Alphabétiquement     [«   »]
ζῴου 4
ζῴων 1
2
ἢ 117
3
6
1
Fréquences     [«    »]
99 οἱ
108 περὶ
101 τῆς
117 ἢ
121 τὰς
127 δ
131 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV


Livre, Pages
[4, 1300]   διέλθῃ διὰ πάντων τῶν πολιτῶν,     ἀεὶ ἐξ ἁπάντων, καὶ
[4, 1297]   πλουσίων ἀπολλύασι μᾶλλον τὴν πολιτείαν     αἱ τοῦ δήμου. Ἔστι δ'
[4, 1300]   ἐκ τινῶν κλήρῳ     αἱρέσει ἀμφοῖν, τὰς
[4, 1301]   ἐκ τινῶν) καὶ κλήρῳ     αἱρέσει ἀμφοῖν. Ὅσους μὲν
[4, 1300]   πρὸς τὸν δῆμον) καὶ ταῦτα     αἱρέσει κλήρῳ (πάλιν ταῦτα
[4, 1300]   καὶ τὸ τινὰς ἐκ πάντων     αἱρέσει καθιστάναι κλήρῳ
[4, 1300]   τὸ δὲ πῶς, πότερον κλήρῳ     αἱρέσει. Πρῶτον οὖν διαιρείσθω πόσα
[4, 1300]   τινῶν κλήρῳ αἱρέσει     ἀμφοῖν, τὰς μὲν ἐκ
[4, 1301]   καὶ κλήρῳ αἱρέσει     ἀμφοῖν. Ὅσους μὲν οὖν ἐνδέχεται
[4, 1300]   αἱρέσει καθιστάναι κλήρῳ     ἀμφοῖν) τὰς μὲν κλήρῳ τὰς
[4, 1300]   πάντων αἱρέσει κλήρῳ γίνεσθαι     ἀμφοῖν, τὰς μὲν κλήρῳ τὰς
[4, 1298]   ἐνίων δὲ κληρωτοί, καὶ κληρωτοὶ     ἁπλῶς ἐκ προκρίτων,
[4, 1298]   πρὸς τὸ τῶν γνωρίμων πλῆθος,     ἀποκληροῦν τοὺς πλείους· ἐν δὲ
[4, 1300]   (οἷον τιμήματι γένει     ἀρετῇ τινι τοιούτῳ ἄλλῳ,
[4, 1296]   μηδὲ βούλεσθαι τὸ ἴσον, ~ἀλλ'     ἄρχειν ζητεῖν κρατουμένους ὑπομένειν.
[4, 1294]   κειμένοις) Τοῦτο δὲ ἐνδέχεται διχῶς·     γὰρ τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων
[4, 1300]   τινῶν ἀφωρισμένων (οἷον τιμήματι     γένει ἀρετῇ τινι
[4, 1296]   αὑτοὺς ἄγουσι τὴν πολιτείαν, ὥστε     δῆμος γίγνεται ὀλιγαρχία. Πρὸς
[4, 1296]   σφόδρα κέκτηνται οἱ δὲ μηθέν,     δῆμος ἔσχατος γίγνεται ὀλιγαρχία
[4, 1289]   τοὔνομα μόνον ἔχειν οὐκ οὖσαν,  ~ἢ   διὰ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τὴν
[4, 1300]   πάλιν εἰ τινὲς οἱ καθιστάντες,     ἐκ πάντων αἱρέσει ἐκ
[4, 1300]   πολῖται καθιστᾶσιν τινές, καὶ     ἐκ πάντων ἐκ τινῶν
[4, 1300]   καθιστάντες, ἐκ πάντων αἱρέσει     ἐκ πάντων κλήρῳ, ἐκ
[4, 1298]   κληρωτοί, καὶ κληρωτοὶ ἁπλῶς     ἐκ προκρίτων, κοινῇ αἱρετοὶ
[4, 1300]   αἱρέσει ἐκ πάντων κλήρῳ,     ἐκ τινῶν αἱρέσει ἐκ
[4, 1300]   τινές, καὶ ἐκ πάντων     ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων (οἷον
[4, 1300]   μὲν καθιστάναι, ἐξ ἁπάντων δ'     ἐκ τινῶν κλήρῳ
[4, 1300]   κλήρῳ, ἐκ τινῶν αἱρέσει     ἐκ τινῶν κλήρῳ, τὰ
[4, 1301]   οἱ δικάζοντες περὶ πάντων αἱρέσει,     ἐκ τινῶν περὶ πάντων κλήρῳ,
[4, 1300]   ὧν μέν, πότερον ἐκ πάντων     ἐκ τινῶν· περὶ ὧν δέ,
[4, 1301]   μὲν κλήρῳ τὰ δὲ αἱρέσει,     ἔνια δικαστήρια περὶ τῶν αὐτῶν
