Alphabétiquement     [«   »]
δήμῳ 1
Δι 2
δι 7
διὰ 53
Διὰ 4
διάγουσιν 1
διαδεξόμενοι 1
Fréquences     [«    »]
49 οὖν
49 πρὸς
51 τε
53 διὰ
55 πολιτείας
57 ταῖς
60 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

διὰ


Livre, Pages
[4, 1295]   εὐθὺς οἴκοθεν ὑπάρχει παισὶν οὖσιν·  διὰ   γὰρ τὴν τρυφὴν οὐδ' ἐν
[4, 1292]   τοὺς νόμους μὴ δημοτικὴν εἶναι,  διὰ   δὲ τὸ ἔθος καὶ τὴν
[4, 1297]   τὴν ζημίαν φεύγωσι τὸ ἀπογράφεσθαι,  διὰ   δὲ τὸ μὴ ἀπογράφεσθαι μὴ
[4, 1293]   τοὺς εἰς τὸ πολίτευμα βαδίζοντας,  διὰ   δὲ τὸ μήπω οὕτως ἰσχυροὶ
[4, 1295]   γίγνεται δι' ὕβριν τὰ δὲ  διὰ   κακουργίαν. Ἔτι δὲ ἥκισθ' οὗτοι
[4, 1297]   ἐπίκεινται μεγάλαι ζημίαι τούτοις, ἵνα  διὰ   μὲν τὴν ζημίαν φεύγωσι τὸ
[4, 1295]   ἀλλήλας αὗται διαφοράς, ἦσαν δὲ  διὰ   μὲν τὸ κατὰ νόμον βασιλικαὶ
[4, 1296]   ἀστασίαστος· ὅπου γὰρ πολὺ τὸ  διὰ   μέσου, ἥκιστα στάσεις καὶ διαστάσεις
[4, 1298]   ἐλαχίστων παντελῶς, ἕως ἂν διεξέλθῃ  διὰ   πάντων) συνιέναι δὲ μόνον περί
[4, 1300]   καὶ φατρίας, ἕως ἂν διέλθῃ  διὰ   πάντων τῶν πολιτῶν, ἀεὶ
[4, 1289]   μόνον ἔχειν οὐκ οὖσαν, ~ἢ  διὰ   πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ
[4, 1295]   οὖν εἴδη ταῦτα καὶ τοσαῦτα  διὰ   τὰς εἰρημένας αἰτίας. Τίς δ'
[4, 1292]   μὲν οὖν εἶδος ἓν δημοκρατίας  διὰ   ταύτας τὰς αἰτίας· ἕτερον δὲ
[4, 1296]   πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῶν, ὥστε  διὰ   ταύτας τὰς αἰτίας μηδέποτε
[4, 1293]   δημοκρατίας εἴδη τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα  διὰ   ταύτας τὰς ἀνάγκας ἐστίν, τάδε
[4, 1297]   γὰρ ἄρχειν οὐκ ἂν ὑπομείνειαν  διὰ   τὴν ἀπιστίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους·
[4, 1296]   Καὶ αἱ μεγάλαι πόλεις ἀστασιαστότεραι  διὰ   τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι πολὺ
[4, 1292]   τὰς αἰτίας· ἕτερον δὲ εἶδος  διὰ   τὴν ἐχομένην διαίρεσιν· ἔστι γὰρ
[4, 1297]   εὐπόροις ἐπιζήμιον, ὅπως οἱ μὲν  διὰ   τὴν ζημίαν μετέχωσιν, οἱ δὲ
[4, 1298]   αἱρετοί τε ὦσι καὶ πλείους  διὰ   τὴν μετριότητα τοῦ τιμήματος, καὶ
[4, 1292]   τῆς πολιτείας, μὴ μέντοι μετέχειν  διὰ   τὴν προειρημένην αἰτίαν, ὥστ' ἀναγκαῖον
[4, 1293]   μετέχουσι μὲν πάντες τῆς πολιτείας  διὰ   τὴν ὑπεροχὴν τοῦ πλήθους, κοινωνοῦσι
[4, 1290]   τῶν εἰρημένων, καὶ τίνες καὶ  διὰ   τί, λέγωμεν ἀρχὴν λαβόντες τὴν
[4, 1297]   αἰτίαν αἱ πολιτεῖαι πλείους, καὶ  διὰ   τί παρὰ τὰς λεγομένας ἕτεραι
[4, 1296]   μὲν οὖν ἀρίστη πολιτεία, καὶ  διὰ   τίν' αἰτίαν, ἐκ τούτων φανερόν·
[4, 1297]   δὲ τίνες αἱ διαφοραὶ καὶ  διὰ   τίνα αἰτίαν συμβαίνει, πρὸς δὲ
