Alphabétiquement     [«   »]
κὰδ 2
καθύπερθε 2
καθύπερθεν 3
καὶ 197
καί 21
Καὶ 4
Καινέα 1
Fréquences     [«    »]
139 δὲ
99 μὲν
108 τε
197 καὶ
300 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

καὶ


Chant, vers
[1, 900]   Ἀβύδῳ, ~Περκώτην δ' ἐπὶ τῇ  καὶ   Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν ~ἠιόνα ζαθέην τε
[1, 700]   μενοινή, ~ἤδη κεν μετὰ νῆα  καὶ   ἄγγελον ὀτρύναιμι. ~ἦ ῥα, καὶ
[1, 650]   καὶ ληίδα πᾶσαν ~ὑμετέρην ξείνοισι  καὶ   ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι. ~Ὧς ἔφατ'
[1, 900]   ~καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε  καὶ   ἄγριοι ἐνναίουσιν ~Γηγενέες, μέγα θαῦμα
[1, 1050]   υἷα πάροιθεν ~Κύζικον ἐν κονίῃσι  καὶ   αἵματι πεπτηῶτα. ~ἤματα δὲ τρία
[1, 250]   ὥς κεν ἀνίας ~Ἀλκιμέδῃ μετόπισθε  καὶ   ἄλγεα μυρία θείη. ~Αἱ μὲν
[1, 50]   νέοιτο. ~Εἵπετο δ' Εὐρυτίων τε  καὶ   ἀλκήεις Ἐρυβώτης, ~υἷες μὲν
[1, 1100]   ~οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. δὲ  καὶ   ἄλλο ~θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι
[1, 0]   πολυκηδέος, ὄφρ' ἐνὶ πόντῳ ~ἠὲ  καὶ   ἀλλοδαποῖσι μετ' ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ.
[1, 900]   ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ  καὶ   ἄλλοι ~βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο δὲ
[1, 0]   ἀντιβολήσων ~εἰλαπίνης, ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι  καὶ   ἄλλοις ~ῥέζε θεοῖς, Ἥρης δὲ
[1, 300]   οὐ γὰρ ἔγωγε ~πείσομαι: ὥστε  καὶ   ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω. ~αὐτός, ὅτις
[1, 1300]   φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ  καὶ   ἄλλῳ ~ἀμφ' ἐμεῦ, εἰ τοιόνδε
[1, 400]   ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ' εὐδιόωντες. ~Ἠ,  καὶ   ἅμ' εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ
[1, 1300]   ἀνιόντας ~Τήνῳ ἐν ἀμφιρύτῃ πέφνεν,  καὶ   ἀμήσατο γαῖαν ~ἀμφ' αὐτοῖς, στήλας
[1, 1050]   ὑποτροπίῃ πολέμοιο. ~ἠῶθεν δ' ὀλοὴν  καὶ   ἀμήχανον εἰσενόησαν ~ἀμπλακίην ἄμφω: στυγερὸν
[1, 450]   ὁμάδησαν ~πάντες ὁμῶς, Ἴδμων δὲ  καὶ   ἀμφαδίην ἀγόρευσεν: ~Δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια
[1, 150]   ἰδέειν σημάντορα Κόλχων. ~Ἀστέριος δὲ  καὶ   Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες ~Πελλήνης ἀφίκανον
[1, 1250]   ἄλλοτ' ἄπαυστος, ~ἄλλοτε δ' ἱστάμενος,  καὶ   ἀνὰ πλατὺν αὐχέν' ἀείρων ~ἵησιν
[1, 50]   περ ἠελίοιο ~μεσσηγὺς δύσιές τε  καὶ   ἀντολαὶ εἰσορόωνται. ~Τῷ δ' ἄρ'
[1, 850]   ἱκέσθαι. ~ῥηιδίως δ' ἂν ἑοῖ  καὶ   ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις ~ἄλλων ἐκ
[1, 750]   ἐπεσσύμενος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι. ~Ἐν  καὶ   Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο, ~βούπαις
[1, 650]   ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ, ~πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ  καὶ   ἄρειον ὀπάσσαι. ~ὔμμι γε μὴν
[1, 100]   ἐφέστιος Ἀσωποῖο. ~Ἀργόθεν αὖ Ταλαὸς  καὶ   Ἀρήιος, υἷε Βίαντος, ~ἤλυθον ἴφθιμός
