HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre XV [fragments]

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  33 formes différentes pour 62 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 3]   πεδιάδα καὶ πολύβοτον καὶ πρὸς  ὑγίειαν   ἀνθρώποις γεωργοῦσιν ἀρίστην οὖσαν. κατ´
[15, 4]   στρατηγημάτων καὶ δημηγοριῶν. περὶ τοῦ  υἱοῦ   Μαλλίου τοῦ μονομαχήσαντος. ~ἀλλὰ καὶ
[15, 7]   ταῦτα ἔστι· πρῶτον μὲν ἀπάγειν  ὑμᾶς   ἀξιοῦμεν τὴν ἀποσταλεῖσαν Νεαπολίταις συμμαχίαν,
[15, 8]   ἑξόντων διὰ φυλακῆς. ἀντιπροκαλούμεθά τε  ὑμᾶς,   εἰ βούλεσθε τὰ δίκαια ποιεῖν,
[15, 8]   τινές εἰσιν, τοσούτου δέομεν ἀδικεῖν  ὑμᾶς,   εἴ τινα τοῖς κινδυνεύουσι βοήθειαν
[15, 7]   συμμαχίας ὅρκια, {ποιοῦντες} πρεσβείαν πρὸς  ὑμᾶς   ἐκρίναμεν ἀποστεῖλαι πρῶτον, καὶ μὴ
[15, 8]   οὐδ´ ἀφ´ οὗ τὰς πρὸς  ὑμᾶς   ἐποιησάμεθα ὁμολογίας, ἀλλὰ δευτέρᾳ γενεᾷ
[15, 7]   πρὸς Οὐολούσκους συστάντι, οὓς δι´  ὑμᾶς   ἐχθροὺς ἔχομεν οὐ βουλόμενοι τοῦ
[15, 7]   τῶν λόγων. δὲ προκαλούμεθα  ὑμᾶς,   καὶ ὧν τυχόντες τὴν ἐπὶ
[15, 8]   γε τῷ ἔργῳ τὸ κοινὸν  ὑμᾶς   τῶν Σαυνιτῶν ἠδίκησεν· ἰδιόξενοι δέ
[15, 8]   ἀναλώσαντες ἐν τῇ παρασκευῇ, καὶ  ὑμεῖς   αὐτοὶ θᾶττον ἐπειχθέντες ἐπὶ τὸν
[15, 8]   καὶ μεγάλας εὐεργεσίας, οὐθὲν ἀδικηθέντες  ὑμεῖς   κατεδουλώσασθε. Οὐ μὴν οὐδὲ τούτῳ
[15, 8]   ὅσπερ ἐστὶ νόμος κτήσεως δικαιότατος,  ὑμεῖς   οὐδενὶ δικαίῳ σφετερισάμενοι δεύτερον ἔτος
[15, 8]   ἐστιν οὐχ ὡς ἀφαιρησομένων τοὺς  ὑμετέρους   ἀποίκους τὰ ἴδια, ἀλλ´ ὡς
[15, 7]   δὲ μὴ πᾶσι δόξαντα ταῦτα  ὑμῖν   {ἃ} ἔπραττόν τινες, ἀλλ´ ἀπὸ
[15, 8]   ἐψηφισάμεθα γὰρ ἀποσταλῆναι τὴν στρατιὰν  ὑμῖν   οἱ δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντες
[15, 8]   παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν ὑφ´  ὑμῶν   ἀδικεῖσθαι μεγάλα. φίλην γὰρ ἡμῶν
[15, 7]   ἔχομεν οὐ βουλόμενοι τοῦ καθ´  ὑμῶν   αὐτοῖς συνάρασθαι πολέμου· ἐν δὲ
[15, 7]   ἐπιχορηγεῖτε καὶ τὴν πόλιν δι´  ὑμῶν   αὐτῶν ἔχετε. νῦν δὲ παρασκευάζεσθε
[15, 8]   μισθοφόροι. φέρειν δὲ τοὺς ὑπηκόους  ὑμῶν   οὐθὲν δεόμεθα· καὶ γὰρ ἄνευ
