Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτος 2
τοιούτῳ 1
τοιούτων 2
τοῖς 85
Τοῖς 2
τὸν 60
Τὸν 1
Fréquences     [«    »]
84 εἶναι
79 ἐκ
70 τοὺς
85 τοῖς
99 ἐν
99 οἱ
101 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

τοῖς


Livre, Pages
[4, 1290]   προσαγορεύσειεν οὐδὲ τὴν τοιαύτην, εἰ  τοῖς   ἄλλοις οὖσι πλουσίοις μὴ μετείη
[4, 1291]   τὸ κρῖνον περὶ τῶν δικαίων  τοῖς   ἀμφισβητοῦσιν. Εἴπερ οὖν ταῦτα δεῖ
[4, 1291]   τούτων, χαλκέα καὶ τοὺς ἐπὶ  τοῖς   ἀναγκαίοις βοσκήμασιν, ἔτι δ' ἔμπορόν
[4, 1292]   ἔστι γὰρ καὶ πᾶσιν ἐξεῖναι  τοῖς   ἀνυπευθύνοις κατὰ τὸ γένος, μετέχειν
[4, 1294]   ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς,  τοῖς   ἁπλῶς ἀρίστοις. Δοκεῖ δὲ ἀριστοκρατία
[4, 1298]   δικάζωσιν, οἱ δὲ δημοτικοὶ μισθὸν  τοῖς   ἀπόροις) τοῦτο δὴ καὶ περὶ
[4, 1294]   δὲ ἐνδέχεται διχῶς· γὰρ  τοῖς   ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς,
[4, 1293]   ἀριστοκρατία βούλεται τὴν ὑπεροχὴν ἀπονέμειν  τοῖς   ἀρίστοις τῶν πολιτῶν, καὶ τὰς
[4, 1295]   μονάρχους, καὶ τὸ παλαιὸν ἐν  τοῖς   ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἐγίγνοντό τινες μόναρχοι
[4, 1297]   τοιούτων ἐμπειρίαι καὶ τάξεις ἐν  τοῖς   ἀρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον, ὥστ' ἐν
[4, 1300]   οὖν εἴδη, ἄν τ' ἐν  τοῖς   αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ' ἐν
[4, 1291]   εἴτε κεχωρισμένως ὑπάρχει τισὶν εἴτε  τοῖς   αὐτοῖς, οὐθὲν διαφέρει πρὸς τὸν
[4, 1291]   γὰρ ὁπλιτεύειν καὶ γεωργεῖν συμβαίνει  τοῖς   αὐτοῖς πολλάκις. Ὥστε εἴπερ καὶ
[4, 1291]   Τὰς μὲν οὖν ἄλλας δυνάμεις  τοῖς   αὐτοῖς ὑπάρχειν ἐνδέχεσθαι δοκεῖ πολλοῖς,
[4, 1299]   ἀρχαί, οἱ πρόβουλοι καθεστᾶσιν ἐπὶ  τοῖς   βουλευταῖς· μὲν γὰρ βουλευτὴς
[4, 1297]   εἶναι ζημίαν ἂν μὴ δικάζωσι,  τοῖς   δ' ἀπόροις ἄδειαν, τοῖς
[4, 1297]   ἔχουσι τίμημα μὴ ἐξεῖναι ἐξόμνυσθαι,  τοῖς   δ' ἀπόροις ἐξεῖναι, καὶ περὶ
[4, 1294]   ζημίαν τάττουσιν ἂν μὴ δικάζωσι,  τοῖς   δ' ἀπόροις οὐδένα μισθόν, ἐν
[4, 1289]   μὲν ἀναγκαία δημοκρατία μᾶλλον ὀλιγαρχίας,  τοῖς   δ' αὕτη μᾶλλον ἐκείνης) μετὰ
[4, 1297]   γὰρ ἀπόροις ἔξεστι μὴ κεκτῆσθαι,  τοῖς   δ' εὐπόροις ἐπιζήμιον μὴ κεκτημένοις,
[4, 1297]   γυμνάζωνται, τοῖς μὲν οὐδεμία ζημία,  τοῖς   δ' εὐπόροις ἐπιζήμιον, ὅπως οἱ
[4, 1294]   δημοκρατίαις τοῖς μὲν ἀπόροις μισθόν,  τοῖς   δ' εὐπόροις οὐδεμίαν ζημίαν· κοινὸν
[4, 1297]   μισθὸν πορίζουσιν ἐκκλησιάζουσι καὶ δικάζουσιν,  τοῖς   δ' εὐπόροις οὐδεμίαν τάττουσι ζημίαν.
