Alphabétiquement     [«   »]
ταπεινοὶ 1
Τάραντι 1
Τὰς 1
τὰς 121
τάττειν 1
τάττουσι 3
τάττουσιν 2
Fréquences     [«    »]
117
108 περὶ
101 τῆς
121 τὰς
127 δ
131 τὴν
150 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

τὰς


Livre, Pages
[4, 1292]   εἶδος ἓν δημοκρατίας διὰ ταύτας  τὰς   αἰτίας· ἕτερον δὲ εἶδος διὰ
[4, 1296]   σφέτερον αὐτῶν, ὥστε διὰ ταύτας  τὰς   αἰτίας μηδέποτε τὴν μέσην
[4, 1290]   μιᾶς οὔσης τῆς καλῶς συνεστηκυίας  τὰς   ἄλλας εἶναι παρεκβάσεις, τὰς μὲν
[4, 1296]   τὴν τελευταίαν, ὁμοίως δὲ καὶ  τὰς   ἄλλας τὰς μεταξὺ τούτων· ὅπου
[4, 1292]   ὥστε τὸν νόμον ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι  τὰς   ἀναγκαίας ἐκκλησίασσ, τοῖς δὲ ἄλλοις
[4, 1293]   τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα διὰ ταύτας  τὰς   ἀνάγκας ἐστίν, τάδε δὲ τῆς
[4, 1290]   κατ' εὐγένειαν καὶ πρῶτοι κατασχόντες  τὰς   ἀποικίας, ὀλίγοι ὄντες, πολλῶνν, οὔτε
[4, 1297]   Διαμαρτάνουσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν  τὰς   ἀριστοκρατικὰς βουλομένων ποιεῖν πολιτείας, οὐ
[4, 1290]   Ὁμοίως δ' ἔχει καὶ περὶ  τὰς   ἁρμονίας, ὥς φασί τινες· καὶ
[4, 1293]   οὖσαν οὔτε ταύτην παρέκβασιν οὔτε  τὰς   ἄρτι ῥηθείσας ἀριστοκρατίας, ὅτι τὸ
[4, 1298]   συνιέναι δὲ μόνον πρός τε  τὰς   ἀρχαιρεσίας αἱρησομένους καὶ πρὸς τὰς
[4, 1299]   ἀρχάς) καὶ πότερον εἶναι δεῖ  τὰς   ἀρχὰς ἀιδίους πολυχρονίους
[4, 1291]   οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο, τὸ  τὰς   ἀρχὰς ἀπὸ τιμημάτων εἴναι, βραχέων
[4, 1293]   πλουτίνδην ἀλλὰ καὶ ἀριστίνδην αἱροῦνται  τὰς   ἀρχάς, αὕτη πολιτεία διαφέρει
[4, 1298]   αἱ συναρχίαι συνιοῦσαι, εἰς δὲ  τὰς   ἀρχὰς βαδίζουσι πάντες κατὰ μέρος
[4, 1298]   πρὸς εὐθύνας, τὰ δ' ἄλλα  τὰς   ἀρχὰς βουλεύεσθαι τὰς ἐφ' ἑκάστοις
[4, 1300]   ἓν μὲν τίνες οἱ καθιστάντες  τὰς   ἀρχάς, δεύτερον δὲ ἐκ τίνων,
[4, 1299]   δὲ τούτων ἐστὶν περὶ  τὰς   ἀρχὰς διαίρεσις. Ἔχει γὰρ καὶ
[4, 1298]   καὶ συμμαχίας, τὰ δ' ἄλλα  τὰς   ἀρχὰς διοικεῖν αἱρετὰς οὔσας, ὅσας
[4, 1294]   τῆς ὀλιγαρχίας τὸ αἱρετὰς ποιεῖν  τὰς   ἀρχάς, ἐκ δὲ τῆς δημοκρατίας
[4, 1295]   κατὰ νόμον εἶναι ἀμφοτέρας ταύτας  τὰς   ἀρχάς (ἔν τε γὰρ τῶν
[4, 1293]   ὀλιγαρχίας, τὸ δι' αὑτῶν μὲν  τὰς   ἀρχὰς ἔχειν, κατὰ νόμον δὲ
[4, 1299]   ἐνιαυσίας, οἱ δὲ πολυχρονιωτέρας ποιοῦσι  τὰς   ἀρχάς) καὶ πότερον εἶναι δεῖ
[4, 1298]   ἄλλος δὲ τρόπος τὸ περὶ  τὰς   ἀρχὰς καὶ τὰς εὐθύνας ἀπαντᾶν
[4, 1292]   πάντων τῶν δὲ καθ' ἕκαστα  τὰς   ἀρχάς, καὶ ταύτην πολιτείαν κρίνειν.