[4, 1300]   πάντες ἐκ πάντων κλήρῳκαί     ἐξ ἁπάντων, ὡς ἀνὰ
[4, 1298]   ἀρχῇ τινὶ μιᾷ πλείοσιν,     ἑτέραις ἑτέρας) τινὰς μὲν
[4, 1296]   μέσον, καὶ πάντες σχεδὸν ἄποροι     εὔποροί εἰσι. Καὶ αἱ δημοκρατίαι
[4, 1296]   πλῆθος συναμφοτέρων τῶν ἄκρων     καὶ θατέρου μόνον, ἐνταῦθ' ἐνδέχεται
[4, 1300]   πολιτῶν, ἀεὶ ἐξ ἁπάντων,     καὶ τὰ μὲν οὕτως τὰ
[4, 1290]   ὥσπερ ἐν Αἰθιοπίᾳ φασί τινες,     κατὰ κάλλος, ὀλιγαρχία ἦν ἄν·
[4, 1299]   τινα πρᾶξιν, οἷον στρατηγὸς στρατευομένων,     κατὰ μέρος, οἷον γυναικονόμος
[4, 1291]   ἄρχειν καὶ λειτουργοῦντας συνεχῶς     κατὰ μέρος τῇ πόλει ταύτην
[4, 1290]   ἐστί, ταύτας δὲ διανέμονται πάντες     κατὰ τὴν δύναμιν τῶν μετεχόντων
[4, 1290]   κατὰ τὴν δύναμιν τῶν μετεχόντων     κατά τιν' αὐτῶν ἰσότητα κοινήν,
[4, 1299]   κατὰ τὸ πρᾶγμα δεῖ διαιρεῖν     κατὰ τοὺς ἀνθρώπους, λέγω δ'
[4, 1289]   ἔλαττον ἔργον τὸ ἐπανορθῶσαι πολιτείαν     κατασκευάζειν ἐξ ἀρχῆς, ὥσπερ καὶ
[4, 1298]   προσαιρεῖσθαί τινας ἐκ τοῦ πλήθους,     κατασκευάσαντας ἀρχεῖον οἷον ἐν ἐνίαις
[4, 1300]   τὸ πάντας ἐκ πάντων αἱρέσει     κλήρῳ γίνεσθαι ἀμφοῖν, τὰς
[4, 1300]   ἁπάντων δ' ἐκ τινῶν     κλήρῳ αἱρέσει ἀμφοῖν,
[4, 1301]   οἱ δ' ἐκ τινῶν) καὶ     κλήρῳ αἱρέσει ἀμφοῖν.
[4, 1300]   ἐκ πάντων αἱρέσει καθιστάναι     κλήρῳ ἀμφοῖν) τὰς μὲν
[4, 1300]   πάντων κρίνειν τῶν διῃρημένων αἱρέσει     κλήρῳ, πάντας περὶ πάντων
[4, 1300]   δῆμον) καὶ ταῦτα αἱρέσει     κλήρῳ (πάλιν ταῦτα συνδυαζόμενα, λέγω
[4, 1298]   τεταγμένας, αἱρετὰς οὔσας ἐξ ἁπάντων     κληρωτάς· ἄλλος δὲ τρόπος τὸ
[4, 1298]   τὸ αἱρετοὺς εἶναι τοὺς βουλευομένους,     κληρωτοὺς ἴσους ἐκ τῶν μορίων,
[4, 1298]   ἁπλῶς ἐκ προκρίτων,     κοινῇ αἱρετοὶ καὶ κληρωτοί, τὰ
[4, 1290]   τῶν ἀπόρων τῶν εὐπόρων     κοινήν τιν' ἀμφοῖν. Ἀναγκαῖον ἄρα
[4, 1296]   ἴσον, ~ἀλλ' ἄρχειν ζητεῖν     κρατουμένους ὑπομένειν. Τίς μὲν οὖν
[4, 1296]   γνωρίμων μᾶλλον ὑπερτείνει τῷ ποιῷ     λείπεται τῷ ποσῷ, ἐνταῦθα ὀλιγαρχίαν,
[4, 1289]   ἀρχῆς, ὥσπερ καὶ τὸ μεταμανθάνειν     μανθάνειν ἐξ ἀρχῆς· διὸ πρὸς
[4, 1297]   ἐὰν μὴ ἐκκλησιάζωσιν, μόνοις     μείζω πολλῷ, περὶ δὲ τὰς
[4, 1298]   πλῆθος οἱ δημοτικοὶ τῶν πολιτικῶν     μὴ πᾶσι διδόναι μισθόν, ἀλλ'
[4, 1299]   μηδέτερον ἀλλὰ πλεονάκις τοὺς αὐτούς,     μὴ τὸν αὐτὸν δὶς ἀλλ'
[4, 1296]   ὥστε διὰ ταύτας τὰς αἰτίας     μηδέποτε τὴν μέσην γίνεσθαι πολιτείαν
[4, 1299]   τὰς ἀρχὰς ἀιδίους πολυχρονίους     μηδέτερον ἀλλὰ πλεονάκις τοὺς αὐτούς,
