Alphabétiquement     [«   »]
δάκνων 1
δακόντι 1
δακόντος 1
δὲ 158
δέ 9
δεδοικέναι 1
δέδωκας 1
Fréquences     [«    »]
69
51 πρὸς
63 τῶν
158 δὲ
234 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

δὲ


Fables
[161]   πάλιν ~πρὸς τοὺς κολοιούς. Οἱ  δὲ   ἀγανακτοῦντες ἐπὶ τῇ ὕβρει οὐ
[195]   λύκος μὲν προβάτῳ, πάρδαλις  δὲ   αἰγάγρῳ, ἐλάφῳ δὲ ~τίγρις, κύων
[158]   οὐδὲν μὲν ἄλλο εὗρον, μόνον  δὲ   ~ἀλεκτρυόνα, καὶ τοῦτον λαβόντες ἀπηλλαγησαν.
[180]   τοῦ δένδρου κοίλωμα ἔχοντος. Τοῦ  δὲ   ἀλεκτρυόνος ~κατὰ τὸ εἰωθὸς νύκτωρ
[180]   ᾠδὰς καὶ ~συνευφρανθῶμεν ἀμφότεροι.  δὲ   ἀλέκτωρ ὑπολαβὼν ἔφη αὐτῇ· ~Ἄπελθε,
[179]   ἔφευγε διὰ τῶν ~ἀμφόδων. Κύνες  δὲ   ἄλλοι τοῦτον ἰδόντες εὐτραφῆ οἷα
[199]   ἔκειτο ἐν φάραγγι· τῇ προσφιλεῖ  δὲ   ἀλώπεκι, ~προσωμίλει, εἶπεν· εἰ
[180]   ὅπως κρούσῃ τὸ ξύλον. Τῆς  δὲ   ἀλώπεκος ἀπελθούσης ~τοῦ φωνῆσαι αὐτόν,
[199]   αὐτῆς ἐγκάτων καὶ ~καρδίας.  δὲ   ἀλώπηξ ἀπελθοῦσα εὗρε τὴν ἔλαφον
[192]   ὄνομά ~σοι κερδώ ἐστιν;  δὲ   ἀλώπηξ· Εἰ ἀπιστεῖς, ἔφη, δεῦρο·
[199]   καὶ ἔγκατα αὐτῆς ~καταπίνων.  δὲ   ἀλώπηξ εἱστήκει ὁρῶσα· καρδίαν δὲ
[161]   καὶ τούτοις ἠξίου ~συνδιαιτᾶσθαι. Οἱ  δὲ   ἀμφιγνοοῦντες αὐτοῦ τό τε εἶδος
[200]   βλέποντες μὲν αὐτήν, μὴ δυνάμενοι  δὲ   ἀναστῆναι· Δείλαιοι ~ἡμεῖς, εἶπον, ὅτι
[155]   κύων εἰς φρέαρ ἔπεσεν.  δὲ   ἀνιμήσασθαι αὐτὸν ~βουλόμενος ἐκεῖ κατέβη.