[4, 1291]   τὸ δημιουργικὸν καὶ τὸ περὶ  τὰς   ἀρχὰς λειτουργοῦν, εἴπερ ἄνευ ἀρχόντων
[4, 1297]   τὸν ἀριθμόν, περὶ ἐκκλησίαν, περὶ  τὰς   ἀρχάς, περὶ δικαστήρια, περὶ ὅπλισιν,
[4, 1292]   μὲν τὸ ἀπὸ τιμημάτων εἶναι  τὰς   ἀρχὰς τηλικούτων ὥστε τοὺς ἀπόρους
[4, 1289]   τάξις ταῖς πόλεσιν περὶ  τὰς   ἀρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται, καὶ
[4, 1294]   μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι  τὰς   ἀρχάς, τὸ δ' αἱρετὰς ὀλιγαρχικόν,
[4, 1297]   μείζω πολλῷ, περὶ δὲ  τὰς   ἀρχὰς τὸ τοῖς μὲν ἔχουσι
[4, 1300]   μὲν οὖν τρόποι τῶν περὶ  τὰς   ἀρχὰς τοσοῦτοι τὸν ἀριθμόν εἰσι,
[4, 1298]   κοινῶν, ~δεύτερον δὲ τὸ περὶ  τὰς   ἀρχάς, τοῦτο δ' ἐστὶ τίνας
[4, 1290]   ἂν εἰ κατὰ μέγεθος διενέμοντο  τὰς   ἀρχάς, ὥσπερ ἐν Αἰθιοπίᾳ φασί
[4, 1299]   μεγάλας ἔνθα δ' εἶναι μικρὰς  τὰς   αὐτάς) Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
[4, 1297]   ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο μετὰ  τὰς   βασιλείας ἐκ τῶν πολεμούντων,
[4, 1300]   ἀμφοῖν, τὰς μὲν κλήρῳ  τὰς   δ' αἱρέσει τῶν ἀρχῶν· τὸ
[4, 1300]   ἀμφοῖν) τὰς μὲν κλήρῳ  τὰς   δ' αἱρέσεἰ ὀλιγαρχικόν· ὀλιγαρχικώτερον δὲ
[4, 1300]   ἀμφοῖν λέγω τὰς μὲν κλήρῳ  τὰς   δ' αἱρέσεἰ πολιτικόν, καὶ τὸ
[4, 1290]   μὲν τὰς συντονωτέρας καὶ δεσποτικωτέρας,  τὰς   δ' ἀνειμένας καὶ μαλακὰς δημοτικάς.
