Alphabétiquement     [«   »]
Δαναοῖο 1
δαπέδοιο 1
Δαρδανίην 1
δὲ 139
δέ 35
δε 1
δεδαημένον 1
Fréquences     [«    »]
99 μὲν
68 οἱ
108 τε
139 δὲ
197 καὶ
300 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

δὲ


Chant, vers
[1, 1200]   ~κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόμα: δεξιτερῇ  δὲ   ~ἀγκῶν' ἔσπασε χειρί, μέσῃ δ'
[1, 550]   ~ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ  δὲ   βαθείης ~ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ' ἁλός,
[1, 1150]   ὦμον ἔρεισεν ~εὖ διαβάς: πεδόθεν  δὲ   βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν ~προσφὺς ἐξήειρε
[1, 600]   Οἰνοίη νύμφη τέκεν εὐνηθεῖσα. ~τῇσι  δὲ   βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε
[1, 700]   βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ  δὲ   βουσὶν ~Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες
[1, 700]   ἐν ἀσπίδι φαίνετ' ἰδέσθαι. ~Ἐν  δὲ   βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός: ἀμφὶ
[1, 1300]   ἀέθλους ~αὖτις ἰὼν πονέεσθαι. ἐπηπείλησε  δὲ   γαῖαν ~Μυσίδ' ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε
[1, 1150]   κατὰ δ' εὔνασε πόντον. ~οἱ  δὲ   γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ ~νῆα
[1, 1300]   ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι. ~τοῖσιν  δὲ   Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη, ~Νηρῆος
[1, 850]   δὲ λειμὼν ~ἑρσήεις γάνυται, ταὶ  δὲ   γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον ~καρπὸν ἀμέργουσιν
[1, 250]   ~Ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο: ταὶ  δὲ   γυναῖκες ~ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ
[1, 650]   ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο. ~Λημνιάδες  δὲ   γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι
[1, 200]   καὶ ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ  δὲ   γυναῖκες ~πολλὰ μάλ' ἀθανάτοισιν ἐς
[1, 500]   ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο ~αἰθομέναις, ὕπνου  δὲ   διὰ κνέφας ἐμνώοντο. ~Αὐτὰρ ὅτ'
[1, 1300]   κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ ~πορφύρεον, κοίλην  δὲ   διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα. ~γήθησαν
[1, 1300]   ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο. ~τὼ  δὲ   Διὸς βουλῇσιν, μὲν Μυσοῖσι
[1, 800]   αὖτις ~ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον: τὸ  δὲ   διπλόον αἰεὶ ~πῆμα κακὸν προύβαινεν.
[1, 250]   ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι κιόντων. ~ἤδη  δὲ   δμῶές τε πολεῖς δμωαί τ'
[1, 400]   ἐξήιον, ὄφρ' ἐπιβαίην ~νηός, ἐυκλείη  δὲ   δόμοις ἐπιβάντι λίπηται. ~Ὧς ἄρ'
[1, 1000]   ~πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ  δὲ   δουρὶ ~ὀστέον ἐρραίσθη: δ'
[1, 750]   δ' ὀλίγους βιόωντο νομῆας. ~Ἐν  δὲ   δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες. ~καὶ
[1, 1000]   Σφόδριν δ' ἐνάριξεν Ἄκαστος: ~Πηλεὺς  δὲ   Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.