[182]   τὰ χε ίλη περιέλειχεν.  δὲ   ἀπαυδήσας ἔφη πρὸς αὐτόν· ~Ἀλλ'
[182]   τοῦτον ποτὲ μὲν ἔδακνε, ποτὲ  ~δὲ   αυ̣ τοῦ τὰ χε ίλη
[162]   χρήματα, δοκοῦσί τινες εἶναι, ἐπειδὰν  δὲ   αὐτὰ ἀποδώσωσιν, ~ὁποῖοι ἐξ ἀρχῆς
[176]   ἐπὶ τὰς βύρσας ~παραγένωνται. Συνέβη  δὲ   αὐταῖς πινούσαις διαρραγῆναι πρὶν
[185]   ὡς τὸ ἐκείνης ~ἀφαιρησομένη. Συνέβη  δὲ   αὐτῇ ἀμφοτέρων στερηθῆναι, τοῦ μὲν
[199]   σκιρτῶσαν ἐν ~τᾶς ὕλαις· προσπαίσασα  δὲ   αὐτῇ καὶ χαίρειν εἰποῦσα ἔφη·
[193]   τῆς ~ἠϊόνος νεκρὸς ἔκειτο. Ἰκτῖνος  δὲ   αὐτὸν θεασάμενος ἔφη· Ἄξια σύ
[184]   οἷός τε ἦν καταφαγεῖν.  δὲ   αὐτοῦ ἐδεήθη πρὸς τὸ παρὸν
[198]   τῆς θυγατρὸς ~δοκιμάζει· μὴ ἄλλως  δὲ   αὐτῷ δύνασθαι ἐκδοῦναι, ἐὰν μὴ
[191]   ἔγνωσαν δεῖν ἑαυτοὺς ~κατακρημνίσαι. Παραγενομένων  δὲ   αὐτῶν ἐπί τινα κρημνόν,
[172]   ~Γεωργοῦ παῖς κοχλίας ὤπτα· ἀκούσας  δὲ   αὐτῶν τριζόντων ἔφη· ~κάκιστα
[200]   τοῦτον ἁρπάσασα, φεύγουσα ᾤχετο. ~Οἱ  δὲ   βλέποντες μὲν αὐτήν, μὴ δυνάμενοι
[162]   γενόμενος ἧκε καὶ αὐτός. Τοῦ  δὲ   Διὸς μέλλοντος ~χειροτονῆσαι αὐτοῖς τὸν
[173]   τὸν δὲ τραπέζης ἕνεκεν. Ἐπεὶ  δὲ   ἔδει τὸν ~χῆνα παθεῖν ἐφ'
[199]   εἰ εἶδον ἔλαφον ~ᾑμαγμένην. Οἱ  δὲ   ἔδειξαν ἐν τῇ ὕλῃ. Εὗρεὲ
[194]   ~Πόσους παῖδας σὺ γεννᾷς;  δὲ   εἶπεν· Ἕνα μέν, ἀλλὰ γενναῖον.
[151]   πέτρᾳ τὰς ~πλευρὰς προστρίβειν.  δὲ   εἶπεν· Μῆτερ, σύ, διδάσκουσα,
[179]   αἰτίαν ~τῆς φυγῆς ἐπηρώτων.  δὲ   εἶπεν· Ὅτι τροφῇ συζῶ περισσῇ
[199]   ποιεῖ ~βασιλεῖς καὶ ἐρέθιζε.  δὲ   εἶπεν· Οὕτως ἄνανδρος εἶ καὶ
[199]   δόλῳ πάλιν ταύτην ~ἀγαγεῖν.  δὲ   εἶπεν· Χαλεπὸν καὶ δύσκολον ἐπιτάττεις
[196]   ἐπυνθάνετο αὐτοῦ πῶς ἔχοι. Τοῦ  δὲ   εἰπόντος· Κακῶς, καὶ ~τὴν αἰτίαν
[180]   φωνὴν ζῷον ἔχον ἀσπάσασθαι. Τοῦ  δὲ   εἰπόντος ~τὸν θυρωρὸν πρότερον διυπνίσαι
[199]   δειλαίαν ἔπεισε ~δεύτερον ἐλθεῖν. Ἐπεὶ  δὲ   εἰς τὸ σπήλαιον εἰσῆλθεν,
[199]   δὲ ἀλώπηξ εἱστήκει ὁρῶσα· καρδίαν  δὲ   ἐκπεσοῦσαν ~ἁρπάζει λαθραίως, τοῦ κόπου
[199]   καταψυχομένην, ~καὶ ἔστη ἀναιδῶς.  δὲ   ἔλαφος χολωθεῖσα καὶ φρίξασα τὴν
[199]   με σύμβουλον ἐν πᾶσιν. ~Εἰ  δὲ   ἐμοῦ τῆς γραὸς ἀκούσῃς, συμβουλεύω
[166]   δὲ τῆς ὑποσχέσεως ~ἐπελάθετο. Αὖθις  δὲ   ἐν ἑτέρᾳ παγίδι ληφθείς, ἀφεὶς
[200]   διὰ μέσων αὐτῶν ~ἀπηλλάττετο. Ὁι  δὲ   ἐξαναστῆναι μὴ δυνάμενοι ἔφασαν· Ἄθλιοι
[199]   κύων ἐπηκολούθει, ~πλέκουσα πανουργίας· ποιμένας  δὲ   ἐπηρώτα εἰ εἶδον ἔλαφον ~ᾑμαγμένην.
