HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  461 formes différentes pour 1362 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἄγασθαι
2 πλανᾶσθαι
1 συντάξασθαι
1 πειρᾶσθαι
1 κτήσασθαι
2 ἐπίστασθαι
1 γράψασθαί
2 ἐπιλαβέσθαι
1 φθέγγεσθαι
2 λέγεσθαι
1 συλλέγεσθαι
1 ἐπείγεσθαι
1 δικάζεσθαι
1 κολάζεσθαί
1 γυμνάζεσθαι
1 παρασκευάζεσθαι
1 κατασκευάζεσθαι
3 ἀγωνίζεσθαι
1 σῴζεσθαί
2 πείθεσθαι
1 ἀφικέσθαι
1 βούλεσθαι
19 γίγνεσθαι
1 παραγίγνεσθαι
1 ἐγγίγνεσθαι
1 συγγίγνεσθαι
5 γενέσθαι
1 παραγενέσθαι
3 φαίνεσθαι
2 κρίνεσθαι
1 ἀποκρίνεσθαι
2 ἕπεσθαι
1 ἐγείρεσθαι
1 φύρεσθαι
1 ἔσεσθαι
1 ἅπτεσθαι
1 βουλεύεσθαι
1 προσαγορεύεσθαι
1 πορεύεσθαι
1 Στρατεύεσθαι
1 γράφεσθαι
1 μέμφεσθαι
1 δέχεσθαί
3 δέχεσθαι
2 ὑποδέχεσθαι
1 ὑποδέχεσθαί
2 οἴχεσθαι
1 ἄρχεσθαί
1 ὄψεσθαι
1 τετιμῆσθαι
1 εἰρῆσθαι
2 χρῆσθαι
2 κεκτῆσθαι
1 εὐλαβεῖσθαι
1 φοβεῖσθαι
1 ἐξηγεῖσθαι
2 ποιεῖσθαι
2 κεῖσθαι
2 ἐπιμελεῖσθαι
1 τελεῖσθαι
1 προθυμεῖσθαί
1 φιλοφρονεῖσθαι
1 διανοεῖσθαι
1 αἱρεῖσθαι
1 δωρεῖσθαι
1 σιτεῖσθαι
1 ἀφεῖσθαι
1 εἰθίσθαι
2 κεκρίσθαι
1 βεβουλεῦσθαι
1 ἐνδείκνυσθαι
1 λοῦσθαι
1 πεπρᾶχθαι
1 ταχεῖαι
1 προεδρίαι
1 τιμωρίαι
2 καί
412 καὶ
3 δίκαι
1 πάλαι
1 ἄλλαι
1 πολλαὶ
1 ἁπλαῖ
1 παρακελεύομαι
1 συλλήψομαι
1 ναί
1 ἑστάναι
1 φάναι
4 εἰδέναι
2 συνιέναι
1 προϊέναι
1 ἀπιέναι
1 ἀφιέναι
1 ἀπηλλαγμέναι
1 εἰρημέναι
1 ἐπικεκλωσμέναι
2 γεγονέναι
1 ἐγγεγονέναι
1 δεθῆναι
1 ἐπιδοθῆναι
1 πραχθῆναι
1 ἀναθεῖναι
1 ἐξεῖναι
1 εἶναί
56 εἶναι
1 μναῖ
2 διδόναι
1 παραδιδόναι
1 ἐπομνύναι
1 ὀμνύναι
1 κεραννύναι
1 δοῦναι
1 παραδοῦναι
2 γνῶναί
1 γνῶναι
1 διδάξαι
1 ἐκλέξαι
1 ἐπιπλῆξαι
1 δεῖξαί
1 ἀποδεῖξαι
2 δόξαι
1 δρᾶσαι
2 δρᾶσαί
1 ἐμπλήσασαι
1 ποιῆσαι
1 ἀποδημῆσαι
1 νοῆσαι
1 θεωρῆσαι
1 ἐκδικασθεῖσαι
1 τεῖσαι
1 κατοικίσαι
1 διορίσαι
