HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  722 formes différentes pour 2093 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 ὂν
54 ἐν
3 ὃν
1 ἔν
2 ἓν
14 ἦν
1 ἵν
18 ὧν
5 ὢν
2 ἰὼν
1 ἕν
1 ἐᾶν
7 ἐάν
12 ἐὰν
29 ἄν
2 ἣν
87 ἂν
7 ὤν
1 μέγαν
1 λατρείαν
1 ἱκετείαν
1 ἀμαθίαν
3 ἀλήθειαν
1 ἀμέλειαν
1 ἀναγκαῖόν
1 ἀδικίαν
1 ἡλικίαν
1 ἀσχολίαν
1 μίαν
1 μηδεμίαν
1 οὐδεμίαν
1 πενίαν
2 ἀφθονίαν
1 ἀξίαν
1 προσέταξαν
1 δόξαν
1 ἔδοξαν
1 οἵαν
1 ποίαν
1 Τροίαν
2 παράπαν
1 Ἥραν
1 φλυαρίαν
1 μοχθηρίαν
1 πονηρίαν
2 ἡμέραν
1 χαλεπωτέραν
1 τιμωρίαν
2 ἦσαν
1 εὐεργεσίαν
1 ἐπεπόνθεσαν
1 ἐπεποιήκεσαν
1 ὑπηρεσίαν
1 ἐφάνησαν
2 ἀντωμοσίαν
3 πᾶσαν
1 προσήκουσαν
1 ἔγνωσαν
4 ὅταν
2 αἰτίαν
1 γεγονυῖαν
7 σοφίαν
4 ἡσυχίαν
1 δυστυχίαν
1 μεταλαβὼν
1 γῆν
1 σιγῶν
1 δημιουργῶν
1 φυγὴν
1 σχεδὸν
1 σχεδόν
9 μηδὲν
3 ἐπειδάν
2 ἐπειδὰν
1 ἐπικωμῳδῶν
5 οὐδέν
34 οὐδὲν
3 λαβεῖν
1 ὑπολαβεῖν
3 θορυβεῖν
1 ἀγαγεῖν
1 ἐκφυγεῖν
1 ἀποφυγεῖν
1 ἰδεῖν
9 δεῖν
2 οἶδεν
6 εἶεν
1 θεῖόν
5 θεῶν
3 θεὸν
1 θεόν
1 ὅθεν
2 μαθεῖν
2 παθεῖν
4 ἐντεῦθεν
1 βοηθεῖν
2 ἀπειθεῖν
1 εἰσελθεῖν
1 οἴκοθεν
1 ὁπόθεν
1 πόθεν
1 κατέδαρθεν
1 ἔμπροσθεν
1 πρόσθεν
1 ἕωθεν
1 δόξειεν
1 ἐξελάσειεν
1 ἀτιμώσειεν
1 ὁρμήσειεν
1 ἀγανακτήσειεν
1 βλάψειεν
1 ἐπιπέμψειεν
1 λέγοιεν
1 ἐθέλοιεν
8 ποιεῖν
1 ἔχοιεν
1 ἐνεγκεῖν
1 νενίκηκεν
2 μεμέληκεν
1 τέθνηκεν
1 πεποίηκεν
1 ᾕρηκεν
2 τετελεύτηκεν
6 ἀδικεῖν
2 ἔοικεν
1 Ἔοικεν
1 οἰκεῖν
4 δοκεῖν
1 ὀμώμοκεν
1 ἐπιορκεῖν
1 βεβίωκεν
1 ἔγνωκεν
1 ἀνεῖλεν
1 ἔμελλεν
1 ποιῶμεν
1 ἐξήλθομεν
1 ὑπολαμβάνομεν
1 εἴχομεν
1 λάβωμεν
1 ἀναλάβωμεν
1 αὐτοσχεδιάζωμεν
1 ἐννοήσωμεν
1 ἐξετάσωμεν
3 ἀποθανεῖν
9 γέγονεν
1 ἐξέπληξεν
2 ἔδοξεν
1 εὐσεβοῖεν
2 ποιοῖεν
1 εἶπεν
11 εἰπεῖν
2 σκοπεῖν
3 ἐρεῖν
1 εὑρεῖν
1 ἐπιχειρεῖν
2 κατηγορεῖν
1 λοιδορεῖν
1 ἀπορεῖν
1 τιμωρεῖν
2 ἐμέλησεν
1 κατεφρόνησεν
1 ἀεροβατεῖν
1 εὐεργετεῖν
1 νουθετεῖν
1 ἀγανακτεῖν
1 φιλοσοφεῖν
1 σκιαμαχεῖν
1 σχεῖν
1 ἔτυχεν
1 ἀπέτρεψεν
7 ζῆν
1 τραπεζῶν
1 τεθναίην
2 φαίην
1 ἐβλάβην
2 εἴην
1 διαλεχθείην