[4, 1299]   τὰς μὲν διαλείπειν πολὺν χρόνον  τὰς   δ' ἅπαξ ἄρχειν, καὶ βέλτιον
[4, 1298]   πάντας περὶ πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας,  τὰς   δ' ἀρχὰς περὶ μηθενὸς κρίνειν
[4, 1300]   τὰς μὲν ἐκ πάντων  τὰς   δ' ἐκ τινῶν ἀμφοῖν (τὸ
[4, 1300]   καὶ τὰς μὲν ἐκ πάντων  τὰς   δ' ἐκ τινῶν, καὶ τὰς
[4, 1300]   δὲ τὰς μὲν ἐκ πάντων  τὰς   δ' ἐκ τινῶν πολιτικὸν ἀριστοκρατικῶς,
[4, 1297]   μὲν πολιτεία ἦν ἐκ τούτων,  τὰς   δὲ ἀρχὰς ᾑροῦντο ἐκ τῶν
[4, 1291]   μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν δεῖ,  τὰς   δὲ εἰς τρυφὴν τὸ
[4, 1300]   ἀριστοκρατικῶς, ~ἢ τὰς μὲν αἱρέσει  τὰς   δὲ κληρῷ, τὸ δὲ τινὰς
[4, 1300]   τινῶν, καὶ τὰς μὲν αἱρέσει  τὰς   δὲ κλήρῳ) Τούτων δ' ἑκάστης
[4, 1300]   λέγω δὲ τὰς μὲν τινὲς  τὰς   δὲ πάντες, καὶ τὰς μὲν
[4, 1293]   ὡς πρὸς τὴν δημοκρατίαν πολιτείας,  τὰς   δὲ πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν μᾶλλον
[4, 1290]   μὲν τῆς εὖ κεκραμένης ἁρμονίασσ  τὰς   δὲ τῆς ἀρίστης πολιτείας, ὀλιγαρχικὰς
[4, 1289]   παραβαίνοντας αὐτούς. Ὥστε δῆλον ὅτι  τὰς   διαφορὰς ἀναγκαῖον καὶ τὸν ὁρισμὸν
[4, 1289]   δὲ τοῦτ' ἀληθές. Ὥστε δεῖ  τὰς   διαφορὰς μὴ λανθάνειν τὰς τῶν
[4, 1299]   τινες οὖσαι καὶ κατ' αὐτὰς  τὰς   διαφορὰς τῶν ἀρχῶν, ἔστι δ'
[4, 1290]   τὰς ὑπεροχάς εἰσι καὶ κατὰ  τὰς   διαφορὰς τῶν μορίων. Μάλιστα δὲ
[4, 1295]   εἴδη ταῦτα καὶ τοσαῦτα διὰ  τὰς   εἰρημένας αἰτίας. Τίς δ' ἀρίστη
[4, 1298]   ἀπόροις) τοῦτο δὴ καὶ περὶ  τὰς   ἐκκλησίας ποιεῖν (βουλεύσονται γὰρ βέλτιον
[4, 1291]   πράσεις καὶ τὰς ὠνὰς καὶ  τὰς   ἐμπορίας καὶ καπηλείας διατρῖβον) τέταρτον
[4, 1295]   ποιεῖ ῥοπὴν καὶ κωλύει γίνεσθαι  τὰς   ἐναντίας ὑπερβολάς. Διόπερ εὐτυχία μεγίστη
[4, 1298]   τὸ περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ  τὰς   εὐθύνας ἀπαντᾶν τοὺς πολίτας, καὶ
[4, 1298]   δ' ἄλλα τὰς ἀρχὰς βουλεύεσθαι  τὰς   ἐφ' ἑκάστοις τεταγμένας, αἱρετὰς οὔσας
[4, 1300]   συμφέρει καὶ πῶς δεῖ γίνεσθαι  τὰς   καταστάσεις, ἅμα ταῖς δυνάμεσι τῶν
[4, 1298]   τοῖς πολίταις ἀποδίδοσθαι πάσας ταύτας  τὰς   κρίσεις τισὶ πάσας (οἷον
[4, 1297]   πλείους, καὶ διὰ τί παρὰ  τὰς   λεγομένας ἕτεραι ιδημοκρατία τε γὰρ
[4, 1294]   πενήτων ὁστισοῦν· ἔτι τὸ δύο  τὰς   μεγίστας ἀρχὰς τὴν μὲν αἱρεῖσθαι
[4, 1300]   ἐκ τινῶν πολιτικὸν ἀριστοκρατικῶς, ~ἢ  τὰς   μὲν αἱρέσει τὰς δὲ κληρῷ,
[4, 1300]   τὰς δ' ἐκ τινῶν, καὶ  τὰς   μὲν αἱρέσει τὰς δὲ κλήρῳ)