[1, 800]   ληίδα κούραις ~δεῦρ' ἄγον: οὐλομένης  δὲ   θεᾶς πορσύνετο μῆνις ~Κύπριδος,
[1, 100]   κυδαλίμοις ἐναρίθμιον Αἰολίδῃσιν ~Λητοΐδης: αὐτὸς  δὲ   θεοπροπίας ἐδίδαξεν ~οἰωνούς τ' ἀλέγειν
[1, 400]   λίπηται. ~Ὧς ἄρ' ἔφη: κοῦροι  δὲ   θεοπροπίης ἀίοντες ~νόστῳ μὲν γήθησαν,
[1, 450]   οὐδ' ὅσον ἰσοφαρίζεις ~ἠνορέην: ἔμπης  δὲ   θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς ~ἄμφω Λητοΐδαο,
[1, 1100]   λιπόντες ~οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον.  δὲ   καὶ ἄλλο ~θῆκε τέρας: ἐπεὶ
[1, 900]   ἔβαιν' ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς  δὲ   καὶ ἄλλοι ~βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο
[1, 450]   δ' ὁμάδησαν ~πάντες ὁμῶς, Ἴδμων  δὲ   καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν: ~Δαιμόνιε, φρονέεις
[1, 150]   Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων. ~Ἀστέριος  δὲ   καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες ~Πελλήνης
[1, 150]   καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι. ~Βῆ  δὲ   καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις
[1, 1050]   ~ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν  δὲ   καὶ αὐταὶ ~νύμφαι ἀποφθιμένην ἀλσηίδες
[1, 1100]   ~ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν  δὲ   καὶ αὐτοὶ ~βαῖνον, παυροτέρους ἑτάρων
[1, 950]   ~τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ  δὲ   καὶ αὐτοὶ ~πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες
[1, 200]   ἀφ' αἵματος εὐχετόωντο ~ἔμμεναι: ὧς  δὲ   καὶ αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ
[1, 750]   ἔτεκέν γε ~δῖ' Ἐλάρη, θρέψεν  δὲ   καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα. ~Ἐν
[1, 200]   ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι, ~εὖ  δὲ   καὶ ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι,
[1, 700]   εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι. ~ὧς  δὲ   καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ' οἱ
[1, 150]   μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ ~ἀμφότεροι: Λυγκεὺς  δὲ   καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο ~ὄμμασιν, εἰ
[1, 450]   ~αὐτός τ' Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν  δὲ   καὶ Ὀρφεὺς ~λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν
[1, 850]   μακάρεσσιν ἀπήμονα νόστον ὀπάσσαι. ~ὧς  δὲ   καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα
[1, 1100]   ~Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς  δὲ   καὶ ὧλλοι ~ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν
[1, 950]   Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι. ~σὺν  δὲ   καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,
[1, 550]   λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ' ἰκριόφιν  δὲ   κάλωας ~ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντες
[1, 350]   ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας: ~τὴν  δὲ   κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
[1, 1050]   ὁμοῦ νύκτας τε δυώδεκα, τοὺς  δὲ   καταῦθι ~ναυτίλλεσθαι ἔρυκον. ἐπιπλομένῃ δ'
[1, 1250]   ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ ~ἠῷος, πνοιαὶ  δὲ   κατήλυθον: ὦκα δὲ Τῖφυς ~ἐσβαίνειν
[1, 1250]   κροτάφων ἅλις ἱδρὼς ~κήκιεν, ἐν  δὲ   κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷμα.
[1, 1250]   δ' ἐλάτην χαμάδις βάλεν, ἐς  δὲ   κέλευθον ~τὴν θέεν, πόδες
[1, 1250]   σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν  δὲ   κολῳὸς ~ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον
[1, 100]   ἴδμεν ἐόντα ~Προίτου Ναυπλιάδαο: Ποσειδάωνι  δὲ   κούρη. ~πρίν ποτ' Ἀμυμώνη Δαναῒς
[1, 1100]   ~Ἀμπυκίδεω Μόψοιο θεοπροπίας ἀγόρευεν. ~αἶψα  δὲ   κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
[1, 1000]   θάμνοις ~αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται: ἐν  δὲ   κυδοιμὸς ~δεινός τε ζαμενής τε
[1, 600]   οὖρος ~πάγχυ μάλ' ἀκραής, τετάνυστο  δὲ   λαίφεα νηός. ~αὐτὰρ ἅμ' ἠελίοιο
[1, 1300]   ~Νηρῆος θείοιο πολυφράδμων ὑποφήτης: ~ὕψι  δὲ   λαχνῆέν τε κάρη καὶ στήθε'
[1, 200]   ἀκταὶ ~κλείονται Παγασαὶ Μαγνήτιδες: ἀμφὶ  δὲ   λαῶν ~πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν:
[1, 850]   μέλισσαι ~πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ  δὲ   λειμὼν ~ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ
[1, 1150]   οἱ μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ  δὲ   λεχαίην ~φυλλάδα λειμώνων φέρον ἄσπετον
[1, 1250]   ἄνδρες ~μοῦνον ἐόντ' ἐλόχησαν, ἄγουσι  δὲ   ληίδ' ἑτοίμην. ~ἔνθ' αὐτῷ ξύμβλητο
[1, 550]   χεῦαν, ἐπ' ἠλακάτην ἐρύσαντες. ~ἐν  δὲ   λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ' ἰκριόφιν
[1, 500]   νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά. ~σμερδαλέον  δὲ   λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
[1, 950]   προύτυψεν ἐπειγομένη ἀνέμοισιν ~Θρηικίοις, Καλὸς  δὲ   λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν. ~κεῖσε καὶ
[1, 50]   καὶ Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι  δὲ   λίμνης ~Ξυνιάδος Κτιμένην Δολοπηίδα ναιετάασκεν.
