Alphabétiquement     [«   »]
ξένοι 1
ξύεις 1
ξύλον 1
ὁ 38
69
οδὲ 1
ὁδοιπόρους 2
Fréquences     [«    »]
37 τὸν
36 τοῦ
36 ὡς
38 ὁ
38 τὸ
41 ὅτι
42 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)


Fables
[180]   νυκτὸς ~παρελθούσης καὶ αὐγῆς καταλαβούσης,     ἀλέκτωρ κατὰ τὸ σύνηθες ~μεγάλα
[199]   ~σοι ἦλθον μηνῦσαι· οἶδας ὡς     βασιλεὺς ἡμῶν λέων γείτων ἐστίμοι·
[198]   διὰ τὸν ἔρωτα ἑκάτερα ὑπομείναντος,     ~γεωργὸς καταφρονήσας αὐτοῦ, ὡς παρεγένετο
[197]   ἐπὶ τοὺς βόας ἐτράπη. Καὶ     ~γεωργὸς φοβηθεὶς περὶ αὑτοῦ τὴν
[180]   ἀναβὰς ἐν τοῖς κλάδοις ἐκάθισεν·     δὲ ~κύων κάτωθεν τῆς ῥαγάδος
[180]   ἀλεκτρυὼν ἐπὶ δένδρου ἐκάθευδεν ἀναβάς,     δὲ ~κύων πρὸς τῇ ῥίζῃ
[175]   μὲν ἐξιὼν παρ' ~ἕκαστα μοχθεῖ,     δὲ οὐδὲν ποιῶν τοῖς αὐτοῦ
[174]   ὅτι ἀποθνῄσκειν ἔμελλεν, ἑαυτὸν θρηνοῦντος,     δεσπότης ~αὐτοῦ ἀκούσας ἔφη· Ἀλλ'
[186]   ~Λάθρᾳ κύων ἔδακνε. Τούτῳ δὲ     δεσπότης κώδωνα ἐκρέμασεν, ὥστε ~πρόδηλον
[175]   ~ἐποίησε. Καὶ δή, εἴ ποτε     θηρευτὴς ἐξιὼν ἐπ' ἄγραν συνελάμβανέ
[175]   ~οἰκοφυλακεῖν. Καὶ δή, εἴ ποτε     θηρευτικὸς ἤγρευέ τι, καὶ
[173]   ἐτρέφετο, νὺξ μὲν ἦν, καὶδιαγινώσκειν     καιρὸς ~οὐκ ἀφῆκεν ἑκάτερον.
[151]   σου. Ἔφη δὲ τῇ μητρὶ     καρκῖνος· Ἐμὲ ~διδάσκουσα, μῆτερ,
[180]   κατελθεῖν, κἀκείνης ζητούσης αὐτὸν φωνῆσαι,     ~κύων αἴφνης πηδήσας αὐτὴν διεσπάραξεν.
[184]   ὑπομιμνῄσκων αὐτὸν τῶν συνθηκῶν. Καὶ     κύων· ~Ἀλλ' λύκε, εἰ
[180]   ἀλώπεκος ἀπελθούσης ~τοῦ φωνῆσαι αὐτόν,     κύων ἄφνω πηδήσας καὶ τὴν
[155]   εἰς τὸ φρέαρ. Οἰηθεὶς δ'  ~ὁ   κύων ὡς κατωτέρω μᾶλλον αὐτὸν
[188]   ~καὶ εἰς πόλεμον. Καὶ σαλπίσας     κώνωψ ἐνεπήγετο, δάκνων τὰ περὶ
[192]   καὶ ἦν ἔνδον οὐδὲν     λαγωὸς δεῖπνος τῇ ~ἀλώπεκι.
[187]   τοῦτον ἐδίωκεν. Ὡς δὲ ἐπιστραφεὶς     ~λέων ἐβρυχήσατο, φοβηθεὶς εἰς τοὐπίσω
[198]   τι ἐπενόησεν. Ἐπειδὴ συνεχῶς αὐτῷ     ~λέων ἐπέκειτο, ἔλεγεν ὡς νυμφίον
[188]   ῥίνας αὐτοῦ ἄτριχα πρόσωπα. Καὶ     λέων τοῖς ἰδίοις ὄνυξι ~κατέλυεν
[164]   ἐμαυτὸν καὶ σωτηρίας στερήσας. ~Οὗτος     λόγος ἁρμόσειεν ἂν ἐπ' ἐκείνων
[165]   σε βασιλεῦσαι. ~Πρὸς ἄνδρα ἀνόητον     λόγος εὔκαιρος. ~Κόραξ καὶ Ἑρμῆς.
[182]   μου καθέστηκας. ~Πρὸς ἄνδρα ἀμφίβολον     λόγος εὔκαιρος. ~(Κύων καὶ μάγειρος.
[185]   ποταμοῦ παρεσύρη. ~Πρὸς ἄνδρα πλεονέκτην     λόγος εὔκαιρος. ~Κύων κωδωνοφορῶν. ~Λάθρᾳ
[167]   ἐξ οὗ καὶ ἀπόλλυμαι. ~Οὗτος     λόγος λεχθείη ἂν ἐπ' ἄνδρα
[181]   περιφερῆ ὠὰ πεπίστευκα. Διδάσκει ~ἡμᾶς     λόγος ὅτι οἱ ἀδικάστως πρᾶγμα
[195]   δίκας καὶ λαβεῖν ~πρὸς ἄλληλα,     λύκος μὲν προβάτῳ, πάρδαλις δὲ
[178]   δὴ εἰς τὸν φίλον θαρροῦντος,     ~μάγειρος, ὡς εἶδε τοῦτον ὧδε
[180]   ποιησάμενοι ὥδευον. Ἑσπέρας δὲ ~καταλαβούσης,     μὲν ἀλεκτρυὼν ἐπὶ δένδρου ἐκάθευδεν
[180]   καταλαβούσης, ἐν τόπῳ ἀλσώδει ἐλθόντες,     ~μὲν ἀλεκτρυὼν ἐπί τι δένδρον
[199]   δὲ εἰς τὸ σπήλαιον εἰσῆλθεν,     μὲν λέων ~δεῖπνον εἶχε, πάντα
[155]   τοὺς εὐεργέτας καὶ πρὸς ἀδικοῦντα     ~μῦθος ἁρμόζει. ~(Κιθαρῳδός. ~Κιθαρῳδὸς ἀφυὴς
[152]   τοὺς ἀντὶ ἀγαθῶν κακὰ ~αντιδιδόντας,     μῦθος ἐλέγχει. ~(Κάστωρ. ~Κάστωρ ἐστὶ
[199]   εἶπεν ἀλώπηξ. Τῆς δὲ     νοῦς ~ἐτυφώθη τοῖς λόγοις, καὶ
[175]   θηρευτικὸς ἤγρευέ τι, καὶ     οἰκουρὸς ~συμμετεῖχεν αὐτῷ τῆς θοίνης.
[199]   καὶ χεῖρας λέοντος ~εἰσῆλθεν. ~Ὅτι     τῆς φιλοδοξίας ἔρως τὸν ἀνθρώπινον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005