2 ᾠήθην
1 ἐδεήθην
1 ἠναντιώθην
1 ἐψεύσθην
1 ἐγενέσθην
3 δίκην
1 ὅλην
3 ἄλλην
2 ᾤμην
1 ᾠόμην
2 δυναίμην
1 δεξαίμην
1 ἐλογιζόμην
1 ἐπελαθόμην
2 ᾐσθόμην
2 ἀπηχθόμην
1 ἐτεθράμμην
1 ἀπηχθανόμην
1 ἐγενόμην
1 ἀπεκρινάμην
1 ἐκαλλυνόμην
1 ἡβρυνόμην
1 ἐπραξάμην
1 ἐνεδειξάμην
1 βιαζοίμην
1 ἐποιούμην
1 ἀπολοίμην
1 βουλοίμην
1 ἐνεθυμούμην
1 διαφευξοίμην
1 ἐτραπόμην
1 ἐρήμην
1 ἀνηρόμην
1 ἐπειρώμην
1 ἐτιμησάμην
1 παρῃτησάμην
1 ἐψηφισάμην
1 ἐπιστήμην
2 ἠπιστάμην
1 παρεκελευόμην
1 φήμην
1 ᾠχόμην
1 ὑπεσχόμην
1 ἐκείνην
2 σελήνην
1 πλάνην
1 αἰσχύνην
2 τέχνην
1 ὁμολογοίην
1 καλοίην
1 κατηγοροίην
2 τοιαύτην
12 ταύτην
1 ἰδιώτην
1 μεγίστην
1 ἑκάστην
2 ἐπιστάτην
1 ἔφην
1 ἀγαθῶν
3 ἀγαθόν
9 ἀγαθὸν
1 κἀγαθὸν
1 μαθὼν
1 ἔπαθόν
1 βοηθῶν
1 ἔπειθόν
1 ἀπειθῶν
2 ἐλθὼν
1 ἐξελθὼν
1 προσελθὼν
1 ὀρθόν
2 μισθὸν
1 δίκαιόν
1 παλαιῶν
1 στρατηγιῶν
1 τραγῳδιῶν
1 διατρίβειν
2 ἄγειν
1 διαφεύγειν
1 ἀποφεύγειν
1 διάγειν
20 λέγειν
1 ἀπάγειν
2 εἰσάγειν
3 παιδεύειν
1 δημοσιεύειν
1 συμβουλεύειν
1 κινδυνεύειν
1 διακινδυνεύειν
1 ἰδιωτεύειν
1 παίζειν
2 ὀνειδίζειν
1 σπουδάζειν
1 ἐθίζειν
1 δικάζειν
7 νομίζειν
1 θαυμάζειν
1 φράζειν
2 ἐξετάζειν
1 παρασκευάζειν
3 πείθειν
6 διδάσκειν
1 ἐθέλειν
3 κρίνειν
1 ἥξειν
1 διδάξειν
2 πράξειν
5 ἀκούειν
1 κολούειν
1 ἐπιτρέπειν
1 διαφθείρειν
2 διαφέρειν
1 ἐκτείσειν
1 ποιήσειν
1 ἀδικήσειν
1 δικάσειν
1 ἐπισχήσειν
1 περιάπτειν
1 βλάπτειν
1 ἀποκρύπτειν
7 πράττειν
9 ἔχειν
1 ἐλέγχειν
1 ἄρχειν
1 προσέχειν
2 περιιὼν
1 φιλόπολιν
2 πόλιν
1 πάλιν
1 πρᾶξιν
1 τάξιν
4 ποιῶν
2 ἀπιὼν
1 δημηγοριῶν
1 χάριν
1 ἐμπεπλήκασιν
2 εἰρήκασιν
1 τετελευτήκασιν
2 ὀνόμασιν
3 γεγόνασιν
1 Ὀλυμπίασιν
1 ἴσασιν
1 φασιν
1 δόσιν
9 εἰσιν
1 αἴσθησιν
1 ποίησιν
1 ζήτησιν
1 φησιν
1 πάρεισιν
2 δοκῶσιν
1 θαυμάσιόν
1 κορωνίσιν
2 οὖσιν
1 χρησμῳδοῦσιν
3 ποιοῦσιν
1 δοκοῦσιν
1 καλοῦσιν
1 ὠφελοῦσιν
1 συνωμοσιῶν
1 ἀγνοοῦσιν
1 ἐπιχειροῦσιν
1 ἐπιτυχοῦσιν
1 πᾶσιν
1 ἀνδράσιν
1 κρίσιν
1 κτῆσιν
4 λέγουσιν
1 μανθάνουσιν
1 προκρίνουσιν
2 χαίρουσιν
