HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1043 formes différentes pour 2879 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ὑὸν
93 ἐν
6 ὢν
5 ἦν
17 ἄν
3 ἔν
6 ἕν
19 ἓν
9 ὃν
1 ἵν
2 ὤν
9 ὧν
8 ἐάν
55 ἐὰν
1 ἐᾶν
3 ἣν
115 ἂν
1 ὄν
1 ἰδέαν
2 παιδείαν
2 ἀνδρείαν
1 χρείαν
1 πολιτείαν
1 ἀκρίβειαν
2 ὑγίειαν
1 ἀλήθειαν
1 θήλειαν
1 ἐπιμέλειαν
1 εὐχέρειαν
1 ἡμίσειαν
1 νομοφυλακίαν
1 οἰκίαν
2 ἡμιολίαν
1 εὐκολίαν
2 μίαν
2 μηδεμίαν
1 Νεμέαν
1 ζημίαν
1 εὐνομίαν
2 προθεσμίαν
1 ναῦν
1 ἀξίαν
2 δόξαν
1 εὐδοξίαν
1 ἅπαν
1 Ὀλυμπίαν
1 ἐπικαρπίαν
6 παράπαν
1 ὥραν
5 σωτηρίαν
1 ἐμπειρίαν
1 σώτειραν
1 ἡμέραν
1 μοῖραν
1 εἰσφοραῖν
1 ἀκριβεστέραν
1 δευτέραν
1 ἄγκυραν
1 τιμωρίαν
1 διαδικασίαν
2 διπλασίαν
1 ἐνεχυρασίαν
1 καταδικάσασαν
1 διαλυθεῖσαν
1 διώλεσαν
1 ἀπώλεσαν
1 ἐκρίθησαν
1 ἐτέθησαν
2 οὖσαν
2 οὐσίαν
1 μοῦσαν
10 πᾶσαν
1 λέγουσαν
1 συνουσίαν
1 διαφέρουσαν
2 ἔχουσαν
3 ἔστωσαν
1 ἐπέστωσαν
4 ὅταν
1 ταῖν
1 αἰτίαν
3 θάλατταν
1 γεγονυῖαν
1 ἀναρχίαν
1 ἀνέτρεψαν
1 ἀναλαβὼν
1 παραλαβὼν
1 ἀγὼν
1 γῆν
1 πληγῶν
1 στρατηγῶν
1 σιγὴν
1 ἀργὸν
1 δημιουργόν
1 ἰδὼν
1 ὁδῶν
10 σχεδὸν
1 σχεδόν
1 μηδέν
10 μηδὲν
2 ἐπειδὰν
1 οὐδέν
10 οὐδὲν
1 ποδῶν
2 λαβεῖν
11 δεῖν
2 ἰδεῖν
1 κατεῖδεν
1 συνιδεῖν
2 εἶεν
2 θεόν
1 θεὸν
8 θεῶν
2 ὅθεν
4 παθεῖν
1 ἔπαθεν
1 βοηθεῖν
1 ἄλλοθεν
1 ὁπόθεν
1 ἐξόπισθεν
7 ἔμπροσθεν
6 πρόσθεν
1 συνακολουθεῖν
1 ἕωθεν
4 ποιεῖν
1 ἐπενεγκεῖν
5 ἔοικεν
1 διοικεῖν
5 δοκεῖν
1 ἐπιτετήδευκεν
4 πέφυκεν
1 καταβαλεῖν
1 τημελεῖν
1 πλημμελεῖν
1 διατελεῖν
2 ἀφελεῖν
2 διεληλύθαμεν
1 ἐπωνομάσαμεν
1 ἐφήσαμεν
1 ἔφαμεν
2 φαμεν
1 τεμεῖν
1 ἀποδημεῖν
1 ἁμιλληθῶμεν
1 δυνηθῶμεν
1 ποιῶμεν
1 εἴποιμεν
1 ἀνῶμεν
1 ἐρευνῶμεν
5 λέγομεν
2 ἐλέγομεν
1 εἴδομεν
2 προσαγορεύομεν
2 διήλθομεν
1 ἐθέλομεν
3 εἴπομεν
2 προσείπομεν
1 συνεχωροῦμεν
2 προσοίσομεν
2 ἔχομεν
1 σκοπῶμεν
1 ἴσμεν
1 φῶμεν
1 λέγωμεν
2 εἴπωμεν
1 νοήσωμεν
1 θρηνεῖν
1 ἐφυμνεῖν
2 διακονεῖν
1 φρονεῖν
1 δοκοῖεν
2 ἀγνοεῖν
1 ἐννοεῖν