[156]   καὶ εἰς θέατρον εἰσελθεῖν. Ἀφικόμενος  ~δὲ   ἐπὶ σκήνην καὶ πάνυ κακῶς
[187]   λέοντα ἰδων, τοῦτον ἐδίωκεν. Ὡς  δὲ   ἐπιστραφεὶς ~λέων ἐβρυχήσατο, φοβηθεὶς
[183]   ἀσχοληθέντος, ~καρδίαν ἁρπάσας ἔφυγεν.  δὲ   ἐπιστραφείς, ὡς ἐθεάσατο αὐτόν, ~εἶπεν·
[167]   ~κοιμώμενον, τοῦτον καταπτὰς ἥρπασε. Τοῦ  δὲ   ἐπιστραφέντος καὶ ~δακόντος αὐτόν, ἀποθνῄσκειν
[179]   ἔφευγε διὰ τῶν ~ἀμφόδων. Κύνες  δὲ   ἕτεροι οἷάπερ ταῦρον ἰδόντες εὐπαθῆμ
[199]   ὑψηλή ἐστι τὸ εἶδος, πολλὰ  δὲ   ἔτη ~ζῇ, τὸ κέρας αὐτῆς
[158]   ἐπὶ τὰ ἔργα ἐγείρων. Οἱ  δὲ   ἔφασαν· Αλλὰ διὰ τοῦτό σε
[195]   κύων δὲ λαγωῷ. πτὼξ  δὲ   ἔφη· Πολλὰ ηὐχόμην ἰδεῖν τὴν
[171]   κύνα ἐφ' ἑστίασιν ἐκάλεσεν.  δὲ   ἔφη πρὸς ~αὐτήν· Τί μάτην
[190]   παρεκάλουν εἰς συμμαχίαν ~ἀλώπεκας. Αἱ  δὲ   ἔφησαν· Ἐβοηθήσαμεν ἂν ὑμῖν, εἰ
[199]   γινώσκουσα τὸ ~μέλλον. λέων  δὲ   ἐφορμήσας αὐτῇ ἐν σπουδῇ τὰ
[192]   δεῦρο· ἐγὼ ἑστιῶ ~σε.  δὲ   ἠκολούθει καὶ ἦν ἔνδον οὐδὲν
[154]   τέ ἐστι καὶ στερεά, ~τὰ  δὲ   ἥμερα λεπτὰ καὶ μεμαρασμένα. Κἀκεῖνος
[160]   προσέμενεν ἕως σῦκα γένωνται. Ἀλώπηξ  δὲ   ~θεασαμένη αὐτον ἐγχρονίζοντα καὶ τὴν
[187]   φοβηθεὶς εἰς τοὐπίσω ἔφυγεν. Ἀλώπηξ  δὲ   ~θεασαμένη αὐτὸν ἔφη· κακὴ
[165]   ἐπί τινος δένδρου ἐκάθισεν. Ἀλώπηξ  δὲ   ~θεασαμένη αὐτὸν καὶ βουλομένη τοῦ
[184]   πρὸ ἐπαύλεώς τινος ἐκοιμᾶτο. Λύκος  δὲ   θεασάμενος καὶ ~συλλαβὼν οἷός τε
[188]   λίαν ὑπάρχω σου ἰσχυρότερος. Εἰ  δὲ   θέλεις, ἔλθωμεν ~καὶ εἰς πόλεμον.
[196]   ἐπίσκεψιν ζῷα συνλαμβάνων ~κατήσθιε. Πολλῶν  δὲ   θηρίων καταναλωθέντων, ἀλώπηξ τὸ ~τέχνασμα
[199]   ἀγνώμων, ~ἄρκτος δὲ νωθρός, πάρδαλις  δὲ   θυμώδης, τίγρις ἀλαζών· ἔλαφος
[191]   αὐτὴν ἐμπεσούμενοι καὶ ἀποπνιγησόμενοι. Τῶν  δὲ   καθημένων ~κύκλῳ τῆς λίμνης βατράχων,
[197]   ~μὲν τὰ ποίμνια διέφθειρεν, ἔπειτα  δὲ   καὶ ἐπὶ τοὺς βόας ἐτράπη.
[199]   ἡμῶν λέων γείτων ἐστίμοι· ~νοσεῖ  δὲ   καὶ ἔστιν ἐγγὺς τοῦ θνῄσκειν.