[4, 1293]   καὶ δημοκρατίας. Εἰώθασι δὲ καλεῖν  τὰς   μὲν ἀποκλινούσας ὡς πρὸς τὴν
[4, 1299]   πολλοὺς εἶναι τοὺς πολίτας, ὥστε  τὰς   μὲν διαλείπειν πολὺν χρόνον τὰς
[4, 1300]   τινὲς τὰς δὲ πάντες, καὶ  τὰς   μὲν ἐκ πάντων τὰς δ'
[4, 1300]   αἱρέσει ἀμφοῖν,  τὰς   μὲν ἐκ πάντων τὰς δ'
[4, 1300]   τὸ ἐξ ἀμφοῖν. Τὸ δὲ  τὰς   μὲν ἐκ πάντων τὰς δ'
[4, 1291]   οἰκεῖσθαι· τούτων δὲ τῶν τεχνῶν  τὰς   μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν δεῖ,
[4, 1300]   κλήρῳ γίνεσθαι ἀμφοῖν,  τὰς   μὲν κλήρῳ τὰς δ' αἱρέσει
[4, 1300]   καθιστάναι κλήρῳ ἀμφοῖν)  τὰς   μὲν κλήρῳ τὰς δ' αἱρέσεἰ
[4, 1300]   ἀμφοῖν (τὸ δὲ ἀμφοῖν λέγω  τὰς   μὲν κλήρῳ τὰς δ' αἱρέσεἰ
[4, 1290]   συνεστηκυίας τὰς ἄλλας εἶναι παρεκβάσεις,  τὰς   μὲν τῆς εὖ κεκραμένης ἁρμονίασσ
[4, 1300]   (πάλιν ταῦτα συνδυαζόμενα, λέγω δὲ  τὰς   μὲν τινὲς τὰς δὲ πάντες,
[4, 1296]   αἰτίαν ὕστερον ἐν τοῖς περὶ  τὰς   μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν ἐροῦμεν. Ὅτι
[4, 1292]   Συμβαίνει δὲ τοῦτο μάλιστα μετὰ  τὰς   μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν· οὐ γὰρ
[4, 1296]   ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας  τὰς   μεταξὺ τούτων· ὅπου δὲ τὸ
[4, 1299]   δὴ πολιτείαν καὶ δὴ καὶ  τὰς   μικρὰς πόλεις. Ἐν μὲν γὰρ
[4, 1298]   τὰς ἀρχαιρεσίας αἱρησομένους καὶ πρὸς  τὰς   νομοθεσίας καὶ περὶ πολέμου καὶ
[4, 1293]   τοῖς ἀρίστοις τῶν πολιτῶν, καὶ  τὰς   ὀλιγαρχίας εἶναί φασιν ἐκ τῶν
[4, 1293]   εἰσί τινες αἳ πρός τε  τὰς   ὀλιγαρχουμένας ἔχουσι διαφορὰς καὶ καλοῦνται
[4, 1294]   καθιστάναι πολιτείαν, ὁμοίως δὲ καὶ  τὰς   ὀνομαζομένας ἀριστοκρατίας, νῦν εἴρηται. ~(Περὶ
[4, 1289]   τῶν πολιτειῶν διειλόμεθα τρεῖς μὲν  τὰς   ὀρθὰς πολιτείας, βασιλείαν ἀριστοκρατίαν πολιτείαν,
[4, 1296]   ὁπότεροι ἂν ὑπερέχωσιν, εἴθ' οἱ  τὰς   οὐσίας ἔχοντες εἴθ' δῆμος,
[4, 1293]   δὲ δὴ ἐλάττους ὦσιν οἱ  τὰς   οὐσίας ἔχοντες οἱ τὸ
[4, 1291]   καὶ τῆς ἀρετῆς πάντες, καὶ  τὰς   πλείστας ἀρχὰς ἄρχειν οἴονται δύνασθαι·
[4, 1295]   κοινωνῆσαι δυνατὸν καὶ πολιτείαν ἧς  τὰς   πλείστας πόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν; Καὶ
[4, 1289]   ἐξ οἰκιῶν συγκειμένας πάσας ὁρῶμεν  τὰς   πόλεις, ἔπειτα πάλιν τούτου τοῦ
[4, 1293]   γὰρ τὸ μείζους γεγονέναι πολὺ  τὰς   πόλεις τῶν ἐξ ὑπαρχῆς καὶ
[4, 1297]   τὴν πολιτείαν ἔχειν καλῶς, καὶ  τὰς   πολιτείας ἀλλήλων διαφέρειν ἐν τῷ
