Alphabétiquement     [«   »]
ὅθι 1
ὀθνείῃσι 1
Οἱ 1
οἱ 68
Οἵ 1
οἵ 1
οἳ 6
Fréquences     [«    »]
39 γὰρ
61 ἐπὶ
41 τ
68 οἱ
99 μὲν
108 τε
139 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

οἱ


Chant, vers
[1, 0]   δὲ τόνγ' ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί  οἱ   ἄεθλον ~ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος, ὄφρ'
[1, 900]   ~χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ  οἱ   ἀκταὶ ~ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ' ὑπὲρ
[1, 150]   ἐξεγένοντο ~Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων δέ  οἱ   ἀλκὴν ~δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ' ὅττι
[1, 1050]   ~νύμφαι ἀποφθιμένην ἀλσηίδες ὠδύραντο: ~καί  οἱ   ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν
[1, 100]   νῆα θοὴν κάμε: σὺν δέ  οἱ   Ἄργος ~τεῦξεν Ἀρεστορίδης κείνης ὑποθημοσύνῃσιν.
[1, 1000]   πάντας ~ἐνναέται τιμαῖς ἡρωίσι κυδαίνουσιν.  ~οἱ   δ' ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε
[1, 850]   βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο ~Αἰσονίδης:  οἱ   δ' ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν
[1, 500]   ~στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.  ~οἱ   δ' ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ
[1, 300]   ~στῆ δ' ἄρ' ἐπὶ προμολῇς:  οἱ   δ' ἀντίοι ἠγερέθοντο. ~ἐς δ'
[1, 400]   ἐρύσαντο ~κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν.  οἱ   δ' ἄρ' ἔπειτα ~χέρνιβά τ'
[1, 800]   ἄλλῃ ~αὐταῖς ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντες ἵκοιντο.  ~οἱ   δ' ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος,
[1, 1100]   αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.  ~οἱ   δ' ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ
[1, 1250]   ~ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί τ' ἀνέμοιο.  ~οἱ   δ' εἴσβαινον ἄφαρ λελιημένοι: ὕψι
[1, 350]   ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ ~ῥίμφα μάλ'  οἱ   δ' ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες. ~αἱ
[1, 50]   οἶος ἀπ' ἄλλων ~ἤλασ' ἀριστήων:  οἱ   δ' ἔμπαλιν ὁρμηθέντες ~οὔτε μιν
[1, 350]   καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ'  οἱ   δ' ἐπανέσταν ~πειθόμενοι: ἀπὸ δ'
[1, 700]   δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθ'  οἱ   δ' ἐρέεινον, ~χρεῖος τι
[1, 1150]   τοὶ δ' ἀμφὶ πυρήια δινεύεσκον:  ~οἱ   δ' οἶνον κρητῆρσι κέρων, πονέοντο
[1, 450]   οἴνῳ ~χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδες:  οἱ   δ' ὁμάδησαν ~πάντες ὁμῶς, Ἴδμων
[1, 500]   γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ' ἔνεικεν.  ~οἱ   δ' ὥστ' ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν
[1, 1150]   δίνας, κατὰ δ' εὔνασε πόντον.  ~οἱ   δὲ γαληναίῃ πίσυνοι ἐλάασκον ἐπιπρὸ
[1, 350]   ~βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ' ἔσω ἁλός:  οἱ   δέ μιν αὖθι ~ἂψ ἀνασειράζοντες
[1, 500]   εἰδώς, ~Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος:  οἱ   δέ μιν οὔπω ~γηγενέες Κύκλωπες
[1, 950]   ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό τ' ἐφετμάς:  ~οἱ   δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον
[1, 1200]   ἣν καλέουσιν ~Πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται.  οἱ   δέ που ἄρτι ~νυμφάων ἵσταντο
[1, 250]   δ' ἀρήια τεύχε' ἀείρειν ~πέφραδεν:  οἱ   δέ τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο.
[1, 500]   ἔπεσον δ' ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο:  ~οἱ   δὲ τέως μακάρεσσι θεοῖς Τιτῆσιν
[1, 200]   λαῶν ~πληθὺς σπερχομένων ἄμυδις θέεν:  οἱ   δὲ φαεινοὶ ~ἀστέρες ὣς νεφέεσσι
[1, 1350]   ἐπὶ τυτθὸν ἄητο ~ἠοῦς τελλομένης,  οἱ   δὲ χθονὸς εἰσανέχουσαν ~ἀκτὴν ἐκ
[1, 700]   πρόμον, ὅστις ὄρωρεν, ~ὄφρα τί  οἱ   δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ: ~καὶ
[1, 700]   τις στόλου ἡγεμονεύει, ~ὄφρα τί  οἱ   δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω: ~καὶ
[1, 100]   ἑὸν μόρον οἰωνοῖσιν ~ἤιε, μή  οἱ   δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο. ~οὐ μὲν
[1, 1300]   ἐφέσσατο νειόθι δύψας: ~ἀμφὶ δέ  οἱ   δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ ~πορφύρεον,
[1, 1200]   γλυκερῇσιν ἐρευθόμενον χαρίτεσσιν. ~πρὸς γάρ  οἱ   διχόμηνις ἀπ' αἰθέρος αὐγάζουσα ~βάλλε
[1, 500]   Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα νέεσθαι. ~ἐν γάρ  οἱ   δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ'
[1, 950]   ~μῆλά θ' ὁμοῦ: δὴ γάρ  οἱ   ἔην φάτις, εὖτ' ἂν ἵκωνται
[1, 500]   δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί  οἱ   ἔνερθεν ~ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.
