Alphabétiquement     [«   »]
τηλικούτων 1
τὴν 131
Τὴν 2
τῆς 101
τί 8
τι 9
τιθέασιν 1
Fréquences     [«    »]
99 ἐν
99 οἱ
85 τοῖς
101 τῆς
108 περὶ
117
121 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

τῆς


Livre, Pages
[4, 1291]   καὶ κρίνοντας· ἀντιποιοῦνται δὲ καὶ  τῆς   ἀρετῆς πάντες, καὶ τὰς πλείστας
[4, 1296]   βελτίω τὴν δὲ χείρω, διωρισμένης  τῆς   ἀρίστης οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. Ἀεὶ
[4, 1289]   βασιλείας εἴρηται (τὸ γὰρ περὶ  τῆς   ἀρίστης πολιτείας θεωρῆσαι ταὐτὸ καὶ
[4, 1290]   εὖ κεκραμένης ἁρμονίασσ τὰς δὲ  τῆς   ἀρίστης πολιτείας, ὀλιγαρχικὰς μὲν τὰς
[4, 1288]   τίς τίσιν ἁρμόττουσα (πολλοῖς γὰρ  τῆς   ἀρίστης τυχεῖν ἴσως ἀδύνατον, ὥστε
[4, 1294]   τ' ἀριστοκρατίαι καὶ αἱ πολιτεῖαι  τῆς   ἀριστοκρατίας· καὶ ὅτι οὐ πόρρω
[4, 1290]   καὶ ἄποροι πλείους ὄντες κύριοι  τῆς   ἀρχῆς ὦσιν, ὀλιγαρχία δ' ὅταν
[4, 1288]   Ὥστε δῆλον ὅτι καὶ πολιτείαν  τῆς   αὐτῆς ἐστιν ἐπιστήμης τὴν ἀρίστην
[4, 1289]   συντίθενται ποσαχῶς. Μετὰ δὲ ταῦτα  τῆς   αὐτῆς φρονήσεως ταύτης καὶ νόμους
[4, 1299]   πρόβουλος ὀλιγαρχικόν. Καταλύεται δὲ καὶ  τῆς   βουλῆς δύναμις ἐν ταῖς
[4, 1288]   μία πᾶσιν (καὶ γὰρ τοῦτο  τῆς   γυμναστικῆς ἔργον ἐστίν) ἔτι δ'
[4, 1294]   (τοὺς μὲν γὰρ γέροντας αἱροῦνται,  τῆς   δ' ἐφορείας μετέχουσιν) οἱ δ'
[4, 1294]   τὴν μὲν αἱρεῖσθαι τὸν δῆμον,  τῆς   δὲ μετέχειν (τοὺς μὲν γὰρ
[4, 1292]   μὲν δῆμον πάντων εἶναι κύριον,  τῆς   δὲ τοῦ δήμου δόξης τούτους·
[4, 1293]   τὸ πρότερον, πλείω δέ, τὸ  τῆς   δευτέρας ὀλιγαρχίας γίνεται εἶδος· μᾶλλον
[4, 1292]   εἶναι καθόλου. Τὰ μὲν οὖν  τῆς   δημοκρατίας εἴδη διωρίσθω τὸν τρόπον
[4, 1293]   οἱ νόμοι. Τὰ μὲν οὖν  τῆς   δημοκρατίας εἴδη τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα
[4, 1293]   τοῦτ' ἐστίν, ἀντίστροφον τῷ τελευταίῳ  τῆς   δημοκρατίας. Ἔτι δ' εἰσὶ δύο
[4, 1294]   ποιεῖν τὰς ἀρχάς, ἐκ δὲ  τῆς   δημοκρατίας τὸ μὴ ἀπὸ τιμήματος.
