HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  817 formes différentes pour 1962 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
4 ἧς
1 ὅς
49 ὡς
1 ὣς
3 ὥς
6 ὃς
1 αἷς
1 βίας
1 βραβέας
1 παῖδας
1 ἀκριβείας
1 πρεσβείας
5 παιδείας
1 θείας
1 ὑγιείας
1 οἰκείας
1 θωπείας
2 ἀνδρείας
1 ἱερείας
1 δυσχερείας
2 χορείας
2 στρατείας
4 ἀστρατείας
4 πολιτείας
2 ἀριστείας
1 ἀμαθίας
1 Πυθίας
1 παιδιαῖς
1 ὑλακαῖς
5 φύλακας
2 νομοφύλακας
1 ἀνάγκας
7 δίκας
2 θήκας
1 ἀδικίας
1 ἡλικίας
1 εἰρηνικαῖς
1 φιλονικίας
1 πολιτικαῖς
1 ἰδιωτικαῖς
3 οἰκίας
1 ἀγγελίας
1 δειλίας
3 χιλίας
4 ἄλλας
1 ἀλλήλας
2 πολλαῖς
1 συμβουλίας
4 ἀποδημίας
5 ζημίας
2 εὐφημίας
2 τιμαῖς
1 καινοτομίας
2 προθυμίας
1 μηχαναῖς
1 Ἕλληνας
4 εὐθύνας
1 λιθίνας
53 Κλεινίας
4 τινας
1 κλίνας
1 μόνας
1 κειμένας
1 ἑπομένας
1 παρεσκευασμένας
1 χρωμένας
1 ξένας
1 καλλοναῖς
1 χείρονας
2 κοινωνίας
1 ἀναξίας
1 διδάξας
1 τάξας
1 παῖς
4 ἱππέας
2 ἄνδρας
5 ἱερέας
1 ἱεραῖς
4 σωτηρίας
1 θύρας
1 κόρας
4 ἡμέρας
1 ἀγοραῖς
1 κυρίας
1 μάρτυρας
8 χώρας
2 θεωρίας
1 ξενηλασίας
1 ἀκολασίας
1 ἀποπρεσβεύσας
1 κηρυκεύσας
1 νικήσας
1 προομόσας
2 οὔσας
1 οὐσίας
1 ἐπιβαλλούσας
1 βλεπούσας
1 πρεπούσας
1 ἁπάσας
2 πάσας
2 θεωρήσας
1 ἀπιστήσας
1 τελευτήσας
1 κατασκευάσας
1 θυσίας
1 συνουσίας
20 ταῖς
1 αἰτίας
1 ἀρεταῖς
2 ποιηταῖς
1 ἀθεότητας
1 ὀξύτητας
1 νομοθέτας
1 καθεωρακότας
1 ἐπιωρκηκότας
1 ἐνδεδυκότας
4 ὁπλίτας
1 φυλέτας
1 ἐγκρίναντας
2 ἀποκρίναντας
1 ἄρξαντας
1 ἅπαντας
1 σύμπαντας
1 στρατεύσαντας
1 ἐκδημήσαντας
2 τελευτήσαντας
1 ἐπιτρέψαντας
1 ἀποδόντας
1 ἐπιθέντας
1 διαβασανισθέντας
1 σωθέντας
1 διελόντας
1 ἀπολλύντας
1 τιμῶντας
1 πρεσβεύοντας
1 ἀπεικάζοντας
1 ἐπικωμάζοντας
1 διαβασανίζοντας
1 εὐδαιμονίζοντας
2 φράζοντας
1 κατορθοῦντας
1 προσήκοντας
1 ἐπικαλοῦντας
1 εὐδοκιμοῦντας
1 διανέμοντας
1 κρίνοντας
1 κοινωνοῦντας
1 ἀποβλέποντας
1 γέροντας
1 τηροῦντας
1 φρουροῦντας
