Alphabétiquement     [«   »]
ταῦρος 1
ταύρων 1
Τάφιοι 1
τε 108
τέ 8
τέγγε 1
τεγγόμενος 1
Fréquences     [«    »]
61 ἐπὶ
99 μὲν
68 οἱ
108 τε
139 δὲ
197 καὶ
300 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

τε


Chant, vers
[1, 1300]   χειρὶ ~ἄκρην ἀμφιβαλὼν προσπτύξατο, φώνησέν  τε:   ~Αἰσονίδη, μή μοί τι χολώσεαι,
[1, 500]   νιφόεντος ἔχον κράτος Οὐλύμποιο: ~ὥς  τε   βίῃ καὶ χερσὶν μὲν
[1, 100]   ~πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός  τε   βιοῖο. ~Τῷ δ' ἐπὶ δὴ
[1, 400]   ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν  τε   βοείας, ~κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ
[1, 200]   ὑπέδεκτο δόμοισιν. ~Ζήτης αὖ Κάλαΐς  τε   Βορήιοι υἷες ἵκοντο, ~οὕς ποτ'
[1, 600]   τέκεν εὐνηθεῖσα. ~τῇσι δὲ βουκόλιαί  τε   βοῶν χάλκειά τε δύνειν ~τεύχεα,
[1, 450]   δεύετο δ' οἴνῳ ~χείλεα, κυάνεαί  τε   γενειάδες: οἱ δ' ὁμάδησαν ~πάντες
[1, 1000]   ~Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν  τε   Γέφυρον. ~αὐτὰρ ἐυμμελίης Τελαμὼν Βασιλῆα
[1, 1200]   τις θὴρ ~ἄγριος, ὅν ῥά  τε   γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο μήλων, ~λιμῷ
[1, 50]   γὰρ ἦεν ~αὐτὸν ὁμῶς Μόψον  τε   δαήμονα μαντοσυνάων ~πλαγχθέντας Λιβύης ἐνὶ
[1, 1150]   δ' οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο  τε   δαῖτα, ~Ἐκβασίῳ ῥέξαντες ὑπὸ κνέφας
[1, 550]   περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν ~φραδμοσύνῃ μήτι  τε   δαΐφρονος Ἁγνιάδαο ~Τίφυος, ὅς ῥ'
[1, 150]   ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν  τε   ~δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα
[1, 1150]   χθονός, ἤιά τέ σφιν ~μῆλά  τε   δευομένοις μέθυ τ' ἄσπετον ἐγγυάλιξαν.
[1, 400]   ἀπειρέσιοι δ' ἐνὶ μέσσῳ ~κεῖσέ  τε   δεῦρό τ' ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
[1, 850]   νηὶ λέλειπτο ~αὐτὸς ἑκὼν παῦροί  τε   διακρινθέντες ἑταῖροι. ~αὐτίκα δ' ἄστυ
[1, 600]   χάλκειά τε δύνειν ~τεύχεα, πυροφόρους  τε   διατμήξασθαι ἀροὔρας ~ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης
[1, 300]   Πελόπεια. ~ἀλλ' ἔμπης τὼ μέν  τε   διεξερέεσθαι ἕκαστα ~ἔσχετο: τοὺς δ'
[1, 900]   ἀραρυῖαι. ~ἰσθμὸν δ' αὖ πεδίον  τε   Δολίονες ἀμφενέμοντο ~ἀνέρες: ἐν δ'
[1, 1050]   τε χαίτας ~αὐτοὶ ὁμῶς λαοί  τε   Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα ~τρὶς περὶ
[1, 1000]   δὲ κυδοιμὸς ~δεινός τε ζαμενής  τε   Δολιονίῳ πέσε δήμῳ. ~οὐδ' ὅγε
[1, 800]   ~ἀλλ' οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν  τε   δόμοισιν ~ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ
[1, 600]   δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά  τε   δύνειν ~τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι
[1, 550]   παρεξέθεον Μελίβοιαν. ~ἀκτήν τ' αἰγιαλόν  τε   δυσήνεμον εἰσορόωντες. ~ἠῶθεν δ' Ὁμόλην
[1, 1300]   ἀμήσατο γαῖαν ~ἀμφ' αὐτοῖς, στήλας  τε   δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, ~ὧν ἑτέρη,
[1, 1050]   ἀνηέρθησαν ἄελλαι ~ἤμαθ' ὁμοῦ νύκτας  τε   δυώδεκα, τοὺς δὲ καταῦθι ~ναυτίλλεσθαι
[1, 1000]   κορύσσεται: ἐν δὲ κυδοιμὸς ~δεινός  τε   ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.