[4, 1300]   κλήρῳ) Τούτων δ' ἑκάστης ἔσονται  τῆς   διαφορᾶς τρόποι τέσσαρες. γὰρ
[4, 1295]   ἀναγκαῖον εἶναι βίον βέλτιστον, τὸ  τῆς   ἑκάστοις ἐνδεχομένης τυχεῖν μεσότητος· τοὺς
[4, 1293]   ἐμποδίζει, ὥστε πολλάκις οὐ κοινωνοῦσι  τῆς   ἐκκλησίας οὐδὲ τοῦ δικάζειν. Διὸ
[4, 1296]   καὶ τῶν ἐν ἡγεμονίᾳ γενομένων  τῆς   Ἑλλάδος πρὸς τὴν παρ' αὑτοῖς
[4, 1299]   καὶ βέλτιον ἕκαστον ἔργον τυγχάνει  τῆς   ἐπιμελείας μονοπραγματούσης πολυπραγματούσης) ~ἐν
[4, 1290]   ἄλλας εἶναι παρεκβάσεις, τὰς μὲν  τῆς   εὖ κεκραμένης ἁρμονίασσ τὰς δὲ
[4, 1299]   ἀνθρώπους, λέγω δ' οἷον ἕνα  τῆς   εὐκοσμίας, παίδων ἄλλον καὶ
[4, 1294]   παῖδεσσ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ  τῆς   ἐχομένης ἡλικίας, καὶ ὅταν ἄνδρες
[4, 1288]   ἔτι δ' ἐάν τις μὴ  τῆς   ἱκνουμένης ἐπιθυμῇ μήθ' ἕξεως μήτ'
[4, 1294]   δὲ τρία ἐστὶ τὰ ἀμφισβητοῦντα  τῆς   ἰσότητος τῆς πολιτείας, ἐλευθερία πλοῦτος
[4, 1293]   δύο εἴδη, καὶ τρίτον ὅσαι  τῆς   καλουμένης πολιτείας ῥέπουσι πρὸς τὴν
[4, 1290]   διείλομεν, δυοῖν μιᾶς οὔσης  τῆς   καλῶς συνεστηκυίας τὰς ἄλλας εἶναι
[4, 1289]   καὶ τί τὸ τέλος ἑκάστης  τῆς   κοινωνίας ἐστίν· νόμοι δ' οἱ
[4, 1295]   πρώτοις λόγοις, ἐν οἷς περὶ  τῆς   μάλιστα λεγομένης βασιλείας ἐποιούμεθα τὴν
[4, 1295]   περὶ αὐτήν, ἀλλ' ὅπως λάβῃ  τῆς   μεθόδου τὸ μέρος, ἐπειδὴ καὶ
[4, 1294]   τιμήματος. μὲν οὖν τρόπος  τῆς   μίξεως οὗτος· τοῦ δ' εὖ
[4, 1293]   (ὅσῳ γὰρ ἂν πλεῖον ἀπέχωσι  τῆς   μοναρχίας, καὶ μήτε τοσαύτην ἔχωσιν
[4, 1296]   ὑπερβολάς· καὶ γὰρ ἐκ δημοκρατίας  τῆς   νεανικωτάτης καὶ ἐξ ὀλιγαρχίας γίγνεται
[4, 1296]   κοινὴν πολιτείαν οὐδ' ἴσην, ἀλλὰ  τῆς   νίκης ἆθλον τὴν ὑπεροχὴν τῆς
[4, 1297]   Ταῦτα μὲν οὖν ὀλιγαρχικὰ σοφίσματα  τῆς   νομοθεσίας· ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις
[4, 1290]   καὶ ὀλιγαρχία. Τὴν γὰρ ἀριστοκρατίαν  τῆς   ὀλιγαρχίας εἶδος τιθέασιν ὡς οὖσαν
[4, 1290]   μόρια καὶ τοῦ δήμου καὶ  τῆς   ὀλιγαρχίας εἰσίν, ἔτι διαληπτέον ὡς
[4, 1289]   πλείονα τῆς τε δημοκρατίας καὶ  τῆς   ὀλιγαρχίας, ἔπειτα τίς κοινοτάτη καὶ
[4, 1293]   τὰς ἀνάγκας ἐστίν, τάδε δὲ  τῆς   ὀλιγαρχίας· ὅταν μὲν πλείους ἔχωσιν
[4, 1294]   ἑκατέρας ἑκάτερον λαβεῖν, ἐκ μὲν  τῆς   ὀλιγαρχίας τὸ αἱρετὰς ποιεῖν τὰς
[4, 1293]   ἔχειν, τρίτη ἐπίδοσις γίνεται  τῆς   ὀλιγαρχίας, τὸ δι' αὑτῶν μὲν
[4, 1296]   τῷ ποσῷ, ἐνταῦθα ὀλιγαρχίαν, καὶ  τῆς   ὀλιγαρχίας τὸν αὐτὸν τρόπον ἕκαστον
[4, 1293]   νόμος· καὶ τὸ τέταρτον εἶδος  τῆς   ὀλιγαρχίας τοῦτ' ἐστίν, ἀντίστροφον τῷ