[1, 1300]   πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι. ~Ἠ ῥα,  καὶ   ἀρθμηθέντες, ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο. ~τὼ
[1, 200]   ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν ~οἱ πλεῖστοι  καὶ   ἄριστοι ἀφ' αἵματος εὐχετόωντο ~ἔμμεναι:
[1, 350]   οἱ ἱστὸν ~λαίφεά τ' εὐποίητα  καὶ   ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο. ~Αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ
[1, 1000]   τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα ~ἠδὲ  καὶ   Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν: οὓς ἔτι
[1, 500]   ἑταίρους ~βαινέμεναί τ' ἐπὶ νῆα  καὶ   ἀρτύνασθαι ἐρετμά. ~σμερδαλέον δὲ λιμὴν
[1, 300]   ἀναστήσεσθαι ἐρύξω. ~αὐτός, ὅτις ξυνάγειρε,  καὶ   ἀρχεύοι ὁμάδοιο. ~Ἠ ῥα μέγα
[1, 1000]   ~σὺν δ' ἔλασαν μελίας τε  καὶ   ἀσπίδας ἀλλήλοισιν ~ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ
[1, 700]   ~καὶ δ' αὐτοὺς γαίης τε  καὶ   ἄστεος, αἴ κ' ἐθέλητε, ~κέκλεται
[1, 700]   ~καὶ δ' αὐτοὺς γαίης τε  καὶ   ἄστεος, αἴ κ' ἐθέλωσιν, ~κέκλεο
[1, 750]   ῥ' ὅτε δὴ πυλέων τε  καὶ   ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν, ~δημότεραι μὲν
[1, 100]   θυέλλας ~καὶ πλόον ἠελίῳ τε  καὶ   ἀστέρι τεκμήρασθαι. ~αὐτή μιν Τριτωνὶς
[1, 1300]   εἷλεν ἐνισπεῖν ~μῦθον ὑπερφίαλόν τε  καὶ   ἄσχετον, ἀλλ' ἀνέμοισιν ~δώομεν ἀμπλακίην,
[1, 150]   τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι. ~Βῆ δὲ  καὶ   Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
[1, 250]   μέλαν κριῷ ἅμ' ἐπικλύσαι: ἀλλὰ  καὶ   αὐδὴν ~ἀνδρομέην προέηκε κακὸν τέρας,
[1, 1050]   ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ  καὶ   αὐταὶ ~νύμφαι ἀποφθιμένην ἀλσηίδες ὠδύραντο:
[1, 900]   ἔτ' οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ  καὶ   αὐτὴ ~νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ
[1, 500]   ~σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ  καὶ   αὐτὴ ~Πηλιὰς ἴαχεν Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα
[1, 850]   ~ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ  καὶ   αὐτὴν ~Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε
[1, 1100]   ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ  καὶ   αὐτοὶ ~βαῖνον, παυροτέρους ἑτάρων ἐν
[1, 750]   ~ἐξερέω νημερτές, ἵν' εὖ γνοίητε  καὶ   αὐτοί. ~εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ
[1, 950]   δ' εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα  καὶ   αὐτοὶ ~θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός:
[1, 950]   ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί: τοὶ δὲ  καὶ   αὐτοὶ ~πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον.
[1, 200]   αἵματος εὐχετόωντο ~ἔμμεναι: ὧς δὲ  καὶ   αὐτὸν Ἰήσονα γείνατο μήτηρ ~Ἀλκιμέδη,
[1, 950]   δ' ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ  καὶ   αὐτὸς ~Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον
[1, 550]   εἰσορόωσαι ~ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ  καὶ   αὐτοὺς ~ἥρωας χείρεσσιν ἐπικραδάοντας ἐρετμά.
