Alphabétiquement     [«   »]
ἐπηρεφὲς 1
ἐπήτριμα 1
ἐπήτριμοι 1
ἐπὶ 61
ἐπι 1
ἐπί 1
ἔπι 4
Fréquences     [«    »]
39 γὰρ
38 ἐν
41 τ
61 ἐπὶ
68 οἱ
99 μὲν
108 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

ἐπὶ


Chant, vers
[1, 400]   εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ'  ἐπὶ   βουσὶν ~ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης
[1, 1250]   νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν  ἐπὶ   γαῖαν ἵκοντο ~λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου
[1, 150]   κούρη. ~κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου  ἐπὶ   γλαυκοῖο θέεσκεν ~οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς
[1, 850]   δώματ' ἄγεσκον ~ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ  ἐπὶ   γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν ~Ἡφαίστοιο χάριν
[1, 500]   Διὶ λοιβάς, ~ἣ θέμις, ἑστηῶτες  ἐπὶ   γλώσσῃσι χέοντο ~αἰθομέναις, ὕπνου δὲ
[1, 350]   στυφέλιξαν ἐρωῇ ~νειόθεν ἐξ ἕδρης,  ἐπὶ   δ' ἐρρώσαντο πόδεσσιν ~προπροβιαζόμενοι:
[1, 400]   λίποντο ~αὔτως, οὔ τι πάλῳ:  ἐπὶ   δ' ἔτρεπον αἰνήσαντες ~Τῖφυν ἐυστείρης
[1, 300]   ὁμάδοιο. ~Ἠ ῥα μέγα φρονέων,  ἐπὶ   δ' ᾔνεον, ὡς ἐκέλευεν ~Ἡρακλέης:
[1, 500]   πέπληγον ἐρετμοῖς ~πόντου λάβρον ὕδωρ,  ἐπὶ   δὲ ῥόθια κλύζοντο: ~ἀφρῷ δ'
[1, 900]   Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς ~μέτρεον, Ἰδαίην  ἐπὶ   δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες. ~Δαρδανίην δὲ
[1, 600]   δ' ἐχέοντο ~ἄφθογγοι: τοῖόν σφιν  ἐπὶ   δέος ᾐωρεῖτο. ~Τείως δ' αὖτ'
[1, 100]   φύλακός τε βιοῖο. ~Τῷ δ'  ἐπὶ   δὴ θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη,
[1, 500]   σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς. ~οὐδ'  ἐπὶ   δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
[1, 600]   ὄπαζεν ~Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων  ἐπὶ   δηρὸν ἄτισσαν. ~ὦ μέλεαι, ζήλοιό
[1, 850]   σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν ~ἐσσόμεθ' ὧδ'  ἐπὶ   δηρὸν ἐελμένοι: οὐδέ τι κῶας
[1, 1050]   ~ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ'  ἐπὶ   δηρὸν ~ἐξ ἀχέων ἔργοιο μυληφάτου
[1, 0]   ἐρισθενέων Λαπιθάων, ~ὁππότε Κενταύροις Λαπίθαι  ἐπὶ   θωρήσσοντο, ~ὁπλότερος πολέμιζε: τότ' αὖ
[1, 50]   δώματα ναῖε λιασθείς. ~Τοῖς δ'  ἐπὶ   Κεκροπίηθεν ἀρήιος ἤλυθε Βούτης, ~παῖς
[1, 50]   ἀντολαὶ εἰσορόωνται. ~Τῷ δ' ἄρ'  ἐπὶ   Κλυτίος τε καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο,
[1, 550]   θαλάσσης ~Χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ'  ἐπὶ   κύματος ἀγῇ ~τέγγε πόδας, καὶ
[1, 1050]   ~οὗ πόσιος μετόπισθε: κακῷ δ'  ἐπὶ   κύντερον ἄλλο ~ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον
[1, 300]   συνεδριάασθαι ἄνωγεν. ~αὐτοῦ δ' ἰλλομένοις  ἐπὶ   λαίφεσιν, ἠδὲ καὶ ἱστῷ ~κεκλιμένῳ
[1, 600]   γυναῖκας ~ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δ'  ἐπὶ   ληιάδεσσιν ~τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ
[1, 750]   παραιβάτις Ἱπποδάμεια: ~τὸν δὲ μεταδρομάδην  ἐπὶ   Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους, ~σὺν τῷ
[1, 500]   δ' ὀρόθυνεν ἑταίρους ~βαινέμεναί τ'  ἐπὶ   νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά. ~σμερδαλέον
[1, 800]   ἁλὶ ναιετάουσιν. ~ἀλλ' ἄγε νῦν  ἐπὶ   νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες ~μύθους
[1, 900]   ἐν μεγάροισιν. ~Ἦ καὶ ἔβαιν'  ἐπὶ   νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ
[1, 650]   ~ἀνδράσιν, οἷά τ' ἔοικεν ἄγειν  ἐπὶ   νηὸς ἔχοντας, ~ἤια, καὶ μέθυ
[1, 900]   παρήμειβον Πιτύειαν. ~καὶ δὴ τοίγ'  ἐπὶ   νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης ~δίνῃ
[1, 300]   ὅγε Πυθώ, ~ἢ Αυκίην εὐρεῖαν,  ἐπὶ   Ξάνθοιο ῥοῇσιν, ~τοῖος ἀνὰ πληθὺν
[1, 350]   δ' εἵματ' ἐπήτριμα νηήσαντο ~λείῳ  ἐπὶ   πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
[1, 600]   ἔμπης ~ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον  ἐπὶ   πλατὺν ὄμμασι πόντον ~δείματι λευγαλέῳ,
[1, 900]   ταὶ δ' ὑπένερθεν ~τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν  ἐπὶ   πλευρῇς ἀραρυῖαι. ~ἰσθμὸν δ' αὖ
[1, 650]   μὲν ἠοῖ ~πείσματα νηὸς ἔλυσαν  ἐπὶ   πνοιῇ βορέαο. ~Λημνιάδες δὲ γυναῖκες
[1, 1000]   ἄεθλος, ~δὴ τότε πείσματα νηὸς  ἐπὶ   πνοιῇς ἀνέμοιο ~λυσάμενοι προτέρωσε διὲξ
[1, 650]   μεθέποντες ~ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δ'  ἐπὶ   πολλὸν ἵκηται ~βάξις: ἐπεὶ μέγα
[1, 400]   δ' ἀήτης ~μείλιχος, κ'  ἐπὶ   πόντον ἐλευσόμεθ' εὐδιόωντες. ~Ἠ, καὶ
[1, 300]   νηὶ μένοντες. ~στῆ δ' ἄρ'  ἐπὶ   προμολῇς: οἱ δ' ἀντίοι ἠγερέθοντο.