[180]   ἀλεκτρυὼν ἑταιρείαν ποιησάμενοι ὥδευον. Ἑσπέρας  δὲ   ~καταλαβούσης, μὲν ἀλεκτρυὼν ἐπὶ
[178]   παραχρῆμα ἔξωθεν τῶν θυρίδων. ~Ὁ  δὲ   κατιὼν ἀπῄει μεγάλως κράζων. Τῶν
[155]   κύων εἰς φρέαρ κατέπεσεν.  δὲ   κηπωρὸς βουλόμενος ~αὐτὸν ἐκεῖθεν ἀνενεγκεῖν,
[169]   ἄλλο τι τῶν ~τιμίων, διὰ  δὲ   κόκκον σίτου μικρὸν τὸν θάνατον
[162]   ὄρνεα πρὸς τὸν Δία.  δὲ   κολοιὸς ~ποικίλος γενόμενος ἧκε καὶ
[200]   καὶ ~σκοτοδινιᾶσαι, ἀπαυδήσαντες ἔκειντο. Ἀλώπηξ  δὲ   κύκλῳ περιιοῦσα, ~πεπτωκότας αὐτοὺς ἰδοῦσα
[173]   καιρὸς ~οὐκ ἀφῆκεν ἑκάτερον.  δὲ   κύκνος, ἀντὶ τοῦ χηνὸς ἀπαχθείς,
[178]   ἀπῄει μεγάλως κράζων. Τῶν τις  δὲ   κυνῶν, τῶν καθ' ὁδὸν ~αὐτῷ
[178]   φίλων αὐτῷ καὶ ~οἰκείων.  δὲ   κύων αὐτοῦ ἄλλον κύνα ἐκάλει,
[186]   ἐν τῇ ἀγορᾷ ~ἠλαζονεύετο. Γραῦς  δὲ   κύων εἶπεν αὐτῷ· Τί φαντάζῃ;
[155]   αὐτὸν ~βουλόμενος ἐκεῖ κατέβη.  δὲ   κύων ἠπορημένος, ὡς προσῆλθεν ~αὐτῷ,
[180]   ἐν τοῖς κλάδοις ἐκάθισεν·  δὲ   ~κύων κάτωθεν τῆς ῥαγάδος τοῦ
[180]   ἐπὶ δένδρου ἐκάθευδεν ἀναβάς,  δὲ   ~κύων πρὸς τῇ ῥίζῃ τοῦ
[188]   ~κατέλυεν ἑαυτόν, ἕως ἀπηύδησεν.  δὲ   κώνωψ νικήσας τὸν λέοντα, ~σαλπίσας
[192]   λαγωὸς δεῖπνος τῇ ~ἀλώπεκι.  δὲ   λαγωὸς ἔφη· Σὺν κακῷ μέν,
[195]   αἰγάγρῳ, ἐλάφῳ δὲ ~τίγρις, κύων  δὲ   λαγωῷ. πτὼξ δὲ ἔφη·
[199]   κόπου κέρδος ταύτην φαγοῦσα.  δὲ   λέων ~ἅπαντα ἐρευνήσας μόνην καρδίαν
[199]   ὅτι εἰς μάτην ἐκοπίασεν.  δὲ   λέων ~μέγα βρυχώμενος ἐστέναξεν· λιμὸς
[188]   τῷ ἀνδρὶ μαχομένη ~ποιεῖ. Ἐγὼ  δὲ   λίαν ὑπάρχω σου ἰσχυρότερος. Εἰ
[175]   μὲν ἕτερον θηρεύειν ἐδίδαξε, τὸν  δὲ   λοιπὸν ~οἰκοφυλακεῖν. Καὶ δή, εἴ
[183]   ἀσχολουμένου, ~καρδίαν ἁρπάσας, ἔφυγεν.  δὲ   μάγειρος ἐπιστραφείς, ὡς εἶδεν ~αὐτὸν
[158]   καὶ τοῦτον λαβόντες ἀπηλλαγησαν.  δὲ   μέλλων ὑπ' ~αὐτῶν θύεσθαι ἐδέετο