[1, 200]   δὲ νώτοις ~κράατος ἐξ ὑπάτοιο  καὶ   αὐχένος ἔνθα καὶ ἔνθα ~κυάνεαι
[1, 750]   γε ~δῖ' Ἐλάρη, θρέψεν δὲ  καὶ   ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα. ~Ἐν καὶ
[1, 350]   κληῖδας ἐρετμά. ~τείως δ' αὖ  καὶ   βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο ~θείομεν Ἀπόλλωνος,
[1, 550]   κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν ~ῥυομένη  καὶ   γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
[1, 1200]   τὸν δὲ σχεδὸν εἰσενόησεν ~κάλλει  καὶ   γλυκερῇσιν ἐρευθόμενον χαρίτεσσιν. ~πρὸς γάρ
[1, 700]   ὦκα δὲ τόνγε ~πέμπον ἴμεν,  καὶ   δ' αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι. ~Αὐτὰρ
[1, 700]   οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω:  ~καὶ   δ' αὐτοὺς γαίης τε καὶ
[1, 700]   οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ:  ~καὶ   δ' αὐτοὺς γαίης τε καὶ
[1, 800]   ~τόν ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια:  ~καὶ   δ' αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα
[1, 950]   καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν  καὶ   δέμνια νύμφης ~τοῖς μέτα δαῖτ'
[1, 800]   με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι. ~Ἦ  καὶ   δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν: αἶψα δ'
[1, 1150]   ποταμῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται, ~τειρόμενοι  καὶ   δὴ μετελώφεον: αὐτὰρ τούσγε
[1, 1100]   βρέτας: ἔξεσε δ' Ἄργος ~εὐκόσμως,  καὶ   δή μιν ἐπ' ὀκριόεντι κολωνῷ
[1, 900]   ~ἠιόνα ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν.  ~καὶ   δὴ τοίγ' ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα
[1, 750]   ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι ~βάξιν,  καὶ   δηρόν περ ἐπ' ἐλπίδι θηήσαιο.
[1, 0]   ~μνήσομαι, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα  καὶ   διὰ πέτρας ~Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ
[1, 0]   ~ἔνθα μὲν Ἀπιδανός τε μέγας  καὶ   δῖος Ἐνιπεὺς ~ἄμφω συμφορέονται, ἀπόπροθεν
[1, 900]   πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν. ~Ἦ  καὶ   ἔβαιν' ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς
[1, 1000]   ἥρωες ἀρήιοι, ἠμὲν ὀιστοῖς ~ἠδὲ  καὶ   ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας ~ἀντιβίην
[1, 450]   μηδ' ἀκράαντον ἄεθλον ~Ἴδεω ἑσπομένοιο,  καὶ   εἰ θεὸς ἀντιόῳτο. ~τοῖόν μ'
[1, 850]   ἑταῖροι. ~αὐτίκα δ' ἄστυ χοροῖσι  καὶ   εἰλαπίνῃσι γεγήθει ~καπνῷ κνισήεντι περίπλεον:
[1, 800]   ~ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε  καὶ   εἰλαπίνῃσι μέλοντο: ~εἰσόκε τις θεὸς
[1, 650]   ἄλλη, ~ἐγρέσθω: τοῦ γάρ τε  καὶ   εἵνεκα δεῦρ' ἐκάλεσσα. ~Ὧς ἄρ'
[1, 350]   ἐξάρχωμαι ἀεθλεύων βασιλῆι. ~Ἦ ῥα,  καὶ   εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ' οἱ
[1, 950]   ~Αἰνήτη. τοὺς δ' οὔ τι  καὶ   ἔκπαγλοί περ ἐόντες ~Γηγενέες σίνοντο,
[1, 850]   ~Αἰσονίδης: οἱ δ' ἄλλοι ὅπῃ  καὶ   ἔκυρσαν ἕκαστος, ~Ἡρακλῆος ἄνευθεν,
[1, 1250]   ἔσσυτο ταῦρος ~πίσεά τε προλιπὼν  καὶ   ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων ~οὐδ' ἀγέλης
