Alphabétiquement     [«   »]
γυναιξὶν 2
γυνὴ 1
Γυρτῶνα 1
δ 300
δάε 1
δαεῖεν 1
δαέντες 1
Fréquences     [«    »]
139 δὲ
197 καὶ
108 τε
300 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

δ


Chant, vers
[1, 650]   ἐποτρύνουσ' ἀγόρευεν: ~Ὠ φιλαι, εἰ  δ'   ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν
[1, 500]   σφετέροισι παρ' ἔντεσιν ἑδριόωντο. ~μέσσῳ  δ'   Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
[1, 100]   καμάτοιο τέλος πάντεσσιν ἔθεντο. ~Τῖφυς  δ'   Ἁγνιάδης Σιφαέα κάλλιπε δῆμον ~Θεσπιέων,
[1, 650]   γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες, ~κουρότεραι  δ'   ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε.
[1, 650]   ἄστυ μέλεσθαι. ~Ὧς ἔφατ' ἐν  δ'   ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ
[1, 300]   τε διεξερέεσθαι ἕκαστα ~ἔσχετο: τοὺς  δ'   ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν. ~αὐτοῦ δ'
[1, 0]   ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα. ~φηγοὶ  δ'   ἀγριάδες, κείνης ἔτι σήματα μολπῆς,
[1, 1150]   χεῖρες γὰρ ἀήθεον ἠρεμέουσαι. ~Ἠμος  δ'   ἀγρόθεν εἶσι φυτοσκάφος τις
[1, 800]   σκοτίη δ' ἀνέτελλε γενέθλη. ~αὔτως  δ'   ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ'
[1, 1050]   ἱλάξασθαι ~μητέρα συμπάντων μακάρων: λήξουσι  δ'   ἄελλαι ~ζαχρηεῖς: τοίην γὰρ ἐγὼ
[1, 400]   ~πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε  δ'   ἀήτης ~μείλιχος, κ' ἐπὶ
[1, 1300]   μογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους, ~ναίειν  δ'   ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ' ἔτι
[1, 400]   κάρη ἀμφὶ μέτωπα ~πλῆξεν,  δ'   ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
[1, 500]   εἴκελα νηὸς ἰούσης ~τεύχεα: μακραὶ  δ'   αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι, ~ἀτραπὸς ὣς
[1, 550]   ὧς ἄρα τοίγε ~ὡμάρτευν: τὴν  δ'   αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος. ~Αὐτίκα
[1, 1200]   γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων, ~λιμῷ  δ'   αἰθόμενος μετανίσσεται, οὐδ' ἐπέκυρσεν ~ποίμνῃσιν:
[1, 750]   ἐθέλοντες ἀμέρσαι, ~ληισταὶ Τάφιοι: τῶν  δ'   αἵματι δεύετο λειμὼν ~ἑρσήεις, πολέες
[1, 1250]   ἰάχοντος ἄκουσα. ~Ὧς φάτο: τῷ  δ'   ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς
[1, 300]   μάλα πάντες ἐπισχερὼ ἑδριόωντο. ~τοῖσιν  δ'   Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν: ~Ἄλλα
[1, 350]   ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν. ~σκάπτον  δ'   αἶψα κατ' εὖρος ὅσον περιβάλλετο
[1, 400]   δημῷ ~καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν:  δ'   ἀκρήτους χέε λοιβὰς ~Αἰσονίδης, γήθει
[1, 1250]   διαπρύσιον μεγάλῃ βοάασκεν ἀυτῇ. ~Αὐτίκα  δ'   ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ ~ἠῷος,
[1, 550]   ~κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα  δ'   ἀκταῖς ~ἤματ' ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ
[1, 550]   τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφος. ~τὴν  δ'   ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
[1, 1000]   ~ἐνναέται τιμαῖς ἡρωίσι κυδαίνουσιν. ~οἱ  δ'   ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους
[1, 850]   ἐς δόμον ὦρτο ~Αἰσονίδης: οἱ  δ'   ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος,
[1, 150]   τεγγόμενος διερῇ πεφόρητο κελεύθῳ. ~Καὶ  δ'   ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
[1, 850]   γεγήθει ~καπνῷ κνισήεντι περίπλεον: ἔξοχα  δ'   ἄλλων ~ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν
[1, 600]   γάρ που ἱκάνειν ~Θρήικας:  δ'   ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια ~δῦν'
[1, 1250]   ἀποπρολιπόντες ἔβησαν ~σφωιτέρων ἑτάρων.  δ'   ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς ~οὔτε τι τοῖον
[1, 300]   ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω, ~ξυναὶ  δ'   ἄμμι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι
[1, 450]   λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν ~οἰνοχόων: μετέπειτα  δ'   ἀμοιβαδὶς ἀλλήλοισιν ~μυθεῦνθ' οἷά τε
[1, 500]   σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ. ~τοὶ  δ'   ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
[1, 400]   καὶ ἱερὰ μῆρ' ἐτάμοντο, ~κὰδ  δ'   ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα
[1, 950]   ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης. ~Τοὺς  δ'   ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ
[1, 250]   πολεῖς δμωαί τ' ἀγέροντο: ~μήτηρ  δ'   ἀμφ' αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ δ'
[1, 100]   οὓς τέκε Πηρὼ ~Νηληίς: τῆς  δ'   ἀμφὶ δύην ἐμόγησε βαρεῖαν ~Αἰολίδης
[1, 1150]   φέρον ἄσπετον ἀμήσαντες, ~στόρνυσθαι: τοὶ  δ'   ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον: ~οἱ δ'
[1, 350]   ἀνασειράζοντες ἔχον προτέρωσε κιοῦσαν. ~σκαλμοῖς  δ'   ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ
