Alphabétiquement     [«   »]
μετριωτάτην 1
μετριωτέρων 1
Μὴ 1
μὴ 67
μή 4
μηδ 2
μηδὲ 3
Fréquences     [«    »]
60 τὰ
57 ταῖς
60 τὸν
67 μὴ
70 τοὺς
79 ἐκ
84 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

μὴ


Livre, Pages
[4, 1294]   ἐκ δὲ τῆς δημοκρατίας τὸ  μὴ   ἀπὸ τιμήματος. μὲν οὖν
[4, 1294]   ὀλιγαρχικόν, καὶ δημοκρατικὸν μὲν τὸ  μὴ   ἀπὸ τιμήματος, ὀλιγαρχικὸν δὲ τὸ
[4, 1297]   τὸ ἀπογράφεσθαι, διὰ δὲ τὸ  μὴ   ἀπογράφεσθαι μὴ δικάζωσι μηδ' ἐκκλησιάζωσιν.
[4, 1294]   τῶν ἀδυνάτων τὸ εὐνομεῖσθαι τὴν  μὴ   ἀριστοκρατουμένην πόλιν ἀλλὰ πονηροκρατουμένην, ὁμοίως
[4, 1292]   ὤν, ζητεῖ μοναρχεῖν διὰ τὸ  μὴ   ἄρχεσθαι ὑπὸ νόμου, καὶ γίνεται
[4, 1293]   νόμον ἀξιοῦν αὐτοῖς ἄρχειν, ἀλλὰ  μὴ   αὐτούς) ἐὰν δὲ δὴ ἐλάττους
[4, 1296]   βουλόμενον μέρος τῆς πόλεως τοῦ  μὴ   βουλομένου μένειν τὴν πολιτείαν. Ἔστι
[4, 1300]   τὸ τινὰς ἐκ τινῶν κλήρῳ  (μὴ   γινομένου δ' ὁμοίως) καὶ τὸ
[4, 1300]   τῶν πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ ὧν  μὴ   γινομένων καλῶς διαστάσεις γίνονται καὶ
[4, 1297]   εὐπόροις ἐπιζήμιον μὴ κεκτημένοις, κἂν  μὴ   γυμνάζωνται, τοῖς μὲν οὐδεμία ζημία,
[4, 1292]   πολιτείαν τὴν κατὰ τοὺς νόμους  μὴ   δημοτικὴν εἶναι, διὰ δὲ τὸ
[4, 1297]   διὰ δὲ τὸ μὴ ἀπογράφεσθαι  μὴ   δικάζωσι μηδ' ἐκκλησιάζωσιν. Τὸν αὐτὸν
[4, 1297]   μὲν εὐπόροις εἶναι ζημίαν ἂν  μὴ   δικάζωσι, τοῖς δ' ἀπόροις ἄδειαν,
[4, 1294]   τοῖς εὐπόροις ζημίαν τάττουσιν ἂν  μὴ   δικάζωσι, τοῖς δ' ἀπόροις οὐδένα
[4, 1291]   ἐστιν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, εἰ μέλλουσι  μὴ   δουλεύσειν τοῖς ἐπιοῦσιν. Μὴ γὰρ
[4, 1291]   τὸ μικρὰν ἔχον οὐσίαν ὥστε  μὴ   δύνασθαι σχολάζειν, ἔτι τὸ μὴ
[4, 1292]   οἱ νόμοι ἄρχουσι, διὰ τὸ  μὴ   εἶναι πρόσοδον. Τρίτον δ' εἶδος
[4, 1297]   δὲ ἐπικεῖσθαι τοῖς εὐπόροις ἐὰν  μὴ   ἐκκλησιάζωσιν, μόνοις μείζω
[4, 1290]   ἐλεύθεροι ὀλίγοι ὄντες πλειόνων καὶ  μὴ   ἐλευθέρων ἄρχωσι, δῆμος, οἷον ἐν
[4, 1291]   μὴ δύνασθαι σχολάζειν, ἔτι τὸ  μὴ   ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν ἐλεύθερον, κἂν
[4, 1297]   τὸ τοῖς μὲν ἔχουσι τίμημα  μὴ   ἐξεῖναι ἐξόμνυσθαι, τοῖς δ' ἀπόροις