[15, 9]   κωλῦσόν ἐστιν, οὕτω φανερῶς ἀνῃρηκότων  ὑμῶν   τὰ περὶ τῆς εἰρήνης ὅρκια
[15, 7]   δὲ φανερῶς καὶ ἀναισχύντως συγχεόντων  ὑμῶν   τὰ περὶ τῆς φιλίας καὶ
[15, 2]   σποδοῦ. Τὸν οἴκτιστον ἀπολεῖται τρόπον  ὑπ´   ἀνδρὸς ἐχθροῦ πολιτικῷ σιτίζοντος αἵματι
[15, 3]   ~Ὅτι Κοίντου Σερουιλίου τὸ τρίτον  {ὑπατεύοντος}   καὶ Γαίου Μαρκίου Ῥουτίλου ὑπατευόντων
[15, 3]   {ὑπατεύοντος} καὶ Γαίου Μαρκίου Ῥουτίλου  ὑπατευόντων   κίνδυνοι τὴν Ῥώμην χαλεποὶ καὶ
[15, 4]   συνέρρει ~Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων  ὕπατοι   πᾶσαν τὴν μεταξὺ γῆν ἀδεῶς
[15, 4]   καὶ πόλεσιν ἐπιθέσθαι καὶ τὸν  ὕπατον   καταλιπεῖν καὶ κατὰ τῆς πατρίδος
[15, 3]   ἀπαλλάξαντα τοῦ πολέμου τὰς πόλεις  ὕπατον   Μάρκον Οὐαλέριον ὅσην ἂν αὐτοὶ
[15, 3]   ὄντα ἐν ὁδῷ. δὲ  ὕπατος   ἀπροσδοκήτου καὶ δεινοῦ πράγματος ἀκούσας
[15, 3]   τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος  ὕπατος,   ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια καὶ
[15, 10]   τε πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς  ὑπάτους   ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους· καὶ πρὶν αἰσθέσθαι
[15, 3]   ἐποιήσαντο πρὸς τὸν ἕτερον τῶν  ὑπάτων   Μάρκιον, τὸν κατὰ Σαυνιτῶν
[15, 6]   οἱ Νεαπολῖται τῆς πατρίδος ἐκπεσόντας  ὑπεδέξαντο   καὶ πάντων ἐποιήσαντο κοινωνοὺς τῶν
[15, 3]   ταῖς οἰκίαις ἀναλαμβάνοντες τραπέζαις τε  ὑπεδέχοντο   λαμπραῖς καὶ ταῖς ἄλλαις ἐξένιζον
[15, 10]   ἑαυτῶν πόλεσι, τὰς ἐναντίας ἔσχον  ὑπὲρ   ἀλλήλων δόξας ἀμφότεροι, Σαυνῖται μὲν
[15, 3]   παρελθόντι ἐνιαυτῷ τὸν Σαυνιτικὸν πόλεμον  ὑπὲρ   ἁπάσης Καμπανίας τῶν Ῥωμαίων
[15, 5]   πρὸς τοὺς Ῥωμαίους τοὺς  ὑπηκόους   αὐτῶν μήτε διαλύεσθαι τὴν πρὸς
[15, 7]   ἀποίκων τῶν ἡμετέρων μηδὲ τοὺς  ὑπηκόους   ἐπὶ πάσας τὰς πλεονεξίας παρακαλεῖν·
[15, 5]   ἀξιώσοντας αὐτοὺς μηθὲν εἰς τοὺς  ὑπηκόους   τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας παρανομεῖν,
[15, 8]   βίου μισθοφόροι. φέρειν δὲ τοὺς  ὑπηκόους   ὑμῶν οὐθὲν δεόμεθα· καὶ γὰρ
[15, 4]   συμμαχίας ἐκαραδόκουν. οἱ δ´ ἄρα  ὑπισχνοῦντο   μὲν αὐτοῖς πλείω τῶν ἱκανῶν,