[1, 400]   πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας: ~ἤριπε  δ'   ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν. ~τοὺς δ'
[1, 150]   Ἥρης, ~Παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε  δ'   ἄμφω ~ἠμὲν ναυτιλίης ἠδ' ἄρεος
[1, 1000]   Κλυτίος δ' Ὑάκινθον ἔπεφνεν, ~Τυνδαρίδαι  δ'   ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε. ~Οἰνεΐδης
[1, 0]   ~Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν. ~νῦν  δ'   ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ
[1, 850]   ἐξ ἤματος ἦεν ~ναυτιλίης: δηρὸν  δ'   ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες, ~εἰ
[1, 850]   νοστήσας ἐθέλῃς ἄψορρον ἱκέσθαι. ~ῥηιδίως  δ'   ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν
[1, 400]   καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ  δ'   ἂν ὀπίσσω ~τόσσων, ὅσσοι κεν
[1, 500]   Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ. ~οἱ  δ'   ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
[1, 1200]   ~ὧς ὅγε τὴν ἤειρεν. ὁμοῦ  δ'   ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς ~δέρμα
[1, 400]   χάριν προτεθείμεθα νηὸς ~πρωτίστην: λύσαιμι  δ'   ἄναξ, ἐπ' ἀπήμονι μοίρῃ ~πείσματα
[1, 450]   κῆρ ~οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺς  δ'   ἀνέηκεν ἀτίζειν; ~ἄλλοι μῦθοι ἔασι
[1, 500]   ~Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ  δ'   ἀνέμοιο ~εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς
[1, 100]   προδαῆναι ~κῦμ' ἁλὸς εὐρείης, ἐσθλὸς  δ'   ἀνέμοιο θυέλλας ~καὶ πλόον ἠελίῳ
[1, 1250]   ~εὐναίας ἐρύσαντες ἀνεκρούσαντο κάλωας. ~κυρτώθη  δ'   ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε δ'
[1, 800]   τέκνα ~γνήσι' ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη  δ'   ἀνέτελλε γενέθλη. ~αὔτως δ' ἀδμῆτές
[1, 300]   δ' ἄρ' ἐπὶ προμολῇς: οἱ  δ'   ἀντίοι ἠγερέθοντο. ~ἐς δ' ἐνόησαν
[1, 700]   χιτῶνος ~νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο: τὸ  δ'   ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως ~χαλκείῃ δείκηλον
[1, 1250]   δ' ἀνέμῳ λίνα μεσσόθι, τῆλε  δ'   ἀπ' ἀκτῆς ~γηθόσυνοι φορέοντο παραὶ
[1, 800]   πέρθεσκον ἐπαύλους ~ἐκ νηῶν, αὐτῇσι  δ'   ἀπείρονα ληίδα κούραις ~δεῦρ' ἄγον:
[1, 400]   ~πορφυρέαις ἑλίκεσσιν ἐναίσιμον ἀίσσουσαν: ~αἶψα  δ'   ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο: ~Ὑμῖν
[1, 950]   ~τοῖς μέτα δαῖτ' ἀλέγυνε, βάλεν  δ'   ἀπὸ δείματα θυμοῦ. ~ἀλλήλους δ'
[1, 1150]   θῆκε φαρέτρην ~αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ  δ'   ἀπὸ δέρμα λέοντος. ~τὴν δ'
[1, 200]   ~ἀλλ' οὐ φυκτὰ κέλευθα, πόνος  δ'   ἄπρηκτος ἰοῦσιν. ~Ὧς φάσαν ἔνθα
[1, 550]   ~φαίνετο δ' εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο  δ'   ἄπωθεν ~Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ' ὑπεύδιος
[1, 1000]   ἐπέλασσαν ~αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ  δ'   ἄρ' ἔβησαν ~αὐτονυχί: Ἱερὴ δὲ
[1, 700]   δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν  δ'   ἄρ' ἑκάστῳ ~τέρματι δαίδαλα πολλὰ
[1, 350]   ὀλισθαίνουσα δι' αὐτάων φορέοιτο. ~ὕψι  δ'   ἄρ' ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες
[1, 650]   ~ἀδμῆτες λευκῇσιν ἐπιχνοαούσῃ ἐθείραις. ~στῆ  δ'   ἄρ' ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ
[1, 750]   ἐτεόν περ ~εἰσαΐων κριοῦ,  δ'   ἄρ' ἐξενέποντι ἐοικώς. ~κείνους κ'
[1, 400]   ~κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ  δ'   ἄρ' ἔπειτα ~χέρνιβά τ' οὐλοχύτας
[1, 50]   τε καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται. ~Τῷ  δ'   ἄρ' ἐπὶ Κλυτίος τε καὶ
[1, 300]   ἄμυδις παρὰ νηὶ μένοντες. ~στῆ  δ'   ἄρ' ἐπὶ προμολῇς: οἱ δ'
[1, 1050]   Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο. ~ἡ  δ'   ἄρ' ὑπὲρ ξανθοῖο καρήατος Αἰσονίδαο
[1, 350]   δ' ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες. ~αἱ  δ'   ἄρ' ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο
[1, 450]   ~πορφύρεσκεν ἕκαστα κατηφιόωντι ἐοικώς. ~τὸν  δ'   ἄρ' ὑποφρασθεὶς μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν
[1, 800]   ~αὐταῖς ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντες ἵκοιντο. ~οἱ  δ'   ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον
[1, 1100]   ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην. ~οἱ  δ'   ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα
[1, 350]   ~ἄνδρ' ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ  δ'   ἄρα μέσσην ~ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ
[1, 350]   ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν  δ'   ἄρα Τῖφυς ~βήσαθ' ἵν' ὀτρύνειε
[1, 950]   ~θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός: ἐκ  δ'   ἄρα τοίγε ~νῆα Χυτοῦ λιμένος
[1, 200]   ἀριστήεσσιν, Ἰήσονι κῦδος ἀέξων. ~Ἐκ  δ'   ἄρα Φωκήων κίεν Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο
