HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  545 formes différentes pour 1377 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
64 ὡς
4 ὥς
5 ὃς
1 ἧς
1 ὅς
1 ἀπολογίας
1 Γοργίας
3 παῖδας
1 εὐέλπιδας
1 ἀσεβείας
2 ἀληθείας
1 ἀμαθίας
1 κακίας
1 γυναῖκας
1 δίκας
1 ἔγνωκας
1 κατέγνωκας
1 μεγάλας
1 χιλίας
2 ἄλλας
1 ἀσχολίας
1 τιμαῖς
1 οἰκονομίας
1 Λυσανίας
3 τινας
6 δαίμονας
1 εὐδαίμονας
1 εὐδαιμονίας
1 χειροτέχνας
2 ἀξίας
1 Ἱππίας
2 ἄνδρας
4 ἡμέρας
1 πατέρας
1 ὀρχήστρας
1 μάρτυρας
3 δείσας
1 ἐπιτηδεύσας
1 ἠθέλησας
1 ὤνησας
1 ἐφρόντισας
1 ἀμελήσας
2 ἀκούσας
1 ἐννοήσας
1 πόσας
1 συγχωρήσας
1 συνουσίας
3 ταῖς
1 τοσαύτας
1 ταύτας
3 νύκτας
1 ὀμωμοκότας
2 ὄντας
1 ἅπαντας
1 κατηγορήσαντας
1 διδόντας
3 δοκοῦντας
1 προσήκοντας
1 ἀναβαίνοντας
1 ἀκούοντας
1 ζητοῦντας
2 πάντας
1 ἀπολιπόντας
1 ἀναισχυντίας
1 σοφισταῖς
1 ναυμαχίας
1 ἀρχαῖς
1 ἥρωας
1 διατριβὰς
3 γῆς
1 ἐγγύς
1 σιγᾷς
1 ὀργῆς
1 φυγῆς
1 παῖδές
1 βραδὺς
1 εἰδὼς
1 εἰδώς
1 ἀηδὲς
1 ἀηδές
1 παιδὸς
16 εἰς
4 εἷς
4 ὑεῖς
1 ἀπαλλαγεὶς
1 ἔφυγες
1 παῖδες
1 μηδεὶς
2 οὐδεὶς
1 οὐδείς
1 ἐνδεεῖς
2 θεός
4 θεὸς
1 φοβηθεὶς
1 ἐπιθεὶς
1 ἀναμνησθεὶς
1 ὀργισθεὶς
1 Κηφισιεὺς
1 δοκεῖς
1 ἐγκαλεῖς
18 ὑμεῖς
3 ἡμεῖς
1 ἀποκτενεῖς
2 τινες
2 δαίμονες
1 καταφρονεῖς
1 ὀξεῖς
1 τέτταρες
71 ἄνδρες
1 κατηγορεῖς
1 τρεῖς
1 πατέρες
1 μάρτυρες
6 Σώκρατες
2 εἰδότες
1 τεθνεῶτες
1 πεπονθότες
1 ὠφληκότες
1 κατηγορηκότες
6 ὄντες
4 ἅπαντες
1 σύμπαντες
1 κατασκεδάσαντες
1 κρούσαντες
1 ἀπιστήσαντες
1 διατρίβοντες
4 λέγοντες
1 καθεύδοντες
1 ἐπιτηδεύοντες
1 ἐνθουσιάζοντες
1 νυστάζοντες
2 πείθοντες
2 βοηθοῦντες
1 ἐπακολουθοῦντες
1 ποιοῦντες
2 δοκοῦντες
1 προσήκοντες
3 διαβάλλοντες
1 εὐδοκιμοῦντες
1 παραλαμβάνοντες
1 ἀποκτείνοντες
4 ἀκούοντες
1 λυποῦντες
2 κατηγοροῦντες
1 διαφέροντες
1 κατηγορήσοντες
1 ἐλέγχοντες
2 ἄρχοντες
6 πάντες
2 παρόντες
1 ἔπραττες
1 ἀφεὶς
1 Θεάγης
1 ἄλλης
1 τόλμης
1 δημοκρατουμένης
1 ἀνθρωπίνης
2 δόξης
1 ἀρούρης
1 πέτρης
1 τοιαύτης
2 ταύτης
1 πρεσβύτης
1 ἡλικιώτης
1 δημότης
7 Σωκράτης
1 μεγίστης
1 ἑκάστης
1 εὐδοκιμωτάτης
1 ἀμαθὴς
2 εὐθὺς
3 ἀληθῶς