[1, 700]   ~κέκλεο θαρσαλέως ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας. ~Ἠ,  καὶ   ἔλυσ' ἀγορήν, μετὰ δ' εἰς
[1, 450]   τόδε σῇσι θεοπροπίῃσιν ἐνίσπες, ~εἰ  καὶ   ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον,
[1, 800]   περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός, ~εἰ  καὶ   ἐν ὀφθαλμοῖσι δαιζομένην ὁρόῳτο ~μητρυιῆς
[1, 200]   εὖ μὲν ἄκοντι, ~εὖ δὲ  καὶ   ἐν σταδίῃ δεδαημένος ἀντιφέρεσθαι, ~Θεστιάδης
[1, 1200]   ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον  καὶ   ἐναύλους, ~αἵγε μὲν ὑλήωροι ἀπόπροθεν
[1, 200]   ἄπρηκτος ἰοῦσιν. ~Ὧς φάσαν ἔνθα  καὶ   ἔνθα κατὰ πτόλιν: αἱ δὲ
[1, 500]   ῥόθια κλύζοντο: ~ἀφρῷ δ' ἔνθα  καὶ   ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη ~δεινὸν
[1, 200]   ἐξ ὑπάτοιο καὶ αὐχένος ἔνθα  καὶ   ἔνθα ~κυάνεαι δονέοντο μετὰ πνοιῇσιν
[1, 350]   φορέοιτο. ~ὕψι δ' ἄρ' ἔνθα  καὶ   ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ ~πήχυιον προύχοντα
[1, 250]   κακότητος ~δάκρυσιν, ἀλλ' ἔτι κεν  καὶ   ἐπ' ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο. ~πήματα
[1, 50]   τρίτος ἦεν Ὀιλεύς, ~ἔξοχος ἠνορέην  καὶ   ἐπαΐξαι μετόπισθεν ~εὖ δεδαὼς δῄοισιν,
[1, 600]   ~τοῖσιν δ' αὐτῆμαρ μὲν ἄεν  καὶ   ἐπι κνέφας οὖρος ~πάγχυ μάλ'
[1, 450]   μ' Ἀρήνηθεν ἀοσσητῆρα κομίζεις. ~Ἠ,  καὶ   ἐπισχόμενος πλεῖον δέπας ἀμφοτέρῃσιν ~πῖνε
[1, 500]   ὡς ποταμοὶ κελάδοντες ~αὐτῇσιν νύμφῃσι  καὶ   ἑρπετὰ πάντ' ἐγένοντο. ~ἤειδεν δ'
[1, 1250]   οἳ τόνγε δόλον συνετεκτήναντο. ~Ἠ,  καὶ   ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ
[1, 1150]   αἰγείροιο: ~τόσση ὁμῶς μῆκός τε  καὶ   ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι. ~ῥίμφα
[1, 600]   ὁλκὰς ἀνύσσαι, ~ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει,  καὶ   ἐσάχρι Μυρίνης. ~τοῖσιν δ' αὐτῆμαρ
[1, 950]   δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν. ~κεῖσε  καὶ   εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες ~Τίφυος
[1, 50]   ~Λητοΐδης ἐδίδαξε θεοπροπίας οἰωνῶν: ~ἠδὲ  καὶ   Εὐρυδάμας Κτιμένου πάις: ἄγχι δὲ
[1, 50]   ~υἱέες εὖ δεδαῶτε δόλους, Ἔρυτος  καὶ   Ἐχίων, ~τοῖσι δ' ἐπὶ τρίτατος
[1, 700]   Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ, ~Ἀμφίων  καὶ   Ζῆθος: ἀπύργωτος δ' ἔτι Θήβη
[1, 500]   τέκμαρ ἔχουσιν ~ἄστρα σεληναίη τε  καὶ   ἠελίοιο κέλευθοι: ~οὔρεά θ' ὡς
[1, 500]   λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ ~νῆα  καὶ   ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ'
[1, 350]   δ' ἄρα μέσσην ~ᾕρεον Ἡρακλῆι  καὶ   ἡρώων ἄτερ ἄλλων ~Ἀγκαίῳ, Τεγέης
[1, 650]   δεῦρ' ἐκάλεσσα. ~Ὧς ἄρ' ἔφη,  καὶ   θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο ~λάινον:
[1, 1300]   στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ ~νηίου ὁλκαίοιο,  καὶ   ἴαχεν ἐσσυμένοισιν: ~Τίπτε παρὲκ μεγάλοιο
[1, 400]   τε βοείας, ~κόπτον, δαίτρευόν τε,  καὶ   ἱερὰ μῆρ' ἐτάμοντο, ~κὰδ δ'
[1, 1200]   ἤειρεν. ὁμοῦ δ' ἀνὰ τόξα  καὶ   ἰοὺς ~δέρμα θ' ἑλὼν ῥόπαλόν
[1, 300]   δ' ἰλλομένοις ἐπὶ λαίφεσιν, ἠδὲ  καὶ   ἱστῷ ~κεκλιμένῳ μάλα πάντες ἐπισχερὼ
[1, 450]   θοοῖς ἐδάμησαν ὀιστοῖς ~ἄμφω Λητοΐδαο,  καὶ   ἴφθιμοί περ ἐόντες. ~Ὧς ἔφατ'