5 εἰπεῖν
1 ἀνειπεῖν
1 καταλιπεῖν
1 σκοπεῖν
3 εὑρεῖν
1 καρτερεῖν
1 ηὗρεν
1 ἐξαιρεῖν
1 οἰκοφθορεῖν
9 χρεὼν
3 χρεών
1 παραχωρεῖν
1 ὑποχωρεῖν
1 συνέπεσεν
1 ἐπόρισεν
1 οἰκήσεών
1 ἀποκρίσεών
1 ἀδυνατεῖν
2 νομοθετεῖν
1 ἀμφισβητεῖν
2 ζητεῖν
1 εἴληφεν
1 μετείληφεν
1 κέκλοφεν
1 εἶχεν
1 μετασχεῖν
3 ζῶν
1 ζῆν
2 βλάβην
2 ἐγγύην
2 συλλήβδην
1 καταλογάδην
2 διαρρήδην
1 ἀνάγκην
10 δίκην
2 θήκην
3 νίκην
4 ὅλην
1 μεγάλην
1 ἄλλην
1 διωριζόμην
1 γνώμην
1 γιγνοίμην
1 ἐπιστήμην
1 φήμην
2 κλίνην
1 λεγομένην
1 διεσπαρμένην
1 εἰργασμένην
2 ἀνθρωπίνην
2 εἰρήνην
1 αὔξην
1 ἄρρην
3 τοιαύτην
2 ταύτην
1 ἐλαβέτην
2 νομοθέτην
2 μάτην
1 Κρήτην
2 πρώτην
1 τρίτην
2 μεγίστην
1 ἑκάστην
1 καλλίστην
1 ἀρίστην
1 τύχην
1 ἠθῶν
2 ἀγαθὸν
3 ἀγαθῶν
1 μαθὼν
1 ῥηθὲν
1 ἀπειθῶν
1 ποθῶν
1 ὀρθὸν
1 ὀρθῶν
1 μισθόν
1 προσταχθέν
1 λεχθὲν
1 παλαιὸν
1 οὔσαιν
1 λῃτουργιῶν
3 λέγειν
1 ἐπανάγειν
1 προάγειν
3 εἰσάγειν
1 ᾄδειν
1 ἐπᾴδειν
1 ἐπιτηδεύειν
1 συμβουλεύειν
1 ἑρμηνεύειν
1 κινδυνεύειν
1 παρακινδυνεύειν
1 θηρεύειν
1 ἀγορεύειν
1 ἀπαγορεύειν
1 χορεύειν
1 ὀνειδίζειν
2 δικάζειν
1 κολάζειν
1 ἀτιμάζειν
1 νομίζειν
1 ἐλπίζειν
1 τοπάζειν
1 ὁρίζειν
7 φράζειν
3 σῴζειν
1 φροντίζειν
1 παρασκευάζειν
1 κατασκευάζειν
1 βοήθειάν
1 ἥκειν
1 διώκειν
3 γιγνώσκειν
1 συγγιγνώσκειν
1 εὑρίσκειν
1 ἀνευρίσκειν
1 μεταβάλλειν
1 ἐξαγγέλλειν
1 μέλειν
1 κωλύειν
1 παραλαμβάνειν
2 προσλαμβάνειν
1 τείνειν
3 μανθάνειν
1 κατευθύνειν
1 κρίνειν
1 ἐκτίνειν
4 ἀποτίνειν
2 ἕξειν
2 ἀκούειν
1 ἀπολείπειν
7 βλέπειν
2 πέμπειν
3 ἐκπέμπειν
3 ἐπιτρέπειν
1 διαφθείρειν
1 δακρύειν
3 φέρειν
2 διαφέρειν
1 συμφέρειν
1 ἀποφέρειν
1 εἰσφέρειν
1 προσφέρειν
1 μεθήσειν
1 εὑρήσειν
1 θάπτειν
1 κρύπτειν
1 φυλάττειν
1 διαφυλάττειν
2 πράττειν
1 εἰσπράττειν
1 ἐπιτάττειν
2 γράφειν
1 ἀναγράφειν
2 ἔχειν
1 ἄρχειν
1 ὑπάρχειν
2 πάσχειν
1 σκολιὸν
17 πόλιν
12 πάλιν
12 δύναμιν
1 ζημιῶν
1 ἕξιν
1 ἀξιῶν
1 ἔνδειξιν
2 πρᾶξιν
1 τάξιν
1 κήρυξιν
2 τούτοιν
2 τριῶν
