Alphabétiquement     [«   »]
ξυνὸς 1
ξυνοχῇ 2
ξυνοχὴ 1
ὁ 35
6
3
ὅγ 5
Fréquences     [«    »]
35 δέ
29 δὴ
29 ἔτι
35 ὁ
38 ἐν
39 γὰρ
41 τ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I


Chant, vers
[1, 850]   καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος, ~Ἡρακλῆος ἄνευθεν,     γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο ~αὐτὸς
[1, 400]   μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα ~πλῆξεν,     δ' ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο
[1, 400]   πύκα δημῷ ~καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν:     δ' ἀκρήτους χέε λοιβὰς ~Αἰσονίδης,
[1, 1250]   ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν ~σφωιτέρων ἑτάρων.     δ' ἀμηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς ~οὔτε τι
[1, 750]   ὡς ἐτεόν περ ~εἰσαΐων κριοῦ,     δ' ἄρ' ἐξενέποντι ἐοικώς. ~κείνους
[1, 300]   πάντες ἀυτῇ ~σημαίνειν ἐπέτελλον:     δ' αὐτόθεν, ἔνθα περ ἧστο,
[1, 1000]   ἀμφὶ δὲ δουρὶ ~ὀστέον ἐρραίσθη:     δ' ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς ~μοῖραν
[1, 750]   ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες, ~γηθόσυναι ξείνῳ:     δ' ἐπὶ χθονὸς ὄμματ' ἐρείσας
[1, 1300]   ἔκλυσε νῆα. ~γήθησαν δ' ἥρωες:     δ' ἐσσυμένως ἐβεβήκει ~Αἰακίδης Τελαμὼν
[1, 1300]   ἄστυ πολισσάμενος ποταμοῖο ~Εἰλατίδης Πολύφημος:     δ' Εὐρυσθῆος ἀέθλους ~αὖτις ἰὼν
[1, 150]   πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο ~νοσφισθεὶς Ἐργῖνος,     δ' Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης, ~Παρθενίην,
[1, 50]   Ἐρυβώτης, ~υἷες μὲν Τελέοντος,     δ' Ἴρου Ἀκτορίδαο: ~ἤτοι
[1, 1150]   ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας Ἀπόλλωνι. ~Αὐτὰρ     δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας
[1, 300]   αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ ~ὁπλοτέρων,     δὲ πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἐλιάσθη. ~Αὐτὰρ
[1, 1200]   αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες ~ἔλσαν:     δὲ στενάχων βρέμει ἄσπετον, ὄφρα
[1, 550]   ἄδην κεκορημένα ποίης ~εἰς αὖλιν,     δέ τ' εἶσι πάρος σύριγ
[1, 300]   ~Ἄργος Ἀρεστορίδης λάχνῃ μέλαν: αὐτὰρ     καλὴν ~δίπλακα, τήν οἱ ὄπασσε
[1, 150]   ~τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ'     μὲν ἤδη ~γηράσκοντ' Ἀλεὸν λίπετ'
[1, 500]   ~ὥς τε βίῃ καὶ χερσὶν     μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς, ~ἡ
[1, 1300]   ἑδριόωντο. ~τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν,     μὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι ~μέλλεν ἐπώνυμον
[1, 1200]   βοὸς ἀμφὶ γεωμόρου ἀντιόωντα. ~ἤτοι     μὲν νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ
[1, 300]   δμῶές τε κιόντι. ~Ἠ, καὶ     μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι.
[1, 150]   δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο: ~ἤτοι     μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο ~νοσφισθεὶς
[1, 400]   Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε. ~ἤτοι     μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ
[1, 950]   ~ἀλλήλους δ' ἐρέεινον ἀμοιβαδίς: ἤτοι     μέν σφεων ~πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν,
[1, 300]   παρὲκ νόον ἰθύοντας. ~δέρμα δ'     μὲν ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ' ὤμους
[1, 50]   δ' Ἴρου Ἀκτορίδαο: ~ἤτοι     μὲν Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης, ~Ἴρου
[1, 50]   τε καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης, ~υἷες     μὲν Τελέοντος, δ' Ἴρου
[1, 850]   μετόπισθεν ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆμνος. ~Ἔνθ'     μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον
[1, 500]   Διὶ κῦδος ὀπάζει. ~Ἠ, καὶ     μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν
[1, 250]   γυναῖκες ~ἀμφίπολοι γοάασκον ἐπισταδόν: αὐτὰρ     τήνγε ~μειλιχίοις ἐπέεσσι παρηγορέων προσέειπεν:
[1, 800]   τέλος, οἷον ἐτύχθη ~ἀνδράσιν: αὐτὰρ     τήνγε παραβλήδην προσέειπεν ~Ὑψιπύλη, μάλα
[1, 1200]   ἀρότρῳ ~Θειοδάμας ἀνίῃ βεβολημένος: αὐτὰρ     τόνγε ~βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέμεν
[1, 1150]   ~τειρόμενοι καὶ δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ     τούσγε ~πασσυδίῃ μογέοντας ἐφέλκετο κάρτει
[1, 250]   ἐν λεχέεσσι καλυψάμενος γοάασκεν. ~αὐτὰρ     τῶν μὲν ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005