[1, 900]   ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες. ~Δαρδανίην  δὲ   λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ, ~Περκώτην δ'
[1, 1100]   ἑτάρων ἐν νηὶ λιπόντες. ~τοῖσι  δὲ   Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
[1, 800]   γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ  δὲ   μελάθρων, ~ᾗ ματίῃ εἴξαντες, ἀπεσσεύοντο
[1, 800]   ἕκαστα ~ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη  δὲ   μελέσθω ~σοίγ' αὐτῇ καὶ νῆσος:
[1, 650]   ἐπισκάζουσα πόδεσσιν, ~βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ  δὲ   μενέαιν' ἀγορεῦσαι. ~τῇ καὶ παρθενικαὶ
[1, 700]   φόρμιγγι λιγαίνων ~ἤιε, δὶς τόσση  δὲ   μετ' ἴχνια νίσσετο πέτρη ~Ἑξείης
[1, 750]   οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια: ~τὸν  δὲ   μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους,
[1, 1200]   Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ' ἵκοιτο. ~βῆ  δὲ   μεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις
[1, 1200]   δὲ φρένας ἐπτοίησεν ~Κύπρις, ἀμηχανίῃ  δὲ   μόλις συναγείρατο θυμόν. ~αὐτὰρ ὅγ'
[1, 1050]   θεσπίζουσα ~λῆξιν ὀρινομένων ἀνέμων: συνέηκε  δὲ   Μόψος ~ἀκταίης ὄρνιθος ἐναίσιμον ὄσσαν
[1, 300]   ξείνοισι βαλέσθαι. ~Ὧς φάτο: πάπτηναν  δὲ   νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα ~ἥμενον ἐν
[1, 1100]   γουνάζετ' ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν ~αἰθομένοις: ἄμυδις  δὲ   νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ ~σκαίροντες βηταρμὸν
[1, 1200]   μὲν ὑλήωροι ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο, ~ἡ  δὲ   νέον κρήνης ἀνεδύετο καλλινάοιο ~νύμφη
[1, 450]   ἠέλιος σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ, ~αἱ  δὲ   νέον σκοπέλοισιν ὑποσκιόωνται ἄρουραι, ~δειελινὸν
[1, 1250]   δ' εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι  δὲ   νηὸς ~εὐναίας ἐρύσαντες ἀνεκρούσαντο κάλωας.