5 χάριν
1 θεωριῶν
2 ὦσιν
1 κηρύγμασιν
1 ποιήμασιν
1 ὄμμασιν
1 οἰκοδομήμασιν
3 γράμμασιν
1 ὀνόμασιν
1 ἅπασιν
1 σύμπασιν
1 ταῖσιν
1 πρόφασιν
1 εἰσιν
1 ὀνείδεσιν
2 ἔθεσιν
1 ἤθεσιν
1 νομοθεσιῶν
8 πόλεσιν
1 δυνάμεσιν
3 γένεσιν
1 ἔθνεσιν
1 λήξεσιν
1 ὑπηρεσιῶν
1 δεήσεσιν
1 αἰσθήσεσιν
1 συγγενήσεσιν
1 φοιτήσεσιν
1 ἔτεσιν
1 Λάχεσιν
1 οἴκησιν
1 ἄρνησιν
2 φρόνησιν
1 ἐπαύξησιν
1 ζήτησιν
1 ἐρώτησιν
1 φησιν
1 διακριθῶσιν
1 ἀποτελεσθῶσιν
1 λειφθῶσιν
1 χρωμέναισιν
1 κατοίκισιν
1 ποιῶσιν
1 δώροισιν
1 ἀπόκρισιν
1 τισιν
1 διαψήφισιν
1 χειμῶσιν
1 κοινωνῶσιν
1 οἷσιν
1 διαφυγοῦσιν
1 συνακολουθοῦσιν
1 ποιοῦσιν
1 ἀσχήμοσιν
1 τοῖσιν
1 ἀμφισβητοῦσιν
3 πᾶσιν
1 δρῶσιν
4 κρίσιν
1 πρᾶσιν
1 θεωρῶσιν
2 θυσιῶν
1 κατάλυσιν
1 σῴζουσιν
2 τυγχάνουσιν
1 μεθέξουσιν
1 θήσουσιν
1 καταγηράσουσιν
1 πλουτήσουσιν
4 ἄρχουσιν
11 φύσιν
1 παραλάβωσιν
2 ἔλθωσιν
1 εὐθύνωσιν
1 ἐγκρίνωσιν
1 τυγχάνωσιν
1 ἀδυνατήσωσιν
1 ἔχωσιν
1 τιν
1 στρατιῶν
12 ἔστιν
7 ἐστιν
2 πίστιν
1 μεταβεβληκυιῶν
1 σκέψιν
1 ἑκὼν
2 ἑκών
4 κακῶν
1 κακόν
3 κακὸν
2 φυλακὴν
1 στρατηγικὸν
6 δικῶν
1 ἐπιεικῶν
1 πολεμικὴν
2 πολεμικῶν
1 γυμνικὸν
1 γυμνικῶν
1 ἱππικόν
1 ἱππικῶν
1 ἰατρικὸν
1 κυβερνητικὸν
2 πολιτικὸν
1 ἡρωικῶν
1 σαρκῶν
1 λευκὴν
1 ἀποβαλὼν
4 καλὸν
1 καλόν
2 καλῶν
1 ἐγκαλῶν
1 Θετταλὸν
1 πλημμελῶν
1 διατελῶν
12 πολλῶν
1 ἀναβολῶν
1 μεταβολήν
1 ἀποβολῶν
1 ἀποβολὴν
1 στολὴν
1 σχολήν
3 πλὴν
1 διπλῆν
1 συλῶν
1 ὀφλὼν
2 προπωλῶν
28 ἡμῖν
6 ἡμῶν
3 μήν
2 μῶν
7 μέν
6 μὴν
114 μὲν
2 ὑμῖν
1 φαμέν
1 ἔθεμέν
1 ἐκδημῶν
1 ἀποδημῶν
1 ἀριθμὸν
1 Ἰσθμὸν
1 τιμᾶν
1 τιμῶν
1 προτιμᾶν
1 προστιμᾶν
1 τομὴν
1 ὀδυρμῶν
1 ἐσμὲν
1 δεσμῶν
1 χρηματισμὸν
1 δραχμῶν
1 βωμόν
1 λέγωμέν
30 νῦν
1 ἀποθανὼν
1 ἱκανὸν
1 οὐρανόν
1 οὐρανὸν
1 σκηνὴν
1 μηνῶν
1 δεινὸν
1 κινῶν
2 κοινῶν
3 κοινὸν
1 νυκτερινὸν
3 τινῶν
2 μνᾶν
1 μνῶν
1 κρημνῶν
1 πολυπραγμονῶν
2 ἐρευνᾶν
1 συνὼν
1 συχνήν
1 συχνῶν
2 κοινωνὸν
1 φωνὴν
1 ἐξῆν
1 δοξῶν
39 οὖν
1 οἷόν
1 ἀέναον
6 βίον
1 φόβον
4 γοῦν