[1, 1000]   νοτισθέντα κρατεροὺς ἀνεχοίατο γόμφους: ~ὧς  οἱ   ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο
[1, 1200]   χῶρον ~φοίτα κεκληγώς: μελέη δέ  οἱ   ἔπλετο φωνή. ~αἶψα δ' ἐρυσσάμενος
[1, 750]   ἴθυνε, τινάσσων ~ἡνία, σὺν δέ  οἱ   ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια: ~τὸν δὲ
[1, 200]   Ὀρνυτίδαο ~Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος δέ  οἱ   ἔσκε πάροιθεν, ~ἦμος ἔβη Πυθώδε
[1, 1300]   ~Μυσίδ' ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε μή  οἱ   ~ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα μόρον,
[1, 0]   ~ὁπλότερος πολέμιζε: τότ' αὖ βαρύθεσκέ  οἱ   ἤδη ~γυῖα, μένεν δ' ἔτι
[1, 250]   δή τι δυσάμμορος. τέ  οἱ   ἦεν ~βέλτερον, εἰ τὸ πάροιθεν
[1, 350]   ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ  οἱ   ἱστὸν ~λαίφεά τ' εὐποίητα καὶ
[1, 950]   παίδεσσιν ἀγαλλόμενος μεμόρητο: ~ἀλλ' ἔτι  οἱ   κατὰ δώματ' ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις
[1, 700]   ~Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος:  ~οἱ   μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ' ἐθέλοντες
[1, 1150]   ἄσπετον ἐγγυάλιξαν. ~ἔνθα δ' ἔπειθ'  οἱ   μὲν ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ
[1, 150]   λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν. ~καὶ μήν  οἱ   μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν
[1, 600]   ἐπέτρεπον Ἑρμείαο, ~σφωιτέροιο τοκῆος,  οἱ   μνῆστιν πόρε πάντων ~ἄφθιτον: οὐδ'
[1, 1300]   πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα; ~Ἄργεΐ  οἱ   μοῖρ' ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι ~ἐκπλῆσαι
[1, 750]   ῥ' Ἀταλάντη ~Μαινάλῳ ἔν ποτέ  οἱ   ξεινήιον ἐγγυάλιξεν, ~πρόφρων ἀντομένη: περὶ
[1, 300]   αὐτὰρ καλὴν ~δίπλακα, τήν  οἱ   ὄπασσε κασιγνήτη Πελόπεια. ~ἀλλ' ἔμπης
[1, 700]   ἔργον, ~δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν  οἱ   ὄπασσεν ~Παλλάς, ὅτε πρῶτον δρυόχους
[1, 1250]   Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ δέ  οἱ   ὄσσε ~ὄστλιγγες μαλεροῖο πυρὸς ὣς
[1, 1100]   νιφόεν θ' ἕδος Οὐλύμποιο: ~καί  οἱ,   ὅτ' ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν
[1, 550]   ἐπευφήμησεν ἀκηδέα νισσομένοισιν. ~σὺν καί  οἱ   παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα ~Πηλεΐδην Ἀχιλῆα,
[1, 150]   πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ  οἱ   ~πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ,
[1, 200]   μάλα πάντας, ἐπεὶ Μινύαο θυγατρῶν  ~οἱ   πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἀφ' αἵματος
[1, 0]   νόστον ὀλέσσῃ. ~Νῆα μὲν οὖν  οἱ   πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ ~Ἄργον Ἀθηναίης
[1, 850]   χεῖρας ἑλοῦσα ~Αἰσονίδεω, τὰ δέ  οἱ   ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος: ~Νίσσεο,
[1, 500]   σθένος Ἡρακλῆος ~ἵζανον: ἄγχι δέ  οἱ   ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
[1, 1350]   κατ' αὐτόθι νάσσατο παῖδας, ~οὕς  οἱ   ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι. ~Νηῦν
[1, 1200]   κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ  οἱ   ὕδωρ ~φθαίη ἀφυσσάμενος ποτιδόρπιον, ἄλλα
[1, 100]   νόον Εὐρυσθῆος ~ὡρμήθη: σὺν καί  οἱ   Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων, ~πρωθήβης,
[1, 500]   κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν: ~ὧς  οἱ   ὑπ' Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
[1, 700]   μογέοντι ἐοικώς: ~Ἀμφίων δ' ἐπί  οἱ   χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων ~ἤιε, δὶς
[1, 700]   ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ δέ  οἱ   ὤμου ~πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005