[158]   ~καὶ τοῦτον λαβόντες ἀπῄεσαν.  δὲ   μέλλων ὑπ' αὐτῶν θύεσθαι ~ἐδεῖτο
[155]   τὸν ~κηπωρὸν στραφεὶς ἔδακεν.  δὲ   μετ' ἀδύνης ἐπανιών· Δίκαια, φησί,
[198]   γεωργοῦ θυγατρὸς, ταύτην ἐμνηστεύσατο.  δὲ   μὴ ~ἐκδοῦναι θηρίῳ τὴν θυγατέρα
[188]   οὔτε ~δυνατώτερός μου εἶ· εἰ  δὲ   μή, τί σοί ἐστιν
[175]   μὲν καθ' ἑκάστην μοχθεῖ, ἐκεῖνος  ~δὲ   μηδὲν πονῶν τοῖς αὐτοῦ τρέφεται
[199]   ἐρευνήσας μόνην καρδίαν ἐπεζήτει. Ἀλώπηξ  δὲ   μηκόθεν ~σταθεῖσα ἔφη· Αὕτη ἀληθῶς
[154]   τῶν μὲν ~μήτηρ ἐστί, τῶν  δὲ   μητρυιά. ~Οὕτω καὶ τῶν παίδων
[184]   λεπτός εἰμι καὶ ἰσχνός· ἂν  δὲ   μικρὸν ἀναμείνῃς, ~μέλλουσιν οἱ ἐμοὶ
[199]   παθεῖν παρὰ τοῦ λέοντος· ἐγὼ  δὲ   ~μόνῃ σοι δουλεύσω. Οὕτως ἀπατήσασα
[200]   ἐθεάσατο τοὺς μὲν παρειμένους, ~τὸν  δὲ   νεβρὸν ἐν μέσῳ κείμενον, ἀραμένη
[180]   ἐν τῷ ἅμα ~ὥδευον. Τῆς  δὲ   νυκτὸς καταλαβούσης, ἐν τόπῳ ἀλσώδει
[199]   σῦς μέν ἐστιν ἀγνώμων, ~ἄρκτος  δὲ   νωθρός, πάρδαλις δὲ θυμώδης, τίγρις
[186]   κωδωνοφορῶν. ~Λάθρᾳ κύων ἔδακνε. Τούτῳ  δὲ   δεσπότης κώδωνα ἐκρέμασεν, ὥστε
[199]   Οὕτως εἶπεν ἀλώπηξ. Τῆς  δὲ   νοῦς ~ἐτυφώθη τοῖς λόγοις,
[175]   τὸν μὲν θηρεύειν ἐδίδασκε, τὸν  δὲ   οἰκουρὸν ~ἐποίησε. Καὶ δή, εἴ
[152]   κατέκλων διὰ τὰ κάρυα.  δὲ   οἰκτρὸν ἔφη· ~Ὦ ἀθλία ἐγώ,
[184]   τότε μὲν ἀπέλυσε· μεθ' ~ἡμέρας  δὲ   ὀλίγας ἐλθών, ὡς ἐθεάσατο αὐτὸν
[180]   καὶ χρηστὸν τοῖς ἀνθρώποις· ~κατάβηθι  δὲ   ὅπως ᾄσωμεν τὰς νυκτερινὰς ᾠδὰς
[199]   ~θηρίων μετ' αὐτὸν βασιλεύσει. Ἔφη  δὲ   ὅτι σῦς μέν ἐστιν ἀγνώμων,
[185]   ~ἐφικομένῃ, διότι οὐδὲ ἦν, τοῦ  δὲ,   ὅτι ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ παρεσύρη.
[160]   ἥτις βουκολεῖν ~μὲν οἶδε, τρέφειν  δὲ   οὐδαμῶς. ~Κολοιὸς καὶ κόρακες. ~Κολοιὸς
[199]   τηλικαύτης ~βασιλείας ὡς ἀποθνῄσκων· σὺ  δὲ   οὐδὲ κνίσμα χειρὸς ἀρρώστου ~ὑπέστης.