[1, 850]   ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε  δὲ   νῆσος ~σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο
[1, 600]   ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες. ~ἦρι  δὲ   νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη ~Θρηικίη,
[1, 500]   ἄριστοι ~πόντον ἐπιπλώεσκον: ἐπ' ἀκροτάτῃσι  δὲ   νύμφαι ~Πηλιάδες κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι
[1, 200]   ἰδέσθαι, ~χρυσείαις φολίδεσσι διαυγέας: ἀμφὶ  δὲ   νώτοις ~κράατος ἐξ ὑπάτοιο καὶ
[1, 300]   δ' ἀυτὴ ~κεκλομένων ἄμυδις. τῷ  δὲ   ξύμβλητο γεραιὴ ~Ἰφιὰς Ἀρτέμιδος πολιηόχου
[1, 650]   ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι. ~ὁπλοτέρῃσι  δὲ   πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα. ~νῦν
[1, 350]   οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα ~κύμασι, χειμερίη  δὲ   πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη. ~νῆα δ'
[1, 200]   ~Θεστιάδης Ἴφικλος ἐφωμάρτησε κιόντι. ~Σὺν  δὲ   Παλαιμόνιος Λέρνου πάις Ὠλενίοιο, ~Λέρνου
[1, 1350]   ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι. ~Νηῦν  δὲ   πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί τε
[1, 350]   νῆ' ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα  δὲ   πάντα ~ἐνθέμενοι πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας
[1, 250]   λοιπὸν ἐέλδωρ ~ἐκ σέθεν, ἄλλα  δὲ   πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω. ~νῦν
[1, 350]   δ' ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ  δὲ   παρᾶσσον ~ᾧ κράτει βρίσαντες ἰῇ
[1, 550]   πολυλήιος αἶα Πελασγῶν ~δύετο, Πηλιάδας  δὲ   παρεξήμειβον ἐρίπνας ~αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε
[1, 750]   ἠπείροιο ~πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα  δὲ   πᾶσαν ~ἐξερέω νημερτές, ἵν' εὖ
[1, 0]   καὶ ἄλλοις ~ῥέζε θεοῖς, Ἥρης  δὲ   Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν. ~αἶψα δὲ
[1, 900]   τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ  δὲ   περαίην ~Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον
[1, 1000]   θέμις οὔποτ' ἀλύξαι ~θνητοῖσιν: πάντῃ  δὲ   περὶ μέγα πέπταται ἕρκος. ~ὧς
[1, 150]   νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι. ~Σὺν  δὲ   Περικλύμενος Νηλήιος ὦρτο νέεσθαι, ~πρεσβύτατος
[1, 950]   ἄνυσιν, Πελίαό τ' ἐφετμάς: ~οἱ  δὲ   περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα
[1, 1150]   ἔλλαβε χερσίν, ~ἠνορέῃ πίσυνος: ἐν  δὲ   πλατὺν ὦμον ἔρεισεν ~εὖ διαβάς:
[1, 300]   παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ ~ὁπλοτέρων,  δὲ   πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη. ~Αὐτὰρ ἐπεί
[1, 1150]   χερσὶν ἔχων πέσε δόχμιος, ἄλλο  δὲ   πόντος ~κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ
[1, 700]   μέσση μὲν ἐρευθήεσσ' ἐτέτυκτο, ~ἄκρα  δὲ   πορφυρέη πάντῃ πέλεν: ἐν δ'
[1, 1100]   μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ  δὲ   ποσσὶν ~αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης
[1, 350]   ~ἑλκομένη χείρεσσιν ἐπιδραμέεσθαι ἔμελλεν. ~αἰεὶ  δὲ   προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον ~στείρης, ἐν
[1, 550]   Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν. ~Ἔνθεν  δὲ   προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν. ~ἀκτήν τ'
[1, 550]   μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ, ~δῆσαν  δὲ   προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν, ~κὰδ δ'
[1, 400]   ~ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα  δὲ   Πυθοῖ, ~ἄλλα δ' ἐς Ὀρτυγίην
[1, 1050]   ~ὠκυπέτας ἀγεληδὸν ὑποτρέσσωσι πέλειαι. ~ἐς  δὲ   πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι: αἶψα
[1, 750]   ἀγλαὰ δώμαθ' ἵκανεν ~Ὑψιπύλης: ἄνεσαν  δὲ   πύλας προφανέντι θεράπναι ~δικλίδας, εὐτύκτοισιν
[1, 500]   μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς, ~ἡ  δὲ   Ῥέῃ, ἔπεσον δ' ἐνὶ κύμασιν