[1, 250]   ~Αἱ μὲν ἄρ' ὧς ἀγόρευον  ἐπὶ   προμολῇσι κιόντων. ~ἤδη δὲ δμῶές
[1, 900]   γε μὲν ἠελίοιο ~δυομένου Χερόνησον  ἐπὶ   προύχουσαν ἵκοντο. ~ἔνθα σφιν λαιψηρὸς
[1, 1300]   πελέσθω. ~αὔτως δ' αὖ Πολύφημον  ἐπὶ   προχοῇσι Κίοιο ~πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς
[1, 350]   φάλαγγας: ~τὴν δὲ κατάντη κλῖναν  ἐπὶ   πρώτῃσι φάλαγξιν, ~ὥς κεν ὀλισθαίνουσα
[1, 1000]   νέον πελέκεσσι τυπέντα ~ὑλοτόμοι στοιχηδὸν  ἐπὶ   ῥηγμῖνι βάλωσιν, ~ὄφρα νοτισθέντα κρατεροὺς
[1, 800]   Ὑψιπύλεια: ~καὶ δ' αὐτοὺς ξεινοῦσθαι  ἐπὶ   σφέα δώματ' ἄγεσκον ~ῥηιδίως. Κύπρις
[1, 850]   θεὸς εὐξαμένοισιν. ~ἴομεν αὖτις ἕκαστοι  ἐπὶ   σφέα: τὸν δ' ἐνὶ λέκτροις
[1, 1000]   κέλσαι. ~τῶ καὶ τεύχεα δύντες  ἐπὶ   σφίσι χεῖρας ἄειραν. ~σὺν δ'
[1, 400]   πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ ~καῖον  ἐπὶ   σχίζῃσιν: δ' ἀκρήτους χέε
[1, 900]   λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ, ~Περκώτην δ'  ἐπὶ   τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν ~ἠιόνα
[1, 800]   ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τ'  ἐπὶ   τῇσιν ~μητέρες ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέες
[1, 150]   ἐπ' ὀφρύσιν Αἰγιαλοῖο. ~Ταίναρον αὖτ'  ἐπὶ   τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν, ~τόν
[1, 0]   εἰς ἓν ἰόντες. ~Λάρισαν δ'  ἐπὶ   τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν ~Εἰλατίδης,
[1, 100]   ἐπειρήσαντο θαλάσσης. ~Φλίας δ' αὖτ'  ἐπὶ   τοῖσιν Ἀραιθυρέηθεν ἵκανεν, ~ἔνθ' ἀφνειὸς
[1, 150]   ἠδ' ἄρεος εὐχετόωντο. ~Οἰνεΐδης δ'  ἐπὶ   τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος ~ἀλκήεις Μελέαγρος
[1, 1000]   Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε. ~Οἰνεΐδης δ'  ἐπὶ   τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα ~ἠδὲ
[1, 50]   Ἔρυτος καὶ Ἐχίων, ~τοῖσι δ'  ἐπὶ   τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν ~Αἰθαλίδης:
[1, 1350]   πάσῃ ~λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ'  ἐπὶ   τυτθὸν ἄητο ~ἠοῦς τελλομένης, οἱ
[1, 1100]   ἱλάσκονται. ~ἡ δέ που εὐαγέεσσιν  ἐπὶ   φρένα θῆκε θυηλαῖς ~ἀνταίη δαίμων:
[1, 1150]   ἰδέσθαι. ~ῥίμφα δ' ὀιστοδόκην μὲν  ἐπὶ   χθονὶ θῆκε φαρέτρην ~αὐτοῖσιν τόξοισιν,
[1, 750]   γυναῖκες, ~γηθόσυναι ξείνῳ: δ'  ἐπὶ   χθονὸς ὄμματ' ἐρείσας ~νίσσετ' ἀπηλεγέως,
[1, 750]   προσέννεπεν αἱμυλίοισιν: ~Ξεῖνε, τίη μίμνοντες  ἐπὶ   χρόνον ἔκτοθι πύργων ~ἧσθ' αὔτως;
[1, 450]   ἠελίοιο, ~τῆμος ἄρ' ἤδη πάντες  ἐπὶ   ψαμάθοισι βαθεῖαν ~φυλλάδα χευάμενοι πολιοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005