[4, 1292]   ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι τὰς ἀναγκαίας ἐκκλησίασσ,  τοῖς   δὲ ἄλλοις μετέχειν ἔξεστιν ὅταν
[4, 1297]   καὶ τοῖς μὲν μισθὸν πορίζειν  τοῖς   δὲ ζημίαν· οὕτω γὰρ ἂν
[4, 1297]   ἄδειαν, τοῖς μὲν μεγάλην  τοῖς   δὲ μικράν, ὥσπερ ἐν τοῖς
[4, 1292]   τυράννοις, οἱ δὲ δημαγωγοὶ παρὰ  τοῖς   δήμοις τοῖς τοιούτοις. Αἴτιοι δέ
[4, 1295]   γὰρ τὴν τρυφὴν οὐδ' ἐν  τοῖς   διδασκαλείοις ἄρχεσθαι σύνηθες αὐτοῖς) οἱ
[4, 1294]   τέταρτον, καλοῦσιν εὐγένειαν, ἀκολουθεῖ  τοῖς   δυσίν· γὰρ εὐγένειά ἐστιν
[4, 1292]   δημοτικωτέραν, τῇ δ' ἀγωγῇ καὶ  τοῖς   ἔθεσιν ὀλιγαρχεῖσθαι μᾶλλον. Συμβαίνει δὲ
[4, 1294]   αὐτὴν δεῖ καθιστάναι, λέγωμεν ἐφεξῆς  τοῖς   εἰρημένοις. Ἅμα δὲ δῆλον ἔσται
[4, 1301]   ὥσπερ ἐλέχθησαν, οἱ τρόποι ἀντίστροφοι  τοῖς   εἰρημένοις· ἔτι δὲ τὰ αὐτὰ
[4, 1289]   μανθάνειν ἐξ ἀρχῆς· διὸ πρὸς  τοῖς   εἰρημένοις καὶ ταῖς ὑπαρχούσαις πολιτείαις
[4, 1298]   τὸν δῆμον μηθὲν ἐναντίον  τοῖς   εἰσφερομένοις, τῆς συμβουλῆς μὲν
[4, 1300]   ὅταν εὐπορία τις μισθοῦ  τοῖς   ἐκκλησιάζουσιν· σχολάζοντες γὰρ συλλέγονταί τε
[4, 1297]   πρώτη δὲ πολιτεία ἐν  τοῖς   Ἕλλησιν ἐγένετο μετὰ τὰς βασιλείας
[4, 1296]   τὴν τάξιν, ἤδη δὲ καὶ  τοῖς   ἐν ταῖς πόλεσιν ἔθος καθέστηκε
[4, 1291]   ὑπάρχειν, εἰ μέλλουσι μὴ δουλεύσειν  τοῖς   ἐπιοῦσιν. Μὴ γὰρ ἓν τῶν
[4, 1297]   οὐδέποτε γὰρ ἅτεροι βουλήσονται δουλεύειν  τοῖς   ἑτέροις, κοινοτέραν δ' ἂν ζητῶσιν,
[4, 1297]   μόνον ἐν τῷ πλεῖον νέμειν  τοῖς   εὐπόροις, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ
[4, 1297]   ἐκκλησιάζειν πᾶσι, ζημίαν δὲ ἐπικεῖσθαι  τοῖς   εὐπόροις ἐὰν μὴ ἐκκλησιάζωσιν,
[4, 1294]   (ἐν μὲν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις  τοῖς   εὐπόροις ζημίαν τάττουσιν ἂν μὴ
[4, 1296]   πρὸς ἀλλήλους τῷ δήμῳ καὶ  τοῖς   εὐπόροις, ὁποτέροις ἂν μᾶλλον συμβῇ
[4, 1293]   μᾶλλον ἀκολουθεῖν παιδείαν καὶ εὐγένειαν  τοῖς   εὐπορωτέροις. Ἔτι δὲ δοκοῦσιν ἔχειν
[4, 1295]   οὐδὲ γὰρ ὁδοῦ βούλονται κοινωνεῖν  τοῖς   ἐχθροῖς. Βούλεται δέ γε
[4, 1295]   ἐστίν. Εἰ γὰρ καλῶς ἐν  τοῖς   Ἠθικοῖς εἴρηται τὸ τὸν εὐδαίμονα