[1, 750]   θέλγει ~καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ  τε   ἠιθέοιο ~παρθένος ἱμείρουσα μετ' ἀλλοδαποῖσιν
[1, 400]   βουσὶν ~ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης  τε.   ~ἤτοι μὲν ῥοπάλῳ μέσσον
[1, 1050]   πεπότηται. ~ἐκ γὰρ τῆς ἄνεμοί  τε   θάλασσά τε νειόθι τε χθὼν
[1, 200]   ἔνι πατρὸς ἑοῖο ~μιμνάζειν, Ἄργος  τε   θεᾶς ὑποεργὸς Ἀθήνης: ~ἀλλ' ἄρα
[1, 950]   στόμα νειόθι πέτρῃς ~πόντιον, οἷά  τε   θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα. ~ἀλλὰ
[1, 400]   κεράεσσιν. ~τοὺς δ' ἔταροι σφάξαν  τε   θοῶς, δεῖράν τε βοείας, ~κόπτον,
[1, 750]   ~κείνους κ' εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό  τε   θυμόν, ~ἐλπόμενος πυκινήν τιν' ἀπὸ
[1, 900]   περιναιετάοντες: ~καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί  τε   καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν ~Γηγενέες, μέγα
[1, 50]   ὄφρα νέοιτο. ~Εἵπετο δ' Εὐρυτίων  τε   καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης, ~υἷες
[1, 50]   τέ περ ἠελίοιο ~μεσσηγὺς δύσιές  τε   καὶ ἀντολαὶ εἰσορόωνται. ~Τῷ δ'
[1, 1000]   ἄειραν. ~σὺν δ' ἔλασαν μελίας  τε   καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν ~ὀξείῃ ἴκελοι
[1, 700]   ἐνίσπῃ: ~καὶ δ' αὐτοὺς γαίης  τε   καὶ ἄστεος, αἴ κ' ἐθέλητε,
[1, 700]   ἐνίσπω: ~καὶ δ' αὐτοὺς γαίης  τε   καὶ ἄστεος, αἴ κ' ἐθέλωσιν,
[1, 750]   ~καί ῥ' ὅτε δὴ πυλέων  τε   καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν, ~δημότεραι
[1, 100]   ἀνέμοιο θυέλλας ~καὶ πλόον ἠελίῳ  τε   καὶ ἀστέρι τεκμήρασθαι. ~αὐτή μιν
[1, 1300]   ἄχος εἷλεν ἐνισπεῖν ~μῦθον ὑπερφίαλόν  τε   καὶ ἄσχετον, ἀλλ' ἀνέμοισιν ~δώομεν
[1, 800]   δόμοισιν ~ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ  τε   καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο: ~εἰσόκε τις
[1, 650]   μητίσεται ἄλλη, ~ἐγρέσθω: τοῦ γάρ  τε   καὶ εἵνεκα δεῦρ' ἐκάλεσσα. ~Ὧς
[1, 1150]   πέλει αἰγείροιο: ~τόσση ὁμῶς μῆκός  τε   καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι.