[1, 750]   αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην, ~δεῖσεν  δ'   ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι. ~Βῆ
[1, 1100]   ~δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε  δ'   Ἄργος ~εὐκόσμως, καὶ δή μιν
[1, 1150]   ἐφέλκετο κάρτει χειρῶν ~Ἡρακλέης, ἐτίνασσε  δ'   ἀρη̣ ότα δούρατα νηός. ~ἀλλ'
[1, 250]   ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας ~θαρσύνων, δμώεσσι  δ'   ἀρήια τεύχε' ἀείρειν ~πέφραδεν: οἱ
[1, 600]   ἔρραισαν ἀκοίτας ~ἀμφ' εὐνῇ, πᾶν  δ'   ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν
[1, 900]   γαῖαν ἱκέσθαι ~τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ  δ'   ἄρσενα παῖδα τέκηαι, ~πέμπε μιν
[1, 1100]   θεὸν ἀμφιέπουσιν. ~Ὧς φάτο: τῷ  δ'   ἀσπαστὸν ἔπος γένετ' εἰσαΐοντι. ~ὤρνυτο
[1, 1200]   κάλπιν ἔρεισεν ~λέχρις ἐπιχριμφθείς, περὶ  δ'   ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ ~χαλκὸν ἐς
[1, 0]   ~δέξατο, Πιερίῃ Βιστωνίδι κοιρανέοντα. ~Ἤλυθε  δ'   Ἀστερίων αὐτοσχεδόν, ὅν ῥα Κομήτης
[1, 850]   παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι. ~αὐτίκα  δ'   ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει
[1, 1250]   ἠὼς ~ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι  δ'   ἀταρποί, ~καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ
[1, 450]   περ ἀνὴρ ~θαρσύνοι ἕταρον: σὺ  δ'   ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας, ~τοῖα φάτις
[1, 1250]   μετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα  δ'   ἄτην ~ἔκφατο λευγαλέην, βεβαρημένος ἄσθματι
[1, 350]   πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας ἐρετμά. ~τείως  δ'   αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
[1, 400]   ἐυστείρης οἰήια νηὸς ἔρυσθαι. ~Ἔνθεν  δ'   αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
[1, 50]   ~θεινόμενος στιβαρῇσι καταΐγδην ἐλάτῃσιν. ~Ἤλυθε  δ'   αὖ Μόψος Τιταρήσιος, ὃν περὶ
[1, 900]   αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς ἀραρυῖαι. ~ἰσθμὸν  δ'   αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
[1, 1300]   τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω. ~αὔτως  δ'   αὖ Πολύφημον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο
[1, 1000]   ἐυμμελίης Τελαμὼν Βασιλῆα κατέκτα. ~Ἴδας  δ'   αὖ Προμέα, Κλυτίος δ' Ὑάκινθον
[1, 1100]   τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται. ~βωμὸν  δ'   αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ
[1, 400]   ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν ἐλαίης. ~τείως  δ'   αὖτ' ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες ~βουκόλοι
[1, 850]   με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι. ~Τὴν  δ'   αὖτ' Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν:
[1, 1300]   ὡς καὶ πάρος εὐμενέοντες. ~Τὸν  δ'   αὖτ' Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν:
[1, 600]   σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο. ~Τείως  δ'   αὖτ' ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν
[1, 50]   κούρη Φθιὰς τέκεν Εὐπολέμεια: ~τὼ  δ'   αὖτ' ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης. ~Ἤλυθε
[1, 100]   ὑπ' εἰρεσίῃσιν ἐπειρήσαντο θαλάσσης. ~Φλίας  δ'   αὖτ' ἐπὶ τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν,
[1, 1250]   θοὰ γούνατ' ἔπαλλεν ~συνεχέως, ὁτὲ  δ'   αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο ~τῆλε διαπρύσιον
[1, 300]   ἀνὰ πληθὺν δήμου κίεν: ὦρτο  δ'   ἀυτὴ ~κεκλομένων ἄμυδις. τῷ δὲ
[1, 600]   σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης. ~τοῖσιν  δ'   αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι
[1, 1050]   πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα  δ'   ἀυτῆς ~πλῆτο πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ
[1, 300]   πάντες ἀυτῇ ~σημαίνειν ἐπέτελλον:  δ'   αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο, ~δεξιτερὴν
[1, 700]   δὲ τόνγε ~πέμπον ἴμεν, καὶ  δ'   αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι. ~Αὐτὰρ ὅγ'
[1, 950]   θῖνα, θυηπολίης τ' ἐμελοντο. ~δῶκεν  δ'   αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν
[1, 300]   ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν ~Ἡρακλέης: ἀνὰ  δ'   αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ' Ἰήσων ~γηθόσυνος,
[1, 550]   δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν, ~κὰδ  δ'   αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ' ἠλακάτην
[1, 700]   δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ: ~καὶ  δ'   αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος,
[1, 700]   δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω: ~καὶ  δ'   αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος,
