Alphabétiquement     [«   »]
οἰκοδόμον 1
οἴκοθεν 1
οἰκονομικαί 1
οἷον 42
οἷόν 3
οἴονταί 1
οἴονται 1
Fréquences     [«    »]
37 δεῖ
41 κατὰ
39 πολιτείαν
42 οἷον
46
47 τούτων
48 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

οἷον


Livre, Pages
[4, 1300]   φεύγουσι φόνου ἐπὶ καθόδῳ ἐπιφέρεται,  οἷον   Ἀθήνησι λέγεται καὶ τὸ ἐν
[4, 1291]   νπολλαχοῦ γὰρ ἕκαστα τούτων πολύοχλα,  οἷον   ἁλιεῖς μὲν ἐν Τάραντι καὶ
[4, 1298]   τὰς κρίσεις τισὶ πάσας  (οἷον   ἀρχῇ τινὶ μιᾷ πλείοσιν,
[4, 1288]   τὸ περὶ ἕκαστον γένος ἁρμόττον,  οἷον   ἄσκησις σώματι ποία τε ποίῳ
[4, 1291]   καὶ τῶν λεγομένων γνωρίμων ἔστιν,  οἷον   δήμου μὲν εἴδη ἓν μὲν
[4, 1294]   ἐκ τοῦ δημοκρατικοῦ. Λέγω δ'  οἷον   δοκεῖ δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ
[4, 1296]   τὴν ὑπεροχὴν τοῦ δήμου ἑκάστου,  οἷον   ἐὰν μὲν τὸ τῶν γεωργῶν
[4, 1301]   τινῶν τὰ δ' ἐξ ἀμφοῖν  (οἷον   εἰ τοῦ αὐτοῦ δικαστηρίου εἶεν
[4, 1288]   σῴζοιτο πλεῖστον χρόνον· λέγω δὲ  οἷον   εἴ τινι πόλει συμβέβηκε μήτε
[4, 1294]   μέσον λαμβάνειν ὧν ἑκάτεροι τάττουσιν,  οἷον   ἐκκλησιάζειν οἱ μὲν ἀπὸ τιμήματος
[4, 1290]   καὶ μὴ ἐλευθέρων ἄρχωσι, δῆμος,  οἷον   ἐν Ἀπολλωνίᾳ τῇ ἐν τῷ
[4, 1299]   τῶν ἀρχῶν γένος οὐθέν,  οἷον   ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ καὶ
[4, 1298]   τοῦ πλήθους, κατασκευάσαντας ἀρχεῖον  οἷον   ἐν ἐνίαις πολιτείαις ἐστὶν οὓς
[4, 1293]   πλοῦτον καὶ ἀρετὴν καὶ δῆμον,  οἷον   ἐν Καρχηδόνι, αὕτη ἀριστοκρατική ἐστιν,
[4, 1290]   τὸ κατὰ πλῆθος ὑπερέχειν, δῆμος,  οἷον   ἐν Κολοφῶνι τὸ παλαιόν (ἐκεῖ
[4, 1299]   ὁμοίων, ἀλλ' ἑτέρων ἐν ἑτέραις,  οἷον   ἐν μὲν ταῖς ἀριστοκρατίαις ἐκ
[4, 1299]   κατὰ τοὺς ἀνθρώπους, λέγω δ'  οἷον   ἕνα τῆς εὐκοσμίας, παίδων
[4, 1290]   ἅπερ ἀναγκαῖον πᾶν ἔχειν ζῷον  (οἷον   ἔνιά τε τῶν αἰσθητηρίων καὶ
[4, 1289]   πολέμους ἵπποις πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας,  οἷον   Ἐρετριεῖς καὶ Χαλκιδεῖς καὶ Μάγνητες
[4, 1299]   πανταχοῦ μίαν ἀρχὴν εἶναι κυρίαν,  οἷον   εὐκοσμίας πότερον ἐν ἀγορᾷ μὲν
[4, 1300]   πάντων ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων  (οἷον   τιμήματι γένει
[4, 1293]   αἷς εἰς τὰ δύο μόνον,  οἷον   Λακεδαιμονίων, εἴς τε ἀρετὴν
[4, 1299]   ἀλλὰ καὶ ἴδιαί τινες εἰσίν,  οἷον   τῶν προβούλων· αὕτη γὰρ
[4, 1289]   καὶ τὰ μεγέθη τῆς οὐσίας,  οἷον   ἱπποτροφίας (τοῦτο γὰρ οὐ ῥᾴδιον
[4, 1300]   ἁπάντων, ὡς ἀνὰ μέρος,  οἷον   κατὰ φυλὰς καὶ δήμους καὶ
[4, 1299]   στρατηγὸς στρατευομένων, κατὰ μέρος,  οἷον   γυναικονόμος παιδονόμος· αἱ
[4, 1299]   τὴν ὀλιγανθρωπίαν ἀναγκαῖον τὰ ἀρχεῖα  οἷον   ὀβελισκολύχνια ποιεῖν. Ἐὰν οὖν ἔχωμεν
[4, 1289]   ἔκρινε πασῶν μὲν οὐσῶν ἐπιεικῶν,  οἷον   ὀλιγαρχίας τε χρηστῆς καὶ τῶν
[4, 1294]   ἀμφότερα ληπτέον ἑκάτεροι νομοθετοῦσιν,  οἷον   περὶ τοῦ δικάζειν (ἐν μὲν
[4, 1296]   ἄλλῳ δὲ μέρει τὸ ποσόν,  οἷον   πλείους τὸν ἀριθμὸν εἶναι τῶν
[4, 1298]   ταύτην. Ὅταν δὲ τινῶν τινές,  οἷον   πολέμου μὲν καὶ εἰρήνης καὶ
[4, 1294]   δημοκρατικὰ πολλὰ τὴν τάξιν ἔχειν,  οἷον   πρῶτον τὸ περὶ τὴν τροφὴν
[4, 1290]   τῆς τροφῆς ἐργαστικὸν καὶ δεκτικόν,  οἷον   στόμα καὶ κοιλίαν, πρὸς δὲ
[4, 1290]   δ' εἶεν διαφοραί (λέγω δ'  οἷον   στόματός τινα πλείω γένη καὶ
[4, 1300]   φυλακῆς· ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως  οἷον   στρατηγίας καὶ τῆς τῶν περὶ
[4, 1299]   τῶν πολιτῶν πρός τινα πρᾶξιν,  οἷον   στρατηγὸς στρατευομένων, κατὰ μέρος,
[4, 1301]   τὰ αὐτὰ συνδυαζόμενα, λέγω δ'  οἷον   τὰ μὲν ἐκ πάντων τὰ
[4, 1300]   φανερόν. Λέγω δὲ δύναμιν ἀρχῆς  οἷον   τὴν κυρίαν τῶν προσόδων καὶ
[4, 1294]   διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν ὀλιγαρχικά,  οἷον   τὸ πάσας αἱρετὰς εἶναι καὶ
[4, 1291]   αὐτοῖς ὑπάρχειν ἐνδέχεσθαι δοκεῖ πολλοῖς,  οἷον   τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς προπολεμοῦντας
[4, 1299]   οὔτε τοὺς κληρωτοὺς ἄρχοντας θετέον,  οἷον   τοὺς ἱερεῖς πρῶτον ντοῦτο γὰρ
[4, 1290]   αὐτῶν ἰσότητα κοινήν, λέγω δ'  οἷον   τῶν ἀπόρων τῶν εὐπόρων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007