[1, 500]   ἐρετμοῖς ~πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ  δὲ   ῥόθια κλύζοντο: ~ἀφρῷ δ' ἔνθα
[1, 1350]   Ὕλα μόρον, ἠὲ θανόντος. ~τοῖο  δὲ   ῥύσι' ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους ~υἱέας
[1, 400]   ἀκρήτους χέε λοιβὰς ~Αἰσονίδης, γήθει  δὲ   σέλας θηεύμενος Ἴδμων ~πάντοσε λαμπόμενον
[1, 550]   παρεξήμειβον ἐρίπνας ~αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε  δὲ   Σηπιὰς ἄκρη, ~φαίνετο δ' εἰναλίη
[1, 1200]   ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες ~ἔλσαν:  δὲ   στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα κάμῃσιν:
[1, 300]   περ ἔμπης ~τλῆθι φέρειν: θάρσει  δὲ   συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης, ~ἠδὲ θεοπροπίῃσιν, ἐπεὶ
[1, 1200]   ἀνεδύετο καλλινάοιο ~νύμφη ἐφυδατίη: τὸν  δὲ   σχεδὸν εἰσενόησεν ~κάλλει καὶ γλυκερῇσιν
[1, 800]   αἰεὶ ~πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο  δὲ   τέκνα ~γνήσι' ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη
[1, 500]   δ' ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο: ~οἱ  δὲ   τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν ἄνασσον,
[1, 1100]   ~δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν. ~πολλὰ  δὲ   τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας ~Λἰσονίδης
[1, 1250]   ~ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον: ὦκα  δὲ   Τῖφυς ~ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ'
[1, 900]   Ἀθαμαντίδος αἰπὰ ῥέεθρα ~εἰσέβαλον: πέλαγος  δὲ   τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο ~ἦρι,
[1, 650]   ὅδ' ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει. ~εἰ  δὲ   τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι,
[1, 1050]   ~πανδήμοιο μύλης πελάνους ἐπαλετρεύουσιν. ~Ἐκ  δὲ   τόθεν τρηχεῖαι ἀνηέρθησαν ἄελλαι ~ἤμαθ'
[1, 0]   δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν. ~αἶψα  δὲ   τόνγ' ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ
[1, 750]   βαλοῦσα ~παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας: ἔμπα  δὲ   τόνγε ~αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν:
[1, 800]   ὀπίσσω ~βῆ ῥ' ἴμεν, ἀμφὶ  δὲ   τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι ~μυρίαι
[1, 700]   Θόαντος ~τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν: ὦκα  δὲ   τόνγε ~πέμπον ἴμεν, καὶ δ'
[1, 700]   τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα  δὲ   τούσγε ~πασσυδίῃ μύθοισι προσέννεπεν ἐξερέοντας:
[1, 1050]   κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα. ~ἤματα  δὲ   τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε
[1, 200]   ~πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν: οἱ  δὲ   φαεινοὶ ~ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον:
[1, 1000]   δ' ἄρ' ἔβησαν ~αὐτονυχί: Ἱερὴ  δὲ   φατίζεται ἥδ' ἔτι πέτρη, ~ᾗ
[1, 50]   ἐν Ἀτθίδι νάσσατο νήσῳ: ~Πηλεὺς  δὲ   Φθίῃ ἐνὶ δώματα ναῖε λιασθείς.
[1, 550]   ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην. ~τοῖσι  δὲ   φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ ~Οἰάγροιο
[1, 1200]   αἰθέρος αὐγάζουσα ~βάλλε σεληναίη. τὴν  δὲ   φρένας ἐπτοίησεν ~Κύπρις, ἀμηχανίῃ δὲ
[1, 1100]   δ' αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ  δὲ   φύλλοις ~στεψάμενοι δρυΐνοισι θυηπολίης ἐμέλοντο
[1, 1300]   ~Αἰακίδης Τελαμὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα  δὲ   χειρὶ ~ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν
[1, 900]   καὶ ἄλλοι ~βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο  δὲ   χερσὶν έρετμὰ ~ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια
[1, 1350]   τυτθὸν ἄητο ~ἠοῦς τελλομένης, οἱ  δὲ   χθονὸς εἰσανέχουσαν ~ἀκτὴν ἐκ κόλποιο
[1, 1200]   ἄρ' Εἰλατίδης μεγάλ' ἔστενεν, ἀμφὶ  δὲ   χῶρον ~φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005