8 λόγον
8 σύλλογον
2 ἔργον
1 ἔνδον
2 θεῖον
1 τέλεον
4 μεῖζον
1 κατασκευάζον
1 ἐπῆλθον
1 ὀρθοῦν
1 βέβαιον
2 δίκαιον
1 μάταιον
3 ῥᾴδιον
1 κλεμμάδιον
1 ἐπέτειον
1 ἥλιον
2 ζημιοῦν
1 ἀκροθίνιον
2 ξένιον
3 ἄξιον
1 ἀνάξιον
1 ἐπάξιον
1 καίριον
1 ἄγριον
1 ὄρθριον
1 μακάριον
1 πεμπτημόριον
1 τεκμήριον
1 νικητήριον
1 φυλακτήριον
1 ἀλλότριον
3 μέτριον
1 πάτριον
1 μαρτύριον
7 δικαστήριον
3 δημόσιον
5 ὁτιοῦν
1 ὄγκον
1 ὑπόδικον
2 οὐκοῦν
2 ὅρκον
1 γιγνῶσκον
1 χιτωνίσκον
1 προσῆκον
5 ὅλον
1 θαρραλέον
2 δῆλον
1 δηλοῦν
4 ἄλλον
9 μᾶλλον
1 εὐδιάβολον
2 δοῦλον
5 πλέον
1 μονόξυλον
1 φίλον
9 πόλεμον
1 εὐδόκιμον
1 ἰάσιμον
5 νόμον
1 ἐπώνυμον
3 νέον
6 νοῦν
1 στέφανον
2 ἀγνοῶν
1 ἐκεῖνον
1 λεγόμενον
1 ἀπειργόμενον
1 ἐπονομαζόμενον
1 στοχαζόμενον
1 τιθέμενον
1 προσδοκώμενον
1 ἰνδαλλόμενον
2 βουλόμενον
1 γενόμενον
1 κυβερνώμενον
1 ἐρευνώμενον
1 ἐπανορθούμενον
1 βεβαιούμενον
1 ἀποτελούμενον
1 ἐπαινούμενον
1 συνεπόμενον
1 ἐπαρώμενον
1 χρώμενον
2 ἐσόμενον
1 τιμησάμενον
1 θαπτόμενον
1 πορευόμενον
2 παρεχόμενον
1 ἔμμηνον
2 ἔπαινον
1 ἄμεινον
1 ἡντινοῦν
8 μόνον
1 ὕμνον
1 τεταγμένον
1 ἀφιγμένον
1 δεδογμένον
1 πεποιημένον
2 τετιμημένον
3 εἰρημένον
2 κεκτημένον
1 τεθραμμένον
1 κατεσκευασμένον
1 ἀποτετελεσμένον
3 ξένον
1 ἐπίφθονον
10 χρόνον
1 εὔθυνον
1 ὡντινωνοῦν
1 εὔδοξον
10 οἷον
1 γελοῖον
1 ὁπῃοῦν
1 εἶπον
1 ἐλλεῖπον
1 ἐπίλοιπον
1 ἐπίσκοπον
1 Ἄτροπον
2 πρέπον
9 τρόπον
2 ἄνθρωπον
1 ὅρον
3 ἐλεύθερον
1 ἀνελεύθερον
1 ἕτερον
1 πρεσβύτερον
2 οὐδέτερον
2 δεύτερον
1 νεώτερον
1 θάτερον
1 τεχνικώτερον
1 ὑψηλότερον
1 ἡμέτερον
3 πότερον
1 μακρότερον
2 πρότερον
2 ὕστερον
1 εὐαγέστερον
1 δυσχερέστερον
1 σαφέστερον
1 ἀναπληροῦν
1 ἐκπληροῦν
1 ἁθρόον
1 ἄκρον
4 μέτρον
1 ἄκυρον
2 διαφέρον
4 ὅσον
1 ἴσον
1 ἰτέον
1 τοῖν
2 ὁτῳοῦν
1 αὐτοῖν
2 ἐατέον
1 δωδέκατον
1 πεφύκατον
2 ἀνίατον
2 ἀδύνατον
2 θάνατον
1 ἀθάνατον
1 πειρατέον
1 πρεσβύτατον
1 ὀρθότατον
1 ὑπηρετικώτατον
1 ἀρχικώτατον
