HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  497 formes différentes pour 1904 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 τιμᾶσθαι
1 μηχανᾶσθαι
1 δύνασθαι
1 ἀναβιβάσασθαι
1 ἐργάσασθαι
3 ἀπολογήσασθαι
1 τιμήσασθαι
1 ἀποψηφίσασθαι
1 μαντεύσασθαι
1 μισθώσασθαι
1 ἐγγυᾶσθαι
1 γράψασθαι
1 λέγεσθαι
1 διαλέγεσθαι
1 δεδέσθαι
1 κήδεσθαι
1 ἐξεργάζεσθαι
1 ἐργάζεσθαι
1 λογίζεσθαι
1 ὑπολογίζεσθαι
1 ἐθίζεσθαι
1 καταχαρίζεσθαι
1 χαριεντίζεσθαι
1 σῴζεσθαι
1 οἴεσθαι
2 ἐξελέσθαι
1 γίγνεσθαι
3 γενέσθαι
1 διαγενέσθαι
2 συγγενέσθαι
2 ἀποκρίνεσθαι
1 ἀπαλλάξεσθαι
1 ἐγείρεσθαι
1 ἔσεσθαι
1 σωθήσεσθαι
1 τιμήσεσθαι
1 πείσεσθαι
3 βλάπτεσθαι
1 αἰνίττεσθαι
1 ἀπολύεσθαι
1 μέμφεσθαι
1 ἀνέχεσθαι
1 παρασχέσθαι
1 μεμνῆσθαι
1 προσκεχρῆσθαι
1 κεκτῆσθαι
1 εὐλαβεῖσθαι
3 ἡγεῖσθαι
2 ἀπολογεῖσθαι
2 δεῖσθαι
2 ποιεῖσθαι
1 χαριεῖσθαι
6 ἐπιμελεῖσθαι
1 ὠφελεῖσθαι
1 ἀποθανεῖσθαι
1 διανοεῖσθαι
2 τιμωρεῖσθαι
1 σιτεῖσθαι
1 δεδόσθαι
1 πεπραγματεῦσθαι
1 ἐνδείκνυσθαι
1 ἐναντιοῦσθαι
1 ἐσκέφθαι
1 ἀπηλλάχθαι
1 ἀπέχθειαί
1 οἷαι
459 καὶ
1 Καὶ
7 καί
5 πάλαι
1 ἄλλαι
1 πολλαί
1 πολλαὶ
1 διαβολαί
1 δύναμαι
2 ἐπίσταμαι
1 παρίεμαι
13 οἶμαι
1 διαλέγομαι
5 δέομαι
1 ἀσπάζομαι
1 πείθομαι
7 οἴομαι
1 ἀπεχθάνομαι
1 αἰσχύνομαι
2 παρέξομαι
1 φεύξομαι
3 πειράσομαι
1 ἔσομαι
1 φοβήσομαι
1 δεήσομαι
1 ἀντιτιμήσομαι
1 ἐρήσομαι
1 πείσομαι
1 παύσομαι
1 ἀπαλλάττομαι
1 πράττομαι
1 παύομαι
2 παρέχομαι
1 περιέρχομαι
1 ἔρχομαι
1 πέπεισμαι
1 εἴθισμαι
1 ἐνδείκνυμαι
1 φοβοῦμαι
3 ἡγοῦμαι
1 φανοῦμαι
1 αἱροῦμαι
1 ποιῶμαι
1 οἴωμαι
1 ἕλωμαι
3 τιμῶμαι
1 φαίνωμαι
1 τιμήσωμαι
1 παύσωμαι
1 ἐγᾦμαι
8 τεθνάναι
2 φάναι
1 μηχαναὶ
1 προσειδέναι
12 εἰδέναι
1 δεδιέναι
1 ἀπιέναι
1 εἰσιέναι
1 προστεθηκέναι
1 ἠμεληκέναι
1 ἑαλωκέναι
3 γεγονέναι
1 περιγεγονέναι
1 ἀπαλλαγῆναι
1 αἰσχυνθῆναι
1 ὑπομεῖναι
3 συνεῖναι
1 ἀποκτεῖναί
1 ἀποκτεῖναι
1 κρῖναι
4 ἀπόκριναι
1 εἶναί
71 εἶναι
1 διδόναι
1 μόναι