[15, 5]   γένους τῶν Νεαπολιτῶν· καὶ ἕτεροι  ὑπὸ   Νωλάνων ὁμόρων ὄντων καὶ σφόδρα
[15, 2]   πολλῆς εὐδαιμονίας γεμούσας. Ἀνθρώπους πεπονημένους  ὑπὸ   πολέμου σώματα καὶ πλὴν ὅσον
[15, 7]   πράττοντες πολεμίων, πολλαῖς μὲν ἡττηθέντες  ὑπὸ   Ῥωμαίων μάχαις, δεήσει δὲ μεγάλῃ
[15, 9]   θεοῖς· εἰ μὲν ἄδικα πάσχουσα  ὑπὸ   Σαυνιτῶν Ῥωμαίων πόλις καὶ
[15, 5]   ἀφιγμένοι πρὸς τοὺς Νεαπολίτας πρέσβεις  ὑπὸ   Ταραντίνων ἀποσταλέντες, ἄνδρες ἐπιφανεῖς καὶ
[15, 3]   ἐλάμβανον, ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς  ὑπὸ   τοῦ κόρου τῶν ἀγαθῶν πονηροὺς
[15, 4]   ἃς οὐ ῥᾴδιον ἦν διελθεῖν  ὑπὸ   τῶν πολεμίων προκαταληφθείσας καί τινα
[15, 7]   ἐποιήσασθε πρὸς ἡμᾶς, ὄνομα μὲν  ὑποδυόμενοι   συμμάχων, ἔργα δὲ πράττοντες πολεμίων,
[15, 3]   παρασκευάζεται, καὶ ἔπεισεν ἅπαντας ταῦτα  ὑπολαβεῖν.   ἀφικόμενος δὲ εἰς τὴν Καμπανίαν
[15, 8]   κατέχετε. τούτων ἡμεῖς τυχόντες οὐδὲν  ὑποληψόμεθα   ἀδικεῖσθαι. ~Μετὰ τοῦτο παραλαβὼν τὸν
[15, 3]   ἡμᾶς γε στρατεύειν, ὥστε ἀποχρῆν  ὑπολήψονταί   σφισιν, εἰ τὰ ἑαυτῶν ἐάσομεν
[15, 3]   τοῦ κόρου τῶν ἀγαθῶν πονηροὺς  ὑπολογισμοὺς   κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον καὶ συνιόντες
[15, 3]   ἦσαν οἱ πονηρότατοι καὶ οὐχ  ὑπομένοντες   ἀφεῖσθαι τῆς στρατείας ἐντειλάμενος τοῖς
[15, 4]   τόπῳ θέντες τὸν χάρακα, ἔνθα  ὑπομένοντες   τὰς παρὰ Σαυνιτῶν ἀγοράς τε
[15, 6]   λόγου θαυμαστὰς ἐποιοῦντο τοῖς Νεαπολίταις  ὑποσχέσεις,   ἐὰν εἰς τὸν πόλεμον καταστῶσι,
[15, 3]   τὰ ὅπλα θεῖεν, μὴ δίκας  ὑπόσχωσιν   εἰς Ῥώμην ἀπαχθέντες· συνιόντες τε
[15, 1]   μετεωρίζοντος τὸ ὅπλον ἀκολουθήσας κάτωθεν  ὑποφέρει   τὸ ξίφος καὶ ἀναιρεῖ τὸν
[15, 8]   τρισὶ γοῦν τέτταρσιν ἡμέραις  ὕστερον   τῆς μάχης οἱ πεμφθέντες ὑφ´
[15, 8]   ὕστερον τῆς μάχης οἱ πεμφθέντες  ὑφ´   ἡμῶν ἀφίκοντο. περὶ δὲ τῆς
[15, 8]   κοινῇ παρεχόμεθα, ὥστ´ αὐτοὶ δοκοῦμεν  ὑφ´   ὑμῶν ἀδικεῖσθαι μεγάλα. φίλην γὰρ
[15, 4]   τετταράκοντα σταδίων Καπύης στρατοπεδεύονται ἐν  ὑψηλῷ   τόπῳ θέντες τὸν χάρακα, ἔνθα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007