1 ἀσφαλέστατον
1 ἐξαιρετέον
1 διαφέρετον
1 ἀφετέον
1 ἔχετον
5 ποιητέον
1 ἀπόρρητον
1 μελετητέον
1 ἔγκριτον
1 ἀφύλακτον
1 ὑποδεκτέον
2 ἐναντίον
7 τοὐναντίον
1 ἀναίσχυντον
1 παραδοτέον
7 τοιοῦτον
1 ἀνώμοτον
1 τοσοῦτον
10 τοῦτον
1 βλεπτέον
2 πέμπτον
17 πρῶτον
4 τρίτον
8 ἕκαστον
1 ἀναγκαστέον
1 κατασκευαστέον
1 πλεῖστον
5 μέγιστον
1 ἄριστον
1 γνωστέον
7 ἔλαττον
1 κρεῖττον
1 πορευτέον
2 δυοῖν
1 ὁτουοῦν
1 σύμψηφον
1 ἀμφοῖν
2 ἀμετάστροφον
1 ἀντίστροφον
1 ἄμορφον
1 χοῦν
2 ἔχον
1 εὔστοχον
1 ἄναρχον
1 ἄψυχον
6 πᾶν
2 χαλεπὸν
2 λοιπὸν
3 σκοπὸν
1 σκοπόν
1 ἐπιτροπὴν
1 ἐρῶν
3 ὁρᾶν
1 παρὸν
5 δρᾶν
3 ἀνδρῶν
2 ἱερῶν
1 φοβερόν
1 μερῶν
2 φανερὸν
1 ἐχθρὸν
1 καιρὸν
1 Μοιρῶν
1 νεκρῶν
1 νεκρὸν
1 μικρόν
1 σμικρόν
3 σμικρὸν
3 ἀγορὰν
1 κορῶν
1 φοράν
1 εἰσφορῶν
1 χορὸν
1 χορῶν
5 πρὶν
1 ἰατρῶν
1 χρῆν
1 αἰσχρὰν
2 αἰσχρόν
1 αἰσχρὸν
1 θεωρῶν
1 φωρῶν
4 φωρᾶν
1 ὠσὶν
3 σὺν
1 ὀνόμασίν
2 πασῶν
1 φασίν
1 εἰσίν
1 ἐρώτησόν
1 δοθεισῶν
1 ἐκδικασθεισῶν
2 τισὶν
1 οὐσῶν
1 ὀφλοῦσίν
1 μουσῶν
179 τῶν
8 ἐτῶν
88 τὴν
1 τήν
5 τόν
88 τὸν
9 αὐτὸν
1 αὑτόν
1 ἰατὴν
4 αὑτῶν
18 αὐτῶν
7 αὐτὴν
1 ἑκατὸν
1 ἀθάνατόν
4 δυνατόν
6 δυνατὸν
1 ταὐτόν
3 ταὐτὸν
1 πρεσβύτατόν
1 θειότατόν
1 νομοθετῶν
9 ἀρετὴν
7 ἀρετήν
1 ὑπηρετῶν
1 ζητῶν
1 μαθητὴν
1 ποιητῶν
1 ποιητήν
1 θνητῶν
1 νεμεσητὸν
2 πολιτῶν
1 κριτὴν
1 ἐκλεκτῶν
1 τοιοῦτόν
1 ποτῶν
1 διαμαρτών
1 ἀστὸν
2 ἐστίν
2 ἐστὶν
2 ἐστὸν
4 δικαστῶν
3 δικαστὴν
3 θαυμαστὸν
1 θαυμαστόν
1 ἀνταγωνιστὴν
1 ἑαυτῶν
7 ἐνιαυτὸν
4 ἐνιαυτόν
1 παιδευτὴν
1 σκευὴν
2 παρασκευήν
1 γεγονυῖάν
4 τοίνυν
1 οὔκουν
1 ἥμισυν
1 ὑφὴν
1 γραφὴν
1 ἐπιγραφὴν
1 ταφὴν
1 ἀδελφόν
1 τροφὴν
1 σοφῶν
2 ἀρχὴν
3 ἀρχῶν
1 προστυχὸν
6 ψυχὴν
1 ψυχήν
1 ὑέων
1 σπουδαίων
2 ἀναγκαίων
3 δικαίων
1 συμβολαίων
1 ματαίων
4 φεύγων
1 ὀλίγων
3 λόγων
1 μυθολόγων
1 ἔργων
1 ἰδίων
3 παίδων
1 στρατοπέδων
2 οἰκείων
4 πόλεων
1 πρυτάνεων
2 πράξεων
1 ἀνδρείων
1 ἀρχιέρεων
1 παρακαταβάσεων
1 πομπεύσεων
2 αἰσθήσεων
1 ἡμίσεων
1 κοσμήσεων