1 ἀποκτεινύναι
1 δεικνύναι
1 ἐνδεικνύναι
1 ἀναγνῶναι
1 διδάξαι
1 πρᾶξαί
1 πρᾶξαι
1 ἐλέγξαι
3 ἐπιδεῖξαι
1 ἀποδεῖξαι
1 παῖ
1 βαρύτεραι
1 ἐπιφθονώτεραι
1 ἐξετάσαι
1 διαμυθολογῆσαι
1 χρησμῳδῆσαι
1 ποιῆσαι
1 ἀναπλῆσαι
1 ἀποδημῆσαί
1 τιμῆσαι
1 ἀπαναισχυντῆσαι
1 πεῖσαί
2 ἐκτεῖσαι
1 ἀποτεῖσαι
1 φροντίσαι
1 ἐπιδείκνυσαι
1 ἀκοῦσαι
2 τιμᾶται
1 ἀκροαταὶ
1 βαρύταται
1 χαλεπώταται
2 ψεύδεταί
1 περιεργάζεται
1 νομίζεται
1 χαριεντίζεται
1 οἴεταί
2 οἴεται
1 συμβάλλεται
2 βούλεται
4 γίγνεται
4 φαίνεται
1 ἀποφεύξεται
1 ἀποβήσεται
1 σωθήσεται
1 γενήσεται
1 γνώσεται
1 αἰνίττεται
1 κάθηται
2 ποιηταὶ
1 προσποιῆται
1 βούληται
1 γένηται
1 ἐγγυηταὶ
1 δεῖται
1 ποιεῖται
1 ἀμελεῖται
1 πολῖταί
1 προστέτακται
2 λέγονται
2 ἐργάζονται
1 ὀργίζονται
1 οἴονταί
1 οἴονται
1 γίγνονται
1 ἀκροάσονται
6 ἔσονται
1 ἐξελεγχθήσονται
1 διαφθαρήσονται
1 ἔρχονται
1 ἡγοῦνται
1 ἐπιμελοῦνται
1 μιμοῦνται
1 ἀποθανοῦνται
1 βούλωνται
1 κρίνωνται
1 χρῶνται
1 ἐκκλησιασταί
6 δικασταί
4 ἔσται
2 βουλευταί
1 ἐναντιοῦται
1 αὗται
1 ἠναντίωταί
1 Δί
3 δι
1 συνωρίδι
1 ἀεί
6 ἀεὶ
7 λέγει
1 ζεύγει
14 δεῖ
1 ἔδει
1 Παλαμήδει
8 νομίζει
1 θεῖ
2 πλήθει
4 ποιεῖ
4 οἴει
7 ἐκεῖ
2 ἀδικεῖ
11 δοκεῖ
2 ἐδόκει
3 διδάσκει
2 μέλει
1 μεταμέλει
2 μέλλει
10 πόλει
1 Ἀμφιπόλει
1 βούλει
1 γέμει
1 λανθάνει
5 τυγχάνει
1 γένει
1 νοεῖ
2 πρέπει
1 ἀποτρέπει
1 προτρέπει
1 ἐπεί
4 ἐπεὶ
1 ὕβρει
2 διαφθείρει
1 αἱρεῖ
1 αἱρήσει
1 μαρτυρήσει
1 εὑρήσει
1 ζητήσει
1 παρακελεύσει
1 φύσει
1 πράττει
2 κελεύει
3 κινδυνεύει
1 κωλύει
2 ὑεῖ
1 Ὀρφεῖ
10 ἔχει
1 Ἴθι
1 ἴθι
1 ἄλλοθι
1 αὐτόθι
1 τίθημι
1 φημί
7 φημι
1 φημὶ
1 δόξαιμι
2 ἄπειμι
1 φεύγοιμι
1 ὑπεικάθοιμι
1 πείθοιμι
1 διδάσκοιμι
1 μέλλοιμι
1 μανθάνοιμι
1 ἀντείποιμι
1 λίποιμι
1 εὑρήσοιμι
1 ὑπέχοιμι
1 ἐντύχοιμι
7 εἰμι
2 εἰμὶ
1 εἰμί
1 μηδενὶ
5 οὐδενὶ
1 ἑνὶ
2 τινὶ
1 τινι
1 βελτίονι
1 ἀμείνονι
4 νυνὶ
1 νυνί
2 τουτωνὶ
1 ὑπολάβοι
1 εἰσάγοι
1 ὀλίγοι
1 δημιουργοί
1 ἐκφύγοι
1 χρησμῳδοί
