Alphabétiquement     [«   »]
τέχνασμα 1
τῇ 18
τηλικαύτης 1
τὴν 42
τηνικαῦτα 3
Τῆς 3
τῆς 35
Fréquences     [«    »]
38
41 ὅτι
38 τὸ
42 τὴν
51 πρὸς
63 τῶν
69
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

τὴν


Fables
[154]   ἀρδεύοντι τὰ λάχανα ἐπυνθάνετο αὐτοῦ  τὴν   ~αἰτίαν δι' ἣν τὰ μὲν
[196]   Τοῦ δὲ εἰπόντος· Κακῶς, καὶ  ~τὴν   αἰτίαν ἐρομένου δι' ἣν οὐκ
[160]   δὲ ~θεασαμένη αὐτον ἐγχρονίζοντα καὶ  τὴν   αἰτίαν παρ' αὐτοῦ μαθοῦσα ~ἔφη
[180]   κύων ἄφνω πηδήσας καὶ  τὴν   ἀλώπεκα ~δραξάμενος, διεσπάραξεν αὐτήν. ~Ὁ
[199]   εἶχε καὶ λύπη· καὶ ~ἱκέτευε  τὴν   ἀλώπεκα ἐκ δευτέρου τι ποιῆσαι
[197]   εἰσῆλθεν. δὲ συλλαβεῖν βουλόμενος  ~τὴν   αὐλείαν θύραν ἔκλεισε. Καὶ ὃς
[163]   δέ ποτε ἐκλαθόμενος ἐφθέγξατο, ~τηνικαῦτα  τὴν   αὐτοῦ γνοῦσαι φύσιν, ἐξήλασαν παὶουσαι.
[186]   κενόδοξοι τρόποι πρόδηλοί εἰσι δηλοῦντες  τὴν   ~ἀφανῆ κακίαν. ~(Κύων λέοντα διώκων
[159]   τῇ ισχύι ὡς καὶ αὐτὴν  τὴν   γαστέρα ~βαστάζειν, ἐκείνη ἀπεκρίνατο· Ἀλλ'
[157]   μυρσινῶνι κίχλα ἐνέμετο· διὰ δὲ  τὴν   γλυκύτητα τοῦ καρποῦ ~οὐκ ἀφίστατο.
[173]   μὲν ᾠδῇ μηνύει τὴν φύσιν,  τὴν   δὲ ~τελευτὴν διαφεύγει τῷ μέλει.
[199]   ~μόνῃ σοι δουλεύσω. Οὕτως ἀπατήσασα  τὴν   δειλαίαν ἔπεισε ~δεύτερον ἐλθεῖν. Ἐπεὶ
[193]   ὅτι πτηνὸν γεννηθεὶς ἐπὶ θαλάσσης  τὴν   δίαιταν ἐποιοῦ. ~Οὕτως οἱ τὰ
[185]   ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε· θεασαμένη δὲ  τὴν   ἑαυτῆς ~σκιὰν κατὰ τοῦ ὕδατος,
[164]   ἀδείας ἔτυχε, φυγὼν ἧκεν εἰς  τὴν   ἑαυτοῦ ~καλιάν. Περιειληθέντος δὲ τοῦ
[199]   ζῆν, τὴν ἔλαφον τὴν ~μεγίστην,  τὴν   εἰς τὸν δρυμὸν ἰκοῦσαν τοῖς
[199]   δὲ ἀλώπηξ ἀπελθοῦσα εὗρε  τὴν   ἔλαφον σκιρτῶσαν ἐν ~τᾶς ὕλαις·
[199]   θέλεις ὑγιᾶναί με καὶ ζῆν,  τὴν   ἔλαφον τὴν ~μεγίστην, τὴν εἰς
[196]   τὰ ~παραγενόμενα πρὸς αὐτὸν ἐπὶ  τὴν   ἐπίσκεψιν ζῷα συνλαμβάνων ~κατήσθιε. Πολλῶν
[162]   αὐτοῖς τὸν κολοιὸν βασιλέα διὰ  τὴν   εὐπρέπειαν, ~ἀγανακτήσαντα τὰ ὄρνεα, ἕκαστον