5 ἀληθές
4 ἀληθὲς
1 πεπονθὼς
4 ὀρθῶς
1 εἰωθὸς
1 δίκαιός
1 ἄλλαις
1 πολίταις
1 μάχαις
2 μόγις
1 Διός
1 Διὸς
2 δεδιὼς
7 λέγεις
4 εἰσάγεις
1 κινδυνεύεις
1 νομίζεις
1 φροντίζεις
1 ἀποφαίνεις
1 τιμωρήσεις
1 θεομάντεις
2 ἔχεις
2 αὖθις
6 πολλάκις
3 πόλις
1 θέμις
3 ἄξιός
1 δικαίοις
1 λόγοις
1 πείθοις
6 ἄλλοις
2 ἀλλήλοις
2 φίλοις
1 νέοις
1 κινδύνοις
1 πριαμένοις
2 καταψηφισαμένοις
1 ἀποψηφισαμένοις
1 ἐξεταζομένοις
1 οἰομένοις
1 βιωσομένοις
1 κωμῳδοποιὸς
1 ἵπποις
3 ἀνθρώποις
1 κατηγόροις
5 τούτοις
1 ἑκάστοις
1 μετοίκησις
39 τις
9 ὅστις
1 Αἰακὸς
1 κακὸς
2 συμβεβηκὸς
1 ἀνεζητηκὼς
1 πολιτικῆς
1 ἁλῷς
3 καλῶς
1 καλὸς
1 ἐμμελῶς
1 ὄφελός
1 πολλὰς
1 πολλάς
1 πολλῆς
2 διαβολὰς
1 ἐμὸς
1 ἐμός
1 ἐμὰς
33 ὑμᾶς
1 ἐμῆς
1 ἡμᾶς
1 μηδαμῶς
1 τιμῆς
1 δραχμάς
1 δραχμῆς
2 πιθανῶς
2 ἱκανῶς
3 μηδενὸς
3 οὐδενὸς
3 οὐδενός
1 ἐκεῖνός
1 παρακελευόμενός
1 δεινὸς
2 τινὲς
2 τινὸς
1 τινές
2 τινὰς
1 γεγονὸς
1 γεγονὼς
6 ἀτεχνῶς
1 ἐφεξῆς
10 οὓς
6 οἷός
8 οἷς
1 Ἀθηναῖος
2 βίος
1 στρατηγοὺς
3 λόγος
1 ψεῦδος
1 Θέτιδος
2 κέρδος
3 θεούς
16 θεοὺς
1 ἄθεος
1 Κεῖος
1 Ἠλεῖος
1 ἀγαθοὺς
1 κἀγαθοὺς
1 πλῆθος
1 πάθος
1 ἄχθος
1 Παράλιος
1 ἄξιος
2 Πάριος
1 Σφήττιος
1 Πρόδικος
1 πολιτικοὺς
1 καλοὺς
1 ἐγκαλοῖς
1 διδάσκαλος
1 ὄφελος
7 ἄλλος
4 πολλοῖς
2 πολλούς
4 πολλοὺς
1 Κριτόβουλος
1 ἐμοὺς
1 Τριπτόλεμος
4 νόμος
1 ἑτοῖμος
1 πότμος
1 ἀγῶνος
1 ἐκεῖνος
1 διαλεγόμενος
1 κηδόμενος
1 ἀναγκαζόμενος
1 αὐθαδιζόμενος
1 ἀπαυθαδιζόμενος
1 ἀγωνιζόμενος
1 ἀχθόμενος
1 ἀφικόμενος
1 ὑποστειλάμενος
1 αἰσθανόμενος
1 ἀποκρινόμενος
1 ἐνδεικνύμενος
2 οἰόμενος
1 ἀπολογούμενος
1 ποιούμενος
1 προσποιούμενος
1 ἐναντιούμενος
1 ἐπιμελούμενος
1 λυπούμενος
1 τραπόμενος
1 ἀποπειρώμενος
2 ἀναβιβασάμενος
2 ἡγησάμενος
1 ἀπολογησάμενος
1 τιμησάμενος
1 μαντευσάμενος
1 ἀρχόμενος
1 καταληψόμενος
1 ἀποκρυψάμενος
1 Εὔηνος
1 φθόνος
1 δεινούς
2 τινος
3 μόνος
1 Σαλαμῖνος
1 Τελαμῶνος
1 εἰργασμένος
1 πεπεισμένος
1 ξένος
1 πλείονος
1 χείρονος
1 θάττονος
1 ὕπνος
1 χρόνος
1 τίνος
1 Λεοντῖνος
1 Πλάτωνος
1 Ἀρίστωνος
2 οἷος
3 ἔπος
1 ἄνθρωπος
1 ἑταῖρος
1 πρεσβύτερος
1 οὐδέτερος
1 νεώτερος