[1, 700]   ἑὸν ὦρτο νέεσθαι. ~ὧς δὲ  καὶ   Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ' οἱ δ'
[1, 700]   καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι. ~ἦ ῥα,  καὶ   Ἰφινόην προσεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν: ~Ὄρσο
[1, 50]   δ' ἄρ' ἐπὶ Κλυτίος τε  καὶ   Ἴφιτος ἠγερέθοντο, ~Οἰχαλίης ἐπίουροι, ἀπηνέος
[1, 1000]   βένθος ἔρειδον, ~ἄμφω ἅμ' οἰωνοῖσι  καὶ   ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι. ~Ἥρωες δ'
[1, 700]   πρῶτον δρυόχους ἐπεβάλλετο νηὸς ~Ἀργοῦς,  καὶ   κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι. ~τῆς
[1, 0]   Φυλακηίδα: τῆς μιν ἀνώγει ~πηοσύνη  καὶ   κῆδος ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ. ~Οὐδὲ Φεραῖς
[1, 150]   τ' ἴσαν Ἀρκαδίηθεν, ~οἳ Τεγέην  καὶ   κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον, ~υἷε δύω
[1, 950]   ἐφετμάς: ~οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας  καὶ   κόλπον ἅπαντα ~εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος:
[1, 250]   δυσάμμορος, ἔπι πολλὴν ~ἀγλαΐην  καὶ   κῦδος ἔχον πάρος, ἔπι
[1, 1300]   περ οὕνεκ' ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν. ~Ἠ,  καὶ   κῦμ' ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας:
[1, 1000]   αὖτις ἔμελλεν ~οἴκαδε νυμφιδίους θαλάμους  καὶ   λέκτρον ἱκέσθαι. ~ἀλλά μιν Λἰσονίδης
[1, 650]   ἀλεωρή, ~εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους  καὶ   ληίδα πᾶσαν ~ὑμετέρην ξείνοισι καὶ
[1, 450]   δέ σφισι μυρί' ἔκειτο ~εἴδατα,  καὶ   μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν ~οἰνοχόων:
[1, 650]   ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας, ~ἤια,  καὶ   μέθυ λαρόν, ἵν' ἔμπεδον ἔκτοθι
[1, 500]   τρόπις. εἵλκετο δ' ἤδη ~πείσματα,  καὶ   μέθυ λεῖβον ὕπερθ' ἁλός. αὐτὰρ
[1, 200]   ἔτλη ~ἠνορέην τ' ὀνόσασθαι,  καὶ   μεταρίθμιος ἦεν ~πᾶσιν ἀριστήεσσιν, Ἰήσονι
[1, 150]   ~αὖθι μένων λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν.  ~καὶ   μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν,
[1, 900]   ἔνδον Ἰωλκοῦ ~πατρί τ' ἐμῷ  καὶ   μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα
[1, 50]   ~ἀλλά τηλύγετόν περ ὁμῶς  καὶ   μοῦνον ἐόντα ~πέμπεν, ἵνα θρασέεσσι
[1, 850]   ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο, ~χερσί τε  καὶ   μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον, ~εὐχόμεναι μακάρεσσιν
[1, 150]   πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον ~ῥηιδίως  καὶ   νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι. ~Σὺν
[1, 100]   δ' ἤλυθεν ἐλδομένοισιν. ~αὐτὴ γὰρ  καὶ   νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ
[1, 800]   ἀνακτορίη δὲ μελέσθω ~σοίγ' αὐτῇ  καὶ   νῆσος: ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων
[1, 850]   ~μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς  καὶ   νόστιμος ἤδη ~Ὑψιπύλης: λίπε δ'
[1, 1250]   ~ἀλλὰ τί μύθων ἦδος; ἐπεὶ  καὶ   νόσφιν ἑταίρων ~εἶμι τεῶν, οἳ
[1, 650]   πολλὰ μετ' ἀνθρώποισι πέλονται; ~ὡς  καὶ   νῦν ὅδ' ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει.