1 διαφθείρουσιν
1 διαφέρουσιν
1 ἔχουσιν
1 σφίσιν
1 μέλλωσιν
1 αἴτιόν
1 αἰτιῶν
1 στρατιὰν
19 ἔστιν
29 ἐστιν
2 ἔξεστιν
1 μέτεστιν
3 κἂν
2 ἑκὼν
4 κακῶν
4 κακόν
6 κακὸν
1 γυναικῶν
1 γεωργικῶν
1 ἄδικόν
1 ἱππικῶν
3 πολιτικῶν
3 καλὸν
1 καλῶν
1 δῆλόν
1 καταγελᾶν
1 μᾶλλόν
5 πολλὴν
1 πολλήν
5 πολλῶν
1 διαβολήν
2 διαβολὴν
3 πολὺν
1 σχολὴν
3 πλὴν
1 ὀφλών
1 μὴν
9 μέν
2 ἐμὴν
2 ἐμῶν
5 ἡμῖν
2 ἐμὸν
49 ὑμῖν
5 ἡμῶν
97 μὲν
1 Ὑμῖν
36 ὑμῶν
1 ἀφίεμέν
1 ἀριθμόν
1 δεσμὸν
1 χρησμὸν
24 νῦν
2 ἱκανὸν
1 ἀποφανῶν
1 ἀπολογούμενόν
2 δεινόν
2 δεινὸν
1 μνᾶν
2 μνῶν
1 ἔδοξάν
68 οὖν
4 οἷόν
1 ἀναγκαῖον
1 βίον
1 ὑπέλαβον
1 ἦγον
3 γοῦν
1 ἤγαγον
9 ἔλεγον
9 λόγον
4 ὀλίγον
3 σημεῖον
1 μαντεῖον
2 μεῖζον
1 ἔπαθον
1 ἀνέπειθον
1 ἦλθον
1 λίθον
1 εἰσῆλθον
6 δίκαιον
2 ῥᾴδιον
1 ἥδιον
1 μειράκιον
2 ἥλιον
1 ᾑτινιοῦν
1 Σαλαμίνιον
1 δαιμόνιον
1 ἀξιοῦν
2 ἄξιον
3 τεκμήριον
3 δικαστήριον
1 θαυμάσιον
1 ἀνόσιον
3 ὁτιοῦν
1 αἴτιον
2 βέλτιον
2 ὁπωστιοῦν
2 ἄδικον
2 οὐκοῦν
7 δῆλον
1 ἤθελον
1 ἄδηλον
1 θόλον
9 ἄλλον
1 διέβαλλον
3 ἔμελλον
15 μᾶλλον
1 μέλον
1 πλέον
1 φίλον
2 νοῦν
1 ἀπέθανον
1 ἐτύγχανον
1 ἀμήχανον
1 ἔμενον
1 δεόμενον
1 προσκείμενον
1 ὑπολογιζόμενον
1 ἐκλεξάμενον
1 ἀρξάμενον
1 ἡγούμενον
1 ἀπολογούμενον
1 μαχούμενον
1 περιφερόμενον
1 σκεψάμενον
1 Εὔηνον
1 ἀνέβαινον
4 ἄμεινον
3 μόνον
1 δεδογμένον
8 χρόνον
2 κίνδυνον
1 φόνον
5 οἷον
1 ἀλλοῖον
1 ὁπῃοῦν
2 εἶπον
2 ἄτοπον
2 τρόπον
2 τόπον
1 ἄνθρωπον
1 ἀνελεύθερον
1 πρεσβύτερον
1 γελοιότερον
1 ἀγροικότερον
2 ὑμέτερον
5 πότερον
1 χαλεπώτερον
4 πρότερον
2 ὕστερον
1 αὐθαδέστερον
1 ἀμαθέστερον
1 ἐπιεικέστερον
1 σαφέστερον
1 περιττότερον
1 σοφώτερον
1 ὅσον
1 μετέπεσον
1 πλησίον
1 μήνυσον
1 ἰτέον
2 αὐτοῖν
1 ἀδύνατον
14 θάνατον
1 ἀλογώτατον
1 χαλεπώτατον
1 ἀναισχυντότατον
1 σοφώτατον
1 ἔσχατον
1 ῥητέον
2 ἀπολογητέον
4 Μέλητον
1 ἐπιχειρητέον
1 ἐναντίον
2 τοὐναντίον
9 τοιοῦτον
5 τοσοῦτον
4 τοῦτον
2 πέμπτον
4 πρῶτον
4 ἕκαστον
1 καταγέλαστον
4 μέγιστον
1 πειστέον
1 βέλτιστον
1 ἧττον
1 ἔπραττον
2 ἔταττον