[4, 1291]   οὖν εἰσι πολιτεῖαι πλείους, καὶ  διὰ   τίνας αἰτίας, εἴρηται πρότερον· ὅτι
[4, 1289]   κοινῇ καὶ χωρὶς ἑκάστης, καὶ  διὰ   τίνας αἰτίας ταῦτα μάλιστα γίνεσθαι
[4, 1295]   τὸ μοναρχεῖν ἑκόντων, τυραννικαὶ δὲ  διὰ   τὸ δεσποτικῶς ἄρχειν καὶ κατὰ
[4, 1294]   ἐγχειροῦσι λέγειν ὡς δημοκρατίας οὔσης  διὰ   τὸ δημοκρατικὰ πολλὰ τὴν τάξιν
[4, 1293]   πλήθους, κοινωνοῦσι δὲ καὶ πολιτεύονται  διὰ   τὸ δύνασθαι σχολάζειν καὶ τοὺς
[4, 1295]   αὐτῶν καὶ πρὸς τὴν βασιλείαν,  διὰ   τὸ κατὰ νόμον εἶναι ἀμφοτέρας
[4, 1290]   πολλῶνν, οὔτε ἂν οἱ πλούσιοι  διὰ   τὸ κατὰ πλῆθος ὑπερέχειν, δῆμος,
[4, 1293]   πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν μᾶλλον ἀριστοκρατίας  διὰ   τὸ μᾶλλον ἀκολουθεῖν παιδείαν καὶ
[4, 1294]   ὅτι τοῦτο πάσχουσιν οἱ λέγοντες  διὰ   τὸ μεμεῖχθαι καλῶς· πέπονθε δὲ
[4, 1298]   πολιτικὴ δέ ἐστιν τοιαύτη  διὰ   τὸ μετριάζειν· ὅταν δὲ μὴ
[4, 1292]   ἅτε μόναρχος ὤν, ζητεῖ μοναρχεῖν  διὰ   τὸ μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόμου,
[4, 1292]   τοιαύτῃ δημοκρατίᾳ οἱ νόμοι ἄρχουσι,  διὰ   τὸ μὴ εἶναι πρόσοδον. Τρίτον
[4, 1293]   πασῶν (πολιτείαν γὰρ καλοῦσινν, ἀλλὰ  διὰ   τὸ μὴ πολλάκις γίνεσθαι λανθάνει
[4, 1297]   τὴν ζημίαν μετέχωσιν, οἱ δὲ  διὰ   τὸ μὴ φοβεῖσθαι μὴ μετέχωσιν.
[4, 1295]   πλουσίων οἱ πένητες ἐπιθυμοῦσιν· καὶ  διὰ   τὸ μήτ' ἐπιβουλεύεσθαι μήτ' ἐπιβουλεύειν
[4, 1295]   τὸ κατὰ νόμον βασιλικαὶ καὶ  διὰ   τὸ μοναρχεῖν ἑκόντων, τυραννικαὶ δὲ
[4, 1293]   τυραννίδος εὔλογόν ἐστι ποιήσασθαι μνείαν  διὰ   τὸ πασῶν ἥκιστα ταύτην εἶναι
[4, 1293]   ἐξουσίαν μετέχειν τῷ κτωμένῳ, καὶ  διὰ   τὸ πλῆθος εἶναι τῶν μετεχόντων
[4, 1294]   ἐφορείας μετέχουσιν) οἱ δ' ὀλιχαρχίαν  διὰ   τὸ πολλὰ ἔχειν ὀλιγαρχικά, οἷον
[4, 1299]   εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται βαδίζειν  διὰ   τὸ πολλοὺς εἶναι τοὺς πολίτας,
[4, 1296]   ὀλιγαρχία. Πρὸς δὲ τούτοις  διὰ   τὸ στάσεις γίγνεσθαι καὶ μάχας
[4, 1295]   ἐν οἷς περὶ βασιλείας ἐπεσκοποῦμεν,  διὰ   τὸ τὴν δύναμιν ἐπαλλάττειν πως
[4, 1292]   συμβαίνει γὰρ αὐτοῖς γίνεσθαι μεγάλοις  διὰ   τὸ τὸν μὲν δῆμον πάντων
[4, 1291]   καὶ οἱ ἄποροι. Ἔτι δὲ  διὰ   τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
[4, 1292]   νόμος· συμβαίνει δὲ τοῦτο  διὰ   τοὺς δημαγωγούς. Ἐν μὲν γὰρ
[4, 1296]   τῶν ὀλιγαρχιῶν εἰσι καὶ πολυχρονιώτεραι  διὰ   τοὺς μέσους (πλείους τε γάρ
[4, 1295]   κοινωνία πολιτικὴ ἀρίστη  διὰ   τῶν μέσων, καὶ τὰς τοιαύτας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007