[1, 800]   ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια: ~καὶ  δ'   αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματ'
[1, 50]   αὖτ' ἐκγεγάτην Μενετηίδος Ἀντιανείρης. ~Ἤλυθε  δ'   ἀφνειὴν προλιπὼν Γυρτῶνα Κόρωνος ~Καινεΐδης,
[1, 1050]   ἀμήχανον εἰσενόησαν ~ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν  δ'   ἄχος εἷλεν ἰδόντας ~ἥρωας Μινύας
[1, 850]   ἔβημεν ~κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι  δ'   ἕαδεν ~ναίοντας λιπαρὴν ἄροσιν Λήμνοιο
[1, 450]   περ ἐόντες. ~Ὧς ἔφατ' ἐκ  δ'   ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιος Ἴδας ~καί
[1, 750]   εἷσεν ἄγουσα ~ἀντία δεσποίνης:  δ'   ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα ~παρθενικὰς ἐρύθηνε
[1, 1150]   Ποσειδάωνος ἀελλόποδες κίχον ἵπποι. ~ἔμπης  δ'   ἐγρομένοιο σάλου ζαχρηεσιν αὔραις, ~αἳ
[1, 1150]   πόντος ~κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ  δ'   ἕζετο σιγῇ ~παπταίνων: χεῖρες γὰρ
[1, 1000]   διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο. ~ἡ  δ'   ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ μὲν
[1, 650]   νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις: ~ὑμέων  δ'   εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται
[1, 1100]   γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης. ~θῆρες  δ'   εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε
[1, 350]   οἱ δ' ἐπανέσταν ~πειθόμενοι: ἀπὸ  δ'   εἵματ' ἐπήτριμα νηήσαντο ~λείῳ ἐπὶ
[1, 550]   ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη, ~φαίνετο  δ'   εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ' ἄπωθεν
[1, 900]   οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν. ~Κεῖθεν  δ'   εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
[1, 1000]   αἰγιαλοῖο ~κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας  δ'   εἰς βένθος ἔρειδον, ~ἄμφω ἅμ'
[1, 700]   ~Ἠ, καὶ ἔλυσ' ἀγορήν, μετὰ  δ'   εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι. ~ὧς
[1, 250]   νόστοιο τέλος θυμηδὲς ὀπάσσαι. ~ἄλλη  δ'   εἰς ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα: ~Δειλὴ
[1, 850]   ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε μειλίσσοντο. ~ἀμβολίη  δ'   εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος
[1, 950]   ~ἠείδει καταλέξαι ἐελδομένοισι δαῆναι. ~ἠοῖ  δ'   εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ
[1, 700]   δ' ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος. ~Υψιπύλην  δ'   εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος ~τηλυγέτην γεγαυῖαν
[1, 1250]   ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ' ἀνέμοιο. ~οἱ  δ'   εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι δὲ
[1, 300]   προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι. ~οἷος  δ'   ἐκ νηοῖο θυώδεος εἶσιν Ἀπόλλων
[1, 600]   λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν. ~οἴη  δ'   ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς
[1, 250]   δ' ἀμφ' αὐτὸν βεβολημένη. ὀξὺ  δ'   ἑκάστην ~δῦνεν ἄχος: σὺν δέ
[1, 200]   ~ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον: ὧδε  δ'   ἕκαστος ~ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν
[1, 350]   Πηλιὰς Ἀργὼ ~ῥίμφα μάλ' οἱ  δ'   ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες. ~αἱ δ'
[1, 1250]   ἄρμενον ἦεν ~Ἡρακλῆα λιπεῖν: σέο  δ'   ἔκτοθι μῆτις ὄρωρεν, ~ὄφρα τὸ
[1, 1000]   ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν. ~σὺν  δ'   ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας
[1, 1250]   ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα. ~χωόμενος  δ'   ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς δὲ
[1, 750]   θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης. ~δεξιτερῇ  δ'   ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ῥ'
[1, 400]   ἀίοντες ~νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος  δ'   ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ. ~ἦμος δ'
[1, 1250]   νειόθεν ἄτῃ ~θυμὸν ἔδων: Τελαμῶνα  δ'   ἕλεν χόλος, ὧδέ τ' ἔειπεν:
[1, 950]   ἐλίποντο, ~κρήνῃ ὑπ' Ἀρτακίῃ: ἕτερον  δ'   ἔλον, ὅστις ἀρήρει, ~βριθύν: ἀτὰρ
[1, 900]   πάντα γένοιτο ~ἐκ μακάρων: τύνη  δ'   ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω ~ἴσχαν'
[1, 1000]   δ' ὕπερθεν ~χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ  δ'   ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο ~κράατα μὲν ψαμάθοισι,
[1, 50]   ἀπ' ἄλλων ~ἤλασ' ἀριστήων: οἱ  δ'   ἔμπαλιν ὁρμηθέντες ~οὔτε μιν ἐγκλῖναι
[1, 600]   δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν: ~λάρνακι  δ'   ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ' ἁλὸς
[1, 1150]   αὖλιν ἑήν, δόρποιο χατίζων, ~αὐτοῦ  δ'   ἐν προμολῇ τετρυμένα γούνατ' ἔκαμψεν
[1, 700]   εὐμενέοντας. ~Ὧς ἄρ' ἔφη: πάντεσσι  δ'   ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος. ~Υψιπύλην δ'