2 ἴσαι
2 ὅσαι
1 ποιοῦσαι
1 ἀκοῦσαι
1 νεύουσαι
1 δηλῶσαι
1 στεφανῶσαι
2 ἐγγυᾶταί
1 λέγεταί
1 οἴεται
1 φυλέται
1 μανθάνεται
1 γίγνεται
1 καταφαίνεται
1 παραλείπεται
1 πέμπεται
1 ῥηθήσεται
1 ὁμοιωθήσεται
1 γενήσεται
1 ἔχεται
1 ἐπιλάβηται
1 ἡγῆται
1 χρηματίζηται
1 πείθηται
2 ποιῆται
1 ἀφίκηται
1 οἰκῆται
1 ἁλίσκηται
3 βούληται
1 κωμῆταί
4 γίγνηται
1 γένηταί
4 γένηται
1 φαίνηται
1 ὕμνηται
1 ἀμύνηται
1 ἀφῃρῆται
1 διείρηται
5 εἴρηται
3 χρῆται
1 ποιήσηται
1 διαπονήσηται
2 χρήσηται
1 στρατεύσηται
1 διαιτηταὶ
1 κεκτῆται
1 ἡττῆται
1 παραπρεσβεύηται
1 ἐμπορεύηται
1 γράφηται
1 ὑποδέχηται
1 ἡγεῖται
1 κεῖται
1 εἴρηνται
1 κεῖνται
1 λέγονται
1 οἴονται
2 γίγνονται
1 φαίνονται
1 παρέξονται
2 ἔσονται
1 πέτονται
1 ἐκλύονται
1 ἡγοῦνται
2 διανοοῦνται
1 διαιροῦνται
1 νομοθετοῦνται
1 ἀμφισβητοῦνται
1 εἴργωνται
1 δέωνται
1 ἕλωνται
1 πυνθάνωνταί
3 γίγνωνται
1 γένωνται
1 διαγένωνται
1 ἕπωνται
1 ἀπαλλάττωνται
1 ἐπιόψωνται
1 δεσπόται
2 δικασταὶ
3 ἔσται
1 ἐλάχισται
1 ναῦται
1 γραφαὶ
1 ταφαὶ
1 δι
1 ῥιψάσπιδι
1 πατρίδι
1 Θέτιδι
2 ἀεί
14 ἀεὶ
1 ἄγει
1 λέγει
30 δεῖ
1 ἔδει
1 ὀνείδει
1 μεγέθει
1 ἔθει
1 πλήθει
1 ἀπειθεῖ
1 συνακολούθει
1 ποίει
1 ἠδικήκει
2 προσήκει
1 ἀδικεῖ
4 δοκεῖ
1 τέλει
1 Πηλεῖ
1 θάλλει
1 κάλλει
2 μέλλει
18 πόλει
1 ἀκροπόλει
1 δυνάμει
1 ἀφανεῖ
2 τυγχάνει
1 γένει
1 μένει
1 τεμένει
1 εὐδαιμονεῖ
1 πράξει
1 βλέπει
1 ἐπεὶ
3 μέρει
1 φέρει
2 διαφέρει
1 ἐγχωρεῖ
1 γενέσει
1 φρονήσει
1 κρίσει
3 φύσει
1 ἄστει
1 παραλλάττει
1 συμβουλεύει
1 μηνύει
1 παρέχει
1 μετέχει
10 ἔχει
2 ἄρχει
1 εὐτυχεῖ
1 σκέψει
1 νηὶ
2 ἧι
2 ἄλλοθι
1 Διὶ
1 νομοφύλακι
1 φημί
1 μηδενί
2 μηδενὶ
2 οὐδενὶ
1 οὐδενί
1 ἑνί
2 ἑνὶ
3 τινὶ
1 τίνι
2 τινι
1 ἐλάττονι
2 Ἀπόλλωνι
1 νομοφύλαξι
2 στρατηγοὶ
1 ψόγοι
1 αἰδοῖ
1 θεοὶ
1 ἐπιτήδειοι
1 θεῖοί
1 οἰκεῖοι
