Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτον 1
τοιοῦτόν 1
τοῖς 33
τὸν 37
τόπῳ 2
τοσοῦτον 1
τότε 4
Fréquences     [«    »]
36 αὐτὸν
36 τοῦ
36 ὡς
37 τὸν
38
38 τὸ
41 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

τὸν


Fables
[199]   ~Ὅτι τῆς φιλοδοξίας ἔρως  τὸν   ἀνθρώπινον νοῦν ἐπιθολοῖ καὶ τὰς
[166]   ἐν ἑτέρᾳ παγίδι ληφθείς, ἀφεὶς  τὸν   Ἀπόλλωνα, ~τῷ Ἑρμῇ ηὔξατο θῦσαι.
[155]   φησί, ~πέπονθα· τί δήποτε γὰρ  τὸν   αὐτοχεῖρα σῶσαι ἐσπούδασα; μῦθος
[187]   σὺ λέοντα ἐδίωκες, οὗ οὐδὲ  ~τὸν   βρυχηθμὸν ὑπέμεινας; ~Ὁ λόγος λεχθείη
[175]   τὸν μὲν ἕτερον θηρεύειν ἐδίδαξε,  τὸν   δὲ λοιπὸν ~οἰκοφυλακεῖν. Καὶ δή,
[200]   ὡς ἐθεάσατο τοὺς μὲν παρειμένους,  ~τὸν   δὲ νεβρὸν ἐν μέσῳ κείμενον,
[175]   κύνας, τὸν μὲν θηρεύειν ἐδίδασκε,  τὸν   δὲ οἰκουρὸν ~ἐποίησε. Καὶ δή,
[173]   ~μέντοι· τὸν μὲν γὰρ ᾠδῆς,  τὸν   δὲ τραπέζης ἕνεκεν. Ἐπεὶ δὲ
[175]   αὐτὸς εἶπε· ~Μὴ ἐμέ, ἀλλὰ  τὸν   δεσπότην μέμφου, ὃς οὐ πονεῖν
[175]   Ἀλλὰ μὴ ἐμὲ μέμφου, ἀλλὰ  τὸν   δεσπότην, ὃς οὐ ~πονεῖν με
[162]   ἦλθον πάντα τὰ ὄρνεα πρὸς  τὸν   Δία. δὲ κολοιὸς ~ποικίλος
[199]   ἔλαφον τὴν ~μεγίστην, τὴν εἰς  τὸν   δρυμὸν ἰκοῦσαν τοῖς γλυκέσι σου
[191]   βάτραχοι. ~Οἱ λαγωοί ποτε συνελθόντες  τὸν   ἑαυτῶν πρὸς ἀλλήλους ~ἀπεκλαίοντο βίον
[198]   ~κόρην. Τοῦ δὲ ῥᾳδίως διὰ  τὸν   ἔρωτα ἑκάτερα ὑπομείναντος, ~γεωργὸς
[175]   Ἀγανακτοῦντος δὲ τοῦ ~θηρευτικοῦ καὶ  τὸν   ἕτερον ὀνειδίζοντος, εἴ γε αὐτὸς
[174]   δεσπότης. ~Τοὺς κύκνους φασὶ παρὰ  τὸν   θάνατον ᾄδειν. Καὶ δή τις
[169]   διὰ δὲ κόκκον σίτου μικρὸν  τὸν   θάνατον ἐμαυτῷ προεξένησα. ~Ὁ μῦθος
[169]   τιμίων· κόκκος δὲ σίτου μικρὸς  τὸν   θάνατόν μοι ~προὐξένησεν. μῦθος
[180]   ἔχον ἀσπάσασθαι. Τοῦ δὲ εἰπόντος  ~τὸν   θυρωρὸν πρότερον διυπνίσαι ὑπὸ τὴν
[177]   τις ὑπὸ κυνὸς περιῄει ζητῶν  τὸν   ἰασόμενον. Εἰπόντος δέ ~τινος οὕτως
[155]   κατωτέρω μᾶλλον αὐτὸν παραγέγονε καταδῦσαι,  τὸν   ~κηπωρὸν στραφεὶς ἔδακεν. δὲ
[179]   πολλοὺς ἐν ~τάξει ἱσταμένους, ῥήξας  τὸν   κλοιὸν τοῦ τραχήλου, ἔφευγε διὰ
[162]   δὲ Διὸς μέλλοντος ~χειροτονῆσαι αὐτοῖς  τὸν   κολοιὸν βασιλέα διὰ τὴν εὐπρέπειαν,
[184]   εὗρεν ~ἄνω ἐπὶ τοῦ δώματος  τὸν   κύνα καθεύδοντα, καὶ στὰς κάτωθεν
[186]   εἶναι τοῖς πᾶσι. Οὗτος δὲ  τὸν   κώδωνα σείων ἐν τῇ ἀγορᾷ
[188]   ἀπηύδησεν. δὲ κώνωψ νικήσας  τὸν   λέοντα, ~σαλπίσας καὶ ἐπινίκιον ᾄσας,
[199]   πλεῖον ἐκεῖνος θυμοῦται, καὶ βασιλέα  τὸν   ~λύκον θέλει ποιῆσαι· οἴμοι, πονηρὸν
[173]   οὐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ~μέντοι·  τὸν   μὲν γὰρ ᾠδῆς, τὸν δὲ
[175]   δύο. ~Ἔχων τις δύο κύνας,  τὸν   μὲν ἕτερον θηρεύειν ἐδίδαξε, τὸν
[175]   δύο. ~Ἔχων τις δύο κύνας,  τὸν   μὲν θηρεύειν ἐδίδασκε, τὸν δὲ
[200]   περιιοῦσα, ~πεπτωκότας αὐτοὺς ἰδοῦσα καὶ  τὸν   νεβρὸν ἐν τῷ μέσῳ κείμενον,
[180]   ῥίζαν τοῦ δένδρου καὶ φώνησον  τὸν   ~παραμονάριον, ὅπως κρούσῃ τὸ ξύλον.
[164]   τις συλλαβὼν καὶ δήσας αὐτοῦ  τὸν   πόδα λινῷ κάλῳ τῷ ~ἑαυτοῦ
[191]   ~κύκλῳ τῆς λίμνης βατράχων, ὡς  τὸν   τοῦ δρόμου κτύπον ᾔσθοντο, ~εὐθὺς
[178]   τὴν κέρκον, ὡς δὴ εἰς  τὸν   φίλον θαρροῦντος, ~μάγειρος, ὡς
[173]   τραπέζης ἕνεκεν. Ἐπεὶ δὲ ἔδει  τὸν   ~χῆνα παθεῖν ἐφ' οἷς ἐτρέφετο,
[162]   ἐν παραγενήσονται πάντα, ὅπως  τὸν   ὡραιότατον πάντων ~καταστήσῃ ἐπ' αὐτοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005