[1, 500]   αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν ~ἄστρα σεληναίη  τε   καὶ ἠελίοιο κέλευθοι: ~οὔρεά θ'
[1, 400]   δεῖράν τε βοείας, ~κόπτον, δαίτρευόν  τε,   καὶ ἱερὰ μῆρ' ἐτάμοντο, ~κὰδ
[1, 50]   ~Τῷ δ' ἄρ' ἐπὶ Κλυτίος  τε   καὶ Ἴφιτος ἠγερέθοντο, ~Οἰχαλίης ἐπίουροι,
[1, 850]   ἀνέρας ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο, ~χερσί  τε   καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον, ~εὐχόμεναι
[1, 0]   ~νῦν δ' ἂν ἐγὼ γενεήν  τε   καὶ οὔνομα μυθησαίμην ~ἡρώων, δολιχῆς
[1, 400]   νῆα σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις ~κεῖσέ  τε   καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ
[1, 1100]   ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο ~ἄστυ  τε   καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης. ~ἔσκε
[1, 1300]   πολυφράδμων ὑποφήτης: ~ὕψι δὲ λαχνῆέν  τε   κάρη καὶ στήθε' ἀείρας ~νειόθεν
[1, 1100]   ἄνθεα ποίης. ~θῆρες δ' εἰλυούς  τε   κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες ~οὐρῇσιν
[1, 50]   ἄλλους ~γήραος υἷας ἔχεν βιότοιό  τε   κηδεμονῆας. ~ἀλλά τηλύγετόν περ
[1, 1150]   γαίης ~ἀμφ' Ἀργανθώνειον ὄρος προχοάς  τε   Κίοιο. ~τοὺς μὲν ἐυξείνως Μυσοὶ
[1, 300]   ~κεῖσε δ' ὁμαρτήσουσιν ἔται δμῶές  τε   κιόντι. ~Ἠ, καὶ μὲν
[1, 1050]   ὄσσαν ἄκουσα ~ἀλκυόνος ἁλίης,  τε   κνώσσοντος ὕπερθεν ~σεῖο πέριξ τὰ
[1, 800]   ἀνέτελλε γενέθλη. ~αὔτως δ' ἀδμῆτές  τε   κόραι, χῆραί τ' ἐπὶ τῇσιν
[1, 250]   ~αὐτίκ' ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων  τε   λαθέσθαι, ~ὄφρ' αὐτός με τεῇσι
[1, 150]   Καλυδῶνος ~ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε, Λαοκόων  τε,   ~Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν
[1, 100]   Ἀρήιος, υἷε Βίαντος, ~ἤλυθον ἴφθιμός  τε   Λεώδοκος, οὓς τέκε Πηρὼ ~Νηληίς:
[1, 400]   ~πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό  τε   λιγνὺν ~πορφυρέαις ἑλίκεσσιν ἐναίσιμον ἀίσσουσαν:
[1, 1100]   δ' εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους  τε   λιπόντες ~οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον.
[1, 950]   ἀντιπέρηθεν. ~ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν  τε   λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης ~τοῖς
[1, 0]   ἀγχόθι ναίων, ~ἔνθα μὲν Ἀπιδανός  τε   μέγας καὶ δῖος Ἐνιπεὺς ~ἄμφω
[1, 850]   καὶ αὐτὴν ~Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί  τε   μειλίσσοντο. ~ἀμβολίη δ' εἰς ἦμαρ
[1, 600]   προέηκαν ~Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ  τε   μέλεσθαι ~ἀγγελίας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον
[1, 1350]   ἐρέουσι Κιανοί, ~κοῦρον Θειοδάμαντος, ἐυκτιμένης  τε   μέλονται ~Τρηχῖνος. δὴ γάρ ῥα
[1, 300]   τὰ ἕκαστα μέλοιτο, ~νείκεα συνθεσίας  τε   μετὰ ξείνοισι βαλέσθαι. ~Ὧς φάτο:
[1, 300]   ~δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο φώνησέν  τε:   ~Μήτις ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω.