3 σοφώτερος
1 πονηροῖς
1 σμικροῖς
1 μέρος
1 ῥήτορος
2 Ἀπολλόδωρος
1 Αἰαντόδωρος
4 τούς
55 τοὺς
15 τοῖς
11 αὐτοὺς
1 αὐτούς
1 αὑτοῖς
7 αὐτοῖς
1 πράγματος
1 ἐγκλήματος
2 θάνατος
1 Νικόστρατος
1 φρονιμώτατος
1 μιαρώτατος
1 σοφώτατος
5 Μέλητος
1 ἀνέλεγκτος
2 ὄντος
1 Ἀδείμαντος
1 ποιήσαντος
1 ἄγοντος
1 γεγονότος
5 λέγοντος
1 εἰσάγοντος
1 παίζοντος
1 ἐξετάζοντος
2 ποιοῦντος
1 πονοῦντος
1 πράττοντος
1 τάττοντος
1 ἄρχοντος
8 οὗτος
1 Θεόδοτος
4 τοιοῦτος
1 ἀστοῖς
2 ἕκαστος
1 καταγέλαστος
1 ἀκόλαστος
1 ἀνεξέταστος
1 χρηστοῖς
1 ἐπονείδιστος
2 βέλτιστος
1 διττούς
7 Ἄνυτος
1 ἀδελφοὺς
1 Δελφοῖς
1 Δελφοὺς
1 σοφοῖς
3 πῶς
1 πᾶς
1 ποδαπός
1 ἐλπίς
1 μύωπός
1 ὁρᾷς
1 ἑταῖρός
2 ἀνδρὸς
1 σφοδρὸς
1 σφοδρῶς
3 σοφώτερός
32 πρὸς
1 πρός
1 χωρὶς
1 αἴσθησίς
25 τῆς
18 τίς
5 τὰς
1 αὐτός
1 αὐτὰς
1 αὐτῆς
7 αὐτὸς
1 θάνατός
1 σοφώτατός
5 ἀρετῆς
1 μαθητὰς
1 ποιητὰς
1 αὐλητὰς
3 Μέλητός
1 νυκτὸς
1 παντὸς
1 θρηνοῦντός
2 δικαστὰς
1 δικαστάς
1 δικαστής
1 χρηστὸς
1 ἀλόγιστός
1 καθιστὰς
1 ἄπιστός
1 ὑβριστὴς
1 φροντιστὴς
1 βιωτὸς
1 υἱός
1 Ραδάμανθυς
6 λόγους
1 οἰκείους
1 πλείους
1 μεγέθους
14 ἄλλους
2 ἀλλήλους
3 νόμους
1 ἑτοίμους
8 νέους
1 ὄνους
1 Ἐπιγένους
1 ἐκείνους
1 ἀμείνους
1 ἡμιόνους
1 καταψηφισαμένους
1 ἐπισταμένους
1 κεκοσμημένους
1 κεκαλλιεπημένους
1 δεομένους
1 ἐργαζομένους
1 ἀνελομένους
1 οἰομένους
1 πόνους
1 Ἀριστοφάνους
3 ἵππους
5 ἀνθρώπους
2 κατηγόρους
1 ἀπείρους
1 ἁθρόους
4 ἑτέρους
1 πονηροτέρους
2 ὑστέρους
2 πρεσβυτέρους
3 νεωτέρους
1 μυρίους
7 βελτίους
1 εὐαριθμήτους
7 τούτους
2 Σωκράτους
1 πρώτους
1 πλείστους
1 δρυὸς
4 φῂς
3 φῄς
2 σαφῶς
2 ἀδελφός
3 ἀδελφὸς
1 τροφῆς
9 σοφὸς
5 σοφός
1 Ἀντιοχὶς
1 ἀρχῆς
1 ἀρχὰς
2 ψυχῆς
2 ἕως
2 δικαίως
1 ἡδέως
5 ῥᾳδίως
6 πόλεως
2 λέξεως
1 μαθήσεως
1 ἀντιβολήσεως
1 κολάσεως
1 φρονήσεως
1 ἐξετάσεως
1 σιτήσεως
1 ἀδίκως
1 θαρραλέως
1 παγκάλως
3 ἄλλως
5 ὅμως
1 παρανόμως
1 φρονίμως
1 ἐκείνως
1 Μίνως
1 συντεταμένως
1 ξένως
1 ἀξίως
2 ὁμοίως
11 ὅπως
3 πως
1 μετρίως
20 ἴσως
1 παραπλησίως
1 γνησίως
4 πάντως
1 ἀναισχύντως
18 οὕτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005