[195]   δὲ ἔφη· Πολλὰ ηὐχόμην ἰδεῖν  τὴν   ~ἡμέραν ταύτην, ἵνα τοῖς βιαίοις
[198]   δὲ μὴ ~ἐκδοῦναι θηρίῳ  τὴν   θυγατέρα ὑπομένων, μηδὲ ἀρνήσασθαι διὰ
[197]   ~γεωργὸς φοβηθεὶς περὶ αὑτοῦ  τὴν   θύραν ἀνέῳξεν. Ἀπαλλαγέντος δὲ ~τοῦ
[178]   ὡς εἶδε τοῦτον ὧδε κἀκεῖσε  τὴν   κέρκον. Περιστρέφοντα, ~κατασχὼν τὰ σκέλη
[178]   τοῦ κυνὸς καὶ ~ἅμα σείοντος  τὴν   κέρκον, ὡς δὴ εἰς τὸν
[198]   ὄνυχας ἐκτέμῃ· τούτους γὰρ δεδοικέναι  τὴν   ~κόρην. Τοῦ δὲ ῥᾳδίως διὰ
[191]   κυρώσαντες, ὥρμησαν κατὰ ταὐτὸν εἰς  τὴν   λίμνην, ὡς ~εἰς αὐτὴν ἐμπεσούμενοι
[199]   με καὶ ζῆν, τὴν ἔλαφον  τὴν   ~μεγίστην, τὴν εἰς τὸν δρυμὸν
[164]   ἔδωκεν. δὲ οὐχ ὑπομείνας  τὴν   μετ' ἀνθρώπων ~δίαιταν, ὡς πρὸς
[178]   πόσεως μεθυσθεὶς ὑπὲρ κόρον ~οὐδὲ  τὴν   ὁδὸν αὐτὴν ὅθεν ἐξῆλθον οἶδα.
[164]   ἑαυτόν· Ἀλλ' ~ἔγωγε δείλαιος, ὅστις  τὴν   παρὰ ἀνθρώπων δουλείαν μὴ ὑπομείνας
[171]   ~κἀκ τῶν συντρόφων σοι οἰωνῶν  τὴν   πίστιν περιελεῖν. Καὶ κορώνη
[171]   ~ὡς καὶ τῶν σῶν οἰωνῶν  τὴν   πίστιν περιελέσθαι. Καὶ κορώνη
[180]   ~τὸν θυρωρὸν πρότερον διυπνίσαι ὑπὸ  τὴν   ῥίζαν καθεύδοντα, ὡς, ~ἐκείνου ἀνοίξαντος,
[180]   αὐτῇ· ~Ἄπελθε, φίλε, κάτωθεν πρὸς  τὴν   ῥίζαν τοῦ δένδρου καὶ φώνησον
[173]   καὶ τῇ μὲν ᾠδῇ μηνύει  τὴν   φύσιν, τὴν δὲ ~τελευτὴν διαφεύγει
[163]   ἐκλαθόμενος ἐφθέγξατο, ~τηνικαῦτα ἀμφιγνοήσασαι αὐτοῦ  τὴν   φωνὴν ἐξήλασαν αὐτόν. Καὶ ὃς
[170]   ~μεγάλα ἐκεκράγει. Τῶν δὲ πρὸς  τὴν   φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ ~καταπλαγέντων, εἷς
[170]   μεγάλως ἔκραξεν. Τῶν δὲ πρὸς  τὴν   φωνὴν ἐπιστραφέντων καὶ ~καταπλαγέντων, ὑποτυχών
[187]   ἐπεφώνει· ~Πῶς σὺ διώκεις οὗ  τὴν   φωνὴν οὐ φέρεις; ~Ἄφρων δ'
[161]   αὐτοῦ τό τε εἶδος καὶ  τὴν   φωνὴν ~παίοντες αὐτὸν ἐξέβαλον. Καὶ
[199]   δὲ ἔλαφος χολωθεῖσα καὶ φρίξασα  τὴν   χαίτην ~εἶπεν· κάθαρμα, ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005