[1, 1250]   ἀίσσοντα. ~ὡς δ' ὅτε τίς  τε   μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος ~πίσεά
[1, 1050]   γὰρ τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά  τε   νειόθι τε χθὼν ~πᾶσα πεπείρανται
[1, 750]   φαεινῷ ἀστέρι ἶσος, ~ὅν ῥά  τε   νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν ~νύμφαι θηήσαντο
[1, 300]   ἐυφρονέων μετέειπεν: ~Ἄλλα μὲν ὅσσα  τε   νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν ~πάντα γὰρ
[1, 1100]   Φρυγίης, Τιτίην θ' ἅμα Κύλληνόν  τε,   ~οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ
[1, 1000]   ~Τυνδαρίδαι δ' ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον  τε.   ~Οἰνεΐδης δ' ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν
[1, 1200]   ἰοὺς ~δέρμα θ' ἑλὼν ῥόπαλόν  τε   παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι. ~Τόφρα δ'
[1, 1200]   ὕδωρ ~φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα  τε   πάντα ~ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν
[1, 400]   ἄρ' ἔπειτα ~χέρνιβά τ' οὐλοχύτας  τε   παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων ~εὔχετο κεκλόμενος
[1, 900]   καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν ~ἠιόνα ζαθέην  τε   παρήμειβον Πιτύειαν. ~καὶ δὴ τοίγ'
[1, 1100]   φηγοῖσιν ἐπηρεφὲς ἀκροτάτῃσιν, ~αἵ ῥά  τε   πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται. ~βωμὸν δ'
[1, 1350]   δὲ πανημερίην ἄνεμος φέρε νυκτί  τε   πάσῃ ~λάβρος ἐπιπνείων: ἀτὰρ οὐδ'
[1, 850]   φίλον. ἥδε δὲ νῆσος ~σκῆπτρά  τε   πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ
[1, 400]   μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ  τε   περῆσαι ~ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι
[1, 250]   προμολῇσι κιόντων. ~ἤδη δὲ δμῶές  τε   πολεῖς δμωαί τ' ἀγέροντο: ~μήτηρ
[1, 300]   δ' ἐνόησαν Ἄκαστον ὁμῶς Ἄργον  τε   πόληος ~νόσφι καταβλώσκοντας, ἐθάμβησαν δ'
[1, 400]   πατρώιον Ἀπόλλωνα: ~Κλῦθι ἄναξ, Παγασάς  τε   πόλιν τ' Αἰσωνίδα ναίων, ~ἡμετέροιο
[1, 650]   ἠέ τις ἄλλος ~δυσμενέων,  τε   πολλὰ μετ' ἀνθρώποισι πέλονται; ~ὡς
[1, 450]   δ' ἀμοιβαδὶς ἀλλήλοισιν ~μυθεῦνθ' οἷά  τε   πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ
[1, 550]   Ἀμύροιο ῥέεθρα. ~κεῖθεν δ' Εὐρυμενάς  τε   πολυκλύστους τε φάραγγας ~Ὄσσης Οὐλύμποιό
[1, 350]   μοι χρείων ὑπέδεκτο ~σημανέειν δείξειν  τε   πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
[1, 0]   καὶ οὔνομα μυθησαίμην ~ἡρώων, δολιχῆς  τε   πόρους ἁλός, ὅσσα τ' ἔρεξαν
[1, 1250]   μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος ~πίσεά  τε   προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων
[1, 0]   πέτρας ~θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν  τε   ῥέεθρα. ~φηγοὶ δ' ἀγριάδες, κείνης
[1, 500]   ἑδριόωντο. ~μέσσῳ δ' Ἀγκαῖος μέγα  τε   σθένος Ἡρακλῆος ~ἵζανον: ἄγχι δέ
[1, 250]   τεύχε' ἀείρειν ~πέφραδεν: οἱ δέ  τε   σῖγα κατηφέες ἠείροντο. ~μήτηρ δ'
[1, 500]   ~γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο κεραυνῷ, ~βροντῇ  τε   στεροπῇ τε: τὰ γὰρ Διὶ
[1, 500]   ἐκαρτύναντο κεραυνῷ, ~βροντῇ τε στεροπῇ  τε:   τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει.
[1, 50]   Βούτης, ~παῖς ἀγαθοῦ Τελέοντος, ἐυμμελίης  τε   Φάληρος. ~Ἄλκων μιν προέηκε πατὴρ
[1, 550]   ~κεῖθεν δ' Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους  τε   φάραγγας ~Ὄσσης Οὐλύμποιό τ' ἐσέδρακον:
[1, 100]   κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων, ~πρωθήβης, ἰῶν  τε   φορεὺς φύλακός τε βιοῖο. ~Τῷ
[1, 1050]   δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό  τε   χαίτας ~αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε
[1, 1150]   ἔκαμψεν ~αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας δέ  τε   χεῖρας ~εἰσορόων κακὰ πολλὰ ἑῇ
[1, 1050]   ἄνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι  τε   χθὼν ~πᾶσα πεπείρανται νιφόεν θ'
[1, 800]   ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν ~ἔν  τε   χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι
[1, 500]   δ' ὡς πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη  τε   ~Ὠκεανὶς νιφόεντος ἔχον κράτος Οὐλύμποιο:
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005