Alphabétiquement     [«   »]
προοίμιον 1
προορώμενοι 1
Πρὸς 4
πρὸς 51
προσδραμοῦσα 1
προσεδέξαντο 1
προσεκόλλησε 1
Fréquences     [«    »]
41 ὅτι
42 τὴν
38 τὸ
51 πρὸς
63 τῶν
69
158 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

πρὸς


Fables
[155]   ἀχάριστον εἰς τοὺς εὐεργέτας καὶ  πρὸς   ἀδικοῦντα ~μῦθος ἁρμόζει. ~(Κιθαρῳδός.
[155]   αὐτοχεῖρα σῶσαι ἐσπούδασα; μῦθος  ~πρὸς   ἀδίκους καὶ ἀχαρίστους. ~(Κηπουρὸς καὶ
[195]   ζώων δοῦναι δίκας καὶ λαβεῖν  ~πρὸς   ἄλληλα, λύκος μὲν προβάτῳ,
[191]   λαγωοί ποτε συνελθόντες τὸν ἑαυτῶν  πρὸς   ἀλλήλους ~ἀπεκλαίοντο βίον ὡς ἐπισφαλὴς
[179]   καὶ λέουσι ~μαχόμενος. Ὁι δὲ  πρὸς   ἀλλήλους εἶπον· Καλὸν βίον ἡμεῖς,
[179]   καὶ λέουσι μαχόμενος. Οἱ δὲ  πρὸς   ἀλλήλους εἶπον· ~Καλῶς ἡμῖν τὸ
[180]   ἀλώπηξ. ~Κύων καὶ ἀλέκτωρ φιλίαν  πρὸς   ἀλλήλους ποιησάμενοι ἐν τῷ ἅμα
[189]   τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις  πρὸς   ἄνδρα ἀδύνατον, ὃς οὔτε παρὼν
[157]   γλυκύτητα σωτηρίας στερίσκομαι. ~Ὁ λόγος  πρὸς   ἄνδρα ἄσωτον δι' ἡδυπάθειαν ἀπολωλότα
[194]   ἐν πλήθει δεῖ μετρεῖν, ~ἀλλὰ  πρὸς   ἀρετὴν ἀφορᾶν. ~(Λέαινα καὶ ὗς.
[171]   ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλει. δὲ  πρὸς   αὐτὴν ~ἔφη· Τί μάτην τὰς
[171]   ἑστίασιν ἐκάλεσεν. δὲ ἔφη  πρὸς   ~αὐτήν· Τί μάτην τὰς θυσίας
[180]   τι ~κακὸν αὐτοῖς ἐπέλθῃ, ῥᾴδίως  πρὸς   αὐτὸ ἀντιπαρατάσσονται. ~Κύων καὶ κόχλος.
[180]   στᾶσα κάτωθεν τοῦ δένδρου ~ἐβόα  πρὸς   αὐτόν· Ἀγαθὸν ὄρνεον εἶ καὶ
[182]   περιέλειχεν. δὲ ἀπαυδήσας ἔφη  πρὸς   αὐτόν· ~Ἀλλ' οὗτος, παῦσαί
[175]   αὐτοῦ πόνοις ἐντρυφᾷ, ἐκεῖνος ~ἔφη  πρὸς   αὐτόν· Ἀλλὰ μὴ ἐμὲ μέμφου,
[171]   πίστιν περιελεῖν. Καὶ κορώνη  ~πρὸς   αὐτόν· Διὰ τοῦτο μᾶλλον αὐτῇ
[180]   εἰωθὸς νύκτωρ φωνήσαντος, ἀλώπηξ ἀκούσασα  πρὸς   αὐτὸν ~ἔδραμε καὶ στᾶσα κάτωθεν
[166]   Ἑρμῇ ηὔξατο θῦσαι. δὲ  πρὸς   αὐτὸν εἶπεν· κάκιστον ζῷον,
[196]   νοσεῖν· καὶ οὕτω τὰ ~παραγενόμενα  πρὸς   αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν ζῷα
[198]   ~γεωργὸς καταφρονήσας αὐτοῦ, ὡς παρεγένετο  πρὸς   αὐτόν, ῥοπάλοις ~αὐτὸν παίων ἐξήλασεν.
[178]   Πῶς ἐδείπνησας, φίλος; δὲ  πρὸς   ~αὐτὸν ὑπολαβὼν ἔφη· Ἐκ τῆς
[184]   ἐπὶ τοῦ δώματος ~κοιμώμενον, ἐκάλει  πρὸς   αὑτὸν, ὑπομιμνῄσκων τῶν ὁμολογιῶν.