[4, 1293]   δ' ἐστὶν ἡμῖν περί τε  τῆς   ὀνομαζομένης πολιτείας εἰπεῖν καὶ περὶ
[4, 1293]   τὸ μὲν ἀληθὲς πᾶσαι διημαρτήκασι  τῆς   ὀρθοτάτης πολιτείας, ἔπειτα καταριθμοῦνται μετὰ
[4, 1297]   τις αὐτοὺς μήτε ἀφαιρῆται μηθὲν  τῆς   οὐσίας. Ἀλλὰ τοῦτο οὐ ῥᾴδιον·
[4, 1289]   τὸν πλοῦτον καὶ τὰ μεγέθη  τῆς   οὐσίας, οἷον ἱπποτροφίας (τοῦτο γὰρ
[4, 1296]   ἦν τούτων (δηλοῖ δ' ἐκ  τῆς   ποιήσεως) καὶ Λυκοῦργος ςοὐ γὰρ
[4, 1293]   οὕτως ὀλίγην ὥστε τρέφεσθαι ἀπὸ  τῆς   πόλεως, ἀνάγκη τὸν νόμον ἀξιοῦν
[4, 1291]   γε ὁπλιτικὸν ἀναγκαῖόν ἐστι μόριον  τῆς   πόλεως. Ἕβδομον δὲ τὸ ταῖς
[4, 1296]   μὲν ποιὸν ὑπάρχειν ἑτέρῳ μέρει  τῆς   πόλεως, ἐξ ὧν συνέστηκε μερῶν
[4, 1295]   φαμὲν φύσει τὴν σύστασιν εἶναι  τῆς   πόλεως. Καὶ σῴζονται δ' ἐν
[4, 1294]   βούλεσθαι πολιτείαν ἑτέραν μηθὲν τῶν  τῆς   πόλεως μορίων ὅλως. Τίνα μὲν
[4, 1291]   ταῦτα ἐναντία μέρη φαίνεται τῶν  τῆς   πόλεως μορίων. Ὥστε καὶ τὰς
[4, 1295]   ταῖς πόλεσιν ἔστι τρία μέρη  τῆς   πόλεως, οἱ μὲν εὔποροι σφόδρα,
[4, 1296]   κρεῖττον εἶναι τὸ βουλόμενον μέρος  τῆς   πόλεως τοῦ μὴ βουλομένου μένειν
[4, 1291]   ταῦτα καὶ ἐκεῖνα θετέα μόρια  τῆς   πόλεως, φανερὸν ὅτι τό γε
[4, 1293]   τὸ τῶν ἀπόρων πλῆθος κύριον  τῆς   πολιτείας, ἀλλ' οὐχ οἱ νόμοι.
[4, 1292]   ἐξεῖναι δὲ τῷ κτωμένῳ μετέχειν  τῆς   πολιτείας, ~ἄλλο δέ, ὅταν ἀπὸ
[4, 1293]   ὑπάρχειν εὐπορίας, μετέχουσι μὲν πάντες  τῆς   πολιτείας διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ
[4, 1297]   ὅπλοις ἰσχυσάντων μᾶλλον πλείους μετεῖχον  τῆς   πολιτείας· διόπερ ἃς νῦν καλοῦμεν
[4, 1290]   οὐδ' ὀλιγαρχίαν, ὅπου κύριοι ὀλίγοι  τῆς   πολιτείας. Εἰ γὰρ εἴησαν οἱ
[4, 1294]   οὖν ταῖς πλείσταις πόλεσι τοῦτο  τῆς   πολιτείας εἶδος καλεῖται· μόνον γὰρ
[4, 1297]   ἐπιβάλλει μακρότατον ὥστε τοὺς μετέχοντας  τῆς   πολιτείας εἶναι πλείους τῶν μὴ
[4, 1289]   ἀναγκαῖον καὶ τὸν ὁρισμὸν ἔχειν  τῆς   πολιτείας ἑκάστης καὶ πρὸς τὰς
[4, 1294]   ἐστὶ τὰ ἀμφισβητοῦντα τῆς ἰσότητος  τῆς   πολιτείας, ἐλευθερία πλοῦτος ἀρετή ήτὸ
[4, 1292]   εἰρημένα μέρη τοῦ δήμου κοινωνεῖν  τῆς   πολιτείας, τὰ μὲν τὰ
[4, 1298]   νόμων θέσεως καὶ τῶν περὶ  τῆς   πολιτείας, καὶ τὰ παραγγελλόμενα ἀκουσομένους
[4, 1289]   νενέμηνται, καὶ τί τὸ κύριον  τῆς   πολιτείας καὶ τί τὸ τέλος
[4, 1296]   τῆς νίκης ἆθλον τὴν ὑπεροχὴν  τῆς   πολιτείας λαμβάνουσιν, καὶ οἱ μὲν
[4, 1289]   ἀριστοκρατία διέστηκεν ἀπὸ ταύτης πολὺ  τῆς   πολιτείας) μετριωτάτην δὲ τὴν δημοκρατίαν.