1 φυλάττοντας
1 φιλοσοφοῦντας
2 ἔχοντας
6 ἄρχοντας
4 πάντας
1 τραφέντας
1 δικασταῖς
1 ἑκάστας
1 ἐπιστάτας
1 εἰληφότας
1 εἰκυίας
1 ἀπείληφας
1 ἐλέφας
2 ψυχαῖς
1 φιλοψυχίας
2 ἀκριβῶς
4 γῆς
1 εὐαγὲς
2 στρατηγὸς
1 ἐναργῶς
1 δὶς
67 εἰς
1 εἴς
4 εἷς
1 ἀβλαβεῖς
1 ὑπέλαβες
5 μηδεὶς
2 οὐδεὶς
3 θεὸς
1 κραθεὶς
1 κραθείς
1 ἀφαιρεθεὶς
1 νικηθεὶς
1 τιμηθείς
1 ἡττηθείς
1 ἡττηθεὶς
1 τιθείς
1 καταδικασθείς
1 πεισθεὶς
1 κομισθεὶς
1 ἐπακολουθεῖς
1 καμφθεὶς
1 ξενωθεὶς
2 φύλακες
1 νομοφύλακες
1 γυναῖκες
1 δοκεῖς
1 ἀποβολεὺς
1 ἡμεῖς
1 νεὼς
4 τινες
1 οἵτινες
1 ἡγεμόνες
1 τίνες
2 εἶπες
1 σκοπεῖς
1 τέτταρες
1 ἄνδρες
8 τρεῖς
1 λύσεώς
2 ὄντες
1 ἐπιμείναντες
1 κρίναντες
1 συμμείξαντες
1 ἀπειθήσαντες
1 πιέσαντες
1 κατοικήσαντες
1 ἀκούσαντες
1 χώσαντες
1 ἰδόντες
1 ἀποδιδόντες
1 ζῶντες
1 θέντες
1 καταθέντες
1 ἀφαιρεθέντες
1 διανοηθέντες
1 ἐλθόντες
1 παιδευθέντες
2 λέγοντες
1 προσαγορεύοντες
1 ἐννεοττεύοντες
1 ἀπεικάζοντες
1 ἐνοικοῦντες
1 γιγνώσκοντες
1 προσήκοντες
1 βάλλοντες
1 διανέμοντες
1 ἐξευθύνοντες
1 ἁμαρτάνοντες
1 βλέποντες
1 διαρθροῦντες
2 ἔχοντες
1 ἐλέγχοντες
1 πάντες
1 ἐπανερωτῶντες
1 ῥιφέντες
1 ἀφεὶς
1 φαίης
1 βλάβης
2 ἀνάγκης
5 δίκης
1 κάκης
2 ὅλης
4 ἄλλης
1 ὑποδεξαμένης
1 κεκινημένης
1 εἰρημένης
2 γενομένης
1 ἐξαίφνης
1 δάφνης
1 δόξης
1 ὅσης
1 λυθείσης
1 γραφείσης
1 οὔσης
1 συνεχούσης
8 πάσης
1 ὁπόσης
2 συμπάσης
1 τοιαύτης
5 ταύτης
1 νομοθέτης
1 ἰδιώτης
1 κυβερνήτης
1 κοίτης
1 δεσπότης
1 ὑπηρέτης
3 ἑκάστης
1 αὖθίς
3 εὐθὺς
1 ἀληθὲς
1 ἀληθῶς
1 ὄρνιθές
13 ὀρθῶς
1 ἀναγκαίαις
1 ματαίαις
1 εὐδίαις
1 πρεσβείαις
1 ἱκετείαις
1 ἀνάγκαις
2 δίκαις
1 ἡλικίαις
6 ἄλλαις
1 ἐκδημίαις
1 μνήμαις
1 φιλοξενίαις
1 λεγομέναις
3 εὐνομουμέναις
1 τέχναις
1 δόξαις
1 διανοίαις
1 ἐλευθέραις
1 ἐμπειρίαις
1 ἡμέραις
1 χώραις
1 ξενηλασίαις
1 ἐνεχυρασίαις
1 διατεθείσαις
1 προσηκούσαις
1 δημοσίαις
1 πρεπούσαις
4 πάσαις
3 συνουσίαις
1 ἀθλοθέταις