[4, 1298]   ταὐτὰ ψηφίζεσθαι τὸν δῆμον     μηθὲν ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένοις,
[4, 1290]   βέλτιον ὡς ἡμεῖς διείλομεν, δυοῖν     μιᾶς οὔσης τῆς καλῶς συνεστηκυίας
[4, 1294]   οἱ μὲν ἀπὸ τιμήματος οὐθενὸς     μικροῦ πάμπαν, οἱ δ' ἀπὸ
[4, 1297]   τοῖς εὐπόροις ἐὰν μὴ ἐκκλησιάζωσιν,     μόνοις μείζω πολλῷ, περὶ
[4, 1293]   ὦσιν οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες     οἱ τὸ πρότερον, πλείω δέ,
[4, 1296]   μηδέποτε τὴν μέσην γίνεσθαι πολιτείαν     ὀλιγάκις καὶ παρ' ὀλίγοις· εἷς
[4, 1296]   μηθέν, δῆμος ἔσχατος γίγνεται     ὀλιγαρχία ἄκρατος, τυραννὶς δι'
[4, 1296]   πολιτείαν, ὥστε δῆμος γίγνεται     ὀλιγαρχία. Πρὸς δὲ τούτοις διὰ
[4, 1292]   ἀγαθὸν εἶναι πολυκοιρανίην, πότερον ταύτην     ὅταν πλείους ὦσιν οἱ ἄρχοντες
[4, 1299]   καὶ τὸ τῶν ἀρχῶν γένος     οὐθέν, οἷον ἐν δημοκρατίᾳ καὶ
[4, 1299]   κατὰ μέρος, οἷον γυναικονόμος     παιδονόμος· αἱ δ' οἰκονομικαί ίπολλάκις
[4, 1299]   δ' οἷον ἕνα τῆς εὐκοσμίας,     παίδων ἄλλον καὶ γυναικῶν· καὶ
[4, 1292]   εἰρημένων φανερόν ἐστιν. Ἀνάγκη γὰρ     πάντα τὰ εἰρημένα μέρη τοῦ
[4, 1300]   τῶν διῃρημένων αἱρέσει κλήρῳ,     πάντας περὶ πάντων τὰ μὲν
[4, 1299]   ἄλλον δὲ κατ' ἄλλον τόπον,     πανταχοῦ τὸν αὐτόν· καὶ πότερον
[4, 1300]   γὰρ πάντες ἐκ πάντων αἱρέσει,     πάντες ἐκ πάντων κλήρῳκαί
[4, 1299]   αἱ μὲν πολιτικαὶ τῶν ἐπιμελειῶν,     πάντων τῶν πολιτῶν πρός τινα
[4, 1300]   μὲν κλήρῳ τὰ δ' αἱρέσει,     περὶ ἐνίων τῶν αὐτῶν τοὺς
[4, 1298]   πάσας (οἷον ἀρχῇ τινὶ μιᾷ     πλείοσιν, ἑτέραις ἑτέρας)
[4, 1299]   ἔργον τυγχάνει τῆς ἐπιμελείας μονοπραγματούσης     πολυπραγματούσης) ~ἐν δὲ ταῖς μικραῖς
[4, 1299]   εἶναι δεῖ τὰς ἀρχὰς ἀιδίους     πολυχρονίους μηδέτερον ἀλλὰ πλεονάκις
[4, 1298]   πλείους· ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις     προσαιρεῖσθαί τινας ἐκ τοῦ πλήθους,
[4, 1295]   ἐποιούμεθα τὴν σκέψιν, πότερον ἀσύμφορος     συμφέρει ταῖς πόλεσιν, καὶ τίνα
[4, 1296]   τὸ τῶν μέσων ὑπερτείνει πλῆθος     συναμφοτέρων τῶν ἄκρων καὶ
[4, 1291]   τοὺς δυναμένους ἄρχειν καὶ λειτουργοῦντας     συνεχῶς κατὰ μέρος τῇ
[4, 1295]   τἀναντία τούτοις, ὑπέρπτωχον ὑπερασθενῆ     σφόδρα ἄτιμον, χαλεπὸν τῷ λόγῳ
[4, 1291]   τις θείη ζῴου μόριον μᾶλλον     σῶμα, καὶ πόλεων τὰ τοιαῦτα
[4, 1301]   ἐκ τινῶν περὶ πάντων κλήρῳ,     τὰ μὲν κλήρῳ τὰ δὲ
[4, 1300]   αἱρέσει ἐκ τινῶν κλήρῳ,     τὰ μὲν οὕτως τὰ δὲ
[4, 1292]   τοῦ δήμου κοινωνεῖν τῆς πολιτείας,     τὰ μὲν τὰ δὲ μή.
