωνήσωσιν οἱ
[4, 1297]   τῷ παρακρούεσθαι τὸν δῆμον. Ἀνάγκη  γὰρ   χρόνῳ ποτὲ ἐκ τῶν ψευδῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007