[1, 350]   προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν. ~τῶν  δ'   ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν, ~στέρνα
[1, 1000]   ἐνήρατο Τηλεκλῆα ~ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν  δ'   ἐνάριξεν Ἄκαστος: ~Πηλεὺς δὲ Ζέλυν
[1, 1100]   αὔτως ~ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην  δ'   ἐνέπουσιν ~κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται
[1, 0]   μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ' ἰλύος, ἄλλο  δ'   ἔνερθεν ~κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον
[1, 500]   ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο: ~ἀφρῷ  δ'   ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν
[1, 500]   τιμῆς, ~ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον  δ'   ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο: ~οἱ δὲ
[1, 850]   αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα: τὸν  δ'   ἐνὶ λέκτροις ~Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήμερον,
[1, 400]   περῆσαι ~ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι  δ'   ἐνὶ μέσσῳ ~κεῖσέ τε δεῦρό
[1, 1050]   δὲ καταῦθι ~ναυτίλλεσθαι ἔρυκον. ἐπιπλομένῃ  δ'   ἐνὶ νυκτὶ ~ὧλλοι μέν ῥα
[1, 1000]   δὲ δουρὶ ~ὀστέον ἐρραίσθη:  δ'   ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς ~μοῖραν ἀνέπλησεν.
[1, 1200]   δὲ ~ἀγκῶν' ἔσπασε χειρί, μέσῃ  δ'   ἐνικάββαλε δίνῃ. ~Τοῦ δ' ἥρως
[1, 900]   μὲν καθύπερθε λέλειπτο ~ἦρι, τὸ  δ'   ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς ~μέτρεον,
[1, 300]   οἱ δ' ἀντίοι ἠγερέθοντο. ~ἐς  δ'   ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον τε
[1, 1100]   ἀσπαστὸν ἔπος γένετ' εἰσαΐοντι. ~ὤρνυτο  δ'   ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ'
[1, 1100]   θῆκε θυηλαῖς ~ἀνταίη δαίμων: τὰ  δ'   ἐοικότα σήματ' ἔγεντο. ~δένδρεα μὲν
[1, 150]   ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι, ~παῖδα  δ'   ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν. ~βῆ
[1, 50]   γὰρ ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι. ~Τοῖσι  δ'   ἐπ' Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ μὲν
[1, 350]   εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ' οἱ  δ'   ἐπανέσταν ~πειθόμενοι: ἀπὸ δ' εἵματ'
[1, 1000]   νυκτὶ πέδησεν ~μαρνάμενον κείνοισι: πολεῖς  δ'   ἐπαρηγόνες ἄλλοι ~ἔκταθεν: Ἡρακλέης μὲν
[1, 1150]   μέθυ τ' ἄσπετον ἐγγυάλιξαν. ~ἔνθα  δ'   ἔπειθ' οἱ μὲν ξύλα κάγκανα,
[1, 400]   ἅμ' εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ  δ'   ἐπὶ βουσὶν ~ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος,
[1, 100]   φορεὺς φύλακός τε βιοῖο. ~Τῷ  δ'   ἐπὶ δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο
[1, 50]   ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς. ~Τοῖς  δ'   ἐπὶ Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης,
[1, 550]   ἄγχι θαλάσσης ~Χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ  δ'   ἐπὶ κύματος ἀγῇ ~τέγγε πόδας,
[1, 1050]   λέλειπτο ~οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ  δ'   ἐπὶ κύντερον ἄλλο ~ἤνυσεν, ἁψαμένη
[1, 600]   ἀπηνήναντο γυναῖκας ~ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον  δ'   ἐπὶ ληιάδεσσιν ~τρηχὺν ἔρον, ἃς
[1, 700]   ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς: ~Ἀμφίων  δ'   ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων
[1, 650]   χρειὼ μεθέποντες ~ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ  δ'   ἐπὶ πολλὸν ἵκηται ~βάξις: ἐπεὶ
[1, 900]   δὲ λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ, ~Περκώτην  δ'   ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
[1, 0]   ἀπόπροθεν εἰς ἓν ἰόντες. ~Λάρισαν  δ'   ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν
[1, 150]   ναυτιλίης ἠδ' ἄρεος εὐχετόωντο. ~Οἰνεΐδης  δ'   ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος ~ἀλκήεις
[1, 1000]   ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε. ~Οἰνεΐδης  δ'   ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα
[1, 50]   δόλους, Ἔρυτος καὶ Ἐχίων, ~τοῖσι  δ'   ἐπὶ τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν
[1, 750]   ἐπεκλονέοντο γυναῖκες, ~γηθόσυναι ξείνῳ:  δ'   ἐπὶ χθονὸς ὄμματ' ἐρείσας ~νίσσετ'
[1, 350]   δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη. ~νῆα  δ'   ἐπικρατέως Ἄργου ὑποθημοσύνῃσιν ~ἔζωσαν πάμπρωτον
[1, 950]   δ' ἀπὸ δείματα θυμοῦ. ~ἀλλήλους  δ'   ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι μέν
[1, 700]   καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ' οἱ  δ'   ἐρέεινον, ~χρεῖος τι φρονέουσα
[1, 350]   ἐρωῇ ~νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ  δ'   ἐρρώσαντο πόδεσσιν ~προπροβιαζόμενοι: δ'
[1, 400]   ~βουκόλοι Αἰσονίδαο δύω βόε. τοὺς  δ'   ἐρύσαντο ~κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν.