[4, 1292]   ὅλως μὲν γὰρ τὸ μὲν  μὴ   ἐξεῖναι πᾶσιν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ
[4, 1294]   καὶ σῴζεσθαι δι' αὑτῆς καὶ  μὴ   ἔξωθεν, καὶ δι' αὑτῆς μὴ
[4, 1294]   ὁμοίως δὲ καὶ ἀριστοκρατεῖσθαι τὴν  μὴ   εὐνομουμένην. Οὐκ ἔστι δὲ εὐνομία
[4, 1288]   τέχναις καὶ ταῖς ἐπιστήμαις ταῖς  μὴ   κατὰ μόριον γινομέναις, ἀλλὰ περὶ
[4, 1297]   κεκτῆσθαι, τοῖς δ' εὐπόροις ἐπιζήμιον  μὴ   κεκτημένοις, κἂν μὴ γυμνάζωνται, τοῖς
[4, 1297]   Τοῖς μὲν γὰρ ἀπόροις ἔξεστι  μὴ   κεκτῆσθαι, τοῖς δ' εὐπόροις ἐπιζήμιον
[4, 1298]   περὶ ὧν νόμος ἀπαγορεύει  μὴ   κινῶσιν ἀλλ' ἀκολουθῶσι, καὶ ἐξῇ
[4, 1298]   ἄλλων ἄρχοντες, καὶ οὗτοι αἱρετοί,  μὴ   κληρωτοί, ἀριστοκρατία πολιτεία. Ἐὰν
[4, 1298]   ποιεῖν τὸ πλῆθος, καταψηφιζόμενον δὲ  μὴ   κύριον, ἀλλ' ἐπαναγέσθω πάλιν ἐπὶ
[4, 1297]   ὅταν πόλεμος ᾖ, ὀκνεῖν, ἂν  μὴ   λαμβάνωσι τροφήν, ἄποροι δὲ ὦσιν·
[4, 1289]   ἀληθές. Ὥστε δεῖ τὰς διαφορὰς  μὴ   λανθάνειν τὰς τῶν πολιτειῶν, πόσαι,
[4, 1299]   ἀρχήν. Ἁρμόττει δὲ καὶ τοῦτο  μὴ   λεληθέναι, ποίων δεῖ κατὰ τόπον
[4, 1292]   ἐλεύθεροι ὦσι, μετέχειν τῆς πολιτείας,  μὴ   μέντοι μετέχειν διὰ τὴν προειρημένην
[4, 1296]   τῶν πλουσίων τοὺς ἀπόρους,  μὴ   μέντοι τοσοῦτον ὑπερέχειν τῷ ποσῷ
[4, 1290]   τούτων οἱ χίλιοι πλούσιοι, καὶ  μὴ   μεταδιδοῖεν ἀρχῆς τοῖς τριακοσίοις καὶ
[4, 1290]   εἰ τοῖς ἄλλοις οὖσι πλουσίοις  μὴ   μετείη τῶν τιμῶν. ~Μᾶλλον τοίνυν
[4, 1291]   εἶναι μετέχειν καὶ τὸν ἀποβάλλοντα  μὴ   μετέχειν· ~ἕτερον εἶδος δημοκρατίας τὸ
[4, 1292]   ἀρχὰς τηλικούτων ὥστε τοὺς ἀπόρους  μὴ   μετέχειν, πλείους ὄντας, ἐξεῖναι δὲ
[4, 1297]   Ἐθέλουσι γὰρ οἱ πένητες καὶ  μὴ   μετέχοντες τῶν τιμῶν ἡσυχίαν ἔχειν,
[4, 1297]   τῆς πολιτείας εἶναι πλείους τῶν  μὴ   μετεχόντων, τοῦτο τάττειν. Ἐθέλουσι γὰρ
[4, 1297]   δὲ διὰ τὸ μὴ φοβεῖσθαι  μὴ   μετέχωσιν. Ταῦτα μὲν οὖν ὀλιγαρχικὰ
[4, 1289]   πάσαις, εἴπερ δὴ πλείους καὶ  μὴ   μία δημοκρατία μηδὲ ὀλιγαρχία μόνον
[4, 1293]   τὴν καλουμένην πολιτείαν. Ὅπου γὰρ  μὴ   μόνον πλουτίνδην ἀλλὰ καὶ ἀριστίνδην
[4, 1292]   δημοκρατίαν οὐ πολιτείαν. Ὅπου γὰρ  μὴ   νόμοι ἄρχουσιν, οὐκ ἔστι πολιτεία.