1 ὑπηρέταις
1 πλείσταις
2 ἑκάσταις
2 Διὸς
10 λέγεις
1 φράζεις
3 πόλεις
1 ἕξεις
1 λήξεις
1 πράξεις
1 ἐπιτάξεις
2 προθέσεις
3 αἰσθήσεις
1 καταλύσεις
1 παραγγέλσεις
2 ἡμίσεις
1 εὑρήσεις
1 καρτερήσεις
1 κληρώσεις
1 πληρώσεις
1 λοιδορήσεις
1 καταστάσεις
1 πιστώσεις
1 αὖθις
2 πολλάκις
8 πόλις
2 μιᾶς
1 δύναμις
3 λόγοις
1 ἔργοις
1 γυναικείοις
1 δόλοις
10 ἄλλοις
4 ἀλλήλοις
1 συμβούλοις
1 ὅπλοις
1 γάμοις
6 νόμοις
1 ἀγορανόμοις
1 εὐνόμοις
1 ἀγρονόμοις
1 νέοις
1 κινδύνοις
1 μόνοις
1 τιθεμένοις
2 εἰρημένοις
1 πειθομένοις
1 πολιτευομένοις
1 ἠξιωμένοις
1 ξένοις
1 βασάνοις
1 κόποις
5 ἀνθρώποις
1 τρόποις
1 φλαύροις
1 ἀγρίοις
1 δώροις
1 ἑτέροις
1 ἄστροις
1 πρεσβυτέροις
1 μυρίοις
2 ὅσοις
1 γυμνασίοις
1 δημοσίοις
1 συσσιτίοις
1 οἴκτοις
1 τοιούτοις
14 τούτοις
2 πρώτοις
1 πλείστοις
3 ἑκάστοις
1 ταξιάρχοις
1 ἱππάρχοις
2 ῥίψασπις
1 πρόθεσις
1 γένεσις
1 κίνησις
1 φρόνησις
1 ἀμφισβήτησις
1 κρίσις
48 τις
2 ἥτις
1 ὅστις
1 ὄψις
1 σκέψις
2 κακὸς
1 κακῶς
2 φυλακῆς
1 φυλακὰς
2 εἰκός
1 διακεκοσμηκὼς
1 διακεκοσμηκώς
1 νενοηκὼς
1 παρεστηκὼς
2 γυναικὸς
1 εἰρηνικῆς
1 ἰατρικὸς
3 μουσικῆς
1 πολιτικὸς
1 γυμναστικῆς
1 ἰδιωτικῶς
1 χαλκὸς
10 καλῶς
2 κεφαλῆς
1 ἀσφαλῶς
1 ἀτελὲς
2 πολλῆς
2 πολλὰς
2 ἀποβολῆς
2 ἁπλῶς
1 ἁμῶς
3 ἡμᾶς
1 ὑμᾶς
3 μηδαμῶς
4 οὐδαμῶς
1 φρόνιμός
1 κατοικισμὸς
1 δραχμῆς
1 ἑνός
1 ἱκανὸς
1 ἱκανός
7 ἱκανῶς
1 ἀγῶνός
1 καταλαμβανόμενός
1 γενόμενός
1 ἀπηνὲς
1 θερινὸς
1 τινὰς
1 τινός
1 τινὸς
3 μνᾶς
1 γυμνὸς
1 γονῆς
3 γεγονὼς
1 μονὰς
1 ἀτεχνῶς
2 Ἀπόλλωνός
1 οὕς
8 οἷς
1 οἷός
5 οὓς
53 Ἀθηναῖος
1 στρατηγοῖς
6 λόγος
1 σύλλογος
1 κατάλογος
1 ὁδοῖς
1 Αἰδοῦς
1 φυγάδος
1 ψεῦδος
1 διδοὺς
2 ὄνειδος
1 μέθοδος
1 ἀπόδος
2 κέρδος
3 θεούς
4 θεοὺς
4 θεοῖς
2 θεῖος
1 ἄθεος
1 τέλεος
1 ἀγαθοὺς
2 ἀγαθοῖς
1 ἥλιος
1 σπάνιος
1 ἀνάξιος
1 πάτριος
2 κακοῖς
2 ὑπόδικος
1 πολεμικοὺς
1 κήρυκος
1 ἁλοὺς
1 κλέος
1 Πάτροκλος
1 ἄλλος
2 Μέγιλλος
2 πολλοῖς