[175]   ἐξιὼν παρ' ~ἕκαστα μοχθεῖ,  δὲ   οὐδὲν ποιῶν τοῖς αὐτοῦ πόνοις
[196]   ἑώρων πολλῶν εἰσιόντων ἴχνη, ἐξιόντος  δὲ   οὐδενός. ~Οὕτως οἱ φρόνιμοι τῶν
[164]   τῷ ~ἑαυτοῦ παιδὶ ἔδωκεν.  δὲ   οὐχ ὑπομείνας τὴν μετ' ἀνθρώπων
[162]   ~καταστήσῃ ἐπ' αὐτοῖς βασιλέα. Τὰ  δὲ   παραγενόμενα ἐπί τινα ~ποταμὸν ἀπενίζοντο.
[165]   ἐγένετο, εἰ ~φωνὴν ἔχειν.  δὲ   παραστῆσαι αὐτῇ θέλων ὅτι καὶ
[157]   τοῦ καρποῦ ~οὐκ ἀφίστατο. Ἰξευτὴς  δὲ   παρατηρησάμενος ἐμφιλοχωροῦσαν ~ἰξεύσας συνέλαβε. Καὶ
[200]   ἐπειδὴ ἐσκοτώθησαν, ἡμιθανεῖς ~ἔκειντο. Ἀλώπηξ  δὲ   παριοῦσα, ὡς ἐθεάσατο τοὺς μὲν
[152]   ἱσταμένη καρπὸν ἔφερε πολύν. Οἱ  δὲ   παροδῖται ~λίθοις αὐτὴν καὶ βάκλοις
[184]   ὕστερον ~λιπαρώτερον καταθοινήσῃ με.  δὲ   πεισθεὶς τότε μὲν ἀπέλυσε· μεθ'
[153]   τὸ ~ὁλόκληρον ἑαυτὸν διαφυλάξαι· ἐπειδὰν  δὲ   περικατάληπτος γένηται, ~ἀποκόπτων τὰ ἑαυτοῦ
[179]   σῶμα ~τὸ ἐμὸν εὐφραίνω· ἀεὶ  δὲ   πλησίον εἰμὶ θανάτου, ἄρκοις καὶ
[175]   οὐ ~πονεῖν με ἐδίδαξεν, ἀλλοτρίους  δὲ   πόνους κατεσθίειν. Οὕτω καὶ τῶν
[179]   ἄρκοις καὶ λέουσι ~μαχόμενος. Ὁι  δὲ   πρὸς ἀλλήλους εἶπον· Καλὸν βίον
[179]   ἄρκοις καὶ λέουσι μαχόμενος. Οἱ  δὲ   πρὸς ἀλλήλους εἶπον· ~Καλῶς ἡμῖν
[171]   κύνα ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλει.  δὲ   πρὸς αὐτὴν ~ἔφη· Τί μάτην
[166]   ~τῷ Ἑρμῇ ηὔξατο θῦσαι.  δὲ   πρὸς αὐτὸν εἶπεν· κάκιστον
[178]   ἐπηρώτα· Πῶς ἐδείπνησας, φίλος;  δὲ   πρὸς ~αὐτὸν ὑπολαβὼν ἔφη· Ἐκ
[170]   καὶ στᾶσα ~μεγάλα ἐκεκράγει. Τῶν  δὲ   πρὸς τὴν φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ
[170]   καὶ ~στᾶσα μεγάλως ἔκραξεν. Τῶν  δὲ   πρὸς τὴν φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ
[165]   τὸ κρέας μεγάλα ἐκεκράγει. Ἐκείνη  δὲ   προσδραμοῦσα καὶ ~τὸ κρέας ἁρπάσασα
[178]   φίλε, δεῦρο ~συνδείπνησόν μοι.  δὲ   προσελθὼν χαίρων ἵστατο, βλέπων τὸ
[198]   γὰρ δεδοικέναι τὴν ~κόρην. Τοῦ  δὲ   ῥᾳδίως διὰ τὸν ἔρωτα ἑκάτερα
[169]   ~ἄλλο τι τῶν τιμίων· κόκκος  δὲ   σίτου μικρὸς τὸν θάνατόν μοι
[187]   λέοντα διώκει κατὰ κράτος. ~Λέων  δὲ   στραφεὶς καὶ βρυχησάμενός γε ~ᾤχετο
[197]   εἰς γεωργοῦ ἔπαυλιν εἰσῆλθεν.  δὲ   συλλαβεῖν βουλόμενος ~τὴν αὐλείαν θύραν
[181]   τοῦτον, οἰηθεὶς ὠὸν ~εἶναι. Βαρούμενος  δὲ   τὰ σπλάγχνα καὶ ὀδυνώμενος ἔλεγε·
[199]   μόνον τοῖς ~ὄνυξιν ἐσπάραξεν.  δὲ   ταχέως ἔσπευδεν ἐν ταῖς ὕλαις.