[4, 1292]   τὸ νῦν λεχθὲν καὶ ἄρχῃ  μὴ   νόμος ἀλλ' οἱ ἄρχοντες.
[4, 1292]   τὰ ψηφίσματα κύρια ἀλλὰ  μὴ   νόμος· συμβαίνει δὲ τοῦτο
[4, 1298]   μὲν τὸ κατὰ μέρος ἀλλὰ  μὴ   πάντας ἀθρόους (ὥσπερ ἐν τῇ
[4, 1300]   αἱρέσει τῶν ἀρχῶν· τὸ δὲ  μὴ   πάντας ἅμα μὲν καθιστάναι, ἐξ
[4, 1298]   διὰ τὸ μετριάζειν· ὅταν δὲ  μὴ   πάντες τοῦ βουλεύεσθαι μετέχωσιν ἀλλ'
[4, 1298]   οἱ δημοτικοὶ τῶν πολιτικῶν  μὴ   πᾶσι διδόναι μισθόν, ἀλλ' ὅσοι
[4, 1294]   τὸ εὖ κεῖσθαι τοὺς νόμους,  μὴ   πείθεσθαι δέ. Διὸ μίαν μὲν
[4, 1289]   ἱπποτροφίας (τοῦτο γὰρ οὐ ῥᾴδιον  μὴ   πλουτοῦντας ποιεῖν· διόπερ ἐπὶ τῶν
[4, 1293]   καλεῖται. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς  μὴ   ποιουμέναις κοινὴν ἐπιμέλειαν ἀρετῆς εἰσὶν
[4, 1293]   γὰρ καλοῦσινν, ἀλλὰ διὰ τὸ  μὴ   πολλάκις γίνεσθαι λανθάνει τοὺς πειρωμένους
[4, 1293]   ἔχωσιν οὐσίαν, ἐλάττω δὲ καὶ  μὴ   πολλὴν λίαν, τὸ τῆς πρώτης
[4, 1295]   τὸ σφέτερον αὐτῆς συμφέρον, ἀλλὰ  μὴ   πρὸς τὸ τῶν ἀρχομένων. Διόπερ
[4, 1296]   ἀφεστηκυῖαν τοῦ μέσου πλεῖον, ἂν  μὴ   πρὸς ὑπόθεσιν κρίνῃ τις. Λέγω
[4, 1293]   ἁπλῶς κατ' ἀρετὴν πολιτείαν καὶ  μὴ   πρὸς ὑπόθεσίν τινα ἀγαθῶν ἀνδρῶν
[4, 1292]   δὲ δὴ ἐξεῖναι σχολάζειν ἀδύνατον  μὴ   προσόδων οὐσῶν. Τοῦτο μὲν οὖν
[4, 1288]   ἐστίν) ἔτι δ' ἐάν τις  μὴ   τῆς ἱκνουμένης ἐπιθυμῇ μήθ' ἕξεως
[4, 1299]   ἀλλὰ πλεονάκις τοὺς αὐτούς,  μὴ   τὸν αὐτὸν δὶς ἀλλ' ἅπαξ
[4, 1292]   δ' εἶναι τὸ πλῆθος καὶ  μὴ   τὸν νόμον. Τοῦτο δὲ γίνεται
[4, 1293]   τῶν μετεχόντων τοῦ πολιτεύματος ἀνάγκη  μὴ   τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ τὸν νόμον
[4, 1292]   εἶναι τὰ ψηφίσματα κύρια ἀλλὰ  μὴ   τοὺς νόμους οὗτοι, πάντα ἀνάγοντες
[4, 1294]   μὴ ἔξωθεν, καὶ δι' αὑτῆς  μὴ   τῷ πλείους ἔξωθεν εἶναι τοὺς
[4, 1297]   μετέχωσιν, οἱ δὲ διὰ τὸ  μὴ   φοβεῖσθαι μὴ μετέχωσιν. Ταῦτα μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007