[1, 1250]   δέ οἱ ἔπλετο φωνή. ~αἶψα  δ'   ἐρυσσάμενος μέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι,
[1, 400]   ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ, ~ἄλλα  δ'   ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
[1, 0]   αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν. ~ἵκετο  δ'   ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων ~εἰλαπίνης,
[1, 700]   μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν. ~Ἐν  δ'   ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
[1, 300]   τε πόληος ~νόσφι καταβλώσκοντας, ἐθάμβησαν  δ'   ἐσιδόντες ~πασσυδίῃ Πελίαο παρὲκ νόον
[1, 350]   δ' ἐρρώσαντο πόδεσσιν ~προπροβιαζόμενοι:  δ'   ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ ~ῥίμφα μάλ'
[1, 1300]   νῆα. ~γήθησαν δ' ἥρωες:  δ'   ἐσσυμένως ἐβεβήκει ~Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς
[1, 650]   ἄρ' ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ  δ'   ἔσχεθε δειρὴν ~ἦκα μόλις κυφοῖο
[1, 350]   ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς ~βριθοσύνῃ, κατόλισθε  δ'   ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν
[1, 1100]   δ' ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε  δ'   ἑταίρους ~πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ
[1, 400]   δ' ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν. ~τοὺς  δ'   ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν
[1, 1100]   Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι ~Μυσίαι: ἐκ  δ'   ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο ~ἄστυ
[1, 400]   αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ: ~Ἀγκαῖος  δ'   ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
[1, 950]   πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν. ~Γηγενέες  δ'   ἑτέρωθεν ἀπ' οὔρεος ἀίξαντες ~φράξαν
[1, 700]   τόσον ἤδη ~παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς  δ'   ἔτι δεύετο μοῦνον ~ἀκτῖνος, τὴν
[1, 700]   δοιώ, ~Ἀμφίων καὶ Ζῆθος: ἀπύργωτος  δ'   ἔτι Θήβη ~κεῖτο πέλας, τῆς
[1, 0]   βαρύθεσκέ οἱ ἤδη ~γυῖα, μένεν  δ'   ἔτι θυμὸς ἀρήιος, ὡς τὸ
[1, 400]   ~αὔτως, οὔ τι πάλῳ: ἐπὶ  δ'   ἔτρεπον αἰνήσαντες ~Τῖφυν ἐυστείρης οἰήια
[1, 1150]   αἰθὴρ ~νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ  δ'   εὔνασε πόντον. ~οἱ δὲ γαληναίῃ
[1, 550]   ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα. ~κεῖθεν  δ'   Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
[1, 1300]   πολισσάμενος ποταμοῖο ~Εἰλατίδης Πολύφημος:  δ'   Εὐρυσθῆος ἀέθλους ~αὖτις ἰὼν πονέεσθαι.