[173]   ᾠδῇ μηνύει τὴν φύσιν, τὴν  δὲ   ~τελευτὴν διαφεύγει τῷ μέλει. ~Ὁ
[151]   ~πρόστριβε τὰς πλευράς σου. Ἔφη  δὲ   τῇ μητρὶ καρκῖνος· Ἐμὲ
[157]   τινι μυρσινῶνι κίχλα ἐνέμετο· διὰ  δὲ   τὴν γλυκύτητα τοῦ καρποῦ ~οὐκ
[185]   κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε· θεασαμένη  δὲ   τὴν ἑαυτῆς ~σκιὰν κατὰ τοῦ
[195]   καὶ δίκαιος, ὥσπερ ἄνθρωπος. Ἐπὶ  δὲ   τῆς αὐτοῦ βασιλείας ~συναθροισμὸς ἐγένετο
[166]   τῆς παγίδος αὐτὸν ῥύσειε. Σωθεὶς  δὲ   τῆς ὑποσχέσεως ~ἐπελάθετο. Αὖθις δὲ
[195]   προβάτῳ, πάρδαλις δὲ αἰγάγρῳ, ἐλάφῳ  δὲ   ~τίγρις, κύων δὲ λαγωῷ.
[186]   ~πρόδηλον εἶναι τοῖς πᾶσι. Οὗτος  δὲ   τὸν κώδωνα σείων ἐν τῇ
[174]   ~ᾆσαι ἐν τῷ πότῳ. Τοῦ  δὲ   τότε μὲν ἡσυχάζοντος, ὕστερον δέ
[164]   εἰς τὴν ἑαυτοῦ ~καλιάν. Περιειληθέντος  δὲ   τοῦ δεσμοῦ τοῖς κλάδοις, ἀναπτῆναι
[175]   καὶ τῷ ἑτέρῳ παρέβαλλεν. Ἀγανακτοῦντος  δὲ   τοῦ ~θηρευτικοῦ καὶ τὸν ἕτερον
[175]   ~συμμετεῖχεν αὐτῷ τῆς θοίνης. Ἀγανακτοῦντος  δὲ   τοῦ θηρευτικοῦ ~κἀκεῖνον ὀνειδίζοντος, εἴ
[197]   αὑτοῦ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. Ἀπαλλαγέντος  δὲ   ~τοῦ λέοντος, γυνὴ θεασαμένη
[160]   ἐπί τινος συκῆς ἐκάθισεν· εὑρὼν  δὲ   τοὺς ὀλύνθους ~μηδέπω πεπείρους προσέμενεν
[180]   τὸ σύνηθες ~μεγάλα ἐκεκράγει. Ἀλώπηξ  δὲ   τούτου ἀκούσασα καὶ βουλομένη ~αὐτὸν
[173]   τὸν μὲν γὰρ ᾠδῆς, τὸν  δὲ   τραπέζης ἕνεκεν. Ἐπεὶ δὲ ἔδει
[159]   περὶ δυνάμεως ἤριζον. Παρ' ἕκαστα  δὲ   τῶν ποδῶν ~λεγόντων ὅτι τοσοῦτον
[200]   εὑρόντες, περὶ τούτου ἐμάχοντο. ~Δεινῶς  δὲ   ὑπ' ἀλλήλων διατεθέντες, ἐπειδὴ ἐσκοτώθησαν,
[158]   ἐπὶ τὰ ἔργα ἐγείροντα. ~Ὅι  δὲ   ὑποτυχόντες ἔφασαν· Ἀλλὰ καὶ διὰ
[189]   ἤδη βούλεται ~αὐτὸν ἀπελθεῖν.  δὲ   ὑποτυχὼν εἶπεν· Ἀλλ' οὔτε, ὅτε
[184]   αὑτὸν, ὑπομιμνῄσκων τῶν ὁμολογιῶν.  δὲ   ~ὑποτυχὼν ἔφη· Ἀλλ' λύκε,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005