Alphabétiquement     [«   »]
σχήσεις 1
σχίζῃσιν 1
σωότεροι 1
τ 41
τὰ 15
τάγε 2
τάδε 1
Fréquences     [«    »]
39 γὰρ
38 ἐν
35
41 τ
61 ἐπὶ
68 οἱ
99 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

τ


Chant, vers
[1, 250]   δὲ δμῶές τε πολεῖς δμωαί  τ'   ἀγέροντο: ~μήτηρ δ' ἀμφ' αὐτὸν
[1, 1050]   τεύχεσι δινηθέντες ~τύμβῳ ἐνεκτερέιξαν, ἐπειρήσαντό  τ'   ἀέθλων, ~ἣ θέμις, ἂμ πεδίον
[1, 550]   δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν. ~ἀκτήν  τ'   αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες. ~ἠῶθεν
[1, 250]   ἄλγεσιν ἄλγος ἄροιο. ~πήματα γάρ  τ'   ἀίδηλα θεοὶ θνητοῖσι έμουσιν, ~τῶν
[1, 150]   δ' ἵετο Κολχίδα γαῖαν ~αὐτόν̣  τ'   Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων. ~Ἀστέριος
[1, 450]   μὴ δηριόωντας ὁμοκλήσαντες ἑταῖροι ~αὐτός  τ'   Αἰσονίδης κατερήτυεν: ἂν δὲ καὶ
[1, 400]   ~Κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν  τ'   Αἰσωνίδα ναίων, ~ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον,
[1, 100]   αὐτὸς δὲ θεοπροπίας ἐδίδαξεν ~οἰωνούς  τ'   ἀλέγειν ἠδ' ἔμπυρα σήματ' ἰδέσθαι.
[1, 1250]   γαῖαν ἵκοντο ~λαῖτμα βιησάμενοι ἀνέμου  τ'   ἄλληκτον ἰωήν, ~εἰ μὴ Θρηικίοιο
[1, 1050]   πύματον λάχος: αὐτὰρ Ἄκαστος ~Μόψος  τ'   Ἀμπυκίδης ἀδινὰ κνώσσοντας ἔρυντο. ~ἡ
[1, 800]   ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι,  τ'   ἂν ἔπειτα ~πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος
[1, 450]   σε δαμνᾷ ~τάρβος ἐπιπλόμενον, τό  τ'   ἀνάλκιδας ἄνδρας ἀτύζει; ~ἴστω νῦν
[1, 1250]   δὲ Τῖφυς ~ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν, ἐπαύρεσθαί  τ'   ἀνέμοιο. ~οἱ δ' εἴσβαινον ἄφαρ
[1, 750]   ἐμὸς ἐμβασίλευεν, ~τηνίκα Θρηικίην, οἵ  τ'   ἀντία ναιετάουσιν, ~δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ
[1, 1150]   σφιν ~μῆλά τε δευομένοις μέθυ  τ'   ἄσπετον ἐγγυάλιξαν. ~ἔνθα δ' ἔπειθ'
[1, 150]   γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων. ~Οἵ  τ'   Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
[1, 400]   ἐνὶ μέσσῳ ~κεῖσέ τε δεῦρό  τ'   ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι. ~αὐτὰρ ἐμοὶ
[1, 1050]   οἰῶν. ~κινήσας ἀνέγειρε παρασχεδόν, ὧδέ  τ'   ἔειπεν: ~Αἰσονίδη, χρειώ σε τόδ'
[1, 650]   ~ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ  τ'   ἔειπεν: ~Δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ
[1, 1250]   Τελαμῶνα δ' ἕλεν χόλος, ὧδέ  τ'   ἔειπεν: ~Ἧσ' αὔτως εὔκηλος, ἐπεί̣
[1, 550]   ποίης ~εἰς αὖλιν, δέ  τ'   εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
[1, 1050]   δὴ κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν ~ἀνδράσι  τ'   ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ
[1, 950]   Ἀπόλλωνι ~εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης  τ'   ἐμελοντο. ~δῶκεν δ' αὐτὸς ἄναξ
[1, 900]   ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ ~πατρί  τ'   ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος,
[1, 1000]   ~ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός,  τ'   ἐνὶ θάμνοις ~αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται:
[1, 650]   μενοεικέα δῶρα πόρωμεν ~ἀνδράσιν, οἷά  τ'   ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας,
[1, 500]   ἄφαρ δ' ὀρόθυνεν ἑταίρους ~βαινέμεναί  τ'   ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά.
[1, 800]   δ' ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί  τ'   ἐπὶ τῇσιν ~μητέρες ἂμ πτολίεθρον
[1, 900]   ἠπείροιο ~εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον  τ'   ἐπιμύρεται ἰσθμὸς ~χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος:
[1, 600]   δηρὸν ἄτισσαν. ~ὦ μέλεαι, ζήλοιό  τ'   ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι. ~οὐκ οἶον σὺν
[1, 400]   βωμὸν ἐπάκτιον Ἀπόλλωνος, ~Ἀκτίου Ἐμβασίοιό  τ'   ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε ~φιτροὺς
[1, 0]   δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα  τ'   ἔρεξαν ~πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ' ὑποφήτορες
[1, 550]   πολυκλύστους τε φάραγγας ~Ὄσσης Οὐλύμποιό  τ'   ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα ~κλείτεα Παλλήναια,
[1, 350]   ἐν δέ οἱ ἱστὸν ~λαίφεά  τ'   εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο. ~Αὐτὰρ
[1, 950]   σφεων ~πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό  τ'   ἐφετμάς: ~οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας
[1, 1150]   λελιημένοι ἠπείροιο ~Ῥυνδακίδας προχοὰς μέγα  τ'   ἠρίον Λἰγαίωνος ~τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης
[1, 150]   πολέμοιο. ~Καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς  τ'   ἴσαν Ἀρκαδίηθεν, ~οἳ Τεγέην καὶ
[1, 250]   πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν, ~τῇ δέ  τ'   ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ,
[1, 200]   οὔ κέ τις ἔτλη ~ἠνορέην  τ'   ὀνόσασθαι, καὶ μεταρίθμιος ἦεν
[1, 400]   οἱ δ' ἄρ' ἔπειτα ~χέρνιβά  τ'   οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
[1, 100]   Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη ~Κάστορά  τ'   ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων ~Σπάρτηθεν:
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005