2 δέοι
1 θεοί
3 νέοι
3 ἀγαθοὶ
1 νόθοι
3 ἐνταυθοῖ
1 δίκαιοι
46 Ἀθηναῖοι
3 οἰκεῖοι
1 οἰκεῖοί
1 ἔνιοι
1 ἄξιοι
3 οἷοί
1 κακοὶ
1 ἱππικοί
1 λυσιτελοῖ
1 κατάδηλοι
9 ἄλλοι
3 πολλοί
8 πολλοὶ
1 φαῦλοι
62 μοι
2 μοί
4 ἐμοί
24 ἐμοὶ
1 φιλότιμοι
1 νόμοι
1 ἐπιθυμοῖ
1 ἀποθάνοι
1 καταψηφισάμενοί
1 καταψηφισάμενοι
1 μεταπεμψάμενοί
1 ἐξεταζόμενοι
1 πειθόμενοι
1 ἀχθόμενοι
2 οἰόμενοι
2 βουλόμενοι
1 γενόμενοι
1 ἐγειρόμενοι
1 παρασχόμενοι
1 διεφθαρμένοι
1 πεπεισμένοι
1 προσποιούμενοι
1 χρώμενοι
1 δεινοί
1 δεινοὶ
2 κἀκεῖνοι
4 ἐκεῖνοι
2 πρέποι
5 εἴποι
1 ὅποι
4 ἄνθρωποι
1 σφοδροὶ
1 οὐδέτεροι
1 φαυλότεροι
1 δεινότεροι
1 ὁπότεροι
1 ἐπιεικέστεροι
1 εὐδαιμονέστεροί
2 πρεσβύτεροι
1 νεώτεροι
1 νεώτεροί
1 χαλεπώτεροι
1 σοφώτεροι
1 πονηροὶ
6 κατήγοροι
1 σοὶ
9 σοι
5 ὅσοι
3 τοι
1 αὐτόματοι
1 ἀθάνατοί
1 ἀπορώτατοί
1 ἤτοι
7 καίτοι
11 μέντοι
1 ἀδιάφθαρτοι
1 βέλτιστοι
1 τοιοῦτοι
1 τοιοῦτοί
1 αὐτοί
10 αὐτοὶ
1 οὗτοί
14 οὗτοι
1 πρῶτοί
1 ἀδελφοὶ
1 σοφοὶ
2 ἔχοι
23 ἐπὶ
1 ἐπί
4 ἀνδρὶ
26 περὶ
2 πέρι
1 δεδίασι
1 ῥήμασί
2 γεγόνασι
1 ἀκηκόασι
1 παντάπασι
1 παντάπασί
1 συνίσασι
1 φασι
1 ταυτησὶ
2 φησι
2 φησί
2 φησὶ
2 τουτοισί
1 τουτοισὶ
3 εἰσι
4 οὑτοσὶ
3 οὑτοσί
1 νηυσὶ
1 ἄγουσι
2 λέγουσι
1 πείθουσι
1 ποιοῦσι
1 εὑρίσκουσι
1 ἀποκτείνουσι
1 χαίρουσί
1 διαφθείρουσι
1 φήσουσι
1 οἴσουσι
1 κελεύουσί
2 ἔχουσι
1 οὖσι
1 δοκῶσί
1 ἐξελῶσι
1 συνῶσι
1 ἡβήσωσι
4 οὑτωσί
28 τί
41 τι
1 τιμήματι
2 ὀνόματι
1 μηκέτι
8 ἔτι
2 πένητι
1 νεότητι
1 νυκτὶ
1 Αἴαντι
1 ἐναντί
4 παντὶ
1 τελευτήσαντι
1 ἀντὶ
1 συντιθέντι
2 λέγοντι
1 ἐξελθόντι
1 ἐξιόντι
1 ἀντιπαραβάλλοντι
1 μέλλοντί
1 διαφθείροντι
1 πλάττοντι
1 ἀληθεύοντι
5 ὄντι
1 ἀδικοῦντι
1 σκοποῦντι
1 ζητοῦντι
1 ζῶντι
1 εἰωθότι
1 γεγονότι
83 ὅτι
2 ἄρτι
1 ἔξεστι
11 ἐστι
1 ἐστί
2 ἐστὶ
3 ἔστι
2 ταυτὶ
1 ταυτί
1 τουτὶ
2 τουτουῒ
1 τουτουΐ
1 ἀμφὶ
2 οὐχὶ
72 εἰ
15 εἴ
2 εἶ
1 αἱ
70 οἱ
1 οἵ
3 οἳ
4 οἷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005