Alphabétiquement     [«   »]
ὡραιότατον 1
ὥρμησαν 1
ὥρμησεν 1
ὡς 36
Ὡς 1
ὥσπερ 1
ὥστε 3
Fréquences     [«    »]
36 αὐτὸν
35 τῆς
36 τοῦ
36 ὡς
37 τὸν
38
38 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

ὡς


Fables
[158]   μέλλων ὑπ' αὐτῶν θύεσθαι ~ἐδεῖτο  ὡς   ἂν αὐτὸν ἀπολύσωσι, λέγων χρήσιμος
[199]   δοῦναι περὶ τῆς τηλικαύτης ~βασιλείας  ὡς   ἀποθνῄσκων· σὺ δὲ οὐδὲ κνίσμα
[177]   ἰασόμενον. Εἰπόντος δέ ~τινος οὕτως  ὡς   ἄρα δέοι αὐτὸν ἄρτῳ τὸ
[178]   καὶ ~ἅμα σείοντος τὴν κέρκον,  ὡς   δὴ εἰς τὸν φίλον θαρροῦντος,
[176]   ἀγάγωσιν. ~Κύνες λιμώττουσαι. ~Κύνες λιμώττουσαι,  ὡς   ἐθεάσαντο ἔν τινι ποταμῷ βύρσας
[183]   ἁρπάσας ἔφυγεν. δὲ ἐπιστραφείς,  ὡς   ἐθεάσατο αὐτόν, ~εἶπεν· Ἀλλ'
[184]   μεθ' ~ἡμέρας δὲ ὀλίγας ἐλθών,  ὡς   ἐθεάσατο αὐτὸν ἐπὶ τοῦ δώματος
[167]   καὶ ὄφις. ~Κόραξ τροφῆς ἀπορῶν,  ὡς   ἐθέασατο ὄφιν ἔν τινι εὐηλίῳ
[200]   ἡμιθανεῖς ~ἔκειντο. Ἀλώπηξ δὲ παριοῦσα,  ὡς   ἐθεάσατο τοὺς μὲν παρειμένους, ~τὸν
[178]   τὸν φίλον θαρροῦντος, ~μάγειρος,  ὡς   εἶδε τοῦτον ὧδε κἀκεῖσε τὴν
[183]   ἔφυγεν. δὲ μάγειρος ἐπιστραφείς,  ὡς   εἶδεν ~αὐτὸν φεύγοντα, εῖπεν·
[191]   κατὰ ταὐτὸν εἰς τὴν λίμνην,  ὡς   ~εἰς αὐτὴν ἐμπεσούμενοι καὶ ἀποπνιγησόμενοι.
[200]   ~Δεινῶς οὖν ὑπ' ἀλλήλων διατεθέντες,  ὡς   ἐκ τῆς πολλῆς μάχης καὶ
[180]   διυπνίσαι ὑπὸ τὴν ῥίζαν καθεύδοντα,  ὡς,   ~ἐκείνου ἀνοίξαντος, κατελθεῖν, κἀκείνης ζητούσης
[174]   μὲν ἡσυχάζοντος, ὕστερον δέ ποτε,  ὡς   ~ἐνόησεν ὅτι ἀποθνῄσκειν ἔμελλεν, ἑαυτὸν
[191]   ἑαυτῶν πρὸς ἀλλήλους ~ἀπεκλαίοντο βίον  ὡς   ἐπισφαλὴς εἴη καὶ δειλίας πλέως·
[165]   κρέατος περιγενέσθαι στᾶσα ~ἐπῄνει αὐτὸν  ὡς   εὐμεγέθη τε καὶ καλόν, λέγουσα
[199]   ὅμως ὑπουργήσω σοι. Καὶ δὴ  ὡς   ἰχνευτὴς κύων ἐπηκολούθει, ~πλέκουσα πανουργίας·
[163]   καλῶς ~τρεφομένας, λευκάνας ἑαυτὸν ἧκεν  ὡς   καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς διαίτης
[159]   ὅτι τοσοῦτον προέχουσι τῇ ισχύι  ὡς   καὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα ~βαστάζειν,
[163]   καλῶς τρεφομένας, ~λευκάνας ἑαυτὸν ἦλθεν  ὡς   καὶ αὐτὸς τῆς αὐτῆς διαίτης
[171]   γὰρ δαίμων οὕτως σε μισεῖ  ~ὡς   καὶ τῶν σῶν οἰωνῶν τὴν
[171]   γὰρ θεὸς οὕτω σε μισεῖ  ὡς   ~κἀκ τῶν συντρόφων σοι οἰωνῶν
[155]   φρέαρ. Οἰηθεὶς δ' ~ὁ κύων  ὡς   κατωτέρω μᾶλλον αὐτὸν παραγέγονε καταδῦσαι,
[198]   αὐτῷ ~λέων ἐπέκειτο, ἔλεγεν  ὡς   νυμφίον μὲν αὐτὸν ἄξιον τῆς
[199]   Ἀγαθά ~σοι ἦλθον μηνῦσαι· οἶδας  ὡς   βασιλεὺς ἡμῶν λέων γείτων
[183]   φεύγοντα, εῖπεν· οὗτος, ἴσθι  ὡς,   ὅπουπερ ἂν ᾖς, φυλάξομαί ~σε·
[191]   ὑμᾶς ~αὐτοὺς διαπράξησθε· ἤδη γάρ,  ὡς   ὁρᾶτε, καὶ ἡμῶν ἕτερ' ἐστὶ
[198]   ὑπομείναντος, ~γεωργὸς καταφρονήσας αὐτοῦ,  ὡς   παρεγένετο πρὸς αὐτόν, ῥοπάλοις ~αὐτὸν
[165]   τε καὶ καλόν, λέγουσα καὶ  ὡς   πρέπει αὐτῷ ~μάλιστα τῶν ὀρνέων
[199]   καὶ μηδὲν ~πτοηθῇς καὶ γενοῦ  ὡς   πρόβατον. Ὄμνυμι γάρ σοι εἰς
[170]   ~μαντεύεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο μαρτυρουμένῳ  ὡς   προλέγοντι τὸ μέλλον, ~θεασαμένη τινὰς
[164]   ὑπομείνας τὴν μετ' ἀνθρώπων ~δίαιταν,  ὡς   πρὸς ὀλίγον ἀδείας ἔτυχε, φυγὼν
[155]   κατέβη. δὲ κύων ἠπορημένος,  ὡς   προσῆλθεν ~αὐτῷ, οἰόμενος ὑπ' αὐτοῦ
[185]   Διόπερ ἀφεῖσα τὸ ἴδιον ὥρμησεν  ὡς   τὸ ἐκείνης ~ἀφαιρησομένη. Συνέβη δὲ
[191]   καθημένων ~κύκλῳ τῆς λίμνης βατράχων,  ὡς   τὸν τοῦ δρόμου κτύπον ᾔσθοντο,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005