1 ἀξιοῖ
2 ἄξιοι
1 κύριοι
1 ἄρτιοι
1 κακοὶ
1 ἥκοι
3 φίλοι
3 πολλοὶ
2 πολλοί
1 πάμπολλοι
1 δοῦλοί
4 μοι
2 ἐμοὶ
1 ἐμοί
1 ἰάσιμοι
2 νόμοι
1 ἱκανοὶ
1 τυγχάνοι
1 συγκερασάμενοι
1 ἀπηλλαγμένοι
1 θέμενοι
1 διῃρημένοι
1 ἀπεσφαλμένοι
1 διελόμενοι
1 πετόμενοι
1 διαπορευόμενοι
1 ἐμπορευόμενοι
1 φυόμενοι
1 δεχόμενοι
1 ἀγωνιούμενοι
1 ἐπιμελούμενοι
1 διανοούμενοι
1 χρώμενοι
1 προσχρώμενοι
1 ξένοι
1 ἔπαινοι
1 ποῖ
1 ἄνθρωποι
1 ἐλεύθεροί
1 γεραίτεροι
1 δεύτεροι
1 φέροι
1 πονηροὶ
1 καιροὶ
1 ἑταῖροι
1 σοι
2 σοὶ
1 ἄνισοι
1 ὁπόσοι
6 ὅσοι
1 δυνατοὶ
1 σοφώτατοι
1 αἱρετοὶ
1 μέντοι
1 χρηστοί
1 πλεῖστοι
1 περιττοὶ
1 τοιοῦτοι
2 αὐτοὶ
1 οὗτοι
1 ἄταφοι
4 ἔχοι
1 εὐτυχοῖ
1 ἐπί
11 ἐπὶ
4 ἀνδρὶ
3 περί
69 περὶ
16 πέρι
1 μυρί
1 πυρὶ
2 μέχρι
1 θύμασι
1 βρώμασι
1 σώμασι
4 πᾶσι
3 παντάπασι
1 τελευτήσασι
1 φασι
1 αὐθάδεσι
1 ἔθεσι
2 πόλεσι
1 λιμέσι
1 πράξεσι
1 πανηγύρεσι
1 ἀνατίθησι
1 θεοῖσι
1 ἵπποισι
1 τούτοισι
1 τίσι
1 τισι
2 εἰσὶ
1 κυσὶ
2 μαθοῦσι
1 ἀπειθοῦσι
1 μανθάνουσι
1 διδάξουσι
1 ἄρξουσί
1 συναποστεροῦσι
1 ποιήσουσι
1 περιφυτεύσουσι
1 πάσχουσι
3 ζῶσι
1 παιδευθῶσί
1 ἐκλεχθῶσι
1 ἐνέγκωσι
1 ἐθέλωσι
1 ἐπιθυμῶσι
1 ἀποβαίνωσι
1 ἐθελήσωσι
1 σχῶσι
21 τί
28 τι
1 ὀνόματι
2 σώματι
2 μηκέτι
2 οὐκέτι
13 ἔτι
1 νεότητι
1 συμμείξαντι
4 παντὶ
1 παντί
2 ἅπαντι
1 γηράσαντι
2 νικήσαντι
1 γεννήσαντι
1 διακωλύσαντι
1 κλέψαντι
1 ἐκθρέψαντι
2 γεννηθέντι
1 ἐξαρνηθέντι
1 ἀποκριθέντι
1 διακωλυθέντι
1 ἐκτραφέντι
1 ἀφέντι
1 ἐκλαβόντι
1 λέγοντι
1 διδόντι
1 ἐθέλοντι
1 ὀφλόντι
1 ἁμαρτάνοντι
1 καθαρεύοντι
1 ὄντι
1 ὀμνύντι
1 ἐπιορκοῦντι
1 παρακαλοῦντι
1 νομοθετοῦντι
1 ζῶντι
1 νικῶντι
1 διότι
1 τετελευτηκότι
22 ὅτι
1 ἔνεστι
2 ἐστι
4 ἐστὶ
1 ἔστι
1 ἔρωτι
15 εἰ
6 εἴ
1 αἱ
19 οἱ
2 οἵ
2 οἷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007