[4, 1297]   ἀρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον, ὥστ' ἐν  τοῖς   ἱππεῦσιν εἶναι τὴν ἰσχύν) αὐξανομένων
[4, 1297]   ἰσχὺν καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐν  τοῖς   ἱππεῦσιν πόλεμος εἶχεν· ἄνευ
[4, 1289]   ἀρχαίων χρόνων ὅσαις πόλεσιν ἐν  τοῖς   ἵπποις δύναμις ἦν, ὀλιγαρχίαι
[4, 1293]   αὐτῶν αὗται παρεκβάσεις ἅσπερ ἐν  τοῖς   κατ' ἀρχὴν εἴπομεν. Τελευταῖον δὲ
[4, 1294]   εὐνομίαν ὑποληπτέον εἶναι τὸ πείθεσθαι  τοῖς   κειμένοις νόμοις, ἑτέραν δὲ τὸ
[4, 1292]   ὑπὸ τῶν νόμων· διὸ πᾶσι  τοῖς   κτησαμένοις ἔξεστι μετέχειν· ὅλως μὲν
[4, 1289]   τίς τίσιν αἱρετή (τάχα γὰρ  τοῖς   μὲν ἀναγκαία δημοκρατία μᾶλλον ὀλιγαρχίας,
[4, 1294]   μισθόν, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις  τοῖς   μὲν ἀπόροις μισθόν, τοῖς δ'
[4, 1297]   ἐξεῖναι, καὶ περὶ τὰ δικαστήρια  τοῖς   μὲν εὐπόροις εἶναι ζημίαν ἂν
[4, 1297]   περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς τὸ  τοῖς   μὲν ἔχουσι τίμημα μὴ ἐξεῖναι
[4, 1297]   τοῖς δ' ἀπόροις ἄδειαν,  τοῖς   μὲν μεγάλην τοῖς δὲ μικράν,
[4, 1297]   τὰ παρ' ἑκατέροις συνάγειν καὶ  τοῖς   μὲν μισθὸν πορίζειν τοῖς δὲ
[4, 1297]   μὴ κεκτημένοις, κἂν μὴ γυμνάζωνται,  τοῖς   μὲν οὐδεμία ζημία, τοῖς δ'
[4, 1295]   μάλιστα, τοῦτο δ' ὑπάρχει μάλιστα  τοῖς   μέσοις. Ὥστ' ἀναγκαῖον ἄριστα πολιτεύεσθαι
[4, 1296]   μέσων, ἐάν τε δημοκρατικούς, προσάγεσθαι  τοῖς   νόμοις τούτους. Ὅπου δὲ τὸ
[4, 1297]   τῶν πόλεων καὶ τῶν ἐν  τοῖς   ὅπλοις ἰσχυσάντων μᾶλλον πλείους μετεῖχον
[4, 1291]   καὶ ἐν τοῖς τέτταρσι καὶ  τοῖς   ὁποσοισοῦν κοινωνοῖς ἀναγκαῖον εἶναί τινα
[4, 1297]   μή ποτε συμφωνήσωσιν οἱ πλούσιοι  τοῖς   πένησιν ἐπὶ τούτους· οὐδέποτε γὰρ
[4, 1296]   Τὴν δ' αἰτίαν ὕστερον ἐν  τοῖς   περὶ τὰς μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν
[4, 1290]   εἴρηται πόλεως εἶναι μέρος ἐν  τοῖς   περὶ τὴν ἀριστοκρατίαν· ἐκεῖ γὰρ
[4, 1291]   δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν  τοῖς   πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην.