[1, 50]   μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης, ~Ἴρου  δ'   Εὐρυτίων. σὺν καὶ τρίτος ἦεν
[1, 50]   σὺν ἀνδράσιν ὄφρα νέοιτο. ~Εἵπετο  δ'   Εὐρυτίων τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης,
[1, 800]   κεχαρμέναι, ὄφρα πυλάων ~ἐξέμολεν. μετέπειτα  δ'   ἐυτροχάλοισιν ἀμάξαις ~ἀκτὴν εἰσαπέβαν, ξεινήια
[1, 600]   ~δῦν' ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ  δ'   ἐχέοντο ~ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν ἐπὶ
[1, 100]   ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεθήκατο νώτων: ~αὐτὸς  δ'   ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος
[1, 100]   ὦρσεν δεδαημένον ἵππων ~Σπάρτηθεν: τοὺς  δ'   ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο ~τηλυγέτους
[1, 1200]   ~χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύμενον, αὐτίκα  δ'   ἥγε ~λαιὸν μὲν καθύπερθεν ἐπ'
[1, 500]   ~ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις. εἵλκετο  δ'   ἤδη ~πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον
[1, 450]   δ' ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ. ~ἦμος  δ'   ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ, ~αἱ
[1, 550]   αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος. ~Αὐτίκα  δ'   ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν ~δύετο,
[1, 1100]   χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ' ἰδέσθαι: ~φαίνετο  δ'   ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
[1, 100]   ἐς ὅμιλον ~ὦρσεν Ἀθηναίη, μετὰ  δ'   ἤλυθεν ἐλδομένοισιν. ~αὐτὴ γὰρ καὶ
[1, 850]   καὶ νόστιμος ἤδη ~Ὑψιπύλης: λίπε  δ'   ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι
[1, 300]   ~Ἠ ῥα μέγα φρονέων, ἐπὶ  δ'   ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν ~Ἡρακλέης: ἀνὰ
[1, 1300]   διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα. ~γήθησαν  δ'   ἥρωες: δ' ἐσσυμένως ἐβεβήκει
[1, 1200]   μέσῃ δ' ἐνικάββαλε δίνῃ. ~Τοῦ  δ'   ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων
[1, 900]   τε Δολίονες ἀμφενέμοντο ~ἀνέρες: ἐν  δ'   ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν ~Κύζικος,
[1, 700]   μετ' ἴχνια νίσσετο πέτρη ~Ἑξείης  δ'   ἤσκητο βαθυπλόκαμος Κυθέρεια ~Ἄρεος ὀχμάζουσα
[1, 350]   νέους κατὰ καιρὸν ἐρύσσαι: ~κεκλόμενος  δ'   ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ
[1, 350]   θυέεσσιν ~δαῖτ' ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα  δ'   ἴασι ~δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες,
[1, 1250]   ἄγουσιν, ~ἢ θῆρες σίνονται: ἐγὼ  δ'   ἰάχοντος ἄκουσα. ~Ὧς φάτο: τῷ
[1, 150]   ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν, ~ὄλβῳ κυδιόων: μέγα  δ'   ἵετο Κολχίδα γαῖαν ~αὐτόν̣ τ'
[1, 950]   λιμένος προτέρω ἐξήλασαν ὅρμον: ~ἥδε  δ'   Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.
[1, 400]   Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω. ~νῦν  δ'   ἴθι, καὶ τήνδ' ἧμιν, Ἑκηβόλε,
[1, 300]   πόληος ἐυδμήτους λίπ' ἀγυιάς, ~ἀκτὴν  δ'   ἵκανεν Παγασηίδα, τῇ μιν ἑταῖροι
[1, 300]   δ' ἀγορήνδε συνεδριάασθαι ἄνωγεν. ~αὐτοῦ  δ'   ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ
[1, 150]   ἀγαυοῦ Μιλήτοιο ~νοσφισθεὶς Ἐργῖνος,  δ'   Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης, ~Παρθενίην, Ἀγκαῖος
[1, 750]   ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι. ~Βῆ  δ'   ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι
[1, 50]   ~υἷες μὲν Τελέοντος,  δ'   Ἴρου Ἀκτορίδαο: ~ἤτοι μὲν
[1, 1250]   δ' ὁδόν, ἄλλοτ' ἄπαυστος, ~ἄλλοτε  δ'   ἱστάμενος, καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν'
[1, 300]   Πελίαο παρὲκ νόον ἰθύοντας. ~δέρμα  δ'   μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ'
[1, 150]   δὴ φάτις Ἠελίοιο ~ἔμμεναι: Ἠλείοισι  δ'   ὅγ' ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν, ~ὄλβῳ κυδιόων:
[1, 1050]   ~νηίου ἀφλάστοιο μετήορος ἀίξασα. ~τὸν  δ'   ὅγε κεκλιμένον μαλακοῖς ἐνὶ κώεσιν
[1, 1200]   τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς. ~αἶψα  δ'   ὅγε κρήνην μετεκίαθεν, ἣν καλέουσιν
[1, 150]   ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν. ~βῆ  δ'   ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν
[1, 1150]   δ' ἀπὸ δέρμα λέοντος. ~τὴν  δ'   ὅγε χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας
[1, 1250]   νομήων ~οὐδ' ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει  δ'   ὁδόν, ἄλλοτ' ἄπαυστος, ~ἄλλοτε δ'
[1, 750]   Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους, ~σὺν τῷ  δ'   Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς
[1, 1150]   δ' ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον: ~οἱ  δ'   οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο τε
[1, 450]   ~πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ: δεύετο  δ'   οἴνῳ ~χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες:
[1, 1150]   ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι. ~ῥίμφα  δ'   ὀιστοδόκην μὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε
[1, 750]   αἵματι δεύετο λειμὼν ~ἑρσήεις, πολέες  δ'   ὀλίγους βιόωντο νομῆας. ~Ἐν δὲ
[1, 350]   προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον ~στείρης, ἐν  δ'   ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας: ~τὴν
[1, 1050]   πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ πολέμοιο. ~ἠῶθεν  δ'   ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν ~ἀμπλακίην
[1, 450]   ~χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες: οἱ  δ'   ὁμάδησαν ~πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ
[1, 300]   ὄρνις ἀεικελίη πέλε νηί: ~κεῖσε  δ'   ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές τε κιόντι.