1 συγχωρήσεων
1 φοιτήσεων
1 στάσεων
1 διαψηφίσεων
3 πιστεύων
5 ἀριστείων
1 ζωὴν
1 δικάζων
2 λίθων
1 ὀρνίθων
1 προσγιγνέσθων
4 διώκων
1 φυλάκων
6 νομοφυλάκων
2 ὅρκων
1 γιγνώσκων
1 λύων
1 μεγάλων
1 ἐθέλων
1 ἄθλων
2 χιλίων
23 ἄλλων
2 ἀλλήλων
1 πίλων
6 ὅπλων
1 ἱεροσύλων
2 φίλων
1 κωλύων
3 πολεμίων
1 εὐδοκίμων
1 πολέμων
1 ἐτόλμων
1 νομίμων
9 νόμων
1 ἀστυνόμων
1 δικασίμων
1 ἀμφισβητησίμων
1 ποτίμων
6 νέων
1 προσλαμβάνων
1 ἀγώνων
1 κινδύνων
2 ἐκείνων
1 ἀμείνων
4 εὐθύνων
1 πλειόνων
3 τινων
1 καλλύνων
1 παρακεκλημένων
1 εἰρημένων
2 χειμώνων
1 λεγομένων
1 συλλεγομένων
1 ἀπεργαζομένων
1 ἐπιγιγνομένων
3 γενομένων
1 βουλευομένων
2 τελουμένων
1 ἀμφισβητουμένων
4 ξένων
1 χθονίων
1 θρήνων
1 ἀρρένων
2 ἐμφρόνων
1 πατροφόνων
1 πλοίων
1 ἀνομοίων
12 ἀνθρώπων
1 πρέπων
1 τρόπων
1 χαίρων
1 ἀγήρων
1 δώρων
1 δένδρων
2 ἱερέων
1 φθείρων
1 νεύρων
1 χείρων
1 θηρίων
1 ἀμυντηρίων
2 δικαστηρίων
2 ἑτέρων
1 ἑκατέρων
1 ἀλλοτρίων
1 προτέρων
3 μαρτύρων
1 ὑστέρων
1 ἄστρων
3 τεττάρων
1 πρεσβυτέρων
1 δευτέρων
1 διαφέρων
1 νικηφόρων
1 ἐνεχύρων
2 χωρίων
2 ὅσων
1 δημοσίων
1 πλουσίων
2 εἰκότων
1 τετελευτηκότων
2 βελτίων
1 παραδειγμάτων
1 ὑποδημάτων
3 μαθημάτων
1 τιμημάτων
2 χρημάτων
1 ἁμαρτημάτων
1 ὀμμάτων
1 ὀνομάτων
1 σκεπασμάτων
1 ἐπιτηδευμάτων
1 ἀναλωμάτων
3 σωμάτων
1 ἰόντων
3 ὄντων
1 ἐναντίων
1 ἀπαγαγόντων
2 Μαγνήτων
2 εἰσαγόντων
1 προκριθέντων
1 ἐξελθόντων
1 κλωσθέντων
1 ῥιφθέντων
1 λεχθέντων
1 ἀφιέντων
1 διανεμόντων
1 ἀποφηνάντων
1 ἀπειθούντων
1 ἐμποιούντων
1 ἀντιδικούντων
1 οἰκούντων
17 πάντων
5 ἁπάντων
1 διαφερόντων
1 ἀσεβησάντων
1 τελευτησάντων
1 ἐποπτευόντων
1 ἀκουόντων
1 ἀφέντων
2 ἐχόντων
1 ἐλεγχόντων
1 παρεχόντων
8 ἀρχόντων
10 τοιούτων
31 τούτων
2 κλέπτων
1 προκρίτων
1 τρίτων
1 ἔστων
1 σίτων
1 μεγίστων
1 πλείστων
4 ἑκάστων
1 κακίστων
2 καλλίστων
1 εἰληφότων
1 τάφων
3 ψήφων
3 ἔχων
2 ἄρχων
1 στίχων
1 ἀψύχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007