[4, 1294]   δ' τι ἂν δόξῃ  τοῖς   πλείοσιν, ἐν πάσαις ὑπάρχει· καὶ
[4, 1295]   γινομένην, ἀλλὰ βίον τε τὸν  τοῖς   πλείστοις κοινωνῆσαι δυνατὸν καὶ πολιτείαν
[4, 1288]   ἀρίστην ἀναγκαῖον ἁρμόττειν) καὶ τίς  τοῖς   πλείστοις μία πᾶσιν (καὶ γὰρ
[4, 1294]   καὶ ἐλευθερίας· σχεδὸν γὰρ παρὰ  τοῖς   πλείστοις οἱ εὔποροι τῶν καλῶν
[4, 1295]   βίος ταῖς πλείσταις πόλεσι καὶ  τοῖς   πλείστοις τῶν ἀνθρώπων, μήτε πρὸς
[4, 1290]   καλουμένην πολιτείαν δημοκρατίαν, ὥσπερ ἐν  τοῖς   πνεύμασι τὸν μὲν ζέφυρον τοῦ
[4, 1298]   εὐθυνῶν. Ἀναγκαῖον δ' ἤτοι πᾶσι  τοῖς   πολίταις ἀποδίδοσθαι πάσας ταύτας τὰς
[4, 1295]   μὲν οὖν βασιλείας διωρίσαμεν ἐν  τοῖς   πρώτοις λόγοις, ἐν οἷς περὶ
[4, 1293]   καλεῖν περὶ ἧς διήλθομεν ἐν  τοῖς   πρώτοις λόγοις (τὴν γὰρ ἐκ
[4, 1294]   τὴν τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν ἐν  τοῖς   συσσιτίοις, καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ
[4, 1291]   καταστῶσιν. Ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν  τοῖς   τέτταρσι καὶ τοῖς ὁποσοισοῦν κοινωνοῖς
[4, 1292]   δὲ δημαγωγοὶ παρὰ τοῖς δήμοις  τοῖς   τοιούτοις. Αἴτιοι δέ εἰσι τοῦ
[4, 1290]   πλούσιοι, καὶ μὴ μεταδιδοῖεν ἀρχῆς  τοῖς   τριακοσίοις καὶ πένησιν ἐλευθέροις οὖσι
[4, 1292]   ἰσχύουσιν, οἱ μὲν κόλακες παρὰ  τοῖς   τυράννοις, οἱ δὲ δημαγωγοὶ παρὰ
[4, 1294]   γὰρ οἱ τῶν πλουσίων τρέφονται  τοῖς   τῶν πενήτων, καὶ παιδεύονται τὸν
[4, 1300]   τοῦ δικαίου, τέταρτον δὲ ὅσα  τοῖς   φεύγουσι φόνου ἐπὶ καθόδῳ ἐπιφέρεται,
[4, 1297]   τοῖς δὲ μικράν, ὥσπερ ἐν  τοῖς   Χαρώνδου νόμοις. Ἐνιαχοῦ δ' ἔξεστι
[4, 1293]   δὲ εἶδος δημοκρατίας τελευταία  τοῖς   χρόνοις ἐν ταῖς πόλεσι γεγενημένη.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007