[1, 550]   αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες. ~ἠῶθεν  δ'   Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες ~πόντῳ κεκλιμένην
[1, 800]   καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα  δ'   ὀπίσσω ~βῆ ῥ' ἴμεν, ἀμφὶ
[1, 650]   μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα  δ'   ὀπίσσω ~μυρία δηιοτῆτος ὑπέρτερα πήματα
[1, 550]   ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο. ~ὡς  δ'   ὁπότ' ἀγραύλοιο κατ' ἴχνια σημαντῆρος
[1, 450]   Ἀλωιάδῃσι πατὴρ τεὸς ἐγγυάλιξεν. ~φράζεο  δ'   ὅππως χεῖρας ἐμὰς σόος ἐξαλέοιο,
[1, 500]   ~δὴ τότ' ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ  δ'   ὀρόθυνεν ἑταίρους ~βαινέμεναί τ' ἐπὶ
[1, 900]   ὕδωρ δολιχῇσιν ἐπικρατέως ἐλάτῃσιν. ~ἑσπέριοι  δ'   Ὀρφῆος ἐφημοσύνῃσιν ἔκελσαν ~νῆσον ἐς
[1, 100]   ἵνα θρασέεσσι μεταπρέποι ἡρώεσσιν. ~Θησέα  δ'   ὃς περὶ πάντας Ἐρεχθεΐδας ἐκέκαστο,
[1, 1200]   σὺν αὐτοῖς ἔχμασι γαίης. ~ὡς  δ'   ὅταν ἀπροφάτως ἱστόν νεός, εὖτε
[1, 550]   Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί. ~Οἱ  δ'   ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον
[1, 1000]   καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι. ~Ἥρωες  δ'   ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ'
[1, 1000]   ~ἀντιβίην ἀσπερχὲς ὀρινομένους ἐδάιξαν. ~ὡς  δ'   ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι
[1, 850]   σφιν ἐπέδραμον, εὖτ' ἐδάησαν. ~ὡς  δ'   ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι
[1, 1250]   πόδες αὐτὸν ὑπέκφερον ἀίσσοντα. ~ὡς  δ'   ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος
[1, 0]   οἰοπέδιλον, ὑπ' ἐννεσίῃσι δαμῆναι. ~δηρὸν  δ'   οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν
[1, 50]   Κόρωνος ~Καινεΐδης, ἐσθλὸς μέν, ἑοῦ  δ'   οὐ πατρὸς ἀμείνων. ~Καινέα γὰρ
[1, 1150]   πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ ~νῆα βίῃ:  δ'   οὔ κε διὲξ ἁλὸς ἀίσσουσαν
[1, 900]   με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων. ~εἰ  δ'   οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα
[1, 850]   ἵκηται. ~Ὧς νείκεσσεν ὅμιλον: ἐναντία  δ'   οὔ νύ τις ἔτλη ~ὄμματ'
[1, 950]   δίου τέκεν Εὐσώροιο ~Αἰνήτη. τοὺς  δ'   οὔ τι καὶ ἔκπαγλοί περ
[1, 500]   ὣς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο. ~πάντες  δ'   οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
[1, 1250]   φορέοντο παραὶ Ποσιδήιον ἄκρην. ~ἦμος  δ'   οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάμπεται ἠὼς ~ἐκ
[1, 900]   σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία  δ'   οὔρῳ ~στησάμενοι κούρης Ἀθαμαντίδος αἰπὰ
[1, 150]   περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον ~ἡρώων. τοῦ  δ'   οὔτιν' ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω, ~νόσφιν
[1, 1000]   ~Ἴδας δ' αὖ Προμέα, Κλυτίος  δ'   Ὑάκινθον ἔπεφνεν, ~Τυνδαρίδαι δ' ἄμφω
[1, 1200]   τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι. ~Τόφρα  δ'   Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν
[1, 500]   μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν. ~στράπτε  δ'   ὑπ' ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς
[1, 900]   ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ  δ'   ὑπένερθεν ~τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς
[1, 900]   δέ οἱ ἀκταὶ ~ἀμφίδυμοι, κεῖνται  δ'   ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο. ~Λρκτων μιν
[1, 1050]   μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε  δ'   ὕπερθεν ~νηίου ἀφλάστοιο μετήορος ἀίξασα.
[1, 1000]   ~δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα  δ'   ὕπερθεν ~χέρσῳ τεινάμενοι: τοὶ δ'
[1, 800]   ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις. ~εἶμι  δ'   ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτ'
[1, 0]   ὅσσα τ' ἔρεξαν ~πλαζόμενοι: Μοῦσαι  δ'   ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς. ~Πρῶτά νυν
[1, 100]   περὶ πάντας ἐκαίνυτο ναυτιλίῃσιν. ~Ἴδμων  δ'   ὑστάτιος μετεκίαθεν, ὅσσοι ἔναιον ~Ἄργος,
[1, 450]   ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆς. ~Ἤειδεν  δ'   ὡς γαῖα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ
[1, 500]   καὶ ἑρπετὰ πάντ' ἐγένοντο. ~ἤειδεν  δ'   ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε
[1, 250]   τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο. ~μήτηρ  δ'   ὡς τὰ πρῶτ' ἐπεχεύατο πήχεε
[1, 500]   ἀπὸ πατρίδος ὄμματ' ἔνεικεν. ~οἱ  δ'   ὥστ' ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005