1 μέλος
6 τέλος
1 φίλος
9 νόμος
1 λογισμοῖς
6 νοῦς
2 νέος
1 ἱκανοὺς
1 βάσανος
1 ἀγῶνος
1 συλλεγόμενος
1 ἀποδόμενος
1 καταψευδόμενος
2 βιαζόμενος
1 ἀγωνιζόμενος
1 καταθέμενος
2 πειθόμενος
2 ἀφικόμενος
1 γιγνόμενος
1 ἐγγιγνόμενος
1 γενόμενος
1 ἀρνύμενος
2 διομολογούμενος
1 παραμυθούμενος
1 προσποιούμενος
1 διανοούμενος
1 πεμπόμενος
1 χρώμενος
1 συνθεασάμενος
1 τέμενος
1 ἐξαπατώμενος
1 ἀποκρυπτόμενος
1 γραφόμενος
1 ἐχόμενος
1 συνεχόμενος
1 παρθένος
2 τινος
1 μόνος
1 μεμειγμένος
1 γεγενημένος
2 ἐκτημένος
1 κεκτημένος
1 τεθραμμένος
1 διεφθαρμένος
1 ξένος
1 πλείονος
1 μείζονος
1 ἐλάττονος
1 ἴχνος
1 Ἀπόλλωνος
2 ἔπος
2 χαλεποῖς
1 τρόπος
1 ὅρος
2 ἀγροὺς
3 ἱεροῖς
1 ἐλεύθερος
1 ἥμερος
1 ἕτερος
1 πρεσβύτερος
1 δεύτερος
1 ἡμέτερος
1 σίδηρος
1 ἄπειρος
6 μέρος
1 πρόσφορος
1 ἄργυρος
1 χρέος
1 θεωροῖς
1 θεωροὺς
1 ἄλσος
61 τοῖς
71 τοὺς
1 αὑτούς
7 αὐτοὺς
16 αὐτοῖς
1 αὐτούς
1 ὕδατος
1 πράγματος
1 μαθήματος
8 τιμήματος
1 κλέμματος
3 σώματος
1 κτήματος
1 χώματος
3 θάνατος
1 ὀνείρατος
1 δικαιότατος
1 ἀνδρειότατος
1 ὁσιώτατος
1 σμικρότατος
1 ἀναίσθητος
1 ἀνομίλητος
1 ἀτιμώρητος
1 πιθανότητος
1 καταλεκτέος
2 ἐκλεκτοὺς
1 νενικηκότος
1 ηὑρηκότος
2 τετελευτηκότος
1 ὄντος
1 δείξαντος
1 τελευτήσαντος
1 διαφυγόντος
1 τιμηθέντος
1 ἀπελθόντος
2 ὀφλόντος
1 λέγοντος
1 σπουδάζοντος
1 δηλοῦντος
1 πωλοῦντος
1 παραλιπόντος
5 οὗτος
4 τοιοῦτος
1 ἀπολελοιπότος
1 ἀδιάφθαρτος
1 τέταρτος
1 κράτος
3 ἕκαστος
1 θαυμαστοὺς
1 θαυμαστοῖς
1 ἀκέλευστος
1 ἄζωστος
1 ἑαυτοὺς
2 Ῥαδαμάνθυος
1 ἀντίστροφος
1 ζωγράφος
1 τάφος
2 ὁπόσ
2 πᾶς
22 πῶς
1 ἐλπὶς
1 τροπὰς
2 ἀνδρὸς
1 φανερῶς
2 φανερὸς
1 προσφερὲς
1 εὐχερῶς
1 σκληρᾶς
2 καιρὸς
1 φορᾶς
1 ἐκφορὰς
1 εἰσφορᾶς
4 πρός
60 πρὸς
1 τρὶς
1 τρίς
1 ἰατρὸς
1 αἰσχρῶς
1 αἰσχρὰς
2 θεωρὸς
2 χωρίς
7 χωρὶς
1 ἀμφισβήτησίς
1 χρυσὸς
24 τὰς
11 τίς
59 τῆς
2 αὐτὸς
1 αὐτός
1 αὑτὸς
3 αὐτῆς
1 αὑτῆς
1 αὐτὰς
2 δυνατὸς
1 ἐγκρατὴς