[4, 1292]   ὅσοι ἂν ἐλεύθεροι ὦσι, μετέχειν  τῆς   πολιτείας, μὴ μέντοι μετέχειν διὰ
[4, 1291]   εἴη μάλιστα, κοινωνούτων ἁπάντων μάλιστα  τῆς   πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων
[4, 1290]   μερῶν ὁτὲ μὲν πάντα μετέχει  τῆς   πολιτείας ὁτὲ δ' ἐλάττω ὁτὲ
[4, 1292]   κεκτημένον μετρίαν οὐσίαν κύριον  τῆς   πολιτείας, πολιτεύονται κατὰ νόμους ςἔχουσι
[4, 1299]   γὰρ καὶ τοῦτο τὸ μόριον  τῆς   πολιτείας πολλὰς διαφοράς, πόσαι τε
[4, 1294]   τῷ πλείονι μέρει τῶν μετεχόντων  τῆς   πολιτείας, τοῦτ' ἐστὶ κύριον. Ἐν
[4, 1299]   βουλευομένου καὶ τοῦ κυρίου δεῖ  τῆς   πολιτείας τοῦτον διωρίσθω τὸν τρόπον.
[4, 1289]   τίς. Ἀνάγκη γὰρ τὴν μὲν  τῆς   πρώτης καὶ θειοτάτης παρέκβασιν εἶναι
[4, 1293]   καὶ μὴ πολλὴν λίαν, τὸ  τῆς   πρώτης ὀλιγαρχίας εἶδός ἐστιν· ποιοῦσι
[4, 1291]   καὶ ταῦτα πάντα γίνεται πλήρωμα  τῆς   πρώτης πόλεως, ὡς τῶν ἀναγκαίων
[4, 1290]   καὶ τῶν κινητικῶν μορίων)  τῆς   συζεύξεως τῆς τούτων ἀριθμὸς ἐξ
[4, 1298]   μηθὲν ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένοις,  τῆς   συμβουλῆς μὲν μεταδιδόναι πᾶσι, βουλεύεσθαι
[4, 1294]   συνθετέον. Εἰσὶ δὲ ὅροι τρεῖς  τῆς   συνθέσεως καὶ μίξεως. γὰρ
[4, 1289]   πολιτειῶν, εἴπερ ἔστιν εἴδη πλείονα  τῆς   τε δημοκρατίας καὶ τῆς ὀλιγαρχίας,
[4, 1291]   γάρ φησιν νόμος  τῆς   τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον
[4, 1289]   δὲ φαύλην. Ἀλλὰ περὶ μὲν  τῆς   τοιαύτης κρίσεως ἀφείσθω τὰ νῦν·
[4, 1290]   κινητικῶν μορίων) τῆς συζεύξεως  τῆς   τούτων ἀριθμὸς ἐξ ἀνάγκης ποιήσει
[4, 1295]   ὥσπερ οἱ πένητες, ἐπιθυμοῦσιν, οὔτε  τῆς   τούτων ἕτεροι, καθάπερ τῆς τῶν
[4, 1290]   τε τῶν αἰσθητηρίων καὶ τὸ  τῆς   τροφῆς ἐργαστικὸν καὶ δεκτικόν, οἷον
[4, 1289]   πρότερον, λοιπὸν περὶ πολιτείας διελθεῖν  τῆς   τῷ κοινῷ προσαγορευομένης ὀνόματι, καὶ
[4, 1300]   εἶδος δυνάμεως οἷον στρατηγίας καὶ  τῆς   τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν συμβολαίων
[4, 1291]   τῆς χώρας αὐξομένης καὶ  τῆς   τῶν πλησίον ἁπτομένης εἰς πόλεμον
[4, 1295]   οὔτε τῆς τούτων ἕτεροι, καθάπερ  τῆς   τῶν πλουσίων οἱ πένητες ἐπιθυμοῦσιν·
[4, 1291]   καὶ μετέχοντας εἶναί τινας ἀρετῆς  τῆς   τῶν πολιτικῶν. Τὰς μὲν οὖν
[4, 1300]   τῶν προσόδων καὶ τὴν κυρίαν  τῆς   φυλακῆς· ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως
[4, 1291]   πρότερον ἀποδίδωσι μέρος πρὶν  τῆς   χώρας αὐξομένης καὶ τῆς τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007