[191]   τῶν λαγωῶν θεασάμενος ~αὐτοὺς ἔφη  πρὸς   αὐτούς· Ἀλλὰ μηκέτι ἑαυτοὺς κατακρημνίσωμεν·
[152]   τῶν παριόντων λίθοις ~βαλλομένη, στενάξασα  πρὸς   ἑαυτὴν εἶπεν· Ἀθλία εἰμὶ ἐγώ,
[180]   αὐτὸν ~ἔδραμε καὶ στᾶσα κάτωθεν  πρὸς   ἑαυτὴν κατελθεῖν ἠξίου· ἐπιθυμεῖν ~γὰρ
[164]   ~δυνάμενος ἐπειδὴ ἀποθνῄσκειν ἔμελλεν, ἔφη  πρὸς   ἑαυτόν· Ἀλλ' ~ἔγωγε δείλαιος, ὅστις
[184]   κύνα καθεύδοντα, καὶ στὰς κάτωθεν  πρὸς   ~ἑαυτὸν ἐκάλει, ὑπομιμνῄσκων αὐτὸν τῶν
[180]   τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἐχθροὺς ἐπελθόντας  πρὸς   ~ἰσχυροτέρους πέμπουσι παραλογιζόμενοι. ~(Κύων καὶ
[187]   φέρεις; ~Ἄφρων δ' ὅς ἐθέλει  πρὸς   κρείττονας ἀντιφερίζειν· νίκης τε στέρεται
[188]   πάσχει. ~Κώνωψ καὶ λέων. ~Κώνωψ  πρὸς   λέοντα ἐλθὼν εἶπεν· Οὔτε φοβοῦμαί
[164]   τὴν μετ' ἀνθρώπων ~δίαιταν, ὡς  πρὸς   ὀλίγον ἀδείας ἔτυχε, φυγὼν ἧκεν
[180]   ἐκάθευδεν ἀναβάς, δὲ ~κύων  πρὸς   τῇ ῥίζῃ τοῦ δένδρου κοίλωμα
[180]   ἔφη αὐτῇ· ~Ἄπελθε, φίλε, κάτωθεν  πρὸς   τὴν ῥίζαν τοῦ δένδρου καὶ
[170]   στᾶσα ~μεγάλα ἐκεκράγει. Τῶν δὲ  πρὸς   τὴν φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ ~καταπλαγέντων,
[170]   ~στᾶσα μεγάλως ἔκραξεν. Τῶν δὲ  πρὸς   τὴν φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ ~καταπλαγέντων,
[153]   τῇ τῶν ποδῶν ταχύτητι συγχρώμενος,  πρὸς   τὸ ~ὁλόκληρον ἑαυτὸν διαφυλάξαι· ἐπειδὰν
[184]   καταφαγεῖν. δὲ αὐτοῦ ἐδεήθη  πρὸς   τὸ παρὸν ~μεθεῖναι αὐτόν, λέγων·
[162]   καὶ ἦλθον πάντα τὰ ὄρνεα  πρὸς   τὸν Δία. δὲ κολοιὸς
[169]   θάνατόν μοι ~προὐξένησεν. μῦθος  πρὸς   τοὺς διὰ κέρδος εὐτελὲς μέγαν
[153]   ἀποτεμὼν τὰ ἑαυτοῦ αἰδοῖα ῥίπτει  πρὸς   τοὺς διώκοντας καὶ ~οὕτω σωτηρίας
[152]   καὶ λύπας παρέχω. λόγος  πρὸς   τοὺς ἐπὶ ~τῶν ἰδίων ἀγαθῶν
[163]   τῆς ἐνταῦθα τροφῆς ἐπανῆλθε πάλιν  πρὸς   τοὺς κολοιούς· ~κἀκεῖνοι οὐ γνωρίζοντες
[161]   ἀπελαθεὶς ὑπ' αὐτῶν ἧκε πάλιν  ~πρὸς   τοὺς κολοιούς. Οἱ δὲ ἀγανακτοῦντες
[163]   ~αποτυχὼν τῆς ἐνταῦθα τροφῆς ἐπανῆκε  πρὸς   τοὺς κολοιοὺς πάλιν. ~Κἀκεῖνοι διὰ
[161]   διαφέρων, ὑπερφρονήσας ~τοὺς ὁμοφύλους, παρεγένετο  πρὸς   τοὺς κόρακας καὶ τούτοις ἠξίου
[187]   ἀντιφερίζειν· νίκης τε στέρεται ~καὶ  πρὸς   τούτοις γελοῖα πάσχει. ~Κώνωψ καὶ
[163]   ἀρκεῖσθαι, λογιζομένους ~ὅτι πλεονεξία  πρὸς   τῷ μηδὲν ὠφελεῖν, ἀφαιρεῖται καὶ
[163]   ἀρκεῖσθαι, λογιζομένους ὅτι ~πλεονεξία  πρὸς   τῷ μηδὲν ὠφελεῖν πολλάκις καὶ
[170]   ~ἀνθρώπων οἱ τοῖς κρείττοσιν ἀνθαμιλλώμενοι  πρὸς   τῷ τῶν ἴσων μὴ ~ἐφικέσθαι,
[170]   ἀνθρώπων οἱ τοῖς κρείττοσιν ~ἁμιλλώμενοι,  πρὸς   τῷ τῶν ἴσων μὴ ἐφικέσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005