1 εὐπετές
1 εὐπετὲς
4 ἀρετῆς
1 ἐξηγητάς
1 ἐξηγητὰς
1 ποιητὴς
1 ἐπιμελητὴς
1 ἐγγυητὴς
1 ἐκτός
4 ἐντὸς
8 παντὸς
1 διακονοῦντάς
1 εὐθυντὴς
1 εὐθυντάς
1 πρῶτός
3 δικαστὰς
1 θαυμαστὸς
1 πρεσβευτής
1 θῆλυς
1 κύβους
1 λόγους
1 θείους
1 ἀθέους
1 μεγέθους
1 ἠιθέους
2 ὅρκους
1 ἐξαγγέλους
1 διδασκάλους
10 ἄλλους
1 ἀλλήλους
1 τέλους
1 νομίμους
11 νόμους
1 συννόμους
1 ἀστυνόμους
1 ἄνους
2 νέους
1 ἀμείνους
3 εὐθύνους
1 μόνους
1 ἐπισφραγισαμένους
1 συλλογισαμένους
1 μεταχειρισαμένους
1 περιισταμένους
1 τεταγμένους
1 ἀπειλεγμένους
1 τιθεμένους
1 παρεμένους
1 κεκοσμημένους
1 κεκτημένους
1 συγγιγνομένους
1 γενομένους
1 ἐσομένους
1 δεχομένους
1 ἀπῃκασμένους
1 πεπαιδευμένους
1 ἡγουμένους
1 ἐπανορθουμένους
1 ποιουμένους
1 ἀποφανουμένους
1 διηκριβωμένους
2 χρωμένους
1 ἐπιχρωμένους
3 ξένους
1 ἔμπνους
2 χρόνους
1 ἐπιτόνους
1 ἐντόνους
1 οἵους
1 ὁμοίους
2 ἀνθρώπους
1 τόπους
1 βάρους
1 προέδρους
2 χείρους
1 θέρους
1 νεωκόρους
1 μέρους
1 ἑτέρους
2 ἑκατέρους
1 ἀμφοτέρους
1 ἀκριβεστέρους
1 δευτέρους
1 νεωτέρους
3 κυρίους
1 διαφόρους
1 ὅσους
1 ἔτους
1 αἰτίους
1 κύτους
2 βελτίους
1 ἀξιοκοινωνήτους
1 τοιούτους
4 τούτους
1 πρώτους
1 πλείστους
2 ἑκάστους
1 καλλίστους
2 ἀρίστους
1 εὐφυεστάτους
1 πρεσβυτάτους
1 συντρόφους
2 φῄς
2 γραφὰς
2 σαφῶς
1 σαφὴς
2 τροφῆς
1 σοφός
1 σφᾶς
3 ὑποδοχῆς
4 ἀρχὰς
5 ἀρχῆς
1 προστυχὴς
2 ψυχῆς
4 ἕως
1 βεβαίως
5 δικαίως
12 πόλεως
2 δυνάμεως
1 λήξεως
1 πράξεως
1 τάξεως
1 ῥύσεως
1 θέσεως
1 παιδοποιήσεως
1 κατοικίσεως
1 οἰκήσεως
1 δηλώσεως
1 βουλήσεως
1 κρίσεως
1 ζητήσεως
1 φύσεως
1 ἐπιλήψεως
1 ἀδίκως
1 ἐνδίκως
1 φαύλως
2 τελέως
4 ἄλλως
2 ὅμως
1 προθύμως
1 παρανόμως
1 ὁμοίως
4 πως
13 ὅπως
2 μετρίως
1 δευτέρως
2 κυρίως
5 ἴσως
4 ὡσαύτως
1 εἰκότως
12 ὄντως
1 ἐναντίως
1 προσηκόντως
2 πάντως
5 διαφερόντως
1 συναρμοττόντως
7 οὕτως
1 ἀμέμπτως
1 ἀλυπήτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007