[1, 300]   ἔται δμῶές τε κιόντι. ~Ἠ,  καὶ   μὲν προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο
[1, 500]   γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει. ~Ἠ,  καὶ   μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ
[1, 900]   καὶ αὐτὴ ~νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο  καὶ   οἳ λάχον ὄργια κεῖνα ~δαίμονες
[1, 450]   τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ  καὶ   οἴνῳ ~τερπνῶς ἑψιόωνται, ὅτ' ἄατος
[1, 150]   περιθαρσέες ἀλκῇ ~ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ  καὶ   ὀξυτάτοις ἐκέκαστο ~ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν
[1, 850]   τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν  καὶ   ὀπίσσω ~δή ποτε νοστήσας ἐθέλῃς
[1, 1350]   ἀποκρίναντες ἀρίστους ~υἱέας ἐκ δήμοιο,  καὶ   ὅρκια ποιήσαντο, ~μή ποτε μαστεύοντες
[1, 450]   τ' Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ  καὶ   Ὀρφεὺς ~λαιῇ ἀνασχόμενος κίθαριν πείραζεν
[1, 600]   λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν. ~τῶ  καὶ   ὅτ' ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον
[1, 0]   δ' ἂν ἐγὼ γενεήν τε  καὶ   οὔνομα μυθησαίμην ~ἡρώων, δολιχῆς τε
[1, 450]   ἀοιδῆς. ~Ἤειδεν δ' ὡς γαῖα  καὶ   οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα, ~τὸ πρὶν
[1, 1050]   νῦν περ ~ἀγκέχυται τόδε σῆμα  καὶ   ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι. ~οὐδὲ μὲν οὐδ'
[1, 400]   σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις ~κεῖσέ τε  καὶ   παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ'
[1, 650]   περὶ δὲ μενέαιν' ἀγορεῦσαι. ~τῇ  καὶ   παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο ~ἀδμῆτες
[1, 450]   ἀμφαδίην ἀγόρευσεν: ~Δαιμόνιε, φρονέεις ὀλοφώια  καὶ   πάρος αὐτῷ. ~ἦέ τοι εἰς
[1, 1300]   ἀλλ' ἀνέμοισιν ~δώομεν ἀμπλακίην, ὡς  καὶ   πάρος εὐμενέοντες. ~Τὸν δ' αὖτ'
[1, 400]   ἠπείροιο. ~ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι  καὶ   πάρος οἰωνοῖσιν ~πότμον ἐμὸν πάτρης
[1, 1100]   λιπόντες. ~τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ  καὶ   πᾶσα περαίη ~Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν
[1, 100]   ~τεῦξεν Ἀρεστορίδης κείνης ὑποθημοσύνῃσιν. ~τῶ  καὶ   πασάων προφερεστάτη ἔπλετο νηῶν, ~ὅσσαι
[1, 1250]   περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ' ἀταρποί,  ~καὶ   πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάμπεται αἴγλῃ,
[1, 1100]   ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο ~ἄστυ τε  καὶ   πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης. ~ἔσκε δέ
[1, 400]   μοι ὑπέστης ~Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν  καὶ   πείραθ' ὁδοῖο ~σημανέειν, αὐτὸς γὰρ
[1, 100]   εὐρείης, ἐσθλὸς δ' ἀνέμοιο θυέλλας  ~καὶ   πλόον ἠελίῳ τε καὶ ἀστέρι
[1, 550]   ἐπὶ κύματος ἀγῇ ~τέγγε πόδας,  καὶ   πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων, ~νόστον
[1, 150]   μεγασθενέος τέκε κούρη. ~κεῖνος ἀνὴρ  καὶ   πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν ~οἴδματος,
[1, 350]   ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι, ~μηκέτ' ἔπειθ' ὡς  καὶ   πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα. ~νῦν γε
[1, 650]   ἀρούραις ~γειοτόμον νειοῖο διειρύσσουσιν ἄροτρον,  ~καὶ   πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται;
[1, 350]   ἵν' εὖ ἀραροίατο γόμφοις ~δούρατα  καὶ   ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν. ~σκάπτον
[1, 1100]   ἀνωγῇ ~σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο,  ~καὶ   σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν
[1, 850]   ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος: ~Νίσσεο,  καὶ   σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις
[1, 600]   θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι ~ἀγγελίας  καὶ   σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο, ~σφωιτέροιο τοκῆος,
[1, 250]   ἑτέρην ὀλοφύρετο δακρυχέουσα: ~Δειλὴ Ἀλκιμέδη,  καὶ   σοὶ κακὸν ὀψέ περ ἔμπης