[4, 1299]   ἄλλον καὶ γυναικῶν· καὶ κατὰ  τὰς   πολιτείας δέ, πότερον διαφέρει καθ'
[4, 1291]   τῆς πόλεως μορίων. Ὥστε καὶ  τὰς   πολιτείας κατὰ τὰς ὑπεροχὰς τούτων
[4, 1289]   δεῖ καθιστάναι τὸν βουλόμενον ταύτας  τὰς   πολιτείας, λέγω δὲ δημοκρατίας τε
[4, 1300]   ἀριθμόν εἰσι, καὶ διῄρηνται κατὰ  τὰς   πολιτείας οὕτως· τίνα δὲ τίσι
[4, 1289]   καὶ τίθενται πάντες, ἀλλ' οὐ  τὰς   πολιτείας πρὸς τοὺς νόμους. Πολιτεία
[4, 1290]   τούτοις μόνον ἱκανῶς ἔχει διωρίσθαι  τὰς   πολιτείας ταύτας· ἀλλ' ἐπεὶ πλείονα
[4, 1289]   τῶν πολιτειῶν ἁρμόττοντας. Πρὸς γὰρ  τὰς   πολιτείας τοὺς νόμους δεῖ τίθεσθαι
[4, 1298]   μὲν οὖν τὸ βουλευόμενον πρὸς  τὰς   πολιτείας τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ
[4, 1299]   ντοῦτο γὰρ ἕτερόν τι παρὰ  τὰς   πολιτικὰς ἀρχὰς θετέονν· ἔτι δὲ
[4, 1291]   (λέγω δ' ἀγοραῖον τὸ περὶ  τὰς   πράσεις καὶ τὰς ὠνὰς καὶ
[4, 1290]   τῆς ἀρίστης πολιτείας, ὀλιγαρχικὰς μὲν  τὰς   συντονωτέρας καὶ δεσποτικωτέρας, τὰς δ'
[4, 1291]   γεωργοί, ἕτερον δὲ τὸ περὶ  τὰς   τέχνας, ἄλλο δὲ τὸ ἀγοραῖον
[4, 1291]   (ἔστι δὲ τοῦτο τὸ περὶ  τὰς   τέχνας ὧν ἄνευ πόλιν ἀδύνατον
[4, 1294]   ἀριστοκρατία μὲν εἶναι μάλιστα τὸ  τὰς   τιμὰς νενεμῆσθαι κατ' ἀρετήν (ἀριστοκρατίας
[4, 1295]   διὰ τῶν μέσων, καὶ  τὰς   τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις
[4, 1289]   βασιλείαν ἀριστοκρατίαν πολιτείαν, τρεῖς δὲ  τὰς   τούτων παρεκβάσεις, τυραννίδα μὲν βασιλείας
[4, 1300]   γὰρ οἷόν τε κωλύειν ἐξιέναι  τὰς   τῶν ἀπόρων, οὐδ' ὀλιγαρχικόν (τρυφῶσι
[4, 1300]   τοσοῦτον εἰρήσθω νῦν, περὶ δὲ  τὰς   τῶν ἀρχῶν καταστάσεις πειρατέον ἐξ
[4, 1289]   τῆς πολιτείας ἑκάστης καὶ πρὸς  τὰς   τῶν νόμων θέσεις· οὐ γὰρ
[4, 1289]   δεῖ τὰς διαφορὰς μὴ λανθάνειν  τὰς   τῶν πολιτειῶν, πόσαι, καὶ συντίθενται
[4, 1288]   δὲ μᾶλλον κοινήν τινα λέγοντες,  τὰς   ὑπαρχούσας ἀναιροῦντες πολιτείας, τὴν Λακωνικὴν
[4, 1296]   ἄκρατος, τυραννὶς δι' ἀμφοτέρας  τὰς   ὑπερβολάς· καὶ γὰρ ἐκ δημοκρατίας
[4, 1290]   τοσαύτας ὅσαι περ τάξεις κατὰ  τὰς   ὑπεροχάς εἰσι καὶ κατὰ τὰς
[4, 1291]   Ὥστε καὶ τὰς πολιτείας κατὰ  τὰς   ὑπεροχὰς τούτων καθιστᾶσι, καὶ δύο
[4, 1299]   Ἀλλὰ ταῦτα διαφέρει πρὸς μὲν  τὰς   χρήσεις οὐδὲν ὡς εἰπεῖν νοὐ
[4, 1291]   τὸ περὶ τὰς πράσεις καὶ  τὰς   ὠνὰς καὶ τὰς ἐμπορίας καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/01/2007