1 προσέταττον
1 θᾶττον
1 Ἄνυτον
1 ἀπέλαυον
1 δυοῖν
1 ἐκινδύνευον
1 Σίσυφον
1 ψῆφον
1 ἔλεγχον
1 εἶχον
1 κατεῖχον
1 ἔτυχον
5 πᾶν
1 χαλεπόν
2 χαλεπὸν
2 λοιπὸν
1 σκοπῶν
1 διασκοπῶν
2 ἀνδρῶν
1 θάτερόν
1 πότερόν
1 μοχθηρὸν
1 ἐπιχειρῶν
4 μικρὸν
3 σμικρὸν
1 ἀπορῶν
2 πρὶν
1 ἐξευρών
1 ἐχρῆν
2 χρῆν
3 αἰσχρόν
1 αἰσχρὸν
2 σὸν
1 εἰσίν
1 εἰσὶν
2 φησὶν
1 τισὶν
1 τἂν
73 τῶν
38 τὸν
1 τάν
47 τὴν
1 αὐτὴν
1 αὑτῶν
24 αὐτῶν
9 αὐτὸν
2 ταὐτόν
3 ἀρετήν
1 ζητῶν
2 ποιητῶν
1 πολιτῶν
1 θεμιτὸν
1 μεντἄν
1 μεντἂν
4 τοιοῦτόν
1 πρῶτόν
1 ἐστόν
1 ἐστὸν
3 ἐστίν
12 ἐστὶν
1 ἀστῶν
1 δικαστῶν
1 ἀνέλπιστόν
4 ἑαυτῶν
2 ἑαυτὸν
8 ἐμαυτὸν
2 ἐμαυτόν
1 τελευτῶν
1 ἐρωτᾶν
1 ἀνερωτᾶν
1 νυν
2 τοίνυν
1 ἐβοήθουν
1 οὔκουν
1 ἐλύπουν
3 κατηγόρουν
1 ἠπόρουν
4 γραφὴν
1 γραφήν
1 Χαιρεφῶν
1 Ἀντιφῶν
1 ἀδελφὸν
1 νυμφῶν
1 σοφόν
1 σοφῶν
4 σοφὸν
1 φιλοσοφῶν
2 ἀρχὴν
1 ἀρχῶν
1 ἰσχύν
1 ὑέων
1 Ἀθηναίων
1 διθυράμβων
1 ἄγων
4 λόγων
7 λέγων
1 παίδων
1 καθεύδων
4 οἰκείων
1 πλείων
1 πόλεων
1 πρυτάνεων
1 κινδυνεύων
1 ἀξιόχρεων
1 στάσεων
1 μαντείων
1 πιστεύων
1 ζῴων
1 ὀνειδίζων
1 προσκαθίζων
2 ἀτιμάζων
2 νομίζων
2 πείθων
2 ἡμιθέων
3 ἄκων
1 ὑπείκων
3 Λύκων
3 διδάσκων
1 φάσκων
1 ἑάλων
7 ἄλλων
1 φίλων
1 διακωλύων
1 ἑτοίμων
1 ἐπιστήμων
2 νέων
1 ὄνων
1 ἀναβαίνων
3 λαμβάνων
1 ἀναλαμβάνων
1 ἔγνων
6 ἐκείνων
1 τινων
1 ἐξεταζομένων
1 βουλομένων
1 γιγνομένων
2 οἰομένων
1 ἐσομένων
1 βουλευομένων
1 ἀμελουμένων
2 ξένων
1 ἐνυπνίων
1 ἐλέγξων
2 ἵππων
13 ἀνθρώπων
4 κατηγόρων
1 ἐγείρων
1 διαφθείρων
1 χείρων
1 δακρύων
1 ἑτέρων
1 ἑκατέρων
2 ῥητόρων
1 σοφωτέρων
1 ἀκουσίων
1 εἰδότων
1 βελτίων
2 Πλάτων
2 πραγμάτων
6 χρημάτων
1 ἁμαρτημάτων
1 γραμμάτων
1 σωμάτων
3 ὄντων
1 ἀθανάτων
1 φασκόντων
1 διωκόντων
2 συνόντων
1 βοώντων
2 δοκούντων
1 ὠφελούντων
1 κατηγορούντων
1 φιλοσοφούντων
5 πάντων
1 ἁπάντων
1 παρόντων
1 κελευόντων
4 τοιούτων
21 τούτων
1 διηρώτων
2 Κρίτων
3 πράττων
1 πλουσιωτάτων
1 σοφωτάτων
3 ψήφων
1 ταχέων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005