[1, 1300]   ~ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη  καὶ   στήθε' ἀείρας ~νειόθεν ἐκ λαγόνων
[1, 1000]   ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ ~δύπτοντες κεφαλὰς  καὶ   στήθεα, γυῖα δ' ὕπερθεν ~χέρσῳ
[1, 1300]   ~κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοιῇ βορέαο.  ~καὶ   τὰ μὲν ὧς ἤμελλε μετὰ
[1, 1000]   εἴσαντο Πελασγικὸν ἄρεα κέλσαι. ~τῶ  καὶ   τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας
[1, 1050]   ~ἀκταίης ὄρνιθος ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσας.  ~καὶ   τὴν μὲν θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν,
[1, 400]   δῶρα κομίσσω. ~νῦν δ' ἴθι,  καὶ   τήνδ' ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
[1, 900]   ~Λρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:  ~καὶ   τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ
[1, 350]   αὐτὸς ἀρήιος ὤρνυτ' Ἰήσων ~γηθόσυνος,  καὶ   τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν: ~Εἰ μὲν
[1, 250]   ἑὸν παῖδ' ἀγκὰς ἔχουσα ~Ἀλκιμέδη,  καὶ   τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν: ~Αἴθ'
[1, 650]   τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο ~Ὑψιπύλη,  καὶ   τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα: ~Εἰ
[1, 650]   ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν ~θυμηδὲς  καὶ   τοῖσι τόγ' ἔσσεται, εἴ κε
[1, 150]   καλιῇ, ~αἴ κέν πως ἔτι  καὶ   τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι. ~Βῆ δὲ
[1, 50]   τρίτατος γνωτὸς κίε νισσομένοισιν ~Αἰθαλίδης:  καὶ   τὸν μὲν ἐπ' Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν
[1, 600]   ἧκε φέρεσθαι, ~αἴ κε φύγῃ.  καὶ   τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο
[1, 750]   δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες.  ~καὶ   τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε,
[1, 1150]   ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.  ~καὶ   τότε μὲν δαῖτ' ἀμφὶ θεᾶς
[1, 450]   ἀτάσθαλα πάμπαν ἔειπας, ~τοῖα φάτις  καὶ   τοὺς πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν ~υἷας
[1, 50]   Ἐρυβώτης, ~Ἴρου δ' Εὐρυτίων. σὺν  καὶ   τρίτος ἦεν Ὀιλεύς, ~ἔξοχος ἠνορέην
[1, 550]   Μάγνησά θ' ὑπεύδιος ἠπείροιο ~ἀκτὴ  καὶ   τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ' ἄρα τοίγε
[1, 1100]   βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ ~ῥόμβῳ  καὶ   τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται. ~ἡ
[1, 200]   θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης: ~ἀλλ' ἄρα  καὶ   τὼ μέλλον ἐνικρινθῆναι ὁμίλῳ. ~Τόσσοι
[1, 700]   ἀμφὶ δὲ βουσὶν ~Τηλεβόαι μάρναντο  καὶ   υἱέες Ἠλεκτρύωνος: ~οἱ μὲν ἀμυνόμενοι,
[1, 150]   λέκτρων. ~Οἵ τ' Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς  καὶ   ὑπέρβιος Ἴδας ~Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ
[1, 250]   ἔπι μούνῳ ~μίτρην πρῶτον ἔλυσα  καὶ   ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι ~Εἰλείθυια
[1, 850]   ἀπήμονα νόστον ὀπάσσαι. ~ὧς δὲ  καὶ   Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα ~Αἰσονίδεω,
[1, 250]   ἔτι νῆις ἀέθλων. ~ὡς ὄφελεν  καὶ   Φρίξον, ὅτ' ὤλετο παρθένος Ἕλλη,
[1, 750]   καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα. ~Ἐν  καὶ   Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν
[1, 350]   ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν, ~στέρνα θ' ὁμοῦ  καὶ   χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ' ἄρα
[1, 500]   κράτος Οὐλύμποιο: ~ὥς τε βίῃ  καὶ   χερσὶν μὲν Κρόνῳ εἴκαθε
[1, 1100]   αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ  καὶ   ὧλλοι ~ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν
[1, 950]   ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι. ~σὺν δὲ  καὶ   ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες, ~πρίν
[1, 500]   κέλευθοι: ~οὔρεά θ' ὡς ἀνέτειλε,  καὶ   ὡς ποταμοὶ κελάδοντες ~αὐτῇσιν νύμφῃσι
[1, 950]   ~θεσπεσίοις ἕδνοισιν ἀνήγαγεν ἀντιπέρηθεν. ~ἀλλὰ  καὶ   ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005