[4, 1296]   τῶν τιμῶν ἐν ταῖς δημοκρατίαις     ταῖς ὀλιγαρχίαις) ἐπεὶ ὅταν ἄνευ
[4, 1295]   ὑπερίσχυρον ὑπερευγενῆ ὑπερπλούσιον,     τἀναντία τούτοις, ὑπέρπτωχον ὑπερασθενῆ
[4, 1300]   δ' ἐκ τινῶν πολιτικὸν ἀριστοκρατικῶς,  ~ἢ   τὰς μὲν αἱρέσει τὰς δὲ
[4, 1300]   κλήρῳ αἱρέσει ἀμφοῖν,     τὰς μὲν ἐκ πάντων τὰς
[4, 1298]   τῶν περὶ τὴν πολιτείαν) ἔτι     ταὐτὰ ψηφίζεσθαι τὸν δῆμον
[4, 1298]   μηθὲν ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένοις,     τῆς συμβουλῆς μὲν μεταδιδόναι πᾶσι,
[4, 1291]   οὐ πρότερον ἀποδίδωσι μέρος πρὶν     τῆς χώρας αὐξομένης καὶ τῆς
[4, 1300]   ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων (οἷον     τιμήματι γένει ἀρετῇ
[4, 1298]   πλείοσιν, ἑτέραις ἑτέρας)     τινὰς μὲν αὐτῶν πᾶσι τινὰς
[4, 1300]   γὰρ πάντες οἱ πολῖται καθιστᾶσιν     τινές, καὶ ἐκ πάντων
[4, 1298]   ἀποδίδοσθαι πάσας ταύτας τὰς κρίσεις     τισὶ πάσας (οἷον ἀρχῇ τινὶ
[4, 1291]   δεῖ, τὰς δὲ εἰς τρυφὴν     τὸ καλῶς ζῆν) τρίτον δὲ
[4, 1294]   τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς,     τοῖς ἁπλῶς ἀρίστοις. Δοκεῖ δὲ
[4, 1297]   δικάζωσι, τοῖς δ' ἀπόροις ἄδειαν,     τοῖς μὲν μεγάλην τοῖς δὲ
[4, 1289]   χειρίστην, τὴν δὲ βασιλείαν ἀναγκαῖον     τοὔνομα μόνον ἔχειν οὐκ οὖσαν,
[4, 1291]   μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους     τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι
[4, 1299]   ταῖς δημοκρατίαις ἐκ τῶν ἐλευθέρων,     τυγχάνουσι μέν τινες οὖσαι καὶ
[4, 1296]   ἔσχατος γίγνεται ὀλιγαρχία ἄκρατος,     τυραννὶς δι' ἀμφοτέρας τὰς ὑπερβολάς·
[4, 1290]   λέγω δ' οἷον τῶν ἀπόρων     τῶν εὐπόρων κοινήν τιν'
[4, 1296]   εἶναι τῶν γενναίων τοὺς ἀγεννεῖς     τῶν πλουσίων τοὺς ἀπόρους, μὴ
[4, 1295]   ὑπερπλούσιον, τἀναντία τούτοις, ὑπέρπτωχον     ὑπερασθενῆ σφόδρα ἄτιμον, χαλεπὸν
[4, 1295]   πειθαρχεῖν, ὑπέρκαλον δὲ ὑπερίσχυρον     ὑπερευγενῆ ὑπερπλούσιον, τἀναντία
[4, 1295]   τῷ λόγῳ πειθαρχεῖν, ὑπέρκαλον δὲ     ὑπερίσχυρον ὑπερευγενῆ ὑπερπλούσιον,
[4, 1295]   δὲ ὑπερίσχυρον ὑπερευγενῆ     ὑπερπλούσιον, τἀναντία τούτοις, ὑπέρπτωχον
[4, 1300]   πάντων κλήρῳκαί ἐξ ἁπάντων,     ὡς ἀνὰ μέρος, οἷον κατὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007